1. Kurumsal ağ kaynaklarınızı iç ve dış tehditlere karşı korumak
Günümüzdekurumlar için yerel ağ kavramı artık, iç ağ/dış ağ ayrımıyapılmaksızın, kurumdaki herhangi bir kişiye, herhangi bir yerdenerişebilmek anlamında genişlemiştir. Ama bu gelişime paralel olarak,güvenlik uzmanları da ağlarına karşı olan tehditlerle başa çıkabilmekiçin daha komplike güvenlik politikaları uygulamak zorunda kalmaktadır.Bu tehditleden en başta geleni, önemli ağ kaynaklarını Internet’tenveya yerel ağdan gelebilecek muhtemel saldırılara karşı korumaktır.

Ağüzerinden erişim kontrolü, mevcut ağ kaynaklarını korumak için temelyoldur. Ölçeklenebilir kapsamlı erişim denetimi kuralları sayesinde, ağgüvenliği yöneticileri ağ bağlantıları için kaynak sistem, hedefsistem, ağ trafik türü ve uygulama zamanını belirlemek suretiyle esnekağ erişim hakları belirleyebilirler.

Ağ güvenliğini korumak tabiki sadece spesifik kaynaklara erişim denetimi sağlamaktan ibaretdeğildir. Bundan başka, komple bir ağ güvenliği çözümü aşağıdakilerisağlamalıdır:

· Ağ kullanıcıların kimliklerinin belirlenmesi
· Aktarım esnasında veriyi şifreleme
· Kayıtlı IP’leri optimize şekilde kullanma
· Ağ trafiğinin tümünün içeriğine güvenlik politikasını uygulama
· Saldırıları gerçek zamanlı olarak belirleme ve önlem alma
· Denetim bilgilerinin tümünün kayıtlarını tutma

Ayrıcagüvenlik politkası, kurum içerisinde kullanılan mevcut ve ileridekullanılması muhtemel bütün uygulamalara tatbik edilebilmeli vebağlantı sorunlarına, ağ performans düşüklüklerine yol açmamalıdır.

2. Mobil ve uzak kullanıcılar için ağ bağlantısı sağlamak
Birçokşirket uzak kullanıcılarının bağlantıları için, büyük modembağlantıları gerektiren geleneksel uzaktan erişim çözümleri ve pahallıdial-up telefon bağlantıları ile karşılaştırıldıklarında çok ekonomikçözümler sunan Internet üzerinde geliştirilen ağ uygulamalarınınfarkına vardılar. Uzak ve mobil kullanıcılarını kurumsal ağlarınaInternet bazlı özel sanal ağlar (VPNler) aracılığı ile bağlamak isteyenfirmaların sayısı arttıkça, bu kritik bağlantıların güvenliğininsağlanması da büyük önem kazanmıştır.

Bilgilerinizin Internetgibi herkese açık ağlar üzerinden iletimi sırasında güvenliğinden eminolabilmek için iki temel unsurun yerinde uygulanması gerekir.Birincisi, hem uzak istemci, hem de kurumsal Internet ağgeçidiseviyesinde mümkün olan en güçlü tanılama sağlanmalıdır. İkincisi ise,bütün kullanıcı kimlikleri belirlendikten sonra, bütün veri trafiğigizlilik açısından şifreli olarak iletilmelidir.

Hem tanılamahem de şifreleme uygulamaları, ağ güvenlik çözümü çerçevisindekesintisiz ve uyumlu olarak çalışmalıdır. Erişim denetimi gibi ağgüvenlik kriterleri sanal özel ağ iletişimlerinde de çok önemli rolesahiptir. Uzak bir kullanıcının VPN ile kurumsal ofisine bağlantıkurması demek, buradaki tüm ağ kaynaklarına erişim hakkı kazanmasıanlamına gelmemelidir.

Bir firma için uzak ağ bağlantı ihtiyacıarttıkça, ağ güvenlik yöneticileri yönetilebilir ve kullanımı kolay VPNçözümlerine ihtiyaç duyarlar. Ve seçilecek çözüm, kurulumu kolay,ileride eklenebilecek yüksek sayıda uzak kullanıcı sayısınıdestekleyebilecek esneklikte, son kullanıcı için ise kesintisiz vetransparan olmalıdır.

3. Internet’i kullanarak kurumsal veri iletişim masraflarını düşürmek
Güvenliağ erişimi sağlamak amacıyla istemciler ve ağlar arasında kurulan VPNbağlantıları pahalı çözümler oldukları için, firmalar uzak ofisbağlantılarını sağlamak için Internet aracılığı ile ağlar arası veyabölgeler arası VPN bağlantılarını tercih ederek tasaruufa giderler.Ayrıca herkese açık hatlar üzerinden güçlü tanılama ve veri şifrelemeözellikleri kullanarak, bilgi güvenliğinden ödün vermeksizin ticariiletişimleri de sağlamak mümkün olur. Bu sayede, frame-relay ve kiralıkhatlara yüksek miktar yatırımlar yapmaya gerek de kalmaz.

Gözdenkaçırılmaması gereken bir konu ise, uzaktan erişim çözümü olarak güçlütanılama ve şifreleme teknolojileri seçildiği vakit, bu seçiminberaberinde yeni güvenlik yönetimi zorlukları getirebilmesidir. Bu tipmuhtemel zorlukları yaşamamak veya minumum seviyeye indirgemek için,tüm VPN bağlantı noktalarını merkezi bir konsol aracılığı ileyönetebilecek güvenlik çözümleri tercih edilmelidir.

Internetüzerindeki VPN uygulamalarının sağladığı maliyet düşüklüğünün yanısıra, ağ iletişimlerini özel dedike hatlardan Internet üzerinetaşınması, beklenmedik performans düşüklüklerine ve erişim sorunlarınayol açabilir. Bu yüzden, sanal özel bir ağ bünyesinde önceliklibağlantılar için entegre bantgenişliği yönetimi ve yüksekerişilebilirlik desteklenmelidir.

4. Güvenli bir extranet üzerinden iş ortaklarına ağ erişimi sağlamak
Kendinizeait ağ kaynaklarınızı (uzak ve mobil kullanıcılar, branch ofisler)güvenli şekilde birbirine bağladıktan sonra, sıra kurumsal ağınızıextranet uygulamaları aracılığı ile değerli iş ortaklarınıza vemüşterilerinize kontrollü bir biçimde açmaya gelir. Endüstristandartlarında protokollere ve algoritmalara bağlı kalarak gerekliextranet bağlantıları güvenli şekilde sağlanabilir. Ama bu türbağlantılar için kesinlikle tescilli teknolojiler tercih edilmelidir.

Internetbazlı VPN uygulamaları için kabul edilen standarda IPSec (InternetProtocol Security) adı verilir. IPSec, şifrelenmiş ve tanılanmış bir IPpaketinin formatını ifade eder ve gelecek nesil IP iletişimi içingereklidir. Şifrelenmiş anahtarların yönetimini otomatikleştirmek içingenellikle IPSec ile IKE (Internet Key Exchange) ile kullanılır.

Standartbazlı bağlantı kurulduğu zaman, dışardan erişecek kullanıcıların (işortakları, özel müşteriler) ihtiyaçlarına göre özel haklar sadeceilgili ağ kaynakları için tanınmalıdır. Kurumsal ağ kaynaklarınındışarıya açılma oranı arttıkça, bununla ilgili uygulanması gerekenkapsamlı güvenlik politikası da periyodik olarak revize edilmelidir.

5. Kurumsal ağınızın yeterli performansa, güvenilirliğe ve yüksek erişilebilirliğe sahip olması
Kurumsalağ bağlantılarında artan Internet kullanımının doğal sonuçlarından biriolan ağ tıkanıklıkları sonucu kritik uygulamalarda performans sorunlarıyaşanabilir. Ortaya çıkabilecek bağlantı hataları, ağgeçidi çökmeleri,ağ bağlantı gecikmeleri ve diğer performans düşüklükleri neticisindefirmalar büyük ekonomik kayıplar yaşayabilirler.

Internet veIntranet hatlarının gereğinden fazla istemci ve sunucu tarafındankullanılması sonucu, trafik miktarına göre bağlantı kopuklukları, zayıf‘response’ zamanları ve yavaş Internet kullanımı sorunları ile karşıkarşıya gelmek normaldir. Bu gibi durumlarda, sınırlı bantgenişliğiüzerinde mevcut hattı aktif olarak paylaştırmaya yönelik bir yönetimegidilmelidir.

Eğer yerel ağınız bünyesinde yoğun trafikyaşanıyorsa, birçok kaynağınız (halka açık popüler bir Web sunucusugibi ) negatif yönde etkilenebilir. Bir uygulama için bir sunucuyagüvenmek, zayıf ‘response’ zamanlarına hatta bağlantı kopukluklarınayol açabilir. Sunucu yük dengelemesi bir uygulama sunucusunun işlevinibirçok sunucu üzerine dağıtarak ölçeklenebilir bir çözüm sağlar. Buyolla ayrıca, sunucular üzerindeki performanslar da arttırılmış olur.

Performansınyettiği durumlarda dahi, ağgeçidi seviyesinde meydana gelebilecek birhatayı tolere edebilecek güvenli bir ağ altyapı sistemioluşturulmalıdır. Günümüzde artık çoğu kurum, ağgecidinde yaşayacaklarıanlık erişim sorunları yüzünden dahi büyük mali kayıplaryaşaycaklarından emin olarak yüksek erişilebilirliği destekleyen ağgüvenlik ürünlerini tercih etmektedir.

Yüksek erişilebilirliğidestekleyen ürünler hem yazılım, hem donanım bazında yedeklemelisistemler ile yüzde yüze yakın seviyelerde erişilebilirliği garantiederler. Bir sorun meydan geldiği zaman, yüksek erişilebilirliğisağlayan bileşenler ağınızın güvenli olmasını sağlamalı ve sonkullanıcıya tamamen transparan şekilde devam ettirilmelidir. Gerçeketkili çözümler sunacak ağ yöneticileri, iç ve dış kullanıcılarınadaimi güvenilir servisler sağlamalıdır.

6. Kullanıcı bazında güvenlik politikalarını ağ seviyesinde uygulamak
Kurumsalağ konseptinin genişlemesi, birçok ağ için kullanıcı, uygulamalar ve IPadres kullanımı sayılarında aşırı artışlara yol açmıştır. Bu türdinamik ağ ortamlarında emniyetli ağ politikalarının uygulanması,kullanıcı bazında güvenlik politikalarının oluşturulmasıyla sağlanır.Bu politikalar çerçevesinde, ağ kullanıcıları için kişisel erişimdenetimleri, tanılama prosedürleri ve şifreleme parametreleribelirlenir. Yüksek miktarda kullanıcı bilgisi içeren bu uygulamalarlauğraşmak ağ ve güvenlik yöneticileri için bazen kolay olmayabilir.

Kullanıcıseviyesinde güvenlik bilgilerini ölçeklenebilir şekilde merkezi biryerde depolamak için LDAP protokolü kullanmak en uygun çözümdür. LDAPsayesinde, bütün kullanıcı bilgileriniz tek bir veritabanında tutulupdiğer ağ uygulamaları tarafından paylaşılır. Bununla birlikte ağ vegüvenlik yönetimleri paralel çalışarak güvenlik ile ilgili zamanharcatıcı rutin prosedürlerin aşılması sağlanır.

Güvenlikdenetimlerini en üst düzeyde tutmak için kullanıcı seviyesindeuygulanan güvenlik politikaların kayıtlarının tutulması ve bunlarındenetlenmesi gerekir. Kişisel güvenlik politikalarının uygulandığıortamlarda DHCP protokolünün kullanılması etkili bir yol değildir.Bunun sebebi IP adres atamalarının dinamik olarak yapılmasıdır.

7. Ağınıza karşı yapılan atakları ve şüpheli aktiviteleri anında algılamak ve bunlara cevap vermek
Kurumsalağ güvenliğinizi ancak ağınızı ve kullanıcılarınızı korumak içinuyguladığınız güvenlik politikaları belirler. Ağ korumanızı devamlıolarak ayakta tutmanın yolu yetkisiz aktiviteleri gerçek zamanlı olaraktespit etmektir.

Etkili bir saldırı tespit sistemi, atak veşüpheli ağ aktivitelerini yetkin bir şekilde tespit ederek kurumsal ağgüvenliğinizin bir bacağını oluşturur. Ama bu istenmeyen trafiğinsadece saptanması yeterli değildir. Kullandığınız saldırı tespituygulaması öte yandan belirlenecek bu tür istenmeyen bağlantılaraanında yanıt verebilmeli ve ağ kaynaklarına yetkisiz erişimiengellemelidir.

İyi dizayn edilmiş bir saldırı tespituygulaması, gerçek zamanlı karşılıklara ek olarak kapsamlı kayıttutabilme, komple denetim ve gerektiğinde ilgili kişileri ikazedebilecek gelişmiş uyarı mekanizmalarına sahip olmalıdır.

8. Ağınızın IP adres altyapısını güvenli ve etkili bir biçimde yönetmek
Ağlarüzerindeki kullaınıcı ve uygulama sayısı arttıkça, ağ cihazları vekullanıcıları için gereken IP adres adres sayısı gittikçe daha çokartmaktadır. Buna paralel olarak da hızlı gelişen ağlarda IP adres veisim alanı yönetimi zorlaşmaktadır.

Eskisi gibi her bilgisayarve ağ cihazının IP adres konfigürasyonunu manuel olarak kontrol etmekartık uygulanmamaktadır. Bunun sebebi, bu tip bir yönetimin günümüzağları üzerinde hataya açık, zahmetli ve entegrasyon eksikli bir yapıoluşturacak olmasıdır. Böyle bir yapı da doğal olarak çok pahalıolmasının yanında, merkezi kontrol, ölçeklenebilme ve güvenilirliktenuzak olacaktır.

Kurumsal bazlı IP ağ altyapınız için merkeziidare ve esnek yönetim sağlayan IP adres yönetim çözümleri ancak genelağ altyapısı ile tamamen entegre olduklarında güvenlik politikalarıiçin optimum kullanılmış olurlar. Daha spesifik olmak gerekirse,dinamik paylaşımlı dahi olsalar, mevcut IP adreslerini kullanıcılarabirebir olarak eşlemek kullanıcı bazlı daha güçlü çözümler yaratmayısağlayacaktır.

9. Entegrasyona yönelik açık platform güvenlik çözümleri kullanmak
Ağgüvenlik yöneticileri, korudukları ağ üzerinde kullanacakları yazılımuygulamaları ve ağ altyapısında kullancakları donanımları baş döndürücübir devinim içinde gelişen bilişim teknolojileri pazarındanseçmektedirler. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, bütünürünlerin birbirleri ile teknik olarak entegrasyon sorunu olamaksızınyüksek performans ile çalışması gerekliliğidir.

Alternatifolarak, seçeceğiniz çözümleri geniş yelpazede çalışan üretici tek birfirmadan temin edebilirsiniz. Bu sayede ürünlerin sistemlerinizüzerinde entegrasyon sorunu olmadan çalışacağından emin olabilirsinizama bu aşamada da tercih edebileceğiniz uygulama sayısında daralmayaşarsınız. Bütün güvenlik ihtiyaçlarınızı temin edebilecek spektrumdahizmet veren tek bir üretici firma bulmanız pek muhtemel değildir.

Ağgüvenliği için tercih edeceğiniz çözümler neler olurlarsa olsun,hepsinin seçiminde açık mimari platformu destekleyecek çözümlerolmalarına dikkat edilmelidir. İyi tanımlanmış arayüzlere sahip açıkbir mimari, genel güvenlik politikası çerçevesinde kullanılacak bütünürünlerin birbirleri ile sorunsuz çalışmasını sağlayacaktır. Buna ekolarak size özel ağ güvenlik ihtiyaçları yaratmanız için uygulamaprogramlama arayüzleri (API’ler) kullanılabilirsiniz.

10. Güvenli bir ağa sahip olmanın maliyet ve zahmetlerini azaltmak
Kurumsalağınızın güvenliğini sağlamak için, seçtiğiniz çözümleri yönetecek vedenetleyecek kişilere önemli miktarda ücret ödemek durumundasınızdır.Bu yüzden bu kişilerin işlerini, entegre konsollar üzerinden merkeziolarak idare edebilecekleri çözümler tercih edilmelidir. Böyleliklebüyük bir kurumsal ağ için dahi, tek bir kişi ağ güvenlik yöneticisiolarak ağ güvenliği denetimi yapabilir. Bundan başka güvenlikpolitikasında meydana gelecek çözümleri bütün uygulama noktalarınahemen aktarmak gerekir.

alıntı