Anayasa Mahkemesinin, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun bazı hükümlerinin ''ormanlar'' yönünden iptaline ilişkin kararının hüküm bölümünü açıkladı.

İptal kararı, Resmi Gazete'de yayımlandıktan bir yıl sonra yürürlüğe girecek. Danıştay 6. Dairesi, 2634 sayılı Kanunu'nun 8. maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendi ile (b) alt bendinin, (C) ve (D) fıkralarının iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, iptal kararıyla oluşan boşluğun giderilmesi için iptal kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan bir yıl sonra yürürlüğe girmesini de kararlaştırdı.

-İPTAL EDİLEN HÜKÜMLER-

Anayasa Mahkemesi, Kanun'un 8. maddesinin (A) fıkrasının ''Hazineye ait olan yerlerle ormanlar, ilgili kuruluşlarca Bakanlığa tahsis edilir'' hükmünü içeren (1) numaralı bendindeki ''ormanlar'' sözcüğünün iptaline karar verdi. Yüksek Mahkeme, kanunun, ''Ormanların, turizme ayrılması ve amenajman planlarının tadili, İşlemleri tamamlandıktan sonra yapılır ve talep tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde tamamlanır'' hükmünü içeren (b) bendini de iptal etti. Anayasa Mahkemesi, kanunun (C) ve (D) fıkralarının da ''ormanlar'' yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline, oy çokluğuyla karar verdi.

Kanunun 8. maddesinin (C) ve (D) fıkraları şöyle: ''C. Bu taşınmaz malların yatırımcılara tahsisi, kiralanması ve bunlar üzerine irtifak hakkı tesisine ilişkin esaslar ile süreler, bedeller, hakların sona ermesi ve diğer şartlar Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu ile hükümlerine bağlı olmaksızın müştereken tespit edilir.

D. Bu taşınmaz malları (C) fıkrası uyarınca tespit edilmiş olan şartlarla Türk ve yabancı uyruklu, gerçek ve tüzel kişilere tahsis etmeye Bakanlık yetkilidir. Bu taşınmaz mallar üzerinde bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi ve bunlardan alt yapı için gerekli olanlar üzerinde, alt yapıyı gerçekleştirecek kamu kurumu lehine bedelsiz irtifak hakkı tesisi, Bakanlığın uygun görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca belirlenen koşullarla ve bu Bakanlık tarafından yapılır.''

aa