Altıncı ev
Doğal burcu: Başak
Yönetici gezegen: Merkür
Altıncı ev, sıkı çalışmayı sim*geler. Bu ev ve bu evdeki gezegen*ler, bu evin yöneticisi ve yönetici*nin oluşturduğu açıları, kişinin işi*ne yaklaşım biçimini, hizmetleri*ni, yararlı işler yapma ve kafasını pratik biçimde kullanma yeteneği*ni gösterir.

Evreni anlamanın anahtarı, ba*sit bir atomun yapısını ve ayrıntı*larını öğrenmektir. Bu da kendini bilmekle mümkündür, insanın iç güçlerinin nasıl çalıştığını anlaya*bilmek için zor bir çalışma gere*kir. Kafanın disiplinli eğitimi, kişi*nin gündelik iş ve sorumlulukları*nı ele almada hizmet ile çalışma*nın etkinliğini öğrenmesini gerek*tirir. Böylece altıncı evin nasıl bir öğrenme projesi olduğu görülür. Bu işler doğrudan doğruya kişiyi buna hazırlayan iyilik ve eğitim düzeyini ilgilendirir.

Altıncı ev kişinin sağlıklı kala*bilmek için davranışlarını, beslen*me ve besin hazırlama çalışmala*rını, giysilerini, düzenliliğini, dış görünüşünü ortaya koyar. Çalışmak, günlük çevremizi geliştirmek için gerekli sürekli ve ciddi bir iştir, bu görev heves, ilgi yada meslek olabilir. Bu nedenle altıncı ev kişisel seçimlerimizi içerdiğinden her türlü iş, hizmet, çalışma tekniği ve her düzeyde iş ilişkilerini yönetir. Bu evi tanımlayan sözcükler çalışma ve sağlıktır.

Altıncı evde bulunan gezegen*ler kişinin iş ilişkilerini, başkaları için yaptıklarını, başkalarının kişi için yaptıklarını ve iş çevresinde*ki diğer ilişkilerini, fiziksel ve duy*gusal sağlığı ile bunları etkileyen koşulları göz önüne serer. Burçlar kuşağında ilk altı ev ki*şisel önem taşır. Ancak yaşantı*mızın büyük bir kısmı başka in*sanlarla ve toplumla ilişki oldu*ğundan diğer altı ev grup ilişkile*ri ile ilgilidir. Son altı ev, ilk evle*rin etkilerinin kaynağına giderek yaşadığı topluma uyumunu işlevi*ni ve nasıl tepkiler gösterdiğini or*taya koyar.

Yedinci ev
Doğal burcu: Terazi
Yönetici gezegen: Venüs
Güçlü gezegen: Satürn
Yedinci evde "ben", ben olma*yanla doğrudan doğruya İlişkiye girer ve şifre "biz" olur. Bu ev başkaları ile tüm ikili ilişkilerimiz ve bizim eylemlerimize karşı başka*larının tepkilerinin nitelikleri ile ilgilidir. Yedinci ev seçeceğiniz eşi*nizin ya da ortağınızın tipini de ta*nımlar.

Bu ev ortaklık ve yakın dost*luklar, toplumsal ilişkiler, yasal olaylar, anlaşma ve sözleşme yap*ma ile ilgilidir. Satürn etkisinden ötürü karma çalışmaları, telafi ka*nunu ve bunların kişi üzerindeki etkileri de yedinci eve aittir. Ye*dinci ev insanın dünyada yaptık*ları ve onlara geri dönen davranış*ları, bu karmaşık örneklerin nasıl iş*lediğini belirler. Venüs Baro Bur*cu olan Boğa'nın yöneticisi, Sa*türn de iş anlaşmaları ile ilgili ol*duğundan yedinci ev ticareti yö*netir. Sosyal tanımınızın evi olup birleşik yada ayrı yollarla toplum*la bağdaşma biçiminizi belirler.

Yedinci evi tanımlayan söz*cükler evlilik, birliktelik, yarışma, ortaklık ve yakın ilişkilerdir. Yedin*ci evde bulunan gezegenler, kişi*sel zevklerinizi artan zevklere dö*nüştürmenizi, evlilik, ortaklık yada herhangi bir sosyal ilişkinin ni*celiğini ve süresini etkiler.

Sekizinci ev
Doğal burcu: Akrep
Yönetici gezegenler: Mars ve Plü*ton
Güçlü gezegen: Uranüs
Sekizinci ev, birleşik kazançla*rın evidir. Vergi, miras, ortak ça*lışmaların ürünü olan, yada evli*liğe ait paralar bu evle ilgilidir. Se*kizinci ev maddi eserlerin enerji*ye dönüşmesi ile ilişkili olduğu için, fiziksel bedenin ölümü ve bu olayla ilgili işlemler (cenaze, mi*ras vb.) de bu eve aittir.

Mekansız ve bedensiz ruhsal varlıkların yine yüce düzeylerde bulunmasını etkiler. Bu enerjiler metafizik, bilim, yüksek matema*tik ve atom fiziği gibi alanlarda or*taya çıkar. Mistik deneyler, beş duyu ile ulaşamayacağımız düzey*lerle bağlantı kurmak ve üst boyut varlıklarla görüşmek bu evle ilgi*lidir. Miras aynı zamanda bütün in*sanlığa ait olan kalıtımla da ilgili*dir. Sekizinci evin yönetim alanı*na cinsellik, ölüm ve yeniden do*ğuş da girer. Cinsellik İnsanların karşılıklı kendilerini vermelerini gösterdiği için bu evin alanında*dır. Ölüm ise, dönemlerin sonu olup, gerilimleri yansıttığı, yeni*den doğuş da duygulan yeniledi*ğinden sekizinci evle ilgilidir. Se*kizinci evi tanımlayan sözcükler cinsellik, ölüm, yeniden doğuş, miras, kalıtım ve birleşik kazanç*lardır. Sekizinci evde bulunan ge*zegenler, kişinin başkaları ile pay*laşacağı mallarla, paylaşılacak ka*zançların artıp eksilmesini etkiler.

Dokuzuncu ev
Doğal burcu: Yay
Yönetici gezegen: Jüpiter, Neptün
Dokuzuncu ev birlikte düşün*meyi simgeler, Toplu düşünce sistemleri, felsefe, din, dinsel kuruluşlar, yasal sistemler, hukuk, yüksek eğitim kurumları, kısaca sosyal kabuller ve uygarlığa yer*leşen bütün kurumlarla ilgilidir.

Öğrenim ve yayıncılık, ruhsal ve felsefe kabullerinin diğer ku*şaklara iletilmesine yardımcı ol*mak da bu evin kapsamına girer. Uzun yolculuklarla elde edilen bil*giler de uygarlık ve kültürü anla*mamıza yaradığından dokuzuncu eve aittir. Dünya nimetleri için ya*pılan çatışmalar yıkıcılık ve kaosa neden olacağından, kişisel ve top*lumsal eylemleri yönetmek için toplu düşünmeye gerek vardır. Sevgi ilkesini ortaya koyan bu iç aydınlanma ile insanlar, evrensel bilinçle görüşmeler yapabilir ve insan kardeşlerini uyumlu bir bi*çimde yönetecek ruhsal aydınlan*maya ulaşabilir.

Dokuzuncu ev ki*şinin ahlâk duygularını, dinsel eği*limlerini, insancıl görüşlerini ve öğrendiklerini nasıl kullanacağını gösterir. Hem kendisini, hem de insanlığı daha iyi anlayıp geniş bir görüş açısı kazanmasını sağlar. Düşleri, ders çalışmayı ve kendini kanıtlamayı etkiler. Uzun yolcu*luklar, yabancı ülkeler, uzak akra*balar, müfettişler ile, öğretme ve öğüt verme durumunda olan kişi*lerle ilgilidir. Dokuzuncu evi ta*nımlayan sözcükler öğrenim, yol*culuklar, uzak serüvenler, uzak ül*keler ve uzak insanlardır. Doku*zuncu evde bulunan gezegenler, kişinin kendisini eğitim yoluyla daha iyi tanıyıp öğrenme fırsat ve yeteneğini, kendini kanıtlamasını, yolculuklarını, mesleğinden ve uzak yerlerden alacağı deneyleri*ni etkiler.

Onuncu ev
Doğal burcu: Oğlak
Yönetici gezegen: Satürn
Güçlü gezegen: Mars
Sosyal ilişkilerin ve toplumda yer edinmenin belirleyicisidir. Dördüncü ev, kişinin doğduğu or*tamın sosyal ve ekonomik duru*munu gösterdiğinden, karşıtı olan onuncu ev kişinin yükseleceğini mi, batacağını mı, yoksa aynı du*rumda mı kalacağını anlamamıza yardım eder.

Kişinin, önemli bir yere yük*selme yeteneğini yöneterek tutku*larını nasıl ortaya koyduğunu gös*terir. Otoritelerce ödüllendirilme*miz yada cezalandırılmamız da onuncu evden anlaşılır. Sahip ola*cağımız işçilerle ilişkilerimizi be*lirler. Mars'la ilgili olan iktidar ve yükselme tutkusu bunları kazan*mak amacıyla kaba yaklaşımlarla bozulursa, Satürn bunu engelleye*cek ve kişi en yüksek makamlar*dan hukuksal nedenlerle düşe*cektir.

Satürn etkisi örgütleme ye*teneğini, kişisel disiplini, sıkı ça*lışmayı, kişinin sosyal ve meslek alanında yükselebilmesi için sa*hip olması gereken irade ve sabrı gösterir. Satürn Terazi Burcu'nda güçlü olduğu için, kişinin toplum*sal ünü dengeli, davranışları da onurlu ise güvenliktedir. Ayrıca ki*şisel çabaya dayanan tüm uğraş*ları, hükümeti, toplumsal bürola*rı, bankalarla diğer para kuruluşlarını yönetir. Onuncu evi tanımla*yan sözcükler, sosyal durum, tut*ku, onur, uğraş, meslek, kariyer ve iştir. Onuncu evdeki gezegenler kişinin ana, baba va işverenleri ile uyumunu, otorite simgelerini, top*lumsal büroları, bürokratları ve bunlarla ilgili tüm koşulları etkiler.

On birinci ev
Doğal burcu: Kova
Yönetici gezegen: Uranüs, Satürn
Güçlü gezegen: Merkür
On birinci ev, yaratıcılığın na*sıl ortaya konduğunu ve konaca*ğını gösterir. Grup kurma, arkadaş edinme, evrensel değerler üzerin*de çalışma da bu evin işlevleri ara*sındadır. Bu konuların gerektirdi*ği konuşma ve düşünme yetene*ğini Merkür verir. Bağlılık ve kar*şılıklı sorumluluk duygusu, amaç*lar için çalışma isteği verir. Bunu da grupla yapar. Grup oluşunca ki*şi zihinsel emellerine ulaşır. Grup çalışmaları kişinin uyum yetene*ğinin ötesindedir, fakat herkesi il*gilendiren çözümler getirebilir. Ki*şinin yeni düşünceleri kavrayışın*dan evrensellik, evrensel düşün*ce ile olan bağlantısını ve yeni de*neylere açıklığını gösterir. "On birinci ev dostluklar, arkadaşlıklar, insancıl yaklaşımlarla ilgili oldu*ğundan kişiye zihinsel özgürlük sağlar. Beşinci ev doğrudan yada dolaylı olarak cinsel içgüdüye bağlıdır. Grup anlatımları ise yük*sek düzeyde zihinsel yaratıcılığa bağlıdır. Duygusal ilişkilerden uzak ve kişiye özgürlük sağlayan çalışmalardır.

Merkür, Satürn ve Uranüs il*keleri ego savunmalarından çok gerçeklere bağlı olduğundan kişi*sel değildir. Ayırt edilmesi gere*ken nokta, kişinin ana-babası, pat*ronu yada sevgilisine arkadaşça davranması değil, duygusal ve ki*şisel olmayan davranışlarının ni*teliğidir. On birinci ev etkileri, ki*şinin özgürlük düşkünlüğü, top*lum ve insanlığa bağlılığı ve özel gereksinimleriyle kaynaşma yete*neğinin üstündedir. On birinci evi tanımlayan söz*cükler, arkadaşlık, sosyal olaylar, sosyal değerler, umutlar, dilekler ve ülkücülüktür. On birinci evde gezegenler kişinin emellerini, ar*kadaş ve sosyal gruplarla olan iliş*kilerini, katıldığı sosyal ve politik çalışmalarla beklenmeyen olayları etkiler.

On ikinci ev
Doğal burcu: Balık
Yönetici gezegen: Neptün, Jüpiter
Güçlü gezegen: Venüs
On ikinci ev, dış etkenlerden ne derece etkilendiğimiz ve bun*ların ruhsal sağlığımızı nasıl etki*lediği ile ilgilidir. On ikinci evi et*kileyen öğeler, kişinin alışkanlık*ları ile belirgin duygusal gereksin*melerini gösterir. Bilinçaltını yö*netir. On ikinci evin özel tehlikesi, duygusal kısıtlama olasılığı ve bi*linçaltı alışkanlıklara ek olarak, duruma uygun olmayabilecek oto*matik tepkilerdir.

Geçmiş duygusal deneylerin kalıntıları, kendine acıma ve ken*dini bağışlama, gerçekle yüz yüze gelmeyi ve yaşama görevini ba*şarmayı engelleyebilir. Bu eğilim on ikinci evin başka bir tuzağı olan geçmişe sığınmaya neden olabi*lir. Nostalji bu evin hastalığıdır. Kişinin zihinsel gerçekleri kavra*ması genellikle fiziksel gerçekle*re dayanmaz.

On ikinci ev kişinin kendini en çok kandırabileceği yaşam alanı*dır. Diğer yandan on ikinci evin et*kisi kişiyi derin bir anlayış ve hiz*mete ulaştırabilir. Sevgi ilkelerine sıkı sıkıya bağlı ve sevgi gösteri*sini ilke olarak kabul eden bu se*vecen kişiler, bahtsız insanlara duygularını cömertçe verirler. On i*kinci ev, bir mistik aydınlanma ka*nalı olabilir. Kişi yüksek bilinç dü*zeyine, bu düzeyden de hayal gü*cü ile bilgeliğe ulaşabilir. Bu zen*ginlikle ilişki kurma, artistik yara*tıcılığa neden olur. Hastane, akıl hastaneleri, dinsel kuruluşlar, ıs*sız yerler ve karmaşık sorunlar üs*tünde çalışma imkânı da bu evle ilgilidir.

Bilinçaltı belleği yönettiğin*den karma ile en yakın ilişkisi olan evdir. Geçmişteki yanlışlarımızın ve doğrularımızın anılarını aynı tit*reşimle bize bağlar. Bilinçaltı anı*lar geçmişte bize zarar veren yada bizim zarar verdiğimiz kişilerle te*lepatik bağlantıyı ve gizli düşman*ları yönetir. Kişi on ikinci evin kı*sıtlamalarını, ancak karma yardı*mıyla bilinçli olarak yüz yüze gelir*se yenebilir. Bu koşulları kabul edip, yüz yüze gelip ve yanlışları*mızı düzelterek on ikinci evin kısıt*lamalarının üstesinden gelebiliriz. On ikinci evin görev alanı bilinci, bilinçaltının kapsamı ile oluşturup aydınlatma, geleceği görme ve bi*linçaltı etkilerin hangisinin yapıcı, hangisinin yıkıcı olduğunu ayırt etmektedir. On ikinci evi tanımla*yan sözcükler bitirilmemiş işler, gizli düşmanlar ve her çeşit sırdır. On ikinci evde bulunan gezegenler kişinin ihmal edilen gizli davranış*larla ilgili işleri tamamlama yete*neğini, sahne arkası olay ve kişi*leri, bütün gizli konuları etkiler.