Yargıtay, Orhan Pamuk aleyhinde açılan tazminat davasını reddeden yerel mahkeme kararını bozdu.
Davacı Turgut Kobaza ve şehit yakını 5 kişi, İsviçre'de yayınlanan bir dergiye verdiği röportajda, ''30 bin Kürt'ü ve bir milyon Ermeni'yi öldürdük. Türkiye'de hiç kimse bunu dile getirmeye cesaret edemiyor. Ben ediyorum'' dediği ifade ettikleri Pamuk'un, beyanlarıyla ''Türk milletini topyekün itham altına soktuğunu'' iddia etmişlerdi. Bu kişiler, Pamuk aleyhinde tazminat davası açmıştı.
Davanın görüldüğü Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, ''davacıların salt Türk milletinin bir ferdi olmaları nedeniyle yansıma yoluyla kişilik
haklarına saldırı olduğunun kabulüne imkan bulunmadığı'' ve ''davacıların aktif husumet ehliyetleri bulunmadığı'' gerekçesiyle
reddetmişti.

Davacıların kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davanın reddi yönünde verdiği kararı
bozdu. Dairenin, kararında, Türk hukukunda kişilik haklarının tanımının yapılmadığına ve bu hakkın hangi değerleri kapsadığının açıklanmadığına
işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

''Kişilik haklarının nelerden ibaret olduğunun belirlenmesi ve sınırının çizilmesi uygulamaya yani yargıya bırakılmıştır. Gerek öğretide gerekse
yargısal kararlarda kişisel değerlerin; fiziki, duygusal ve sosyal kişilik değerleri olarak belirlendiği, kişinin toplum içindeki mesleki
kimliği, şeref ve haysiyeti, özgürlüğü, vücut ve ruh bütünlüğü ve sağlığı, ırk, din ve vatandaşlık gibi bağları kapsadığı kabul
edilmektedir.

Kişiler onur ve şerefleri gibi mensubu bulundukları ve Anayasa ile çerçevesi belirlenmiş bir millete aidiyet duygularında yukarıdaki açıklamalar nazara alındığında; kişilik değerleri kapsamında ve hukuki koruma altındadır.''Pamuk tarafından söylendiği iddia edilen sözlerin, ''davacıların vatandaşlık bağı ile bağlı bulundukları Türk milletine yönelik olması durumunda davacıların aktif dava ehliyetinin bulunduğunun'' kabulünün gerektiği vurgulanan kararda, davacıların aktif dava ehliyetinin varlığının kabulü ile davanın esasının incelenerek bir karar verilmesi
gerektiği belirtildi.

Yüksek mahkeme, kişilik haklarına saldırının kabul edilmesi durumunda, Medeni Kanunun 25. ve Borçlar Kanunun 49. ve 49/3. maddelerindeki düzenlemeler gözetilerek bir hüküm kurulmasına ve davanın reddinin usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirdiğine hükmetti.ü

HABERTURK