+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Hayatımızı değiştirecek 580 madde

 GÜNCEL HABERLER Katagorisinde ve  Dünyadan Haberler Forumunda Bulunan  Hayatımızı değiştirecek 580 madde Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  VIP damla_13 Baktabul'un Çılgını damla_13 Baktabul'un Çılgını damla_13 Baktabul'un Çılgını damla_13 Baktabul'un Çılgını damla_13 Baktabul'un Çılgını damla_13 Baktabul'un Çılgını damla_13 Baktabul'un Çılgını damla_13 Baktabul'un Çılgını damla_13 Baktabul'un Çılgını damla_13 Baktabul'un Çılgını damla_13 Baktabul'un Çılgını damla_13 - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu Yer
  Harikalar diyarı
  Mesajlar
  2.561
  Blog Yazıları
  67
  Tecrübe Puanı
  107374576

  Tanımlı Hayatımızı değiştirecek 580 madde

  Hayatımızı değiştirecek 580 madde
  Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle, bir çok yeni düzenleme günlük hayatı etkileyecek.
  170 kanunda değişiklik düzenleyen, “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 580 maddeden oluşuyor. Günlük hayatı derinden etkileyecek yeni düzenlemeler şöyle :
  -MAHKEME DÜZENİNİ BOZANA 4 GÜN DİSİPLİN HAPSİ-

  -Bir kimse, ihtara rağmen mahkemenin düzenini bozar veya mahkeme huzurunda münasip olmayan bir söz söyler veya davranışta bulunmaya devam ederse derhal yakalanması emredilecek ve hakkında dört güne kadar disiplin hapsi uygulanacak. Avukatlar ve çocuklar hakkında disiplin hapsi uygulanmayacak. Mahkemenin düzenini bozan fiilin veya mahkeme huzurunda söylenen sözün suç oluşturması halinde, durum bir tutanakla Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek ve gerekiyorsa fiili işleyenin yakalanması emredilecek.


  -TANIKLIK YAPMAYAN TANIKTAN PARA ALINACAK-

  -Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilecek ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilecek. Zorla getirilen tanık evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri sonradan bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kaldırılacak.


  -KONUŞMAYAN TANIĞA 15 GÜN HAPİS-

  -Tanık, kanuni bir sebep göstermeden veya göstermiş olduğu sebep mahkemece kabul edilmemesine rağmen tanıklık yapmaktan çekinir, kendisine sorulan sorulara cevap vermekten kaçınır ya da yemin etmemekte direnirse, bu yüzden doğan giderler takdir edilerek, hakkında kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilmesine karar verilecek. Ayrıca, tanıklığının veya yemininin gerçekleştirilmesi için, dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her halde onbeş günü geçmemek üzere disiplin hapsine karar verilecek. Kişi, tanıklığa ve yemine ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhal serbest bırakılacak.
  Hayatımızı değiştirecek 580 madde

  -HAKSIZ YERE DAVA AÇANLARA CEZA-

  -Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı halde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekalet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkum edilecek. Vekalet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması halinde, bu miktar doğrudan mahkemece takdir edilecek. Kötü niyet sahibi davalı veya hiçbir hakkı olmadığı halde dava açan tarafa ayrıca mahkemece beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecek. Bu hallere vekil sebebiyet vermiş ise idari para cezası vekil hakkında uygulanacak.
  -SAHTE DOKTORA CEZA-

  -Diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
  -Hekimlik mesleğinin icrası için; TCK'nın 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak şartı aranacak. Aynı şartlar Diş hekimleri içinde geçerli olacak.
  -SAHTE SÜNNETÇİLERE 2 YIL HAPİS-

  -Ruhsatsız ve izinsiz sünnetçilik edenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Salahiyeti olmadığı halde hastabakıcılık eden ve bu unvanı takınanlara yüz Türk Lirası idari para cezası verilecek. Diploması veya meslek belgesi olmaksızın diş protez teknisyenliği yapanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilecek.
  -HASTALIK BULAŞTIRANLARA DA CEZA GELİYOR-

  -Zührevi hastalıklardan birine düçar olduğunu bildiği veya görünüşe nazaran veyahut tedavisi altında bulunduğu tabiplerinin izahatıyla bu hastalıklardan birine müptela olduğunu bilmesi lazım geldiği halde hastalığı bir diğerine sirayet ettirenler hakkında bu mezkur mücazat tatbik edilecek. Frengili bir çocuğun frengiye musap olduğunu bildiği halde salim bir süt anneyi emmeyecek. Bu yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecek.
  ÇELTİK İŞÇİLERİNİN SAĞLIĞI GÜVENCE ALTINA ALINIYOR-

  -Çeltikliklerde çalıştırılan işçilerin sağlıklarının korunması için konulan hükümlere aykırı hareket edenlere veya mükellef oldukları görevleri yapmayanlara yüz Türk Lirası idari para cezası verilecek. Tekrarlayanlara bu ceza verilmekle beraber komisyonca bunlara çeltik ekimi yasaklanacak.


  -İMAR İÇİN ZEYTİN AĞACI KESİLEBİLECEK-

  -Zeytincilik sahaları daraltılmayacak. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının yüzde 10'unu geçmeyecek. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabi olacak. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınacak. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilmeyecek ve sökülmeyecek. İzinsiz kesenler veya sökenlere ağaç başına altmış Türk Lirası idari para cezası verilecek.
  PİYANGO BİLETİNİ YÜKSEK FİYATA SATAN BAYİİLERİN BAYİLİKLERİ İPTAL EDİLEBİLECEK-

  -Biletlerin, üzerinde yazılı kıymetlerden daha yüksek fiyatla satılamayacak. Aykırı hareket eden bayiler yüksek fiyatla sattıkları beher bilet için ikiyüz Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılacakları gibi bayilik ruhsatnameleri de o yerin en büyük mülkî amiri tarafından geri alınacak.
  -İZİNSİZ CD KOPYALAYANA 5 YIL HAPİS-

  -Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa sunan, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da bir şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek.

  -İNTİHAL YAPANA BEŞ YIL HAPİS-

  -Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi halinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olacak, adli para cezası ise hükmolmayacak. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
  ANKA


  kaynak: mynethaber..

 2. #2
  dünya_güzeli
  Misafir

  Tanımlı Ce: Hayatımızı değiştirecek 580 madde

  saoL

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-21-2008, 17:42
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-14-2008, 20:27
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-03-2007, 03:10
 4. İşte madde madde sağlıkta devrim
  By deliqanli in forum Sağlıklı Yaşam
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06-14-2007, 15:57
 5. Bu program hayatımızı değiştirecek
  By hakan_alp in forum Dünyadan Haberler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-18-2007, 12:20

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375