Bildiri savaşına Danıştay da katıldı


22/05/2008

Yargıtay'la hükümet arasındaki bildiri düellosuna Yargıtay'a destek vererek katılan Danıştay "Yargıtay'ın bildirisinin siyasi bir niteliği yoktur" mesajı verdi. Bildiride hükümetin AB sözcülerine tavır göstermesi de istendi
- Danıştay'dan yargıtay'a destek:
Yetkiyi anayasadan aldık
ANKARA - Hükümetin, Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun açıklamasına yönelik "yasal zemini yoktur" tepkisini değerlendiren Danıştay Başkanlar Kurulu dün toplanarak Yargıtay'a destek açıklaması yaptı. Açıklamada, Yargıtay açıklamasının siyasi nitelikte olmadığına dikkat çekilerek, "Yargının millet adına kullandığı yetkilerini yasama ve yürütme gibi 1982 anayasasından aldığı" vurgulandı. Danıştay açıklamasında şu başlıklar öne çıktı:
HÜKÜMETİN YARGITAY'A TEPKİSİ NEDENİYLE TOPLANDIK:Cumhuriyetin temel niteliklerinin tartışmalara ve yeni tanımlara konu edilmesinden ve Yargı Erkine yönelik sistemli saldırıların ivme kazanmasından duyduğu kaygıyla toplanan Yargıtay Başkanlar Kurulunun 21 Mayıs 2008 gününde yaptığı ve esasen Danıştayca yapılan müteaddit açıklamalarda da yer alan konulara dikkat çeken bildiri üzerine Hükümet sözcüsü ve Devlet Bakanı tarafından yapılan açıklamanın yarattığı rahatsızlık nedeniyle Danıştay Başkanlar Kurulu, 22 Mayıs 2008 gününde toplanarak, aşağıdaki görüşlerini kamuoyu ile paylaşma gereğini duymuştur.
SİYASİ BİR NİTELİĞİ YOKTU: Öncelikle belirtmek isteriz ki, yargıyı doğrudan ilgilendiren konularda, yargı organlarının görüşlerini kamuoyu ile paylaşmalarının siyasi bir niteliği bulunmamaktadır. Yargıyı ve yargılama sürecini ilgilendiren konulardaki Anayasal ve yasal değişiklik çalışmaları hakkında yüksek yargı organlarının açıklama yapmaları, Yasama Organının faaliyet alanına müdahale olarak görülmemeli; varlık nedenleri arasında, gücünü aldığı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1 ila 3’üncü maddelerinde öngörülen ve 4’üncü maddesine göre değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan Cumhuriyetin temel ilkelerini de koruma görevi bulunan yargı organının işlevinin bir parçası olduğundan kuşku duyulmamalıdır.
YETKİYİ AYNI ANAYASADAN ALDIK: Öte yandan; yargının demokratik meşruiyetinin tartışmaya açılmış olmasını kaygı ile izliyoruz. Anayasanın 6’ncı maddesine göre egemenlik yetkisi kayıtsız şartsız millete ait olup; Türk Milleti, egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanmaktadır. Hiçbir kimse veya organ, Anayasadan kaynaklanmayan Devlet yetkisini kullanamaz. Anayasanın bu hükmüne bağlı olarak da yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılmaktadır. Görüldüğü üzere; Yasama ve Yürütme organları nasıl yetkilerini halk oylaması ile kabul edilen 1982 Anayasası’ndan alıyorlar ise; Yargı da, Türk Milleti adına kullandığı yetkisini aynı Anayasadan almaktadır.
MEŞRUİYET TARTIŞMASI ZAAFA UĞRATIR: Yetkisini Anayasadan alan organların meşruiyetlerinin tartışmaya açılması, bu organların kamuoyundaki güvenilirliklerini zedeleyeceği gibi; böyle bir yaklaşımın, Devleti zaafa uğratacağı gerçeği de gözlerden uzak tutulmamalıdır.
HÜKÜMET AB SÖZCÜLERİNE KARŞI ÇIKMALIYDI: Yargıya intikal eden konularda, uluslar arası çevrelerin de katılımıyla yargı organlarını yönlendirme ve etki altına alma girişimlerini doğru bulmuyor ve bu konudaki müdahalelere öncelikle Hükümetin karşı çıkması gerektiğini düşünüyoruz.
REHN'E VERİLMESİ BAĞIMSIZLIK İLKESİNE TERS DÜŞER: Bu bağlamda, Yargıtay Başkanlar Kurulu kararında da sözü edilen Yargı Reformu Strateji Taslağının anayasal kurumlar olan Türk yargı organları yerine, Avrupa Birliği temsilcileri ile paylaşılmış olmasını, bağımsızlık ilkesi ile bağdaşır bulmuyoruz.
AMACIMIZ BAĞIMSIZ YARGI: Bu ve bundan önceki açıklamalarımızın Yüce Türk Ulusuna yakışır, evrensel ölçülerde bağımsız bir yargıyı amaçladığını kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz. (Radikal)