Dışişleri Bakanı Abdullah Gül hakkında, Türkiye Kalkınma Bankası ile ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddiaları konusunda sürpriz bir isim, "Bu harcamaların hepsini ben yaptım" dedi.

Türkiye Kalkınma Bankası'nda Abdullah Gül'ün Devlet bakanı olduğu 1995 yılında yapıldığı ileri sürülen yolsuzluk iddiaları ile ilgili Dr.Candan Karlıtekin, bir açıklama yaptı. Karlıtekin, harcamaların nasıl ve ne şekilde yaplığını anlattı.
Yolsuzlukların yapıldığı öne sürülen dönemde TKB'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili olan Dr. Karlıtekin, halen THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Dr. Candan Karlıtekin, iddalarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

1- Bilindiği üzere, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sn. Abdullah Gül, 1996 – 1997 yıllarında Devlet Bakanı olarak görev yapmıştır. Ben de, Sn. Başbakan Yardımcımızın o tarihte görevli olduğu bağlı Devlet Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yaptım.

MESAİYE KALANA AKŞAM YEMEĞİ

2- Türkiye Kalkınma Bankası’nda görev yaptığım dönemde, tabiatıyla ve umumiyetle normal mesai saatlerini aşan zaman dilimlerinde faaliyetlerimiz hakkında bilgi arzetme ve koordinasyon amacıyla Sayın Sn. Başbakan Yardımcımız’ın, Devlet Bakanı olarak görev yaptığı makamda çalışmalar yaptım. Başbakanlık binasında akşam yemekleri çıkarılmadığından, Bakanlık makamında çalışan danışman, koruma, şoför, sekreter ve özel kalem müdürlüğü personelinin gece mesaileri sırasında yedikleri yemek vs. gibi giderleri Türkiye Kalkınma Bankası’nın Genel Müdüre vermiş olduğu temsil ödeneğinden ödedim. Açıkca belirtmem gerekir ki, ödemeleri yapan Sayın Abdullah Gül değildir. Ödemelere ilişkin bir onayı da yoktur. Tüm ödemeler, Genel Müdür olarak benim bilgim dahilinde, talimatım üzerine ve temsil ödeneğimden yapılmıştır.

3- Benden Önceki genel Müdür de Sn. Bakan’ın resmi konuklarına verilen mütevazi hediyeleri yine Genel Müdür temsil giderleri faslından ödemiştir.

YILLARCE ALEYHTE BELGE TOPLADILAR

4- Görevden ayrıldıktan sonraki süreçte, ileride kullanılmak üzere Sayın Abdullah Gül hakkında Banka’da aleyhe belge bilgi toplama çalışması yapılmıştır. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür V. olarak görev yaptığım 10 aylık süre Banka kayıtları, yapmış olduğumuz tüm işlemler ve harcamalar bakımından incelenmiştir. Yapılan kötü niyetli incelemelerde geç saatlere kadar mesai yapan Sn. Devlet Bakanı’na fedakarane hizmet eden maiyetinin akşam yemeği giderleri, sanki şahsi harcama imiş gibi gösterilmek suretiyle usulsüzlük iddiasında bulunulmuştur.

Ödemelere ilişkin faturaların arkası incelendiğinde “Sn. Bakanlığa verilen yemek, adisyonları muhafaza edelim”, “Sn. Bakanlık korumaları, şoför, odacı, sekreter ve danışmanların yemeklerine ait adisyonları fatura ile birlikte muhafaza edelim”, “Devlet Bakanlığı odacıları, korumaları, sekreterleri, müşavirleri ve diğer personelin akşam mesaisi esnasında tükettiği yemeklere ait adisyon fişlerini de fatura ile birlikte muhafaza edelim.” şeklinde notlar düştüğüm görülecektir.

Haddi zatında bu notları düşmeden de ödeyebileceğim halde, özellikle bu notları düşerek ödeme yaptım ki, ileride bu harcamaların kişisel harcamalar olduğu şeklinde bir iddia ile karşılaştığımda, bunların şahsi harcamalar olmadığını ortaya koymak istedim. Ne yazık ki, ödemeleri temsil gideri olarak ben yaptığım halde, Sn. Abdullah Gül’den şahsi harcaması gibi haksız yere ve Devlet geleneği hiçe sayılarak geri alınmıştır.

BANKA EMSAL KARARLARI HİÇE SAYDILAR

5- Görevden ayrıldıktan sonraki süreçte yapılan usulsüz müfettiş raporu üzerine, sözkonusu para, Sn. Abdullah Gül’den istenmiştir. Sn. Gül, 02.11.1998 tarihli dilekçesi ile Türkiye Kalkınma Bankası’na müracat etmiş, emsal Yargı kararını da ibraz ederek bu paraların kendinden istenmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtmiştir. Emsal kararlara rağmen Banka parayı ikinci kez talep etmiştir.

Sayın Başbakan Yardımcımız, kendinden haksız bir şekilde istenen bu paranın şahsı, ailesi, hısım ve akrabası, eş dost ve parti mensuplarına ait bir harcama olmadığını, evine özel olarak almış olduğu, aldırttığı veya sipariş verdiği bir harcama olmadığını; yapılan harcamaların görevli personelin yemek paraları ve resmi konuklara alınan mütevazi hediyeler olduğunu bu sebeple bu paranın kendisinden talep edilmesinin hukuka aykırı olduğunu 11.02.1999 tarihli dilekçesinde ikinci kez belirtmiştir.

DAVA BÜTÜNÜYLE KONJONKTÜREL İDİ

6- Her şey gün gibi açıkta iken, o günün siyasi konjoktüründe, bu harcamalar 1.735.849.824-TL (1.736 YTL) olarak dava konusu edilmiştir. Ankara 18 Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/216 esas sayılı dosyasından dava açılmıştır. Maalesef avukatın duruşmalara girmemesi, bilirkişi raporuna itiraz etmemesi, davayı takip etmemesi üzerine, dava üç celsede Sn. Başbakan Yardımcımız’ın aleyhine sonuçlanmıştır. Temyiz incelemesinde mahkeme kararının onanması üzerine icra aşamasına geçilmeden para Banka’ya Sn. Başbakan Yardımcımız tarafından geri ödenmiştir. Sn. Başbakan Yardımcımız aleyhinde yapılmış bir icra takibi de sözkonusu olmamıştır.

DAVA BANA AÇILMASI GEREKİYORDU

7- Yargılama aşaması bittikten bir süre sonra dosyadan haberdar oldum. Esasında şahsıma ikame edilmesi gereken haksız dava Sn. Başbakan Yardımcımız’a açıldığında aşırı duyarlılık ve nezaket sergilediklerinden dolayı beni haberdar etmedikleri için bu haksızlıkla sonuna kadar mücadele etme imkanı bulamadım. Mamafih, Dosya’dan haberdar olur olmaz, 17.09.2003 tarihli dilekçe ile Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na müracaat ederek, Sayın Başbakan Yardımcımız’dan sözkonusu harcamaların talep edilmesinin hukuken mümkün olmadığını, istenilecekse bu harcamaların şahsımdan geri istenmesi gerektiğini, kaldı ki tüm harcamaların şahsi harcama olmadığını, yapılan yanlışlığın düzeltilmesini talep ettim. Ancak bu talebim hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

BAŞBAKAN OLDUĞUNDA GÜNDEME GETİRİLDİ

8- Sn. Başbakan Yardımcımız, 59. Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı olarak göreve başladığında, aleyhe yayın yapmak üzere önceden hazırlanmış olan bu dosya gündeme getirilmeye başlanmıştır. O günlerde de, bu gün yapıldığı gibi, Sn. Başbakan Yardımcımız ile ilgili bazı haberlere, Kalkınma Bankası ile ilgili bu haber sanki usulsüz bir işlem yapılmış gibi dercedilmekte idi.

Hatta o tarihte bazı gazetelerde iş o kadar ileri götürüldü ki, Sn. Başbakan Yardımcımız’ın bu işlemlerden dolayı “zimmet” ile yargılanacağı ancak milletvekili olduğundan dolayı yargılanamadığı ileri sürüldü. Bu gün de aynı şekilde yıpratma amaçlı gerçeğe aykırı yayınların yapıldığı görülmekte olup, kamuoyunda Sn. Başbakan Yardımcımız hakkında menfi kanaat oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yaklaşık beş sene önce de oynanan bu çirkin oyun tekrar edilmektedir.

HUKUKU KATLEDEREK DAVA AÇTILAR

9- Milyonlarca dolar işlem yapılan, krediler verilen, ödenmemiş kredileri yer yer yeniden yapılandırılan ve her türlü akçalı işlemin icra edildiği bir devlet bankasında bula bula bugünki parayla 1.736 YTL tutarındaki, devrin Bakanının maiyetindeki devlet memurlarının yediği akşam yemeklerini utanmadan soruşturma konusu yapmışlar, şahsıma dava ikame etme yerine son derece ileri görüşlü olduklarından! Sn. Başbakan Yardımcımız aleyhine hukuku katlederek dava açmışlar, avukatların işi ciddiyetle takip etmemesi neticesinde de icra aşamasına geçilmeden mezkur meblağı faiziyle geri tahsil etmişlerdir.

Bankacılık sisteminin siyasetçi-bürokrak-işadamı sacayağı ile mefluc edilmesi suretiyle buharlaştırılan Aziz Türk Milletinin 45-50 milyar dolarının peşine düşemeyenler, bir Bakan maiyetinin akşam mesaisinde tükettiği 1.736 YTL’nin peşine kahramanca düşmüş ve bir utanmazlık numunesi olarak Banka’nın kasasına faiziyle birlikte geri kazandırmıştır. Bu olayı esas alanlar da “Kamu kaynakları usulüne uygun harcanmadı” diye Varan-1, Varan-2 kampanyalarını işin aslını bildikleri halde pişkinlikle sürdürmeltedirler.


Keyfiyet kamuoyunun bilgisine arzolunur.
Dr. Candan Karlıtekin
Türkiye Kalkınma Bankasi A.Ş
Eski Yönetim Kurulu Başkanı
Ve Genel Müdür V.Haber7