Ankara AA- 5634 sayılı ''Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasaya göre, üniversitelerin hemşirelikle ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullardan mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelikle ilgili devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları bakanlıkça tescil edilenler, hemşire olabilecek.

Türkiye'de hemşirelik mesleğini, ''hemşire'' unvanı kazanmış Türk vatandaşlarından başkası yapamayacak. Hemşireler, tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleriyle karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanımlama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili olacak. Ayrıca, aile hekimliği uygulamasına ilişkin görevleri yerine getirecek.

Hemşirelerin çalışma alanları, pozisyonları ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumlulukları, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.
Lisans mezunu hemşireler, meslekleriyle ilgili lisans ve lisans üstü eğitim aldıktan sonra uzman hemşire olabilecek. Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde
lisans üstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakkı bulunacak.

Hemşire olabilmek için kadın olma şartı kaldırılarak, erkeklere de hemşire olabilme imkanı getiriliyor. Kadın hemşirelerle aynı eğitimi alan erkekler de hemşire olabilecek.

Bir defaya mahsus olmak üzere, ebelik diplomasına sahip olduğu halde, teklifin yasalaşıp yürürlük tarihinde en az 3 yıldan beri yataklı tedavi kurumlarında fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belgeyle belgelendirenler, hemşirelik yetkisi ile görevlerine devam edecek. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerekecek.