Nefes aLmaLıyım $imdiAkLımı kaybettiqimi dü$ündüqüm dE yerini buLmuyordu soLuqumdaki sesLer..
bir duvarın qöLqesinde kırıLıp parçaLanı$Larını qörüyordum diyebiLirim size…


BuLunma ihtimaLim var yine, koLtuqunun aLtındaki koyuLukta kaLsam bir qece, bir qece sadece…
Bir qece daha..
Dü$ürdüm mü eLimde tutuqum bütün düqümLeri… Çözdüm mü saçLarımdan seni..
DamarLarımdaki serabı duyumsadım biLmem kaç qece,
yakLa$tıkça qerçek oLduqunu qördüm her adımda bir hayaLe deqiL bir anLama yakLa$ıyordum..
Ya orda yoksa? Ya orda yoksan…
Neden bu kadar soquk.. Sen söyLe bu defa neden..
Senin biLmediqin bir tek $eyi biLiyorum ben.. Kendimi…
KendimLeyim bir masada, masaL diyemedim buna baqı$La… Sonu yok(oLan)Lar mutLu sonLa bitmez..

Bunu anLatıp durdum kendime sabaha bir sevi$me daha vardı sanırım..
Sarma$ıkLarın ve yosunLarın ve saLkımLarın qök kubbesinde soqudu fincanda ki dudak izLeri inan..
Uzun sürecek beLLi ki qeLi$in…
Kendime bunu anLattım…
KediLerin qözLerini ve uyku sersemi birkaç notanın izLerini, çaLmaya ba$Lasam mı?
ÇaLabiLeceqim bir nota kaLmadıqına inanmı$tım sen çıkaqeLdin. .
Bir perde arıyordum inan buLabiLmek için seni karanLıqından, camLarı açabiLeceqim bir perde..
Sen bir qittin.. ÖyLe bir qittin ki… Sen..
Sen/ dediqim keLimeLeri dü$ürmek istedim bir bir yırtık oLduqunu biLdiqim cepLerimden..
CepheLerim de öLüm haberLeri var inan..
Geri dönmeyi ba$aramıyor, qeride bıraktıqım hiçbir sava$tan bir benzerim..
Bunu kendime anLattım..Eqer dönmüyorsa kayıp diye biLirdim sana..
Ama neden bu kadar qerçekti qözLerin…
SEN dediqim kaç keLime varsa… Kaç biLmece meseLa… Kaç qizLi özne… Kaç öykü, kaç sevi$me varsa ve fakat kaç…
Ardında bıraktıqın bir $ey yok..
Yanında qötürdüqün bir omuz bo$Luqunun yanında..

Ak´Lıqımı dü$ündüqümde neye benzediqimi qörmek istedim..
Aynası kırık bir ay saatinde susturdun önce bütün bakı$Ları..
Ve yaktın ısLıqındaki en vahim nefesi.. Ense köküme iLi$mi$ di$ izLerin var..
Acımadı evet..
Avucumdaki diz izLerin inan kanatıyordu biLekLerimi..
Kesmedim hayır..
ÖLmüyorum..
ÖLümün tam qöbeqinden tüyLer çıkarıp haLatLar yapıyorum hayatımdaki bütün LimanLara atmak için..
BiLmiyorsun…
Aynaya baktım, aLnımı dayadıqım bütün yoLcuLukLardaki camLarın kesiqi doLdu içime..

( Nefes aLmaLıyım $imdi… )

Bak bu benim sabrımLa beraber büyüyen qözLerim..
Baktıqımda hatırLadıqım ne varsa $imdi hepsini ta en ba$ından tekrar istiyor..
Aqzımdır bu sözLerin ve sözLerimin en ses haLi… YakaLayamadıqın uçan bir keLebek cesedi..
Bir qündeki beyLik… Ve bir ömürdeki tek seferLik nefes…
Konu$ursam kırıLır buzdan sakLadıqın sesin.
İzim var boqazında. İzim var kayboLma emi…

Bak…
İyi bak tekrar ve tekrar bak bu yanaqımdaki en büyük tuzaktır..
Dü$tüqün hiçbir kuyu bu kadar derin deqiLdir ve hiçbir kuyu bu kadar sen deqiLdir. .
GüLdür beni azad edeceqim seni…
GüLdür beni…

ALINTIDIR