Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, aday olmak isteyen kamu görevlileri, en geç 5 Mayıs Cumartesi günü istifa edecek.

YSK'nın, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak genel seçimde uygulanmak üzere hazırladığı seçim takvimi, yarın başlayacak. Seçime katılabilecek siyasi partiler yarın ilan edilecek, siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için 27 Mayısta kura çekilecek. Gümrük kapılarında 9 Temmuzda oy verme işlemine başlanacak.

Seçim propagandası ve yasaklarının 12 Temmuzda başlayacağı YSK'nın seçim takvimi şöyle:

-4 Mayıs 2007: Seçime katılacak siyasi partilerin YSK'ca ilanı. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanılması. İllerin çıkaracağı milletvekili dağılımının belirlenmesi.
-5 Mayıs 2007: Aday olabilmek için yasa gereği istifaları veya görevlerinden
ayrılmaları gerekenlerin görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmalarının son günü.
-6 Mayıs 2007: Siyasi partilerden, hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve
esaslarla aday tespiti yapacaklarını, Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin
istenmesi.
-8 Mayıs 2007: Seçmen listelerinin (taksirli suçlardan hükümlüler ile
tutuklu seçmen listesi dahil), güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca
askıya çıkarılmaları.
-9 Mayıs 2007: Siyasi partilerin; hangi seçim çevrelerinde önseçim, hangi
seçim çevrelerinde aday yoklaması yapacaklarını YSK'ya bildirmelerinin son günü.
-10 Mayıs 2007: Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri
gösteren listelerin ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanmasının
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesi.
-12 Mayıs 2007: Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye
listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına
gönderilmesinin son günü. Siyasi partilerin, üye kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü.
-13 Mayıs 2007: Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşumunun tamamlanması ve kurullarda görev alanlara tebligat yapılması.
-15 Mayıs 2007: Siyasi partilerin; önseçim yöntemiyle aday belirlemesi
yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler ile siyasi partilerin önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin askıya çıkarılması.
-Askıya çıkan listelere itirazların başlaması.
-17 Mayıs 2007: Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 15 Mayıs 2007
Salı günü askıya çıkan listelerin indirilmesi ile listelere yapılacak itirazın
son günü.
-19 Mayıs 2007: Bu listelere yapılacak itirazların, önseçim ilçe seçim
kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.
-20 Mayıs 2007: Siyasi partilerin, önseçim ya da aday yoklaması seçmen
listelerinin kesinleştirilmesi.
-22 Mayıs 2007: Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıdan indirilmesi.
-23 Mayıs 2007: Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması.
Yüksek Seçim Kurulunca, hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde
önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının ilanı.
Siyasi partilerin önseçim ya da aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde
gösterecekleri merkez adayı listelerini YSK'ya bildirmelerinin son günü.
-24 Mayıs 2007: Muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların
karara bağlanmasının son günü.

BİRLEŞİK OY PUSULASINDA YER BELİRLENMESİ İÇİN KURA

-27 Mayıs 2007: Sandık seçmen listelerindeki değişikliklerin işlenerek
kesinleştirilmesi. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilanı.
-28 Mayıs 2007: Sandık atamalarının yapılması.
-29 Mayıs 2007: Önseçim sandık kurullarının sayım-döküm işlemlerini
tamamlamaları ve düzenleyecekleri tutanakları, ilgili önseçim ilçe seçim
kurullarına iletmeleri. Sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması.
-30 Mayıs 2007: Önseçim sandık kurulu tutanaklarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlarla bu itirazların karara bağlanmasının son günü.
-2 Haziran 2007: Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurulları kararlarına yapılan itirazları karara bağlayacak ve bu kararlarını il seçim kurullarına bildirecek.

ÖNSEÇİM LİSTELERİ

-5 Haziran 2007: İl seçim kurullarınca önseçimle belirlenmiş milletvekili
adaylarına ait listelerin, Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi.
-7 Haziran 2007: Yüksek Seçim Kurulunca önseçim milletvekili adaylarına
ilişkin listenin tasdikli birer örneğinin, ilgili partilerin genel
başkanlıklarına teslim edilmesi.

SİYASİ PARTİLERİN ADAY LİSTELERİ

8 Haziran 2007: Siyasi partiler, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait
aday listelerini, YSK Başkanlığına, ''alındı belgesi'' karşılığında en geç saat
17.00'ye kadar verecek.
Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun ve il
seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının YSK'ya bildirilmesinin son günü.
Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin hemen
incelenmeye başlanması, saptanacak eksikliklerin, ilgili siyasi parti yetkili
organlarına derhal tamamlanmasının bildirilmesi.
-12 Haziran 2007: Siyasi partilerin, aday listelerindeki eksiklikleri
tamamlamalarının son günü.

GÜMRÜK KAPILARI İLÇE SEÇİM KURULLARI

-13 Haziran 2007: Milletvekili geçici aday listelerinin Yüksek Seçim
Kurulunca incelenmesi ve bu listelerin, ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile
radyo, televizyon ve Resmi Gazetede yayımlanmak üzere ilgili kuruluşlara
gönderilmesi.
Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarının oluşturulmasının tamamlanması.
-14 Haziran 2007: Milletvekili geçici aday listelerinin radyo, televizyon ve
Resmi Gazetede yayımlanması. Geçici adayların, ilgili il ve Yüksek Seçim Kurulunca doğrudan incelenmeye alınması, bu adaylara karşı yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi.
-15 Haziran 2007: Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına
yapılacak itirazların son günü.
-16 Haziran 2007: Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulmasının
tamamlanması.
Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda
meydana gelen eksikliklerin; il seçim kurullarınca ilgili adayla, siyasi parti il
başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek
Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü.
-17 Haziran 2007: İl seçim kurullarının, milletvekili geçici aday
listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı, Yüksek Seçim
Kuruluna yapılacak itirazların son günü.
-19 Haziran 2007: Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim
kurullarına yapılan itirazlar üzerine, bu kurullarca verilen kararlara yapılan
itirazların, Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü.
-20 Haziran 2007: Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili
siyasi partilerce tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü.

OY PUSULASININ BASIMI

-22 Haziran 2007: Milletvekili kesin aday listelerinin il seçim kurullarına
ve seçim çevreleri itibariyle Resmi Gazete, radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi.
YSK'ca birleşik oy pusulası basımına; basım tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanması.
-7 Temmuz 2007: Milletvekili kesin aday listelerinin (bağımsızlar dahil)
radyo, televizyon, Resmî Gazete ve illerde ilanı. Bağımsız adayların oy pusulalarını il seçim kurullarına vermelerinin son günü.

GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERMENİN BAŞLAMASI

-9 Temmuz 2007: Gümrük kapılarında oy verme işlemlerine başlanması.
-10 Temmuz 2007: Siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda
sıralarının belirlenmesi için YSK'ca ad çekilmesi.
-11 Temmuz 2007: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılmasının
tamamlanması ve dağıtılamayanların, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına
teslimi.

-SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI-

-12 Temmuz 2007: Seçim propagandası ve yasakların başlangıcı.
-15 Temmuz 2007: Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması.
-18 Temmuz 2007: İlçe ve geçici ilçe seçim kurulları başkanlıklarınca
malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlıklarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.
-21 Temmuz 2007: Seçim propagandasının sonu.
-22 Temmuz 2007: Oy verme.
internet
haber