Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören tasarı Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek


ANKARA - Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören tasarı, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanacak.
Plan ve Bütçe Alt Komisyonunda bazı maddeleri değiştirilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısı, her yılın aralık ayında açıklanan TÜFE ile o yılın GSYİH gelişme hızının yüzde 25'inin toplamına bir tam sayının ilave edilmesiyle hesaplanacak.
Kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa devlet memuru olanlar, bu kanuna tabi olacak ve Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak. Emzirme ödeneğinden sigortalı kadın, sigortalı erkeğin çalışmayan eşi ile BAĞ-KUR'lular yararlanacak. Bu kişilere, çocuğun yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan asgari ücretin 3'te biri tutarında emzirme ödeneği verilecek. Emzirme ödeneğinden yararlanmak için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olma şartı aranacak. Genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarını ödemeyen BAĞ-KUR'luya emzirme ödeneği verilmeyecek. Ölüm aylığından yararlanabilmek için ise en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme şartı aranacak. Hak sahiplerine verilecek cenaze yardımı tutarı, brüt asgari ücret kadar olacak.
Emeklilik yaşı 2048' den sonra 65'de eşitlenecek

Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 olarak uygulanacak. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınacak, ancak aylık bağlama oranı, yüzde 90'ı geçemeyecek.
Gazeteciler, PTT Dağıtıcıları, İnfaz Koruma Memurları, Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina teşkilatı ile Veteriner Teşkilatında görev yapanlar, Devlet Tiyatrosu Sanatçıları, Hava Yollarındaki Uçucu Personel, Lokomotif Makinistleri, Gemi Adamları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri de fiili hizmet zammından yararlanamayacak.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işe giren sigortalının emekli olması için aranan 7000 prim ödeme gün sayısı, her yıl 100 gün artırılacak. Bu süre, 2028 yılında 9000'e ulaşacak. İlk defa 2028 yılında işe girecek olan bir sigortalının emekliliğinde 9000 gün prim ödeme şartı aranacak. Kadın ve erkeklerde emeklilik yaşı 2048 tarihinden sonra 65'de eşitlenecek. Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde işverenler tarafından çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacak. Bu kişiler, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanabilecek.
Genel sağlık sigortasında sayılacaklar

Tasarıya göre, SSK ve BAĞ-KUR'luların yanı sıra, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra devlet memuru olanlar; aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar; dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış sporcular ile bunların aileleri; mütekabiliyet esası da dikkate alınarak, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, jokey ve antrenörleri genel sağlık sigortalısı sayılacak.

Katkı payları

Yatarak tedavilerde genel sağlık sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sağlık hizmetinin yüzde 1'i oranında katılım payı alınacak. Ancak SGK, katılım payını almamaya veya bir kat artırmaya yetkili olacak. Yatarak tedavilerde alınacak katılım payının tutarı, her bir yatarak tedavi için asgari ücretin dörtte birini, yıl içinde de asgari ücret tutarını geçemeyecek. Özel hastaneler, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden sağlık hizmeti bedelinin yüzde 20'sine kadar ilave ücret talep edebilecek.

(alıntı duya gazetesi)