İmar Bankası tarafından ikincil piyasada devlet iç borçlanma senedi satışı adı altında toplanan tutarlar, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilecek özel tertip devlet iç borçlanma senetleri kullanılmak suretiyle TMSF aracılığıyla ödenecek.

''Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi ve Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'' TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan İmar Bankası tarafından, karşılığında devlet iç borçlanma senedi bulunmamasına rağmen ikincil piyasada devlet iç borçlanma senedi satışı adı altında toplanan tutarlar, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilecek özel tertip devlet iç borçlanma senetleri kullanılmak suretiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla ödenecek. Yapılacak ödemelerde, hak sahipliğinin tespitinde İmar Bankası kayıtları esas alınacak.

Hak sahiplerinden talep toplanması, talep toplamanın şekli ve süresi, hak sahipliğinin ispatında aranacak belgeler, ödemeye aracı olacak bankanın tespiti, defaten yapılacak ödemenin şekli ve süresi, uygulanacak faiz oranı ile faizin başlangıç tarihi, hak sahiplerine yapılacak ödeme nedeniyle istenebilecek ibraname ve diğer belgelerin içeriği ile ödemelere ilişkin diğer usul ve esaslar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Ödemelerde, İmar Bankası devlet iç borçlanma senedi alımı amacıyla yatırılan tutarları ifade eden işlem tutarları esas alınacak.

-ŞİKAYET HAKKI SAKLI TUTULACAK-

Devlet iç borçlanma senedi alımı amacıyla İmar Bankasına yatırılan tutarlar nedeniyle idari yargı mercilerinde açılmış olan davalara ilişkin mahkeme kararlarının, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra icra takibine konu edilmesi halinde, vekalet ücreti, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uygulanacak. Takip borçlusunun, idarelerin icra takibindeki işlemlere karşı şikayet hakları saklı tutulacak. Mahkeme kararlarında veya icra takip sürecinde ilgili idareler lehine verilecek her türlü alacak kararı, bu Kanuna göre yapılacak ödemelerden mahsup yoluyla tahsil edilerek ilgili kurumların hesaplarına aktarılacak.

-HAK SAHİBİ OLMAYANLARA ÖDEME YAPILMAYACAK-

Hak sahibi olmadığı anlaşılanlara, İmar Bankasının bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten sonra karşılıksız devlet iç borçlanma senedi aldığı tespit edilenlere, İmar Bankası ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları ile bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, imzaları bankayı ilzam eden memurları ile şube müdürleri veya bunlar adına hareket eden kişilerce alınan veya bu kişilerin ayrı ayrı veya birlikte doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ve denetimine sahip oldukları kuruluşlarca alınan, İmar Bankası personelinin kurmuş olduğu munzam veya yardımlaşma sandık ve vakıflarca alınan karşılıksız devlet iç borçlanma senetlerine ilişkin olarak, TMSF tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak.

İmar Bankasından devlet iç borçlanma senedi almamasına rağmen, sahte olarak düzenlediği veya sahte olduğunu bildiği belgeleri ibraz eden, ettiren veya kendisine ya da bir başkasına ödeme yapılmasını talep eden kişilere, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

-BANKA YETKİLİLERİNİN MAL VARLIKLARI...-

İmar Bankasının bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten önce gerçekleştirilen fiiller nedeniyle bu Kanun hükümlerine göre ödeme yapılmasına veya ödeme yapılacak olmasına sebebiyet veren İmar Bankası yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları, imzaları bankayı ilzam eden memurları ve şube müdürleri ile yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının, kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait bankalar ve banka dışı mali kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki, kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere, hak ve alacaklarının dondurulmasına, her türlü mal, hak ve alacakların üzerindeki tasarruf yetkisinin tamamen veya kısmen kaldırılmasına, mal, kıymetli evrak, nakit ve diğer değerlerin zaptına, bunların bir tevdi mahalline yatırılmasına ve hak ve alacakların üzerine diğer tedbirlerin konulmasına, TMSF'nin talebi üzerine ilgili bankanın merkezinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimi, yargılama sırasında ise mahkeme tarafından karar verilecek. Ancak bu kişilerin, TCK ile diğer kanunlardan doğan cezai ve hukuki sorumlulukları saklı tutulacak.

Ayrıca, bu Kanun kapsamında yapılacak ödemeler, Hazine adına TMSF tarafından takip ve tahsil edilecek. Kanun uyarınca yapılacak inceleme ve denetlemeler sonucunda hak sahiplerine yapılan ödemelerde, hak sahibinin beyanının aksine bir durumun veya ilgiliye fazladan veya haksız bir ödeme yapıldığının tespiti halinde, fazladan veya haksız ödenen meblağ, TMSF tarafından ödenen kişiden tahsil edilecek.

-ÖZEL TİP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

- İmar Bankası tarafından, karşılığında devlet iç borçlanma senedi bulunmamasına rağmen ikincil piyasada devlet iç borçlanma senedi satışı adı altında toplanan tutarlar için TMSP tarafından yapılacak her türlü ödemenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, Hazine Müsteşarlığınca TMSF'ye özel tertip devlet iç borçlanma senetleri ihraç edilecek. Kanun çerçevesinde yapılacak faiz ödemeleri, Gelir Vergisi Kanununun uygulanması bakımından mevduat faizi addolunacak; ödeme tarihi itibariyle tahakkuk etmiş sayılacak ve yüzde 15 oranında gelir vergisine tabi tutulacak.

Kaynak : AA