Türk halkı, üzücü ve kırıcı tartışmalarla dolu bir süreç içerisindedir. Bu arada, laiklik ilkesine aykırı olarak, gayrimüslim Türk vatandaşlarına ve yabancılara imtiyaz tanıyan Vakıflar Kanunu tasarısı, Mecliste kabul edilmek üzeredir. Konu hakkında bilgilenmek ve yetkilileri uyarmak hepimizin vatandaşlık görevidir.

Cumhuriyetten Önceki Hukuki Durum:
1) Hukukumuzda yabancıların mülk edinmeleri 1868 yılında çıkarılan bir kanunla sağlanmıştır. 7 Sefer 1284 (16 Haziran 1868) tarihli kanun ile yabancılara toprak satışının yolu açılmıştır: "() önce Fransa ve daha sonra da diğer devlet teb'asına bu hakkın teşmil edilmesi, Müslüman teb'anın elindeki toprakların büyük ölçüde Hıristiyanlara ve ecnebilere geçmesine sebep oldu." [1]

Osmanlı toprak satışlarında mütekabiliyet/ karşılıklı olma ilkesi uygulanmış olsa idi, bu haksız ve ölçüsüz transfer gerçekleşmezdi, ne yazık ki devletlerin en temel hakkı olan bu ilke dikkate alınmamıştır.

Sn. Bilâl N. Şimşir'in sözleri:
"Unutmamalı ki İsrail Devleti, Araplardan satın alınan topaklarda kurulmuştur. Yine unutmamalıdır ki, Rumlar ve Yunanlılar vaktiyle Ege yöresinde külliyetli miktarda toprak satın almışlar ve Mart 1922'de merkezi İzmir olmak üzere Ege bölgesinde bir "İyonya Prensliği" kurulması teklifi resmen Türkiye'nin önüne getirilmiştir. Bu tezgah ancak Büyük Taarruz ile bozulabilmişti. Köy Kanunu, bu gibi acı tecrübelerden sonra çıkarılmıştı." [2]

2) Batılı devletlerin reform projeleri doğrultusunda, din ve mezhep hürriyetleri, kilise inşası ve vakıfları için kanunlar çıkarılmış, sn. Prof. Eren'in ifadesiyle, Ortaçağda verilmiş olup zamanla tamamen ortadan kaldırılmış bulunan vakıfların bir kısmının tekrar Hıristiyanlara tahsisine başlanmıştır:

"(...) Tanzimat devrine gelinceye kadar vilâyet, kaza ve köylerde pek az kilise mevcut iken, 1856'dan sonra bunların sayısı, 1279 (1862-1863) tarihli sâlnamelerde görüldüğü üzere süratle ve bir hayli artmıştı. 1850'de Protestanlara da kilise kurmaları hakkının verilmiş olması, kilise sayısını daha da arttırdığı gibi, Ortaçağda verilmiş olup zamanla tamamen ortadan kaldırılmış bulunan vakıfların bir kısmının tekrar Hıristiyanlara tahsisine başlanmıştır. Buna mukabil, eski Osmanlı devletinin siyasî hudutları içinde kurulan yeni Hıristiyan devletlerdeki Müslüman halka ait dinî binalar ya tamamen yahut kısmen yıktırılmış ve vakıflardan Osmanlı devleti hiçbir suretle faydalandırılmamıştı. Ecnebi devletlerin bu tutumlarından, Hıristiyanlığın İslâm ülkelerinde yayılmasını iltizam ettikleri açıkça anlaşılmaktadır." [3]

Öte yandan, 1869 yılında vakıf kanunlarında değişiklik yapılarak devir ve intikal usûlleri değiştirilmiş ve vakıflar, şahıslara geçmiştir. [4]

Lozan Antlaşması'ndaki Hukuki Durum:
1) Sadece gayrimüslim azınlıklar kabul edilmiştir; Türkiye'de Müslüman azınlık yoktur.( md. 39/1)

2) Azınlıklar ile ilgili öngörülen hükümler, Yunanistan ile karşılıklı olma/mütekabiliyet şartıyla kabul edilmiştir. Başka bir deyişle, Yunanistan'daki Türk azınlığa verilmeyen hiçbir hak, Türkiye'deki gayrimüslim azınlığa verilemez. (md. 45)

3) Türkiye'nin bütün ahalisi, din ayırt edilmeksizin kanun önünde eşit olacaklardır. (md. 39/2) Azınlıklar, Müslüman vatandaşlarla siyasi ve medeni haklardan eşit yararlanacaktır; Müslümanlardan ayrı sahip oldukları imtiyaz ve muafiyetleri kaldırılmıştır. Dolayısıyla, Müslüman Türk vatandaşlarına verilmeyen hiçbir hak, gayrimüslim Türk vatandaşlarına verilemez.(md. 39-40)

4) Azınlıkların sosyal hayatlarında dil, din ve yayın serbestliği vardır. (md. 37-45)

5) Lozan Barış Antlaşmasının 42. maddesine göre; -Müslüman olmayan-azınlıklara ait kilise, havra, mezarlık ve din kurumları korunacak, azınlıklara ait vakıf ve din kurumları, bu türde diğer kurumlara gösterilen kolaylıklardan yararlanacaklardır.

Bu hükümde, herhangi bir imtiyaz tanıma taahhüdü yoktur. Kaldı ki, Müslüman ve gayrimüslim kişilerin kanun önünde eşit olacakları/ kimseye imtiyaz tanınmayacağı hususu, 39/2 madde gereğince açıkça belirtilmiştir.

İsmet Paşa, Lozan Antlaşması'nın TBMM tarafından onaylanması için yaptığı Meclis konuşmasında, azınlıklar konusundaki hükümlerin, diğer devletlerle aynı ve eşit şartlarla kabul edildiğini, Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki çok çeşitli imtiyazlarla kıyaslanamayacağını ifade etmiş ve şunları söylemiştir:

"() Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki ekalliyetlerin [azınlıkların] vaziyeti, adeta devlet içinde devlet gibi bir vaziyetti. Fark çok barizdir. Bugün vatanın mevcudiyeti aleyhinde bir vaziyet yoktur. Bundan tamamile müsterih olabilirsiniz."[6]

Sn. Prof. Bilsel, yurttaşlık hak ve yükümlülükleri konusunda şunları söylemektedir:

"Her devlet, ülkesi dâhilinde bulunan insanların bugün dinile uğraşmadığı gibi, dili ve soy ile de uğraşmayarak ferde karşı devlete düşen himaye vazifesini yapmakla, her fertte devlete karşı kendisine terettüp eden (düşen) sadakat ve bağlılık vazifesini yerine getirmekle mükelleftir. ()"[7]

Cumhuriyetten Sonraki Hukukî Durum[8]:

1) Cumhuriyetimizin şanslı dönemi olan Atatürk zamanında, 1924 yılında yürürlüğe giren Köy Kanunu ile yabancı gerçek ve tüzel kişilerin köylerde taşınmaz edinmesi yasaklanmıştır.[9]

1934 yılında yürürlüğe giren Tapu Kanunu ile sadece yabancı uyruklu gerçek kişilere mütekabiliyet şartıyla taşınmaz edinme hakkı tanınmış, yabancı ticaret şirketlerinin taşınmaz edinmeleri yasaklanmıştır.[10]

Ne yazık ki mütekabiliyet şartı aranmaksızın yabancılara mal edinme imkânı veren kanun değişiklikleri, 1984, 1986, 2003 ve 2005 yıllarında yapılmış ve hepsi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Ancak iptal kararı yürürlüğe girinceye kadar geçen sürelerde yapılan taşınmaz satışları geçerlidir.

2) 1926 yılında çıkarılan 743 s. Medeni Kanunda, kurulacak vakıflara ait hükümler yer almıştır. Nitekim 2001 yılında çıkarılan 4721 s. yeni Medeni Kanunun 101 ve devamı maddelerinde "yeni vakıflara" ait hükümler vardır.

Bu yeni vakıfların, Cumhuriyetten önceki vakıflarla karıştırılmaması için, "tesis" kelimesi kullanılmış, Cumhuriyetten önce kurulmuş olan vakıflara ait ayrı bir yasal düzenleme yapılmıştır.[11] Çünkü bu eski vakıfların hukuki durumunun, hem haklarını koruyarak, hem de yeni çağdaş hukuk düzenini bozmayacak şekilde düzenlenmesi gerekmekteydi. Bu nedenlerle eski vakıflar hakkında, 1935 yılında yürürlüğe giren 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile ayrı bir hukukî düzenleme yapılmıştır.

Dolayısıyla, Cumhuriyetten önce kurulan vakıflar ile Cumhuriyetten sonra kurulan "tesisler", yani yeni vakıflar, ayrı hukuki statüdedir. Birbiriyle hiçbir şekilde benzer veya aynı hukuki statüde değildir. Yeni vakıfların "tesis" olarak adlandırılmaları, 1967 yılına kadar sürmüş, 903 s. Kanunda vakıf kelimesi kullanılarak kavram karışıklığına yol açılmıştır.[12] Günümüzde, cemaat vakıfları, sanki yeni vakıflar ile aynı statüde imiş gibi, "diğer vakıflar hiçbir kısıtlama olmadan mal edinebiliyorlar, cemaat vakıflarına neden izin şartı konuluyor?" aşamasına gelinmiştir. Kabul etmek gerekmektedir ki, şu anda gelinen durum dahi, cemaat vakıflarının lobileri için bir başarıdır.

Oysa 1935 yılında çıkan 2762 s. Vakıflar Kanununun 44. maddesinde cemaat vakıflarının malları ile ilgili hukukî düzenleme yapılmıştır. Buna göre; cemaat vakıflarından, en az 15 yıldan beri tasarruflarında olduğu belgeleriyle ispatlanmak koşuluyla mallarının listesi istenmiş, beyanname vermek için 3 aylık kesin süre verilmiştir. Cemaat vakıfları, işte bu 1936 yılında verdikleri beyannamelerindeki mülkleri tasarruf edebilirler.

Dolayısıyla Atatürk zamanında, cemaat vakıflarının mal edinilebilecekleri son tarih, açıkça "1920" yılı olarak belirlenmiş, 1921 yılında edinilen mülkler dahi cemaat vakıflarına ait kabul edilmemiştir. Bu durum o kadar kesin bir gerçektir ki aynı Kanunun uygulamaya yönelik geçici 1. maddesinde de kesin uygulama apaçık izah edilmiştir:

".mütevelli heyetleri .üç ay içinde idare ettikleri vakıfların ..[mahiyetlerini, hesaplarını, kaynaklarını, belgelerini vs.] gösterir bir beyanname tanzimine ve mensup oldukları vakıflar dairesine vermeğe mecburdurlar. Birinci fıkrada yazılı müddet içinde beyanname vermemiş olanlar vakıflarında tasarruf edemezler. .beyannamelerin verildikleri tarihten itibaren, altı ay içinde tetkik ve tasdiki mecburidir. Bu müddet içinde tasdik edilmediği takdirde yalnız mukannen [yasal] masraflar tasdik edilmiş sayılır." (3 aylık süreyi mücbir (kaçınılamaz) sebeple kaçıranlar için durum ayrıca düzenlenmiştir. Bu durum, 3 aylık sürenin kesin hukukî sonuç doğurmasına engel olmaz.)

3) Atatürk'ün önderliğinde çıkarılan 05.06.1935 tarihli ve 2762 sayılı Kanun, daha sonraları şu tarih ve Kanunlarla değiştirilmiştir:

-05.07.1939 t. 3668 s. Kanun
-31.05.1949 t. 5404 s. Kanun
-24.03.1981 t. 2437 s. Kanun
-22.09.1983 t. 2888 s. Kanun
-08.06.1984 t. Kanun Hükmünde Kararname
-04.04.1995 t. 4103 s. Kanun
-03.07.2001 t. 4690 s. Kanun
-09.08.2002 t. 4771 s. Kanun
-11.01.2003 t. 4778 s. Kanun
-18.07.2003 t. 4928 s. Kanun
-07.08.2003 t. 4963 s. Kanun

4) Cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinmesi talepleri, yıllarca tartışma konusu edilmiştir. Nihayet, 1974 yılında alınan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı[13] ile, Cemaat vakıflarının 1936 yılında verdikleri mal bildirimlerini gösteren beyannameler, "Vakıfname" olarak kabul edilmiştir. Vakıfnamede mal edinmeye ilişkin bir düzenleme yoksa bu vakıfların mal edinemeyeceklerine karar verilmiştir.

5) Daha sonra, "Avrupa Birliğine uyum yasaları" çerçevesinde, 03.08.2002 günlü ve 4471 sayılı Kanunla, Cemaat vakıflarının, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarruflarında bulunan ve sahipliği belgelerle kanıtlanan taşınmazların, altı ay içinde başvurulması halinde vakıf adına tescil edileceği hükmü getirilmiş, Bakanlar Kurulu'nun izniyle ve belli sınırlamalar içinde taşınmaz mal edinmelerine cevaz verilmiştir.

Daha sonra 11.01.2003 günlü ve 4778 sayılı Kanunla yeni bir değişikliğe gidilmiş; cemaat vakıflarına, "Vakıflar Genel Müdürlüğünün izniyle" dinî, hayrî, sosyal, eğitsel, sıhhî ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal edinme ve taşınmaz malları üzerinde tasarrufta bulunma izni verilmiştir.

18.07.2003 günlü ve 4928 sayılı Kanunla Cemaat Vakıfları'na, on sekiz ay içinde mülklerinin tescili için başvuru hakkı tanınmıştır. "Vakıflar" konusunda kitabı bulunan sn. Dr. Nazif Öztürk, cemaat vakıflarının mal edinmesi için Bakanlar Kurulu'ndan izin alma şartını da kaldıran bu kanunla, Türkiye'nin çok zor şartlarla iki asırda kazandığı haklarından tek taraflı olarak vazgeçildiğini ifade etmiştir.[14]

6) Türkiye için büyük bir tarihî değişim de AB nin direktifleri ile şu olmuştur: 07.08.2003 tarihli ve 4963 s. Kanunla, 227 s. Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye, 3. ek madde eklenmiş ve yurt dışındaki yabancı vakıfların Türkiye'de faaliyette bulunması, işbirliği yapması, temsilcilik ve şube açmaları ve üst kuruluşlar oluşturmalarına izin verilmiştir. Böylece, pek çok yabancı vakfın Türkiye'de faaliyette bulunmasına cevaz verilmiştir.[15] (AB direktifi sözü, hem fiilen, hem hukuken yerinde kullanılmıştır. AB İlerleme Raporlarında "direktif" sözü geçmektedir.)

Hukuki Bilgilerin Değerlendirilmesi:
1) Cemaat vakıfları, Cumhuriyetten önceki şer'i hükümlere göre kurulduğundan ayrı statüde ve 2762 sayılı Kanuna tabidirler, Cumhuriyet kanunlarına göre kurulan yeni vakıfların statüsünde kurulmuş gibi işletilemezler.

2) Lozan Antlaşmasındaki yükümlülük, Cumhuriyetten önce kurulan vakıflar arasındaki hukuki statüde ayırım yapmama-eşit davranma yükümlülüğüdür. Burada azınlıklara tanınan hak, eşitlik hakkıdır, imtiyaz hakkı değildir. Yani, azınlıklar çoğunluğun sahip olmadığı haklara sahip olamazlar. (Lozan md. 40) Nitekim Lozan'da bütün imtiyaz ve muafiyetler (kapitülasyonlar) kaldırıldığı gibi, 39/2 maddesi ile kanun önünde eşitlik ilkesi getirilmiştir.

3) Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen nitelikleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Devleti, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Dolayısıyla herkes kanun önünde eşittir. Anayasanın 10. maddesine göre; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (...) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar."

4) Medeni Kanunun 101. maddesine göre; "Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. ()
"Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz."

5) Öte yandan, Lozan Antlaşmasının 45. maddesine göre, "karşılıklılık (mütekabiliyet) ilkesi" kabul edilmiştir. Buna göre, Türkiye'nin Müslüman olmayan azınlıklara tanımış olduğu hakları, Yunanistan da kendi ülkesinde bulunan Müslüman azınlığa tanıyacaktır. Başka bir ifade ile Türkiye'den, Yunanistan'daki Müslüman azınlığın sahip olmadığı bir hak talep edilemez, Türkiye'deki gayrimüslim azınlığa Yunanistan'daki Türk azınlığın sahip olmadığı bir hak verilemez.

Oysa Yunanistan'daki Müslüman Türkler büyük haksızlık ve baskı altındadır: Yunanistan, Türk azınlığın "Türk kökenli" olduğunu dahi kabul etmemektedir. Türkler kendi vakıflarını yönetemez, Türkçe eğitim göremez durumdadır ve kültürel asimilasyona uğramaktadır. Yunanistan'daki Türk çiftçiler sefalete terk edilmiştir. Osmanlının camileri, çeşmeleri, türbeleri yıkılmış, tamirine bile izin verilmemektedir. Bizim 1935 yılındaki Vakıflar Kanunumuz, Yunanistan'ın Vakıflar Kanunundan çok ileridedir.

Sonuç olarak: Laik hukuk sistemimize göre din, mezhep, cins, ırk, dil vs. mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamayacağından, eski hukuk sistemine göre kurulmuş olan ve Lozan Antlaşmasıyla Yunanistan ile karşılıklılık şartı ile varlığını sürdüren eski vakıflar, günümüz hukuk sistemine uygun olarak kurulmuş yeni vakıflar gibi işletilemezler; faaliyetlerine Lozan'da ve Atatürk zamanında çıkarılan 2762 s. Vakıflar Kanununda öngörülen statüde devam edebilirler. Atatürk zamanında 1935 yılında çıkarılan 2762 s. Vakıflar Kanununun özellikle 44., 10. ve 32. maddeleri ile eski vakıfların malları ve mallarının durumu hakkında son derece kesin hükümler öngörülmüştür, ancak bu durum zamanla değişmiştir.

Yeni Vakıflar Kanunu Tasarısının Sakıncaları, Lozan'a Ve Anayasaya Aykırılıkları[16]:
Anayasanın başlangıç bölümünün 5. fıkrasına göre; "hiçbir faaliyet, Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremez ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duyguları, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamaz."

Söz konusu kanun tasarısı, Lozan'a, Cumhuriyetimizin temel niteliklerine, laiklik ilkesine, Anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine, M.K. 101. maddedeki hükmüne, dolayısıyla milli çıkarlarımıza aykırıdır:

1) Cemaat vakıfları, 2762 s. kanunla belirlenen mülhak vakıfların bir türü olmasına rağmen, bu konumlarının dışına çıkarılmakta, yeni vakıflar statüsüne yaklaştırılmakta, Cumhuriyet kanunlarına uygun olarak kurulmuş gibi işletilmesine cevaz verilmektedir. Böylece bu vakıflara ekonomik ve siyasi güç elde etme imkânı sağlanmış olmaktadır.

a) Cemaat vakıflarının mal edinmeleri önündeki bütün sınırlamalar kaldırılmaktadır. Dini, hayri, eğitsel vs. ihtiyaçlarla sınırlı olmaksızın ve herhangi bir yerden izin almaksızın sınırsız mal edinebilme imkânı tanınmaktadır: "Vakıflar mal edinebilirler.." (md.12/1)

b) Yöneticilerin istemi ve Vakıflar Meclisi kararı ile vakıf amaç ve işlevi değiştirilebilecektir. (md.14) Bu durum, belli bir malın/malların bir amaca tahsis edilmesi demek olan vakıf kavramına aykırıdır.

c) Cemaat vakıfları taşınmazları (kısmen hayrat olarak kullanılmayan) aynı cemaatteki başka bir vakfa tahsis edebilecektir. (md.16/son)

d) Vakıflar (bu arada cemaat vakıfları) herhangi bir merciden izin almaksızın yurt içi veya yurt dışı kurum ve kuruluşlardan sınırsız- ayni veya nakti bağış veya yardım alabilecektir. (md.25/2) Böylece kurucularının çoğunluğu yabancı vakıflara Türkiye'de mal edinmeleri için getirilen Tapu Kanunun 35. maddedeki sınırlamanın (md.12/son) fiili bir değeri kalmamaktadır.

e) Yabancılar Türkiye'de hukuki ve fiili mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilirler. (md.5/son) Ancak, vakıfların yöneticilerinin yabancı olması bakımından mütekabiliyet şartı aranmamıştır. (md.6/son) Başka bir deyişle, vakfın kuruluşunda karşılıklılık koşulu aranmış, ancak yönetiminde aranmamıştır.

f) Herhangi bir merciden izin almaksızın/beyanla iktisadi işletme-şirket kurabilir. (md.26)

g) Nam-ı müstear veya nam-ı mevhumlar adına kayıtlı tapular ile 1936 Beyannamesinden sonra satın alınmış veya bağışlanmış malların mülkiyeti 18 ay içinde cemaat vakıfları adına tescil edilecektir. (Geçici md.7) Bu durumda, 1936 Beyannameleri dışındaki taşınmazların durumu da tartışmalı hale gelecektir. Bu maddenin 1453'e kadar geriye yürüyebileceği ileri sürülebilecektir. Nitekim eski Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yrd. Orhan Özkaya, "tapu kayıtlarında 'kilise' olarak geçen Ayasofya Camii'nin bile üzerinde hak iddia edilebileceğini" ifade etmektedir.[17]

2) On yıl süreyle yönetici atanamayan veya yönetim organı oluşturamayan vakıflar mahkeme kararıyla mazbut vakıf statüsüne geçirilir, yani Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilir. (md.7) Cemaat vakıfları mülhak vakıflar arasından çıkarıldığı için mazbut vakfa dönüşme imkânı kalmamaktadır. Yeni vakıfların sona ermesi durumu ise, MK 116. maddede düzenlenmiştir; amaca ulaşmanın imkânsız olmasıyla dağılma, hukuka aykırı amaç ve faaliyet dolayısıyla kapatılma. Cemaat vakıfları yeni vakıf olmadığı için bu hükümler de uygulanamayacaktır. Dolayısıyla, cemaat vakıflarının fiilen sona ermesi kanunla imkânsız hale getirilmektedir. Bu durum hukuken kabul edilemez bir imtiyazdır.

Oysa cemaat vakıfları, Atatürk zamanındaki 2762 s. Vakıflar Kanununda vakfın yönetiminin vakfedenin soyundan gelenlere bırakıldığı mülhak vakıfların bir türü olarak düzenlenmiştir. Başka bir deyişle cemaat vakıfları, şer'i hükümlere göre kurulmuş eski vakıfların bir türüdür. Şer'i hükümlere göre kurulmuş eski vakıflar, birbirine benzer-eşit hukuki statüde düzenlenmiş olup, Medeni Kanunda düzenlenmiş çağdaş yeni vakıflardan ayrı hukuki statüdedir.

Devlet Denetim Elemanları Derneği'nin konu ile ilgili mutlaka okunması gereken- kapsamlı raporunda şöyle denilmektedir:

"() eski vakıfların hukuksal statülerinin onların bünyesel özellikleri ve istisnailik nitelikleri dikkate alınmaksızın Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflarla eşitlenmesi, Cumhuriyetin kurduğu modern hukuk düzeninin inkarı ve giderek tasfiyesi anlamına geleceğinden, kabul edilemez."

"Mülhak vakıfların bir türü olan Cemaat vakıflarının ise, dinsel dayanışma duyguları içerisinde, hukuken ehliyetli kılınmadıkları halde özellikle bağış ve vasiyet yoluyla çok miktarda mal edinmeye kalkıştıkları ve böylece Lozan anlaşması ile bu anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti Devletine yüklediği yükümlülük çerçevesinde yürürlüğe konulan 2762 sayılı Vakıflar Kanunuyla getirilen hukuksal düzeni fiilen ihlal ettikleri, Türk yargısının bu vakıfların mal edinemeyeceklerine karar vermesi üzerine bu hukuksal durumun saptandığı ve belirginleştiği, şimdi getirilen bu düzenlemeyle aslında bu yargı kararlarının etkisiz kılınmasının amaçlandığı, bu yönüyle de düzenlemenin anayasanın başlangıç maddesi ile 138. maddelerine aykırılık taşıdığı görülmektedir."[18]

Değerlendirme ve Sonuç:
Gayrimüslim Türk vatandaşları, Müslüman Türk vatandaşları gibi eşit haklara ve sorumluluklara sahiptirler; Medeni Kanun ile öngörülen şekilde yeni bir vakıf kurup, bağış toplayabilir, mal edinebilirler. Ancak diğer vatandaşlar, nasıl ki din, mezhep veya kökene dayalı vakıf kuramazlarsa, onlar da bu tür vakıf kuramazlar veya Cumhuriyetten önce kurulan vakıfları, bugün kurulmuş gibi işletemezler. Çünkü Müslüman olmayan azınlık yurttaşların, Müslüman olan yurttaşlardan bir üstünlüğü veya ayrıcalığı yoktur. Cumhuriyet kanunları herkese eşit olarak uygulanacaktır.

Buna rağmen Türkiye, temel gerçekten uzaklaştırılmış, Cumhuriyetle birlikte yürürlükten kaldırılan şer'i hükümlere göre kurulmuş cemaat vakıflarının, fiilen eski vakıflar statüsünden çıkarılarak yeni vakıflar statüsüne getirilmesi ve yeni mülk edinme yolunun tamamen açılması dayatması altındadır. Bu ısrarın sebebini öğrenmek için, özellikle "nam-ı müstear" ve "nam-ı mevhum" (takma, başka veya gizli isim) sözcüklerinden hareket edilmeli, hangi mülklerin cemaat vakıflarına verilmesinin öngörüldüğü, devlet inceleme raporlarıyla, sayı, yerleri ve değerleri ile ortaya konulmalıdır.

Öte yandan, yabancı vakıfların Türkiye'de kuruluşuna/ faaliyetine, mal edinmesine cevaz verilmesi, yabancıların yönetimindeki vakıfların ülkemizde sınırsız mal edinmelerine izin verilmesi, yine vakıfların yurt dışından sınırsız para/mal yardımı alarak ülkemizde sınırsız mal edinmelerine cevaz verilmesi, Lozan'a, Anayasaya ve imtiyaz mahiyetinde olması nedeniyle laiklik ilkesine aykırı olduğu gibi, millî çıkarlarımıza da aykırı düzenlemelerdir. Devasa küresel vakıflarla Türkiye'deki münhasıran hayır amacıyla kurulan geleneksel vakıfların boy ölçüşmesi/ fiili mütekabiliyet mümkün değildir. Yasama ve Yürütmenin en temel ve vazgeçilmez görevi, Türk vatandaşlarının millî çıkarlarını ve haklarını diğer devletlere karşı koruyucu ve kendi vatandaşları arasında ayrımcılık yapmayan, ülke kalkınmasına/ ilerlemeye yönelik yasalar çıkarmak ve uygulamaktır.

Bir zümreye veya yabancılara tanınan imtiyaz ve muafiyetler, vatandaşların kanun önünde eşit haklara sahip olması ilkesine ve millî çıkarlara aykırı olduğu gibi, toplumdaki sevgi, saygı, güven ve hoşgörü duygularını zedeler ve toplumsal dengeyi bozar.

Vakıflar Kanunu tasarısı, laik hukuk sistemimize bütünüyle aykırıdır; Müslüman Türk vatandaşlarına verilmeyen hakları, gayrimüslim Türk vatandaşlarına ve yabancılara vermektedir ki, bu durum imtiyaz/ayrıcalık tanımadır. Oysa laik hukuk sistemi, imtiyaz ve muafiyetlere yani kapitülasyonlara cevaz vermez.

Günümüzde laikliğin dinsizlik olarak algılanmasına yol açacak tartışmalar olmaktadır. Oysa laiklik, dinsizlik değildir; Müslümanlara ve gayrimüslimlere aynı hukukun uygulanması/ hukuk birliği demektir. Laik hukuk sisteminde hiç kimseye, zümreye veya yabancılara imtiyaz/ ayrıcalık (kapitülasyon) tanınmaz. Herkes kanun önünde eşit haklara sahiptir, dolayısıyla devlet içinde devlet benzeri yapılanmalar yoktur. Bunu sağlayabilmek için, devlet yönetiminde dinî kurallar uygulanmaz, din ve devlet işleri ayrılır. Laik sistem, aynı zamanda halkın dinî inançlarını istismar ederek güven telkin edilmesini ve haksız çıkar sağlanmasını önler/ din ve vicdan hürriyetini sağlar. Laiklik, İslâm dinine aykırı değildir. Bilindiği gibi, yüce İslâm dininde ruhban sınıfı yoktur; eşitlik vardır.

Milli ve üniter bir devlet olan Türkiye'nin, çağdaş laik hukuk sisteminden vazgeçme lüksü yoktur. Çünkü millî ve üniter bir devlette "ayrı hukuk sistemi talepleri" kabul edilemez. Sözgelimi, Lozan'daki görüşmelerde siyasî ve idarî yetkileri olmadan Türkiye'de kalmasına izin verilen Fener Rum Patrikhanesinin uluslararası yetki/ ekümeniklik talebi, hukuk sistemimizden ayrı bir hukuk gerektirmekte olup, laikliğe aykırıdır.[19] Ekümeniklik talebinin, özel statü talebi niteliğinde ve hukuk birliği gerektiren laik hukuk sistemine aykırı olduğu hususu, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin Haziran 2007'de verdiği karar ile de sabittir.[20]

Bu nedenlerle, hukuk birliği ve eşit haklar demek olan laikliğin dinsizlik olarak algılanmasına yol açacak ve herkesin ister istemez katıldığı periyodik tartıştırmalar çıkarılmasının nedenleri üzerinde düşünülmesi gerekmektedir.

Günümüzde, "Atatürk, 1939 Tanzimat Fermanı ile başlayan Batılılaşma sürecinin devamıdır." şeklinde propagandalar yapılmaktadır. Bu propagandaların tam aksine Atatürk, Batılı devletlerin "reform projeleri" doğrultusunda hareket etmeyen, millî çıkarlara aykırı taleplere "hayır" diyen, Türk milletinin haklarını sonuna kadar koruyan, Türkiye'nin kendi ilerleme projelerini yapmasını sağlayan liderdir. Atatürk, Batı'nın yüzyıllık "reform projelerini" Lozan'da tasfiye eden, tam bağımsızlık ve egemenlikten taviz vermeyen, bütün bunları gerçekleştirirken dünya üzerindeki 45 bağımsız devletten 40 devlet ile dostluk antlaşması yapan[21] gerçek bir önderdir. Bizlere düşen, böyle bir önderin ve onun kurduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kıymetini bilmektir, ülkemizi ileri götürmektir. Umutsuz veya duyarsız olma lüksümüz yoktur.

Pakistan'ın Kurucusu Muhammed Ali Cinnah; "O, Türkiye'yi kurmakla bütün dünya uluslarına Müslümanların seslerini duyuracak kudrette olduğunu ispat etti. Kemal Atatürk'ün ölümüyle Müslüman dünyası en büyük kahramanını kaybetmiştir. Atatürk gibi bir önder önlerinde bir ilham kaynağı olarak dikildiği halde Hind Müslümanları bugünkü durumlarına razı olacaklar mı?" demiştir.[22] Atatürk, bağımsızlığın ve egemenliğin anlamını dünyaya öğreten liderdir ve Atatürkçü düşünce, sömürgeciliğin panzehiridir.

Türk ve İslâm ülkeleri, aynı ülkede yaşayan insanları veya farklı ülke Müslümanlarını birbirlerinden soğutacak tartıştırmaları ayırt etmeli, hak ettikleri birlik/ dirlik/ çağdaşlık seviyesine ulaşmalı ve mazlum milletlere örnek olmalıdırlar.

Sonuç olarak, günümüzde bir ırk veya cemaati desteklemek üzere vakıf kurulması, Anayasamızın 10. maddesinde zikredilen eşitlik ilkesine ve Medeni Kanunun 101. maddesi hükmüne aykırı olup, hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla Cumhuriyetten önceki şer'i hükümlere uygun olarak kurulan cemaat vakıfları, bugünkü laik hukuk sistemine ve Medeni Kanuna uygun olarak kurulmuş yeni vakıflar gibi işletilemezler; faaliyetlerine Lozan'da ve Atatürk zamanında çıkarılan 2762 s. Vakıflar Kanununda öngörülen statüde devam edebilirler.

Vakıflar Kanunu tasarısı, Lozan Antlaşmasının 39/2, 39, 40, 42 ve özellikle 45. maddesi hükümlerine, Anayasamızın 10. maddesinde zikredilen eşitlik ilkesine, Medeni Kanunun 101. maddesine, Atatürk zamanında çıkarılan 2762 sayılı Vakıflar Kanununun cemaat vakıflarının mallarının durumunu düzenleyen 44., 10., 32. gibi maddelerine, kısaca hiçbir kişiye veya zümreye ayrıcalık tanınmasını engelleyen laik hukuk sistemimize bütünüyle aykırıdır.

Laik hukuk sistemine göre herkesin kanun önünde eşit olduğu, dolayısıyla, gayrimüslim Türk vatandaşlarına, Müslüman Türk vatandaşlarına veya Yunanistan'daki Türk azınlığa verilmeyen hiçbir hakkın verilemeyeceği hususu unutulmamalı, Lozan'a, Anayasaya, Medeni Kanuna ve Vakıflar Kanununa, Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden biri olan laiklik ilkesine ve millî çıkarlarımıza aykırı olan Vakıflar Kanunu tasarısı, derhal geri çekilmeli, aksine, kanunun Atatürk zamanındaki millî çıkarlarımızı koruyucu ve Lozan'daki hükümlere ve laikliğe uygun/ yurttaşlar arasında ayrım yapmayan asıl haline getirilmesi için gerekli düzenleme yapılmalıdır. 12.02.2008

Kaynaklar:
Prof. Dr. Ahmet Cevat Eren, (1910-1976), Tanzimat Fermanı ve Dönemi, Yayına Hazırlayan Alişan Akpınar, Derin Yay. Kasım 2007,
Dr. Bilâl N. Şimşir, Ermeni Meselesi 1774-2005, Bilgi Yay. 3. Basım, Ocak 2006,
Prof. Dr. Enver Bozkurt, Türkiye'nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı, Asil Yay. 4. baskı 2007,
Prof. M. Cemil Bilsel, Lozan, Sosyal Yayınlar, (TIPKI BASIM) Eylül 1998, 2. cilt,
Doç. Dr. Sibel Özel, Heybeliada Ruhban Okulu ve Patrikhane, İstanbul Barosu Yay., Ocak 2007,
İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 81, Sayı:2007/6, Kasım-Aralık,
19 ve 22 Ocak 2008 tarihli Yeniçağ Gazeteleri,
Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Cumhuriyet, İleri Yay. Ekim 2006,
Dursun Yaşa, Atatürkçülüğün Esasları, Toplumsal Dönüşüm Yay., 2. Basım, Kasım 2000,
Lozan Barış Antlaşması, T.C. Anayasası, 2762 s. Vakıflar Kanunu, 2721 s. Medeni Kanun, 5555 s. Vakıflar Kanunu tasarısı.
İnternet siteleri;
10. Cumhurbaşkanı sn. Ahmet Necdet SEZER'İN 5555 sayılı yasa tasarısı veto gerekçesi:
29.11.20063623 , 12.02.2008
Devlet Denetim Elemanları Derneği raporu; TBMM Tarafından Kabul Edilen 5555 Sayılı, 12.02.2008,
Ayrıca 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ve 5555 s. Vakıflar Kanunu tasarısı için bkz. mevzuat bilgi sistemi; Mevzuat Bilgi Sistemi
________________________________________
[1] Prof. Dr. Ahmet Cevat Eren, (1910-1976), Tanzimât Fermanı ve Dönemi, -giderek anonimleşen bu makaleyi- Yayına Hazırlayan Alişan Akpınar, Derin Yay. Kasım 2007, s. 147
[2] Dr. Bilâl N. Şimşir, Ermeni Meselesi 1774-2005, Bilgi Yay. 3. Basım, Ocak 2006, s. 254
[3] Prof. Dr. Ahmet Cevat Eren, Tanzimat Fermanı ve Dönemi, age. s. 142
[4]Düstûr, III. T., s.163-165'e atıfla Prof. Dr. Ahmet Cevat Eren, Tanzimât Fermanı ve Dönemi, age. s. 147
[5] Lozan Barış Antlaşması'nın tam metni için bkz: Prof. Dr. Enver Bozkurt, Türkiye'nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı, Asil Yay. 4. baskı 2007, s. 8 vd.
[6] Prof. M. Cemil Bilsel, Lozan, Sosyal Yayınlar, (TIPKI BASIM) Eylül 1998, 2. cilt, s. 536; 1933 yılında o yılların imlâ kurallarına göre yazılan eserin, 1998 yılında tıpkı basımı yapılmıştır.
[7] Prof. M. Cemil Bilsel, Lozan, age. 2. cilt, s.271, 270
[8] a) Bkz: 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER'in 5555 sayılı Kanunu veto gerekçesi; 29.11.20063623 , 12.02.2008
b) Bkz: Devlet Denetim Elemanları Derneği raporu; TBMM Tarafından Kabul Edilen 5555 Sayılı, 12.02.2008,
c) 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ve 5555 s. Vakıflar Kanunu tasarısı için bkz mevzuat bilgi sistemi; Mevzuat Bilgi Sistemi ,
[9] 18.03.1924 tarih ve 442 sayılı Kanun
[10] 22.11.1934 tarihli ve 2644 sayılı Kanun.
[11] 1926 t. Medeni Kanunun tatbikine ilişkin 864 s. K. md.8 gereğince.
[12] Ayrıntılı bilgi için bkz: Devlet Denetim Elemanları Derneği raporu; TBMM Tarafından Kabul Edilen 5555 Sayılı, 12.02.2008,
[13] 08.05.1974 t., 1971/2-820 E., 1974/505 K. sayılı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı; bkz: dipnot 8-a
[14] 19 Ocak 2008 tarihli Yeniçağ Gazetesi, sn. Macit Soydan ve sn. Selda Öztürk Kay'ın "Vakıflar" konulu yazı dizisi, 2. bölüm.
[15] Ek Madde 3- (Ek: 3/8/2002-4771/4 md.; Değişik: 30/7/2003-4963/29 md.) Türkiye'de kurulan vakıflar, amaçları doğrultusunda uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışında kurulmuş vakıf veya kuruluşlara üye olabilirler.

Türkiye'de kurulan vakıfların, vakıf senedinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette bulunması ve yurt dışında şube açması ile yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf veya kuruluşlarla işbirliği yapması, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.

Yabancı kurulmuş vakıflar, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, karşılıklı olmak koşulu ile, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının izniyle Türkiye'de faaliyette bulunabilirler, temsilcilik kurabilirler, şube açabilirler, üst kuruluşlar kurabilirler, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler veya kurulmuş vakıflarla işbirliği yapabilirler.

Bu vakıflar, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında uygulanan mevzuata tâbidir.
(Ek fıkra: 4/11/2004-5253/38 md.) Vakıfların dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması, derneklere uygulanan hükümlere tâbidir.

(Mevzuat Bilgi Sistemi 12.02.2008)
[16] Ayrıntılı gerekçeler için bkz: dipnot 8'de belirtilen kaynaklar.
[17] 22 Ocak 2008 tarihli Yeniçağ Gazetesi, sn. Macit Soydan ve sn. Selda Öztürk Kay'ın "Vakıflar" konulu yazı dizisi, 5. bölüm.
[18] Devlet Denetim Elemanları Derneği raporu; TBMM Tarafından Kabul Edilen 5555 Sayılı, 12.02.2008,
[19] Ayrıntılı bilgi için bkz: Doç. Dr. Sibel Özel, Heybeliada Ruhban Okulu ve Patrikhane, İstanbul Barosu Yay., Ocak 2007, s. 59-60
[20] Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 13.06.2007 tarih, 2005/ 10694 E. ve 2007/5603 K. sayılı Yargıtay kararı, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 81, Sayı:2007/6, Kasım-Aralık, s. 2848-2850
[21] Atatürk zamanında dünya üzerinde 45 bağımsız devlet vardı, ayrıntılı bilgi için; Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Cumhuriyet, İleri Yay. Ekim 2006, s. 435, s. 439
[22] Millet Gazetesi, 10 Kasım 1954'e atıfla, Dursun Yaşa, Atatürkçülüğün Esasları, Toplumsal Dönüşüm Yay., 2. Basım, Kasım 2000, s.152.

Gülseren S. AYTAŞ
Avukat