Sarp kayaLıkLarın dönü$ünde rastLadım sana..
İnce bir sızı qibi eLimdeydi yıLqın bakı$Ların..,
Yersizdim…
A$ka doyduqum ırmakLarın suyu qiderek cekiLiyordu damarLarımdan..,
Haz duraqında inecektim oysa…

Sorqusunu bitiremediqim dü$Lerimi her qece seninLe avutuyordum....
İadesiz bir a$ktın, kapı ziLime usuLca dokunup kacan.. YabancıLık hisLerime uzaktı sen qeLdiqinde..
Adım adım sarho$ sahnendeki roLümü ezberLiyordum, sufLem sendin.. Her defasında sana tutunarak…

Sahipsizdim dekorLarın bedenimi cansız kavrayı$ında…
İsyan, yanı ba$ımda sessiz bir koroydu..
Yandıkca susan, sustukca derin yanıkLara maruz kaLan…
AcımasızLıqına dü$tükce cevapsızLıqının, kahroLuyordum;
Ama sen hic biLmedin!

Hic söyLe(ye)medim ki!!!

Sır kiLidiydin kaLbimin…
İceri bir araLık qirmi$, her hücremde kendine bir yer edinmi$tin..
YıkıLan onca ba$Lanqıcın arasında sen, nasıL oLup da qeLmi$tin?
A$ka zaten hicbir zaman kiLit vuruLmuyor…
Hem zaten o qeceden sonra ben de vur(a)madım ki!

SoruLarım vardı evet…
İstesem de vazqeci$Lerimin arasına koyamayacaqım, kapının kapaLı kaLmasına tahammüL edemeyeceqim…
Yanında, kayboLu$Larımın nefesini hissedemiyordun ama; karmakarı$ık $ehir ı$ıkLarının aLtında ıLık bir rüzqarı teninde bırakıp taa buraLara qeLdiqimi biLiyordun…
Aynana koyup kırmızı sözLerimi, usuLca dü$Lerine uzandıqım anLık kavu$maLarımızda, nafiLe caresizLiqimin kaLbimdeki varLıqından haberdardın…

Hasır aLtı dü$Lerimin arsız cocuquydun sen…!!

SessizLiqe karı$acaktım seni dinLeyerek..
İzLerimden qecen sen’Li bakı$Ları da yanıma aLarak…
YokLuqunun tadına, yokLuqumLa bakacaktım..
AsLında umursamazLıqımın biLincLi köLesi oLmaktan ba$ka bir $ey oLmayacaktı benciLLiqim..

HiLesiz oyunuma hiLe karı$tırdın sen…!!!

Sonbaharın kızına yaqmur (k)atıyor buLutLarın…
İcimde ba$Layan müziqin adını yorqun deqiLsen sen koy!
Ya da bırak, adı oLmasın tüm ba$LanqıcLara inat bu a$kın…
Aqustos böcekLerini bekLeyeLim, payımıza dü$en ‘bir sana bir de bana’ sessizLik sahnesinin hemen arkasında..

Heyecanımın itaLik karakterLere hapsettiqim qerqinLiqiydin sen…!!!!

Sarma$ıkLar sarıyor yoLumu, sana qeLirken…
İstanbuL aqır aqır kanıma karı$ıyor, faiLim sen!
YaLancı tanık oLmayı denedim kendime, onu da beceremedim..
Acıqa vurdum qizLediqim yerde qecen tüm bendeki seni, yine de bu $ehrin qeceLerine yaranmayı, bir türLü ba$aramadım..
Her ihtimaLe kar$ı, hesapsızca dü$tüqüm qözLerine emanet ediyorum hayLazLıqımı....

Sabote ettiqim damarLarından,iqneLediqim sessizLiqinden, yaLvar yakar yanımda tutmak icin seni, caLdıqım zamandan, adım ba$ı kar$ına dikiLdiqim satırLardan,
Haykırmak isteyip de senin tarafından susturuLduqum cümLeLerin son noktasından,
SANA SESLENİYORUM...


alıntı