Muhasebe projeleri yazarken yaşanılan en büyük sıkıntı YTL ile diğer para birimleri arasındaki farkın sürekli değişmesidir. Bu makalede MERKEZ BANKASININ (TCMB) günlük olarak güncellediği kurları alarak bu sıkıntının nasıl ortadan kaldıracağımızı anlatatılmıştır. Bunun için TCMB’ının web sayfasında yayınladığı günlük para kurlarını içeren XML dosyasını okuyacağız. Bu XML belgesini okuyarak elde ettiğimiz değerler ile YTL arasındaki dönüşümleri yapabileceğiz.
Bu proje sayesinde bir alışveriş programında günlük kurları elde ederek güncel bir işlemin yapılmasını sağlayacağız. Program kullanıcısı başka yerlerden diğer para birimleri ile YTL arasındaki fiyat farklarını bulmak zorunda kalmayacak.
Bunun için bir Windows Uygulaması oluşturacağız. Bu uygulamada bir ComboBox nesnesi içersinde TCMB’ının sayfasından çektiğimiz para isimlerini göstereceğiz. Kullanıcı istediği para birimini Bu ComboBox nesnesinden seçerek kaç tane bu para türünden alınacağını bir TextBox nesnesine girecek ve hesaplama işleminin gerçekleşmesi için button nesnesine tıklaması yeterli. Sonucun gösterilmesi için de bir Label nesnesinden yararlanacağız.
Aşağıdaki gibi bir Windows uygulaması görsel tasarımını yapıyoruz.

Adrese gidildiğinde alttaki gibi bir XML belgesi çıkıyor karşımıza;


Karşımıza bir xml belgesi değil de sanki bir html belgesi çıkmış gibi geliyor fakat kod kısmın baktığımızda bunun bir XML belgesi olduğunu anlıyoruz. Yalnızca XSLT ile bir html dosyası gibi gözükmesi sağlanmış. Bu sayede bu dosya üzerinde XML belgeleri üzerinde yapabildiğimiz her türlü işlemi yapabiliyoruz.
Ilk önce bu XML belgesinin içeriğini inceleyelim;
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9" ?>
<Tarih_Date Tarih="24.02.2006" Date="02/24/2006">

<Currency Kod="USD" CurrencyCode="USD">
<Unit>1</Unit>
<Isim>AMERİKAN DOLARI</Isim>
<CurrencyName>US DOLLAR</CurrencyName>
<ForexBuying>1.3145</ForexBuying>
<ForexSelling>1.3208</ForexSelling>
<BanknoteBuying>1.3136</BanknoteBuying>
<BanknoteSelling>1.3228</BanknoteSelling>
<CrossRateUSD>1</CrossRateUSD>


<CrossRateOther></CrossRateOther>
</Currency>

<Currency Kod="CAD" CurrencyCode="CAD">
<Unit>1</Unit>
<Isim>KANADA DOLARI</Isim>
<CurrencyName>CANADIAN DOLLAR</CurrencyName>
<ForexBuying>1.14</ForexBuying>
<ForexSelling>1.1452</ForexSelling>
<BanknoteBuying>1.1358</BanknoteBuying>
<BanknoteSelling>1.1496</BanknoteSelling>
<CrossRateUSD>1.1533</CrossRateUSD>
<CrossRateOther></CrossRateOther>
</Currency>

</Tarih_Date>
Görüldüğü gibi “Tarih_Date” isimli root element ve onun altındaki “Currency” isimli Elementlerden oluşuyor. Yukarıdaki XML belgesinde yalnızca 2 tane para birimi için listeleme yapılmıştır. Gerçek XML belgesinde daha fazla sayıda para türü için listeleme yapılmıştır.

“Currency” Elementinin altında ise bu paranın alış,Satış değerleri gibi bazı alt elementler bulunmaktadır. Bizim için de gerekli olan kısımlar da zaten bunlardır.
Projemize bir tane Doviz isimli Class ekliyoruz. Bu Class’ın amacı her para birimi için bir nesne oluşturup bu para değerlerinin hepsini bir liste haline getirebilmektir;
Imports System.Xml
Imports System.Xml.XPath

Public Class Doviz
Private mKod As String
Private mAd As String
Private mAlisFiyati As String
Private mSatisFiyati As String

Public Property Kod() As String
Get
Return mKod
End Get
Set(ByVal Value As String)
mKod = Value
End Set
End Property

Public Property Ad() As String
Get
Return mAd
End Get
Set(ByVal Value As String)
mAd = Value
End Set
End Property

Public Property AlisFiyati() As String
Get
Return mAlisFiyati
End Get
Set(ByVal Value As String)
mAlisFiyati = Value
End Set
End Property

Public Property SatisFiyati() As String
Get
Return mSatisFiyati
End Get
Set(ByVal Value As String)
mSatisFiyati = Value
End Set
End Property

Public Shared Function KuruGetir() As ArrayList

Dim Liste As New ArrayList

Dim Xd As XPathDocument
Try
Xd = New XPathDocument("http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml")
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try

Dim Xp As XPathNavigator = Xd.CreateNavigator
Dim Ni As XPathNodeIterator = Xp.Select("/Tarih_Date/Currency")
While Ni.MoveNext
Dim Ri As New Doviz
Dim Ni2 As XPathNodeIterator

Ni2 = Ni.Current.Select("Isim")
Ni2.MoveNext()
Ri.Ad = Ni2.Current.Value

Ni2 = Ni.Current.Select("ForexBuying")
Ni2.MoveNext()
Ri.AlisFiyati = Ni2.Current.Value

Ni2 = Ni.Current.Select("ForexSelling")
Ni2.MoveNext()
Ri.SatisFiyati = Ni2.Current.Value

Liste.Add(Ri)
End While
Return Liste

End Function

End Class
Kod’ta da gözüktüğü gibi bu XML belgesindeki Alış,Satış,Kod ve Ad alanları bizim için gereklidir. Diğer alanları almaya gerek yok.
“KuruGetir” isimli Function bize Bir ArrayList türünde bir lsite ile geri dönüt veriyor. Bu listede para birimleri ve değerleri yer alıyor. Function’un içeriğinde Xpath’ten yararlanıyoruz.
Bu yüzden Class’ın basında XXML ve XPATH NameSpace’lerini programımıza imports ediyoruz. Her “Currency” elementi için dönen bir döngüde para biriminin değerleri alınıyor ve listeye ekleniyor.
Para değerlerini içeren Listeyi aldıktan sonra Windows uygulamasının kodlarını yazmaya başlayalım.
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Me.ComboBox1.DisplayMember = "Ad"
Me.ComboBox1.DataSource = Doviz.KuruGetir

End Sub
Form’un Load olayında ComboBox nesnensinin içersinde gözükecek alan ismini ve bu nesnenin göstereceği değerleri alacağı kaynağın neresi olduğunu veriyoruz. Bu kaynak Doviz isimli Class içerisindeki KuruGetir Function’undan geri dönen Liste’dir.
Form Yüklendiğinde artık değerler ComboBox içersinde gözükmektedir

Kullanıcı seçtiği türden kaç tane para almak istediğini girdikten sonra tıkladığı button nesnesini arka plandaki kodu şu şekildedir;
Private Sub BtnHesapla_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnHesapla.Click

lbToplam.Text = CInt(TxtAdet.Text) * CType(Me.ComboBox1.SelectedItem, Doviz).SatisFiyati

End Sub
Yalnızca ComboBox nesnesine eklenen Doviz türündeki Class’lardan Satiş fiyatı değerini seçip kaç tane almak isterse o değer ile çarpıp kullanıcıya label içersinde gösteriyor. Sonuçta şöyle bir çıktı karşımız geliyor ;