(Euzu Billahimineş Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbilalemin Es Salatü Vesselmu Ala Rasulina Muhammedin ve Ala Ali Muhammed)


ZİKRİN FAZİLETİALLAH (c.c) buyuruyor ki;
Beni anınız ki , ben de sizi anayım.(Bakara suresi/152)

Bütün ibadetlerin özü ve aslı Allahu tealayı hatırlamaktır.İslam ın direği namazdır ve namazdan da maksat ALLAH-u tea-layı zikir ve anmaktır.

ALLAH (c.c) buyuruyorlar;
Namazı dosdoğru kıl .ALLAH ı zikretmek en büyük ibadettir.(Ankebut suresi/45)

Kuranı kerim okumanın ibadetlerin en faziletlisi olmasının sebebi , ALLAHü Tealanın kelamı, sözü olması, ALLAHü tealayı hatırlatıcı olamsı ve içeriğindekilerin hepsinin ALLAHü tealayı anmayı, hatırlamayı tazelemesi , yenilemesidir.
Bütün ibadetlerin başı ve aslı zikirdir.Zaten Müslüman olmak için "LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDUN RASULULLAH "kelimesini söylemek lazımdır.Bu ise zikrin, ALLAH'ü Tea-layı anmanın ta kendisidir.Diğer bütün ibadetler, bu zikri kuvvetlendirmek içindir.Kurtulmak buna bağlıdır.

ALLAH (c.c) buyuruyorlar;
Kurtulmak istiyorsanız, ALLAH-ü Tealayı çok zikrediniz.(Enfal suresi/45)

Rabbini sabah , akşam , içinden yalvararak ve korkarak , ancak duyabileceğin kadar hafif bir sesle an, sakın gafillerden olma.(A'raf suresi/ 205)

Ey müminler! ALLAHı çok, çok anın .Sabah -akşam tesbih ve tenzih edin.Sizi karanlıktan , aydınlığa çıkarmak için , üzerinize rahmet ve bereketini gönderen O'dur.(Azhab suresi/41)

Peygamber efendimiz'e (s.a.v) ;
İşlerden hangisi faziletlidir? Diye sordular.Buyurdu ki; Öldüğü zaman dilinin, Allahu tealanın zikri ile yaş olmasıdır.(Beyhaki)

Peygamber efendimiz (s.a.v) buyurdu;
İşlerinizin en iyisinden, Allahu teala indinde en makbul ünden, derecelerinizin en yükseğinden altın ve gümüş sadaka vermekten, daha üstün olandan ve sizin boyunlarınızın vurulduğu ve boyunlarını vurduğunuz düşmanlarla ALLAH yolunda cihat etmekten daha iyi olan amelinizi size haber vereyimmi?
Ya Rasullullah nedir? Dediler.
Zikrullahtır buyurdu(Tirmizi)
Yani Allahu Tealayı hatırlamaktır anmaktır buyurdu.

Peygamber efendimiz'e (s.a.v) buyurdu;
Gafillerin arasında ALLAHü Tealayı anan , ölüler arasında canlı gibi ,kuru ağaçlar arasında yeşil ağaç gibi , harpten kaçanlar arsında herbeden asker gibidir.(Ebu Nuaym)

ALLAH (c.c) buyuruyorlar ki;
Münafıklar ALLAH'ı çok az zikrederler.(Nisa suresi/ 142)

Demek ki Mümin ALLAH'ı çokça anmak zorundadır.Her an ALLAHı hatırda tutarak , hayatını O'nun kulu olduğunu teyid eden davranışlarda bulunarak geçirmek durumundadır.ALLAH dan gafil olarak geçirilenvakitler , müminler için zara demektir .Onlar ALLAHı çokça anarlar.

Ebu Hureyre'den (r.a) Rasulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
İki kelime vardır ki , dilde hafif , mizanda ise ağır gelir.Onlar; Subhanallahi ve bihamdihi , subhanallahil Azim dir.(Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir.)

Zikir sadece ALLAH demek veya onu hatırlatan kelime veya cümleleri tekrar değildir.ALLAH'ın güzel isimlerini hatırlamak, anmak ona hamd etmektir.O nu tesbih etmek, Kitabullah ı okumak , dua etmek, zikrin sadece lisana ait olan bölümüdür.
ALLAH'ın varlığına delalet eden , delilleri, O'nun sıfat ve ismlerini düşünmek, ALLAH'ın ahkamını , emir ve yasaklarını , tekliflerini, vadini O'na olan kulluk vazifelarimizi, bunların delillerini düşünmek ve bütün yaratılmış varlıları , bunların yaratılışlarını düşünmek, varlığın her zerresindeki ilahi hikmetleri görmektir.Bu da kalbi ve fikri zikirdir.
Bedenin memur bulunduğu görevlerle meşgul olup yasak durması ise fiili ve bedeni zikirdir.Müminler her hallerinde ALLAH'ı düşünür ve O'nu zikrederler;
Onlar ,ayakta iken, otururken ,yatarken ALLAH'ı zikrederler.Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler:Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın.Seni tesbih ve tenzih ederiz bizi cehennem ateşinden koru(Ali imran suresi/191)

Müslümanın ayakta durmasıda , oturmasıda , yatmasıda zikir olmalıdır.Her an ALLAH ile olduğunu düşünen bir müslüman bu mertebeye ulaşabilir.O ALLAHı andığı müddetçe ALLAH 'da onu anacaktır.Unutmayalım bütün ibadetlerin özü ve aslı Allahu Tealayı anmaktır.Elimiz ve dilimiz boş kalmasın zikri bolca ederek onu kalbimize yerleştirelim
alıntı