Diyanet, unvan değişikliği sınavı açtı


T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı

Sayı : B.02.1.DİB.0.71.01./903.01/4156 09.07.2008
Konu : Unvan değişikliği yazılı sınavı.

D U Y U R U

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

Başkanlığımız Merkez Teşkilatında açık bulunan programcı kadrosundan 5 adedine, Taşra Teşkilatında açık bulunan Kur’an kursu öğreticisi kadrolarından 70 (50 erkek, 20 bayan) adedine ve imam hatip kadrolarından 100 adedine; halen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur statüsünde çalışan ve aşağıda belirtilen şartları taşıyan istekliler arasından “Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” nin 6. ve 10. maddeleri uyarınca Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak olan unvan değişikliği yazılı sınavı ile naklen personel alınacaktır.

1)-Programcı kadrolarına müracaat edeceklerde aranacak şartlar şunlardır:
a)-En az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak.
b)-En az bir programlama dili bildiğini belgelemek.
c)-Başkanlık teşkilatında iki yıl bilgisayar işletmeni veya beş yıl veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışmış olmak.

2)-Kur’an kursu öğreticiliğine müracaat edeceklerde aranacak şartlar şunlardır:
a)-En az imam hatip lisesi mezunu olmak.
b)-Halen 657 sayılı Devlet memurları kanununa tabi memur statüsünde çalışıyor olmak.
c)-Stajyer Kur’an kursu öğreticiliği yeterlik belgesine sahip olmak.

3)-İmam hatipliğe müracaat edeceklerde aranacak şartlar şunlardır:
a)-En az imam hatip lisesi mezunu olmak.
b)-Halen 657 sayılı Devlet memurları kanununa tabi memur statüsünde çalışıyor olmak.
c)-Stajyer imam hatiplik yeterlik belgesine sahip olmak.

4)- Programcı kadrosu için sınava katılmak isteyenlerin doğrudan bağlı bulundukları birim, müftülük eğitim merkezi müdürlükleri ve yurtdışı temsilciliklerimiz kanalıyla doğrudan Başkanlığımıza,

Kur’an kursu öğreticisi ve imam hatip kadroları için sınava katılmak isteyenlerin ise müracaatlarını; .. T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI .. internet adresinde bulunan “Unvan Değişikliği Sınavına Girecek Personele Ait Bilgi Formunu” 10.07.2008 ile 25.07.2008 tarihine kadar doldurarak yapacaklardır.

5)-Adaylar web üzerinden kayıt işlemlerini yaptıktan sonra başvuru için gerekli evraklarla birlikte bağlı bulundukları birim, müftülük,eğitim merkezi müdürlükleri ve yurtdışı temsilciliklerimize, kurum dışından başvuracaklar ise en yakın il müftülüğüne müracaat edecekler ve hizmet cetveli, Kur’an kursu öğreticiliği veya imam hatiplik yeterlik belgesinin tasdikli sureti, 2 adet vesikalık fotoğraf, tasdikli diploma sureti, (diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK Başkanlığından alınacak denklik belgesi) ve tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile birlikte ilgili birim, müftülük, eğitim merkezi müdürlüğü ve yurtdışı temsilciliklerimize 25.07.2008 tarihine kadar verecekler, ilgili birim, müftülük, eğitim merkezi müdürlüğü ve yurtdışı temsilciliklerimiz de; .. T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI .. web adresi üzerinden aynı programa girerek adayın girdiği bilgiler ile verdiği evraktaki bilgileri kontrol edecek, gerçeğe aykırı veya hatalı giriş varsa düzelttikten sonra web programındaki aktivasyon işleminin ardından da aday başvuru formundan iki nüsha yazdırıp, formun her iki nüshasını da yetkili personel (adı,soyadı,unvanı) bilgilerini yazarak hem kendisi imzalayacak hem de adaya imzalatacak, formun bir nüshası adayın kendisine verilecek diğer nüshası da ekleri ile birlikte ilgili birim, il müftülükleri, eğitim merkezi müdürlükleri ve yurtdışı temsilciliklerimizde muhafaza edilecektir.

Başvurusunu yapan adayların, bağlı bulundukları birim, müftülük, eğitim merkezi müdürlüğü ve yurtdışı temsilciliklerimize aktivasyon işlemini yaptırmadıkları takdirde, müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu işlemden sonra aday bilgilerinde kesinlikle kayıt değişikliği yapılmayacaktır.

6)-Unvan değişikliği yazılı sınavı puanına göre (öğreticiye ve imam hatibe ihtiyaç duyulan) illere yerleştirilen adayların il içerisindeki görev yerleri il müftülüklerince belirlenecektir.

7)-Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8)-25.07.2008 tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9)-Yerleştirme, Başkanlığımızca Bilgisayar ortamında unvan değişikliği yazılı sınavı puanı ve adaylardan alınacak tercihlere göre yapılacaktır.
a) Puanlarda eşitlik olması halinde memuriyetinde hizmeti fazla olanlara öncelik verilecektir.
b) Bunda da eşitlik olması durumunda son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olanlar tercih edilecektir.

10)-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur statüsünde çalıştığına dair kurumundan alacağı hizmet belgesinde adayın; TC. kimlik numarası, görev yaptığı il, ilçe ve görev yeri, adı, soyadı, göreve başlama tarihleri, hizmetinin gün, ay ve yıl olarak hizmet süresi, belgeyi tasdik eden görevlinin adı, soyadı, unvanı, imzası, mühür ve imzaladığı tarih bulunacaktır.

11)-Unvan değişikliği yazılı sınavına katılacak adayların sınav yerleri ve tarihi ayrıca ilan edilecektir.Rüştü İNAN
Personel Dairesi Başkanı
AÇIK KADROLARBulunduğu YerÜnvanıSınıfıDerecesiAdediMerkez TeşkilatıProgramcıG.İ.H.12Merkez TeşkilatıProgramcıG.İ.H.53Taşra TeşkilatıKur’an Kursu Öğreticisi (Erkek)D.H.3-850Taşra TeşkilatıKur’an Kursu Öğreticisi (Bayan)D.H.1-820Taşra Teşkilatıİmam HatipD.H.5-8100TOPLAM175