teknik servis


Sayı n Teknik Servis Yetkilisi,Geçen y ıl ald ığım "Erkek Arkada ş 5.0" program ın ı
"Koca1.0" seviyesine y ükselttim. Ama t üm sistem performanslar ında bir yavaş lama söz konusu. Ö zellikle "ErkekArkadaş 5.0" bö lü münde bulunan " Çi çek 8.0" ve
"Mum
ışığındaYemek 6.3" iş lemleri "Koca 1.0" programı nda yok.

"Koca 1.0" program
ı devreye girince bir ç ok program devre dışı
kald
ı.
"Romantizm 9.5" ile "
Ö zel Ilgi 6.5" kesinlikle devre dışı , ama
bunun yerine "S
ı nırs ız TV 0.4" ve "Maraton 1.35" sü rekli çal ışıyor.
"Sohbet 8.0" ve "EvTemizliğ i 2.6"yi ç alistirinca da sistemi çökertiyor. "Kavga 5.3", "Evi Terk Et 3.2" program ı fayda etmedi."Koca 2.0" sü rü mü nü yüklesem i şe yarar mi? Sizce ne yapmam gerekiyor?


Imza

Umutsuz

***********************
Say ın Umutsuz. Bir kere bu olayışöyle gö rmeniz gerek "ErkekArkadaş 5.0" bir
e
ğlence paket programı dır, "Koca 1.0" ise ba şlı başı na bir işletim sistemi.

"http:/ Beni sevdi
ğini düşünü yordum.html" komutunu yazarak
"G
özYa şı 6.2"'yi indirin ve "Suç lu His 3.0"'ı güncellemeyi unutmay ın. Eğ er bu uygulamalar doğru sonu ç verirse "Ç içek 2.0" ile "Mum I şığında Yemek 2.1"kı sa bir sü re iç in devreye girebilir. Ama sakı n ç ok sık uygulamaya
koymay
ın yoksa "Koca 1.0" otomatik olarak koruma programı olan
"Sessizce Surat Asma 2.5"'i devreye sokar.Ama ne yaparsan ız yapı n kesinlikle "Kaynana 1.0"' ıç alış tı rmayın.Ekran g ör ünt üs ünü bozan ve sistem kontrolü nü kaybettiren bir virü s
ortaya
çı kar.

Ayr
ı ca "Erkek Arkadaş 5.0"'ı kesinlikle yeniden yü klemeyin. Bu
kabul edilmez uygulama ciddi sorunlar ya
şatabilir ve "Koca 1.0" bunu
kald
ıramaz.

"Koca 2.0 " ise size ek y
ük getirmekten ba şka ise yaramaz.

K
ısacası "Koca 1.0" ç ok gü zel bir iş letim sistemi, ama sı nı rlı
haf
ızaya sahip ve yeni uygulamalar ı hemen kavramaya m üsait
de
ğil.Performans artt ır ıc ı ek programlar tavsiye ederiz, mesela, "S ıcakYemek 3.0"
ve "Sevgi S
özc ükleri 7.7" çok faydal ı olur.
Iyi
Şanslar