+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Hristiyanlık - Hristiyanlık nedir - Hristiyanlık hakkinda

 İnanc Dünyası Katagorisinde ve  Dünya Dinleri ve Tarihleri Forumunda Bulunan  Hristiyanlık - Hristiyanlık nedir - Hristiyanlık hakkinda Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  NoBo Prensesi NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu Yer
  Sıfır Noktası
  Mesajlar
  13.138
  Blog Yazıları
  302
  Tecrübe Puanı
  107375282

  Tanımlı Hristiyanlık - Hristiyanlık nedir - Hristiyanlık hakkinda

  HRİSTİYANLIK

  Hıristiyan kelimesi Yunanca "khristianos" kökünden gelir. isa'nın adı bu dilde Khristos (2) olarak geçer. Bu kökten çıkan "khristianos" ve "khristian" kelimeleri de, isa'ya bağlanan, O'nun yolundan giden anlamına gelmektedir. Hıristiyanlık, Filistin bölgesinde doğmuştur. Nasıralı isa'yı merkez alan bir Yahudi -Mesihi hareketi-dir. isa, israil'i gelecek Tanrı Krallığına hazırlamak istemiştir. Ancak bugünkü Hıristiyanlık isa'nın havarilerinin arasına sonradan giren Pavlus'un yorumlarıyla değişik bir hüviyet kazanmıştır.

  Pavlus'un, Hıristiyanlık için değişmez prensipler olarak ilân ettiği hususlar şunlardır:

  1- Hıristiyanlık bütün insanlığa hitap eden bir dindir.
  2- Allah'ın oğlu olan Mesih isa, insanların günahlarına keffaret olmak üzere Haç'ta can vermiştir.
  3- isa ve Ruhu'l-Kuds, aynı derecede Tanrıdır.
  4- Ölüler arasından dirilerek kalkmış olan isa, semaya çıkarak Baba'sının sağ yanına oturmuştur.

  Pavlus, isa'nın ve Ruhu'l-Kuds'ün Tanrı oldukları inancını yerleştirmeğe çalışmıştır. Ayrıca yine O, isa'nın vazettiği sünnet olmayı ve domuz eti yememeği de kaldırmıştır.

  Bir bakıma bugünkü Hıristiyanlığa Pavlus'un yorumları demek mübalağalı bir ifade sayılmamalıdır. Nitekim, gerek mukaddes metinler gerek ilk kilise, gerek ilk Hıristiyan inançlarının Pavlus'un eseri olduğunda Hıristiyan ilâhiyatçıları görüş birliği içindedirler.

  İMAN ESASLARI


  1- Ben, Tanrı'ya Kudretli Baba'ya, 2- Biricik oğlu Rab isa'ya,
  3- isa'nın Bakire Meryem ve Ruhul'-Kuds'ten doğduğuna,
  4- Pilatus zamanında çarmıha gerilerek gömüldüğüne,
  5- Ölüler arasından üçüncü gün dirildiğine,
  6- Göklere yükseldiğine,
  7- Baba'nın sağında oturduğuna,
  8- Ölüleri ve dirileri yargılamak üzere oradan ineceğine,
  9- Ruhu'l-Kuds'e,
  10- Mukaddes Kilise'ye
  11- Günahların bağışlanacağına,
  12- Bedenin dirileceğine, inanırım. (9)

  KUTSAL KİTAPLARI

  Hıristiyanlığın mukaddes kitapları incillerdir. Yunanca "evangelion" kelimesinden gelen incil, "müjde, iyi haber" anlamlarını ifade eder. (15) incil kelimesinin bu açıklamasına dayanarak ilk dönem Hıristiyanları, isa'nın gelişini, insanları kötülük ve günahtan kurtararak selamete ulaştırmak manasında yorumlamışlardır.

  Hıristiyan dinî literatüründe kilisenin sahih kabul ettiği incil metinlerine "kanonik", sahih kabul edilmeyen incil metinlerine de "apokrif" denir. (17) Apokrif metinler üzerinde gerek ilâhiyatçıların, gerek mezhepler tarihi uzmanlarının tartışmaları hâlâ bitmiş değildir. inciller arasında bir takım ayrılıklar bulunmakla beraber ilk üç incil (Matta, Markos, Luka)'de bazı benzerlikler tesbit etmek mümkündür. Aralarındaki şekil ve konu berzerliğinden dolayı bunlara "Sinoptik" inciller denir. Nitekim, mucizeler ve isa'nın hayatına dair olayların anlatımına Sinoptik inciller oldukça açık benzerlikler sergilemekte, her üçü de ortak şifahî kaynağa dayanmaktadır. Bu inciller edebî yönden birbirlerine bağlıdır. Yuhanna incili ise anlattığı olayların tefsirine daha fazla önem verdiği için "sembolik" bir anlam taşır.

  Bir diğer açıdan Hıristiyanlar, isa'nın kanun ve öğretilerini içine alan kitapların tamamına incil adını vermektedirler. Hıristiyanların kabul ettikleri bir sınıflandırmaya göre 27 kitaptan meydana gelen Ahd-i Cedid iki bölümdür:

  1- Tarihi inciller (1-4 kitap),
  2- Talimi inciller (5-27 kitap).

  Hristiyanlık inancı 3 büyük mezhebe ve her mezhebte bir çok kola ayrılmıştır. Bunlar arasında keskin farklılıklar vardır.

  HRİSTİYAN MEZHEPLERİ


  1-KATOLİKLİK


  Bir diğer adı Roma Katolik Kilisesi olan Katolik Mezhebi, Hıristiyan dünyasının en büyük ve en köklü mezhebidir. inançlarına göre bu mezhebi, havarilerin ilki olan Petrus kurmuştur.

  Katolik Mezhebi'nin başlıca özellikleri şunlardır:

  1-Papa dinî başkandır, isa'nın vekili, Petrus'un halefidir.
  2-Papa yanılmaz bir otoritedir. Roma diğer kiliselerin hepsinden üstündür.
  3-Ruhu'l-Kuds tarafından idare edilen Roma Kilisesi evrenseldir.
  4-Ruhu'l-Kuds, Baba ve Oğul'dan çıkmıştır.
  5-isa hem ilâhî, hem insanî tabiata sahiptir.
  6-isa da, Meryem de günahsızdır, aslî suçtan uzaktır. Meryem, Tanrı yanında şefaatte bulunabilir. O, göğe yükselmiştir. (30)
  7-Azizler de Tanrı katında sözcü olur, şefaatte bulunabilir.
  8-insan aslî günah içindedir. Buna karşılık kötülüğe meyletmek günah değildir, günaha sevkeder. Günah çıkarma çok önemlidir. Bunun, günah çıkarma hücresinde papaza itiraf şeklinde olması gerekir. (31)
  9- Sakramentler yedi tanedir. Ruhban zümresi evlenemez. Onların dışındaki evlenenler de boşanamaz. Boşandıktan sonra evlenmek zina sayılır.
  10-Yirmi Konsil'in aldığı kararlar kabul edilir.
  11-Cuma günü et ve yağlı yiyecek yemek yasaktır.
  12- Son hüküm gününü, cenneti, cehennemi ve Araf'ı kabul ederler.
  13- Geleneklere bağlı kalmak lâzımdır.
  14-Ayin dili Latince'dir. 1965'deki II. Vatikan Konsili'nde değişik dillerde de ayin yapılmasına izin verilmiştir. (32)

  Katolik Mezhebi'nden ayrılarak ortaya çıkan bazı küçük mezhepler vardır:

  1- Keldani Mezhebi
  2- Ermeni Mezhebi
  3- Süryani Mezhebi
  4- Maruni Mezhebi
  5- Kıpti Mezhebi.


  Yunanca'da Ortodoks " Doğru görüş, inanç ve doğru itiraf" anlamına gelir. Bu mezhebin Dinler Tarihindeki diğer isimleri şunlardır: Doğunun Ortodoks, Katolik ve Apostolik Kilisesi, Ortodoks Doğu Kilisesi, Doğu Kilisesi, Ortodoks Kilisesi ve Rum Ortodoks Kilisesi. (34) Ortodoks Kilisesi'nin Katolik Kilisesi'nden 1054 yılında (35) kesin olarak ayrılmasında (36) dinî ve siyasî birtakım sebeblerin büyük rolü olmuştur:
  1- Katolik Kilisesi'nin müşrikler arasında dini yaymak için bazı tavizler vermesi.
  2- Roma'nın itirazına rağmen imparatorluk merkezinin istanbul olması.
  3- Batı Roma Devleti'nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan otorite boşluğunu Papalığın doldurmak istemesi.

  inanç ve ayinler bakımından Ortodoks Kiliseleri bazı siyasî ve idarî sebeblerden dolayı birbirinden ayrılmıştır:
  a-1054'deki Doğu-Batı ayrılığından sonra Ortodoksluğun merkezi Bizans olmuştur.
  b-istanbul'un Türkler tarafından fethedildiği 1453'ten sonra Rus Ortodoks Kilisesi istanbul Patrikliği ile mücadeleye girişmiştir.
  c-Rus ihtilâli (1917)'nden sonra istanbul Ortodoks Patrikliğiyle mücadeleden vazgeçen Rus Ortodoks Kilisesi Patriklik halini almıştır.

  Ortodoks dünyasının dört büyük patrikliği (istanbul-iskenderiye, Antakya, Kudüs) vardır. Diğer, bölgelerdeki millî kiliseler idari yapı itibariyle bu dört patrikliğe bağlıdır. Ortodoks Mezhebi'ni diğer Hıristiyan mezheplerinden ayıran başlıca özellik şunlardır:

  1- Patrik ruhanî başkandır.
  2- Papa yanılabilir. O isa'nın vekili değildir.
  3- Ruhu'l-Kuds, Oğul yoluyla Baba'dan çıkmıştır.
  4- ilk yedi konsilde alının kararları kabul etmek lâzımdır.
  5- Ancak, Meryem, isa ve Aziz ikonlarına (37) saygı gösterilir.
  6- Her ülke ibadetini kendi diliyle yapmakta serbesttir.
  7- Günahkârlar, işledikleri günah ölçüsünde A'râf ta bekletilirler.
  8- Keşişler, piskoposlar ve patrikler evlenemez; papazlar evlenebilir. Boşanma ancak bazı şartlarla mümkündür.
  9- Vaftizden hemen sonra Konfirmasyon yapılmalıdır.
  10- Evharistiya ayininde ekmeğe maya, şaraba su katarlar.
  11- Haç sağdan sola çıkarılır ve Haç'ın kolları birbirine eşittir.

  Kuruluş dönemlerinde bütün Doğu Ortodoks Kiliseleri, istanbul Ortodoks Kilisesi'nin idare ve kontrolü altında iken, daha sonraları parçalanmalar olmuş şu kiliseler doğmuştur:

  1-Süryani Ortodoks Kilisesi,
  2-Rum Ortodoks Kilisesi,
  3-Ermeni Ortodoks Kilisesi,
  4-Rus Ortodoks Kilisesi.

  3-PROTESTAN MEZHEBİ


  lmanca'da "protestieren" kelimesinden alınmış olan Protestan "itiraz, protesto, başkaldıran" anlamlarına gelir. Protestan mezhebinin doğuşu, XVI. yüzyılda Martin Luther (1489-1546)'in Roma Katolik Kilisesi'ne karşı;

  1- Günahları bağışlamak,
  2- Günahların bağışlanmasını malî bir kaynak haline getirmek,
  3- incil yorumunu kendi tekeline almak,
  4- Ayin dilinin mutlaka Latince olması vb. hususlara itirazları ile başlamıştır.

  Martin Luther itirazlarına kısa zamanda taraftar bulunca hareket hızla büyüyerek yayılmıştır. (40) itirazcılar kendi görüşlerini çeşitli mahfillerde açıklamak imkânı buldukça, onların fikirlerini benimseyenler de o nisbette artarak geniş bir coğrafyaya sahip olmuştur. Protestan mezhebine incil Kilisesi de denir.

  Protesto hareketinin yaygınlık kazanması, reformasyonun başlaması ve çeşitli kiliselerin doğmasıyla sonuçlanmıştır. Protestanlığa göre Allah'a ulaşabilmek için hiçbir kilise görevlisinin aracılığına ihtiyaç yoktur. Hıristiyan geleneğinin yakın geçmişten aldığı şeklin bir diğer adı olan Protestanlık, kilisenin bizzat kendi değerlendirmesine göre:

  1- itirafla ilgili durum,
  2- Ruhanî tavır,
  3- Hıristiyanlığa daha uygun bir görünüm verme vb. noktalarda geçmişine nisbetle yeni bir hüviyet kazanmıştır.

  Protestanlık, tarihinin belirli bir döneminde ve bazı özel şartlar sonucunda ortaya çıkmasına rağmen, fikir ve ruhî yapı itibariyle sadece XVI. yüzyılın mahsulü sayılmamalıdır. Bazı Dinler Tarihçilerine göre, Protestan reformcular ile onları takib edenler, o yüzyılda yapılan dinî yorumlarla yeni bir gerçeği bulmak yerine, eski dinî gelenekleri yeniden ortaya koymuşlardır. Bu bakımdan Protestanları, kâşif değil, yenileyici olarak görmek lâzımdır. inançlarına göre günahkâr bir kişi ancak Tanrı'nın karşılıksız inâyetiyle kurtuluşa erebilir. Protestan mezhebi son dört yüz yıl içinde başlıca iki dinî tür olarak kendini göstermiştir:

  1- Klasik Protestanlık,
  2- Radikal Protestanlık.

  1- Klasik Protestanlıkla Hıristiyanlığın aldığı yeni şekle karşı isyan ederek kilisenin Katolik anlamını koruyan büyük kilise sistemleri kastedilmektedir.
  2- Radikal Protestanlık terimi daha çok bu mezhebin ortaya çıkışını açıklayan olayı anlatmak için kullanılmaktadır. Bu terim aynı zamanda dinî gruplarla dinî düşünce ekollerini de içine almaktadır. Bu ekolün mensupları Kitab-ı Mukaddes ile Hıristiyan kilisesinin dinî merasim varisleri (41) olduklarını iddia etmişlerdir.

  Protestanlığın ilk ifadesi Lutheryanizm'dir. Bu terimle Martin Luther'in faaliyetleri, O'nun ruh ve görüşüne borçlu olan Hıristiyan fikirleri ile özel kiliseler anlaşılır. Bu ekol, kulun hayatı ve kilise ibadeti üzerinde özellikle durmuştur.

  Protestan Mezhebi'nin özellikleri şunlardır:

  1-Papa da bir insandır, yanılabilir.
  2-Diğer iki büyük Hıristiyan mezhebinin kabul ettiği teslise inanırlar.
  3-Kutsal kitabı yorumlamaya herkes yetkilidir.
  4-Sakramentlerden yalnız Vaftiz ve Evharistiya'ya inanırlar.
  5-Azizleri kabul etmezler.
  6-Kiliselerde resim ve heykel lüzumsuzdur.
  7-Haç çıkarma geleneklerine inanmazlar.
  8-ibadet ve ayinleri herkes kendi diliyle yapabilir.
  9-A'râf ve ebedî ceza yoktur.
  10- Meryem sıradan bir insandır; ilâhî bir niteliği yoktur.
  11-Günah çıkartma işlemi mantıksız bir uygulamadır.

  Protestan Mezhebi öncelikle kendi bünyesinde üç ana kola ayrılmıştır:

  1- Lutheryanizm,
  2- Kalvinizm,
  3- Anglikanizm.

  Bunların dışında çok daha radikal mezhepler ve gizli tarikatlarda vardır.
  alintidir

 2. #2
  NoBo Prensesi NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu Yer
  Sıfır Noktası
  Mesajlar
  13.138
  Blog Yazıları
  302
  Tecrübe Puanı
  107375282

  Tanımlı Ce: Hristiyanlık - Hristiyanlık nedir - Hristiyanlık hakkinda

  resimler alintidir


+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Din - Din nedir - Din hakkinda
  By NoBoDyS in forum İnanc Dünyası
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 02-14-2014, 16:55
 2. Nom - nom nedir - nom hakkinda
  By NoBoDyS in forum Nedir
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-08-2009, 10:35
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-07-2009, 20:56
 4. İslamiyet İle Hristiyanlık Arasındaki Farklar...
  By KARLALESİ in forum Dünya Dinleri ve Tarihleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-06-2009, 23:20
 5. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11-28-2007, 14:58

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375