IP adresi;
bir bilgisayara kullanıcıtarafından atanmış olan 32 bitlik bilgidir. Bu bilgi genelderakamlardan oluşur. Ipv4 ve Ipv6 olmak üzere iki çeşit IP adresimevcuttur. Bu IP adresleri birbirlerinden nokta ile ayrılırlar ve herbir nokta ile ayrılmış bölüme oktet denir. IP adresleri her biri onlusayı 0 ila 255 arası bir sayıdır. Bu sayede farklı yerlerde bulunanbilgisayarların birbirleri ile daha sağlıklı haberleşmesi sağlanır.Aynı zamanda bilgisayarların internet protokolu üzerinden çalışmasınısağlayan tanımlamalardır. Örneğin; 194.27.200.20 IP adresi, dörtoktetten oluşur ve her bir oktet 8 bit olarak **ondalık tabloya göre)hesaplanır.
NOT: IP adresleri her zaman Ipv4 standartlarına göre 4 oktetten oluşmaktadır. Ipv6′da bu değişiktir.
Desimal gösterim : 123. 45 . 35 .122
İkili Gösterim : 11001010. 00101010 . 00100101 . 11010010
IP adresleri ise kendi aralarında iki bölümden oluşurlar. Bu bölümlere NetID ve HostID adı verilir.
NetID:
Bilgisayarın bağlı bulunduğu ağı IP adresi üzerinde tanımlayan bölüme NetID denir.
HostID:
Ağiçerisindeki bilgisayarların birbirinden ayrılmasını sağlayan IP Adresideğerine ise HostID denir. IP Adresleri temel olarak A, B, C diye**standartlara göre) 3 sınıfa ayrılırlar.
A Sınıfı: 127 ağ ve 16,77,214 bilgisayar tanımlanabilir.
B Sınıfı: 16,383 ağ ve 65,534 bilgisayar tanımlanabilir.
C Sınıfı: 2,097,151 ağ ve 254 bilgisayar tanımlanabilir.
Birnetwork üzerinde bulunabilecek bilgisayar sayısı IP adresinin HostIDalanına bağlıdır. HostID’in bit sayısı arttıkça ağın birleşeceğibilgisayar sayısı da artmaktadır. Bunlar dışında iki IP Sınıfı dahavardır;
D Sınıfı: Multicasting için kullanılır
E Sınıfı: Gelecekte kullanmak üzere rezerve edilmiştir.
Networkmühendisi; TCP/IP yazılımını bilgisayarlara yükleyerek, üzerindebulunan her bir kartın IP adresini tanımlar. Bir IP adresi 32 bituzunluğundadır. Diğer bir deyişle 8 bitlik 4 kısımdan oluşmaktadır. Herbir kısım binary **ikili) olarak da ifade edileceğinden dolayı desimalolarak 0-255 arasında, ikili olarak da 0000000 ile 11111111 arasındadeğer almaktadır.
Sınıf İlk bölüm sayıları
A 1-126
B 128-191
C 192-223
Örneğin;111.192.110.1 bir A sınıfı IP adresidir. 131.192.110.1 bir B sınıfı IPadresidir. 194.192.110.1 ise bir C sınıfı IP adresidir.
SUBNETTING Nedir ?
Birşirket düşünün ve bu şirketin çalışma gruplarına ayrıldığını düşünün.Bu şekilde ise her çalışma grubunun kendine ait bir IP Adresi olmasıgerekmektedir. İşte bu durumda bir adres alanını subnetlere bölmek içinSubnet Mask olarak bilinen IP maskları **subnetting) kullanılır.
Subnet Mask :
Subnetmask IP adresinin mask kısmını oluşturur. Böylece TCP/IP, Networkadresi ile TCP/IP adresini birbirinden ayırır. Bu sayede NetID veHostID bölümleri birbirinden ayırt edilir. Subnet mask network sınıfınagöre düzenlenir.
Varsayım subnet değerleri:
Sınıf Adresi
A 255.0.0.0
B 255.255.0.0.
C 255.255.255.0
Özel Subnet Mask Oluşturmak :
NetIDve HostID değerlerinden oluşan IP adreslerinde; özel subnet masklarıoluşturularak daha verimli bir network iletişimi sağlanabilir. Budurumda network içerisindeki çalışma gruplarını da kısımlara ayırmakgereklidir. Öncelikle network üzerinde kaç tane subnet yaratılacak onakarar verilir.
CLASSLESS INTER domain ROUTING **CIDR)
CIDR,Internet için yeni bir adresleme yöntemidir. IP adreslerinin daha etkinkullanımını sağlar. CIDR’a duyulan gereksinimin ana nedeni IPadreslerinin tükenmesi yani yeni bağlantılar için gerek duyulan IPadresinin, adresleme sisteminden doyalı adres bulunamamasıdır.
DNS Nedir?:
IPadresleri ezberlenmesinin zorluğu nedeniyle , genellikle bilgisayarlar“ host “ adlarıyla anılırlar. Yani internet üzerindeki her bilgisayarınbir IP adresi bir de “ host “ ismi bulunur. Fakat iletişimin sağlanmasıiçin bu isimlerin tekrardan IP adreslerine çevrilmeleri gerekir. Buyüzden bu çevirme işlemini yapması amacıyla DNS domain Name Systemkullanılır. İnternet`te bulunan her IP adresini ve alan adınıbarındıran bir veribankasıdır. Bu sistem, öyle kurulmuştur ki , buveritabanı belirli kriterlere göre ayrılır ve sınıflandırılır.
Birbilgisayarın alan adı , isim.com şeklindedir. Ayrıca bulunduğu ülkeyegöre sonuna ülkenin kodu da eklenir. Örneğin Türkiye`de bulunan biralan adı şu şekilde olacaktır : “ isim.com.tr “ .
Bu her alanlailgili birer DNS sunucusu vardır. “tr�? domainini alan bütünbilgisayarların listesi bir sunucuda tutular. Veya sonu sadece“.com�?la bitenler Amerika`da bir DNS sunucu bilgisayarda tutulur. Buadresler sondan başa doğru ayrıştırılır. Yani “isim.com.tr�? adına göreayrılır. Ve diğer aynı adlı bilgisayarlarla birlikte düzenlenir. Eğersonunda bir ülke adı yoksa, ki bu sadece Amerika`daki bilgisayarlariçin geçerlidir , direkt “.com�? adına bakılarak ayrıştırılır. Bunlaraüst düzey domain de denilir.

.com ticari şirketler
.edu eğitim kurumları
.org ticari olmayan organizasyonlar
.net internet omurgası görevini üstlenen ağlar
.gov hükümete bağlı kurumlar
.mil askeri kurumlar
Bilgisayarımızdabir adres girdiğimizde bu bilgiler direkt olarak ilgili DNS sunucusunaulaştırılır. Bu DNS sunucu eğer bu bilgisayarın bilgisini içeriyorsaDNS istemcisine hemen ilgili adresin IP adresini ulaştırır.
TCP Nedir?
Dahaönce de belirtildiği gibi veriler küçük paketlere ayrılıp gönderilirkendeğişik yollardan ve değişik sıralar ile gönderilirler. Bu paketlerinsıralamasını sağlayan protokolün adı TCP **Transmission ControlProtokol)`dir. Örneğin bize gelen herhangi bir veri önce paketlereayrılır. Bu paketleme işlemini gerçekleştiren TCP aynı zamanda bupaketleri sırası ile numaralandırır ve adreslendirir ve IP katmanınagönderir. Artık gönderme işlemi sadece internet protokolünün elindedir.Paketler yola çıktıktan sonra birbirlerinden ayrılır ve farklı yönleritakip ederler. Bilgisayarımıza ulaştığında bizim bu paketleri bir bütünolarak ve tam sırasıyla görmemizi sağlayan gene TCP`dir. Aynı zamandaTCP/IP `nin en güvenilir protokol olmasını sağlayan işlevi de yerinegetirir. Paketlerin belirli bir kısmı ulaştıktan sonra eğer paketsağlam ise TCP bize bir onay gönderir. Eğer paketlerde bir sorun varise , bu onay gelmez ve biz bu verileri baştan göndermek zorundakalırız. Yani diğer protokollerden farkı paketlere bir şey olmasıhalinde biz bunu mutlaka biliriz ve eksikleri tekrardan göndermeksuretiyle iletişimi kesin tamamlamış oluruz.

ROUTER:
Routerinternet üzerinde kullanılan , paketlerin varış noktalarına giderken kibir sonraki uğrak noktalarını belirleyen bir donanım veya kimi zamanbir yazılımdır. Router en az iki ağı birbirine bağlar ve paketlerinhangi yönde gideceğini bağlı olduğu ağların yapılarına ve durumlarınagöre belirler. Router`lar olası her türlü yön hakkında bilgileri vedurumlarına ilişkin bir tablo oluştururlar. Bu bilgiyi paketleriniletilmesi sırasında en güvenli ve en masrafsız yo hesaplayarakyönlendirme işlemini gerçekleştirirler.
ARP ADSRESS RESOLUTİON PROTOCOL:
Yerelbir ağ üzerinde IP adresleri belirlenmiş bilgisayarlar mesajlaşmayabaşlamadan önce normalde IP adresinin sahibinin fiziksel adresinisorgulayan gelen bir yayın yaparlar ** broadcasting ). IP adresinesahip bilgisayar kendi fiziksel adresini içeren bir mesajı istemcibilgisayara gönderir ve böylece gerçek veri gönderimi bu adresüzerinden yapılmış olur.
IP ROUTİNG:
Paketlerin net ortamındayönlendirilmesi ve gönderilmesi işlemi Internet Protokolünün görevidir.Paketlerin üzerlerinde yazılı olan adreslere bakarak bunu biryönlendirme tablosundaki bilgilerle karşılaştırır ve yönlendirmeyiyapar. Bu tablonun oluşturulması görevi ise routing protocolüngörevidir. Routing protokolün de çeşitleri vardır ama bunlardan sadecebir tanesi internet yönlendirme domainleri arasında bilgi alışverişiyapar.
ICMP:
Internet Control Message Protokol bu protokolinternet protokolün veri iletişimi sırasında beklenmedik bir olaygerçekleşmesi halinde göndereni uyarma görevi üstlenmiştir. ICMPmesajlarına örnek verecek olursak :
UDP
User Datagram ProtokolTCP`nin aksine az güvenilir ama daha hızlı olmayı amaçlayan birprotokoldür. Bazı basit istem ve cevap ile işleyen uygulamalardakullanılması işlemin daha hızlı gelişmesini sağlar. UDP`nin yaptığıpaket üzerinde bulunan IP numarasını yanına bir adet port numarasıeklemek ve böylece uygulamaların çalışması için gereken socketlerioluşturmak. İnternet`i oluşturan TCP/IP`nin bir başka katmanındabulunan bazı protokol ve uygulamalar da şöyledir:
TELNET:
“Telecommunication Network “ ibaresinin kısaltılmışı, kullanıcıya başkabir hosta bağlanıp ağ üzerindeki diğer hostlara ulaşma imkanı veren birterminal protokolü
FTP:
“ File Tranfer Protokol�? kullanıcıyakendi bilgisayarı ile başka bir bilgisayar arasında dosya transferiyapabilmesine olanak veren bir protokol
ARCHIE:
Kullanıcıya kayıtlı tüm anonymous FTP sunucularında belirli bir dosyanın adını aramasına olanak veren bir araç.
GOPHER:
İnsanlara mönü bazlı ve hiyerarşik bir arayüz kullanarak veri repositories arasında arama yapılmasına olanak verev bir araç
SMTP:
“SimpleMail Transfer Protokol�? internet üzerinde elektronik olarak posta alımve gönderimini sağlayan standart bir protokol. SMTP internet üzerindekie-posta sunucuları arasında ve herhangi bir bilgisayardan e-postasunucuları arasında ve herhangi bilgisayardan e-posta sunucusuna postaulaşmasını sağlar.
HTTP:
“The Hypertext Transfer Protokol�?internet üzerinde bilgi değişimini sağlayan baz protokol. WWW üzerindebilgiler kullanıldığı sisteme bakmaksızın HTML formatında yazılır veher sistem bu formatı tanır.
POP:
“The Post Office Protokol�? birkullanıcının e-posta programı ile e-posta sunucu arasındaki POP e-postasunucusundan istemciye postaların alınmasını ve kullanıcıların kendiposta kutularını yönetmelerine olanak verir.
SNMP:
“The SimpleNetwork Management Protokol�? TCP/IP bazlı network araçlarını yönetmeyeyönelik prosedürleri ve veritabanlarını belirler.
PING:
“ThePacket Internet Groper�? , bir sistemdeki kullanıcıya diğer bağlıbilgisayarların durumu ve mesajlaşma süresinde yaşanan gecikmeleriöğrenmesine olanak verir. ICMP Echo mesajlarını kullanır.
WHOIS:
Kullanıcıyainternet üzerindeki “ domain �? ve “ domain �?`ler hakkındaki irtibatbilgilerini derleyen veri tabanlarında arama yapma olanağı verir.

CHIP