Veri, bilgi ve bilişim nedir ne değildir? Anlamlarını ve bize kattıklarını, nasıl işlendiğine değineceğiz.

VERİ, BİLGİ VE BİLİŞİM


GİRİŞKüreselleşme süreciyle birlikte günümüz toplumlarında yaşanan değişim öylesine hızlanmıştır ki etkileri, yönetim yapılarına, çalışma koşullarına, politikaya, sanata kısacası hayatın her alanına etki eder hale gelmiştir. Bu akıl almaz değişimi tetikleyen hızlandıran ana faktör ise bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan devasa gelişmeler olmuştur.

Bilgisayar ve iletişim dünyasında yaşanan gelişmelerin yanı sıra internetin kurumsal ve kişisel düzeyde kullanımının gün geçtikçe artması, beraberinde terminolojik açıdan çok sık karıştırılan kavramların birbiri ardına farklı yerlerde, farklı anlamlarda kullanımına yol açmıştır. Bunun yanında bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan devasa gelişmeler; ülkemize yurtdışı kaynaklı geldiğinden ötürü, yabancı dilde gelen kavramlar için yeni kelimeler türetilmesini, kavram oluşturma veya eski kavramların anlam genişlemesi ve daralması suretiyle şekil değiştirmesini zorunlu kılmış, bu süreç çok hızlı değişmiş olduğundan dolayı da kavramların yerleşmesi konusunda çok az mesafe alınmıştır.

Günümüzde veri, bilgi, bilişim gibi bu kavramlar çok farklı kategorilere ayrılmakta, yüklendiği değerler yönüyle çeşitli gruplar altında değerlendirilmektedir. Bu gruplardan en çok kullanılmakta olan ise bileşenlerini ve bilginin kendisini ifade etmek için veri (data), enformasyon, knowledge ve wisdom (bilgelik) kavramları oluşturmaktadır. Ancak günümüzde benzer gibi gözüken bu kavramların aralarında büyük farklılıklar mevcut olup; konumuzun dışına çıkamamak için kısaca değinilecektir. Veri, insan ya da makine tarafından yazılmış sembolleri ve enformasyonu tamamlayan parçaları ifade etmektedir. Verilerin bir araya getirilmesiyle oluşan anlamlı semboller ise enformasyon olarak tanımlanmaktadır.

Enformasyon genellikle bireyler ve kurumlar tarafından bir sorunun çözümü, herhangi bir çalışmanın başlatılması ya da bitirilmesi gibi faaliyetler sonucunda ortaya çıkarılan verilerin bütününü ifade etmektedir. Knowledge ise herhangi bir konuda insanların kendi alanlarında edindikleri enformasyonu yorumlayarak elde ettiği kararlar ve yeteneklerdir. Bütün bu kavramların üstünde olan wisdom (bilgelik) ise, sürecin en uç noktasını oluşturmaktadır. Ancak bu kavramlar birbirinden tamamen izole olabilecek kavramlar olmayıp, çoğu zaman kendi alanlarını aşıp diğerleriyle karışabilmektedir.

VERİ => ENFORMASYON => KNOWLEDGE => WİSDOM (BİLGELİK)

Bu durum, kavramlar arasındaki farkı algılama konusunda çoğu kişinin çelişkiye düşmesine neden olabilmektedir. Veri, bilgi ve bilişim başlıklı bu çalışma da, kavramlar açıklanmaya çalışılacak olup, konuya ilişkin yaşamımızda var olabilecek örneklere yer verilecektir.

VERİ(DATA)


İşlenmemiş ham bilgi de denilen veri “data” karşılığı olarak kullanılan ve “datum” sözcüğünün çoğulu olarak kullanılan kavramdır. Latince data (dedomena) kavramının M.Ö. 300 yıllarında Öklid’in bir çalışmasında geçtiği bildirilmektedir. Dilimizde de “verilen şey” anlamında veri olarak kullanılmaktadır. Veri kavramı, çeşitli durumların, gözlemlerin veya oluşumların her türlü gösterimidir.

Bu gösterimler, sayısal veya alfanümerik karakterler ya da semboller olacağı gibi çeşitli biçimlerdeki grafik çizimler ve diğer tüm grafik gösterimler şeklinde de olabilir. Bilginin hammaddesi olan veri, miktarları, eylemleri, olguları vb. temsil eden tesadüfi olmayan rast gele bir araya gelmemiş bulunan sembollerden oluşan bir grup olarak ta tanımlanır. Veri genellikle analiz edilebilecek ya da daha ileri işlemler için kullanılabilecek ham bilgi olarak bilinmektedir. Bilişim teknolojisi açısından veri, bir durum hakkında, birbiriyle henüz bağlantısı kurulmamış bilinenler veya kısaca sayısal ortamlarda bulunan ve taşınan sinyaller ve/veya bit dizeleri olarak tanımlanmaktadır.

BİLGİ


Bilgi; verinin belli bir anlam ifade edecek şekilde düzenlenmiş hali olarak tanımlanmaktadır. Bilgi öğrenmeyi mümkün hale getiren ve sadece bir araya getirmeye dayanmayan aynı zamanda kullanıcının amacına ve yeteneğine bağlı olarak öğrenmeyi mümkün kılan olgudur. Kısaca bilgi herkes tarafından paylaşılan, insanların sahip olduğu ve anladığı olgu olarak kullanılmaktadır. Bilgi, bir organizasyonun efektif hareket edebilme yeteneği olarak da ifade edilmektedir. Bu noktada veri ile ilişkili olduğu konu; verilerin bilgiyi üretecek şekilde bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Bir konu hakkında var olan belirsizliği azaltan bir kaynak olarak da nitelendirilebilmektedir.

Genel itibariyle bilgi, veri üzerinde yapılan uygun bütün işlemlerin (mantığa dayanan dönüşüm, ilişkiler, formüller, varsayımlar, basitleştirmeler v.s.) çıktısı olarak ifade edilmektedir. Çoğu kez birbirine karıştırılan veri ve bilgi kavramları basit bir örnekle birbirinden ayrılabilir. Örneğin doğum tarihi, üzerinde hiç işlem yapılmamış ham veridir. Yaş ise bilgi olup, kişinin yaşının öğrenilebilmesi için kişinin doğum tarihi ve yaşının öğrenilmek istendiği tarihin bilinmesi gerekir. Yaşın öğrenilmek istendiği tarihten doğum tarihi çıkarılarak yaş bilgisi elde edilir.


BİLİŞİM (ENFORMATİK)Bilişim sözcüğü, bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojileri kavramlarının birleşmesinden türemiştir. Sözlük anlamı itibariyle bilişim, insanoğlunun teknik, ekonomik ve sosyal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimi olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle bilgi ve bilginin otomatik olarak işlenmesiyle ilgilenen yapısal bir bilim dalıdır.

Bilgilerin toplanıp, saklanması ve değerlendirilmesini sağlayan bilgisayarlar, donanımlar, yazılımlar bilgi teknolojilerini, her türlü bilginin ortak olarak paylaşılmasını sağlayan teknolojiler ise (Cep telefonlarından internete kadar) iletişim teknolojilerini oluşturmaktadır.

Bu tanımlamalardan yola çıkarak bilişimi genel itibariyle, bir bilginin toplanmasını, bu bilginin işlenmesini, saklanmasını ve gerektiğinde herhangi bir yere iletilmesi ya da herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini bugün için elektronik, optik vb. tekniklerle otomatik olarak sağlayan teknolojiler bütünü olarak tanımlamak mümkündür. Örnek vermek gerekirse, burada bilgi 0 ve 1 haline dönüştürülmüş veri, ses, görüntü v.s. her şeyi ifade etmektedir.

Bilişim, çağdaş yaşamın her alanında kendine yer edinmiş durumdadır. İnternetin yoğun kullanımı bu gelişmeyi güçlendirmiştir. Bilgisayarların dünya çapında ağlaşması firmaların iletişiminde, lojistikte, medyada, ev yaşamında ve daha birçok başka alanda devrim niteliğinde değişimler yaratmıştır.

Bilişim fark edilmese de çamaşır makinesi, fotoğraf makinesi, müzik sistemleri gibi pek çok aygıttaki gömülü sistemler vasıtasıyla günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Bilişim teknolojisi araçları olarak bilgisayarları, bilgisayar ağlarını, interneti, web siteleri vb. örnek vermek mümkündür.

Bilgisayarlar, veri yığınlarını kısa sürede yönetebilir, depolayabilir, paylaşabilir ya da işleyebilirler. Bunu sağlayabilmek için karmaşık donanım ve yazılım sistemleri gereklidir. Bu sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi de bilişim biliminin araştırma alanına girmektedir.

Bilişim kavramına ilişkin verilen kısa bilgilerden sonra veri, bilişim ve bilgi arasında kısaca bir ayrım yapmak gerekirse veri; ham olgular, rakamlar ve detayları, bilişim; verilerin yararlı, anlamlı ve organize edilmiş halini, bilgi ise bir bilişim grubu ve bu bilişimin en uygun şekilde nasıl kullanılabileceğinin anlaşılabilmesi demektir.

Alıntı