Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’da değişiklik yapılmasını öngören yasanın da bulunduğu üç yasayı onayladı.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, askeri personelin ilave öğrenim nedeniyle alacakları kıdemleri yeniden belirleyen, TASİŞ'İN, Maliye Bakanlığı bünyesinden alınarak Gümrük Müsteşarlığına bağlanmasını öngören ve Serbest Bölgeler Kanununda değişiklik öngören kanunları onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylanan 5621 sayılı ''Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', 5622 sayılı ''Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşarlığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile 5623 sayılı ''Serbest Bölgeler Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
ASKERİ PERSONELİN KIDEMLERİ
5621 sayılı ''Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', askeri personelin ilave öğrenim nedeniyle alacakları kıdemleri yeniden belirliyor. Kanuna göre, Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylara 2 yıl, bunlardan Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olanlara da ayrıca 1 yıl olmak üzere, toplam 3 yıl ilave kıdem verilecek.
Harp Akademileri Komutanlığınca düzenlenen komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimini bitiren subaylara; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan bilim dallarında yüksek lisans öğrenimi yapanlardan; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kendi namına olmak üzere ayrı ayrı olarak, bilim dalı karşılığında tahsisi yapılan kontenjanlara giren subaylar 1'er, bunlardan doktora yapanlar 1, doğrudan doktora yapanlar 2, doçent olanlar da ayrıca 1 yıl olmak üzere toplam 3 yıl kıdem alacak. Tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diş tabipliği, veterinerlik ve eczacılıkta uzman belgesi alanlara veya doktora yapanlara 2 yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca 1 yıl olmak üzere de toplam 3 yıl kıdem verilecek. Subaylara, kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kıdem için 7 ay başvuru süresi tanınacak. İlgili kanunun subaylığa nasıp kısmını düzenleyen hükümlerine göre, muvazzaf subaylığa nasbedilenler hariç, Silahlı Kuvvetlere muvazzaf subay olarak katılmadan önce branşlarıyla ilgili öğrenimlerini kendi nam ve hesaplarına yapmış veya subay atandıktan sonra bitirmiş olanlar, lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sınıfları değiştirilen subaylar ile lisansüstü öğrenim kaynağına göre subaylığa atanan astsubaylara kıdem verilecek. Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilecek. Üstün başarı dolayısıyla alınacak kıdemlerin toplamı 6 yılı geçemeyecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yüksek lisans öğrenimini tamamlamış ve henüz kıdem almamış olan subaylar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde başvurmaları halinde, yüksek lisans kıdeminden yararlanacak.
TASİŞ'İN GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA BAĞLANMASI
5622 sayılı ''Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel müdürlüğünün Gümrük Müsteşarlığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri (TASİŞ) Genel Müdürlüğünün, Maliye Bakanlığı bünyesinden çıkarılarak, Gümrük Müsteşarlığına bağlanmasını öngörüyor. Kanuna göre, gümrük idaresinin, daha etkin ve verimli şekilde hizmetlerini yürütmesi amacıyla TASİŞ Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığının ana hizmet birimleri arasından çıkarılarak, Gümrük Müsteşarlığına bağlanacak.
TASİŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı işletme bölge müdürlüklerinin; memur, sözleşmeli personel ve geçici işçi kadrolarıyla her türlü taşıt, araç, gereç, malzeme ve demirbaşlarıyla hak ve yükümlülükleri, Gümrük Müsteşarlığına devredilecek. TASİŞ'in hizmet binaları, kamu konutları ile diğer taşınmazları da Gümrük Müsteşarlığına tahsis edilecek. Yolcuların ve taşıtların giriş ve çıkışlarına ait işler dışında, yükleme ve boşaltma ile her türlü gümrük işleri normal çalışma saatleri içinde yapılacak. Ancak bu saatler dışında veya tatil zamanlarında yazılı olarak yapılacak talep, işin yapılacağı gümrük idarelerince yerinde görülürse, gerekli önlemler alınmak ve çalışacak personelin fazla mesai ücreti ödenmek koşuluyla kabul edilebilecek. Fazla çalışma ücretlerinin ödenmesine ilişkin uygulamada da değişiklik yapılıyor. Fazla çalışma ücretlerinin yarısının bütçeye gelir kaydedilmesi, diğer yarısının da çalışmanın yapıldığı bölgede çalışanlara dağıtılması şeklindeki mevcut uygulama değiştirilerek, fazla çalışma ücretlerinden tüm personelin yararlanması olanağı getiriliyor. Buna göre, fazla çalışma ücreti, personelin fazla çalışma süresi, görev yapmış olduğu yer, görevinin önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro unvanı gibi hususlar dikkate alınarak, Gümrük Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatı personeline ödenecek. Söz konusu ödemeler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan tarafından belirlenecek ve bu ödemelerin aylık miktarı, 36.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.
TASİŞ'in 2007 mali yılı harcamaları, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Maliye Bakanlığının 2007 yılı bütçesinde yer alan ödenekten karşılanacak. 2007 yılı işletme bölge müdürlükleri döner sermaye bütçesinde yer alan ödeneklerin kullanımına devam edilecek. Maliye Bakanlığı lehine ve aleyhine açılmış ve açılacak davalar ve icra takipleri, bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlarıyla Gümrük Müsteşarlığına geçecek. Gümrük Müsteşarlığına yurt dışı teşkilatı kurma olanağı sağlayan kanuna göre, yurt dışı teşkilatları için 10 gümrük müşaviri kadrosu ihdas edilecek. Kanun, Maliye Bakanlığının 1045 kadrosunun iptal edilerek, Gümrük Müsteşarlığına ihdas edilmesini de öngörüyor.
SERBEST BÖLGELER
5623 sayılı ''Serbest Bölgeler Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''a göre, serbest bölgede, 6 Şubat 2004'ten sonra faaliyet ruhsatı alan, gelir ve kurumlar vergisine tabi olan imalatçı olmayan kullanıcı firmalar, serbest bölgeye getirdikleri veya buradan çıkardıkları malların değeri üzerinden daha önce ödediği binde 5 oranındaki ücreti ödemeyecek. Bakım ve onarım ile fason üretimde yaratılan katma değer üzerinden ve 6 Şubat 2004'ten sonra faaliyet ruhsatı alanlardan, imalatçı kullanıcılar dışındaki kullanıcılarca yurt dışından getirilerek bölge içinde satılan mallardan binde 5'lik ücret alınacak.
6 Şubat 2004'ten sonra faaliyet ruhsatı alan imalatçı kullanıcılar dışındaki kullanıcılar tarafından yurt dışından serbest bölgeye getirilen veya buradan çıkarılan mallar üzerinden ücret alınmaması nedeniyle kurucu ve işletici şirketlerin uğrayacakları gelir kayıplarının karşılanması için yönetmelikte düzenleme yapılacak.


AA