3 sınıf vergi hukuku/final soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi matrahına dahil edilmez?
a. Faizler
b. Ticari teamüle uygun iskontolar ***
c. Fiyat farkı
d. Vade farkı
e. Kur farkı

2. Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyet sayılmaz?
a. Ekim
b. Bakım
c. Üretme
d. Arıcılık
e. Üründen pay alma***

3. Kiranın ayın olarak tahsil edilmesi halinde alınan ayni değer aşağıdakilerden hangisine göre değerlenir?
a. Emsal bedeli****
b. Borsa değeri
c. Satış bedeli
d. Piyasa değeri
e. Takdir komisyonunca belirlenen değer

4. Hilafına hüküm olmadıkça gelir vergisi mükellefin veya vergi sorumlusunun hangi işlemi üzerine tarh olunur?
a. Muafiyet
b. İndirim
c. Beyan ***
d. Uzlaşma
e. Mahsup

5. Motorlu Taşıtlar Vergisi hangi aylarda ödenir?
a. Ocak ve Temmuz ****
b. Nisan ve Aralık
c. Mayıs,Temmuz, Aralık
d. Haziran ve Kasım
e. Nisan, Haziran,Ekim

6. Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilir?
a. Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar
b. İhtiyat akçeleri
c. Sigorta teknik ihtiyatları***
d. Örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler
e. Vergi cezaları

7. Hesap dönemi takvim yılı olan bir anonim şirket Kurumlar vergisi beyannamesini ne zaman verecektir?
a. 15 Nisan akşamına kadar***
b. 15 Mart akşamına kadar
c. 15 Şubat akşamına kadar
d. 30 Nisan akşamına kadar
e. 31 Mart akşamına kadar

8. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?
a. Yatırım fonları
b. Anonim şirketler
c. İş ortaklıkları
d. Kolektif şirketler ***
e. Limited şirketler

9. Yurt dışına çıkan dar mükellef elde ettiği kazanç ve iratlara ait beyannameyi ne kadar sürede verir?
a. 15 gün***
b. 30 gün
c. 45 gün
d. 1 ay
e. 4 ay

10. Bir çiftçinin tarlasında yetiştirdiği domatesten elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisine göre mali anlamda gelir sayılmaktadır?
a. Net artış teorisi
b. Kaynak teorisi***
c. Üretim teorisi
d. Faiz teorisi
e. Bölüşüm teorisi

11. İkametgahı Türkiye’de bulunan veya bir takvim yılında sürekli olarak Türkiye’de altı aydan fazla oturanların, Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dar mükellef
b. Tam mükellef****
c. Vergi mükellefi
d. Kanuni temsilci
e. Vergi taşıyıcısı

12. Katma değer vergisinde, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesine ne ad verilir?
a. Hizmet
b. Teslim ****
c. Konsinye satış
d. Ödünç ve ariyet
e. Vergi matrahı13. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergi değildir?
a. Toplu muamele vergisi
b. Yaygın muamele vergisi
c. istihlak vergisi
d. Motorlu taşıtlar vergisi****
e. Katma değer vergisi

14. Veraset yoluyla intikallerde ölüm Ankara'da meydana gelmiş ve mükellefler de İstanbul'da bulunuyorlarsa, veraset ve intikal vergisi beyannamesi kaç ay içinde verilmelidir?
a. 2
b. 3
c. 4 ****
d. 6
e. 8

15. Aşağıdakilerden hangisi emlak vergisinde vergi değerini değiştiren nedenlerden biri değildir?
a. Yeni bina inşa edilmesi
b. Arazinin durumunda değişiklik olması
c. Bir binanın yıkılması ve yanması
d. Emlakların mükellefinin değişmesi
e. Apartmanın adının değişmesi****

16. Veraset intikal vergisi niteliği açısından ne tür bir vergidir?
a. Servet transferi üzerinden alınan bir vergidir.****
b. Gelir üzerinden alınan vergidir.
c. Harcamalar üzerinden alınan vergidir.
d. Servet üzerinden alınan vergidir.
e.

17. Aşağıdakilerden hangisi, kaynak teorisine göre gelir sayılmaz?
a. Ticari kazanç
b. Ücret
c. Miras ****
d. Serbest meslek kazancı
e. Gayrimenkul sermaye iradı

18. İflas dışı nedenle infisah eden kişilerde tasfiye başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tasfiye memurunun göreve başladığı tarih
b. Ticaret mahkemesinin iflas kararında iflasın açılma anı olarak gösterdiği tarih
c. Yönetim kurulunun karar verdiği tarih
d. Ticaret Siciline tescil tarihi ***
e. Genel kurulun karar verdiği tarih

19. Meskenlere tanınan geçici muafiyet kaç yıldır?
a. 5 ****
b. 10
c. 50
d. 15
e. 2

20. Zirai faaliyetle uğraşan Kurumlar vergisi mükellefinin kurum kazancı, aşağıdaki kazanç türlerinden hangisini esas alınır?
a. GMSİ
b. MSİ
c. Ticari kazanç *****
d. Serbest meslek kazancı
e. Zirai kazanç

21. Tasfiyeye giren bir şirketin tasfiye kârı hesaplanırken aşağıdaki hangi değerden hareket edilir?
a. Servet değeri****
b. Başlangıç sermayesi
c. Öz sermaye
d. Örtülü sermaye
e. Kayıtlı sermaye

22. ilk tesis ve örgüt giderleri, kurumun tesis olunması veya yeni bir şubesinin açılması ya da faaliyetin genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet elde edilmeyen giderlere ne ad verilir?
a. Hisse senedi ihraç giderleri
b. Birleşme bölünme giderleri
c. Genel kurul toplantı giderleri
d. İlk tesis örgüt giderleri ****
e. Tasfiye fesih giderleri

23. Türkiye Büyük Millet Meclisi, il Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan süreli veya süresiz bütün komisyonların üyelerine ve bunlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para,mal ve menfaatler hangi kazanç kapsamında yer alır?
a. Diğer kazanç ve irat
b. Serbest meslek kazancı
c. Ücret****
d. Ticari kazanç
e. Menkul sermaye iradı

24. Takvim yılı içerisinde alınan taşıtın motorlu taşıtlar vergisi ne zaman vergilendirilir?
a. Kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte***


25. Motorlu Taşıtlar Vergisi yıllık olarak hangi ayda tahakkuk ettirilir?
a. Ocak***
b. Temmuz
c. Mayıs
d. Haziran
e. Kasım


26. Aşağıdaki vergi türlerinden hangisi verginin oto kontrolünü sağlar?
a. Katma değer vergisi ***


27. Kurumlar vergisinde aşağıdaki kazanç ve iratlardan hangisinde stopaj yapılmaz?
a. Ücretler
b. Serbest meslek kazançları
c. Gayri menkul sermaye iratları
d. Menkul sermaye iratları
e. Zirai kazanç****

28. Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde, beyanname nereye verilir?
a. Ölüm olayının vaki olduğu yerdeki vergi dairesi
b. Ölen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesi****
c. Defterdarlığın belirleyeceği bir vergi dairesi
d. Ölenin nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki vergi dairesi
e. Varislerin ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesi
doğru cevaplar *** şeklinde belirtilmiştir.