VAD2150-ITT A/D I.C. 7 BIT CTV 25MHz
VC5022X I.C. MONO ANA
VCU2100-ITT ...?...
VCU2133A-ITT HIGH SPEED (DE)CODER 40p
VCU2136A-ITT (DE)-CODER A/D & D/A
VPU2200 Bakınız: PVPU2200-ITT
VPU2203 Bakınız: PVPU2203-ITT
VPU2204 Bakınız: PVPU2204-ITT

X0250C Bakınız: LA4422-SAN
X0640C Bakınız: LA7830-SAN
XC401007P Bakınız: 8945902458
XC86602P Bakınız: 8305686603
XC86607P-MOT ...?...
XC86617P Bakınız: 8305686617
XC86620P-MOT ...?...
XC94308P Bakınız: 8945902458
XR13600 Bakınız: LM13600N-MBR
XR2003 Bakınız: ULN2003AN-MBR
XR2201 Bakınız: ULN2001AN-MBR
XR2203CP Bakınız: ULN2003AN-MBR
XR2204CP Bakınız: ULN2004AN-MBR
XR2205 Bakınız: ULN2004AN-MBR
XR2206CP-MBR MONOLITHIC FUNCTION-GEN
XR2207CP-MBR VOLT CONTROLLED OSCILL
XR2208CP-MBR MULTIPLIER
XR2209CP-MBR PRECISION OSCILLATOR
XR2211CP-MBR FSK DEM/TONE DECODER
XR2216CP-MBR MONOLITHIC COMPANDER
XR2264CP-MBR ...?...
XR2567CP-MBR DUAL PLL TONE DECODER
XR3403 Bakınız: LM324N-MBR
XR4151 Bakınız: RC4151-MBR
XR4741 Bakınız: LM348N-MBR
XR8038CP Bakınız: ICL8038CCPD-MB

YM3623B DIGITAL AUDIO CIRCUIT
YM3805 CD-PLAYER CONTROLLER

ZC401007P-MOT Bakınız: 8945902458
ZC84237P-MOT ...?...
ZC86617P Bakınız: 8305686617
ZC86622P-MOT Bakınız: 8945902766
ZC86625P Bakınız: 8945902766
ZC89504 Bakınız: 8305689504
ZN1034E-PLS PRECISION R-C CNTR/TIMER
ZN409E-PLS SERVO MOTOR CONTROLLER
ZN414Z-PLS AM RADIO RECEIVER 3MHz
ZN415E Bakınız: ZN416E-PLS
ZN416E-PLS AM RADIO RECV.+ AMPLIFIER
ZN425E8-PLS ADC/DAC 8B
ZN426E8-PLS DAC 8B
ZN427E ADC 8B UP-COMP
ZN428E8-PLS DAC 8B LATCHED
ZN429E8-PLS 8-BIT D/A-CONVERTER
ZN447E-PLS ADC 8-BIT 8.5us 0.12%
ZN449E-MBR ADC 1x8B 8.5us 0.39%