XML Belgesi Oluşturmak

SQL Server’dan XML belgesi olarak çıktı almak:

Microsoft® SQL ServerT 2000’e HTTP kullanarak erişebilirsiniz. Ancak bu işlemin yapılması için IIS Virtual Directory Management for SQL Server programının çalıştırılması gerekir. Bu işlem erişilecek veritabanı için bir virtual dizin yaratır.


HTTP ile SQL Server’a erişildiğinde şunları yapabilirsiniz:


URL içinde doğrudan sorgu yapabilmek:

http://IISServer/nwind?sql=SELECT+*+FROM+Customers+FOR+XML+AUTO&roo t=root

FOR XML sözcüğü standart kayıt kümesi yerine bir XML belgesini döndürür. ROOT parametresi en üst elemanın tanımlanmasını sağlar.

ASP sayfasından XML belgesi olarak çıktı almak:

<%

Response.ContentType = "text/xml"

%>

<!-- #include file="adovbs.inc" -->

<%

Set Con = Server.CreateObject("ADODB.connection")

Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")

Con.Open="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ; Data Source=c:\\ayhanergun\\access\\data\\musteriler.md b"

Rs.Open "SELECT * FROM MUSTERI", Con’ başlık

Response.Write "<?xml version=" & chr(34) & "1.0" & chr(34) & "?>" & vbcrlf

’ Kök elemanı için XML etiketi .Set stream = CreateObject("ADODB.Stream")

Rs.Save Stream, adPersistXML

XMLText = Stream.ReadText

Response.Write XMLText

rs.Close

con.Close

%>