+ Konu Cevapla
1 den 3´e kadar. Toplam 3 Sayfa bulundu

Tüketici Hukuku - Tüketici Hukuku nedir - Tüketici Hukuku hakkinda

 Firmalar Katagorisinde ve  Hukuk Sektörü Forumunda Bulunan  Tüketici Hukuku - Tüketici Hukuku nedir - Tüketici Hukuku hakkinda Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  NoBo Prensesi NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS Baktabul'un Çılgını NoBoDyS - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu Yer
  Sıfır Noktası
  Mesajlar
  13.138
  Blog Yazıları
  302
  Tecrübe Puanı
  107375279

  Tanımlı Tüketici Hukuku - Tüketici Hukuku nedir - Tüketici Hukuku hakkinda

  Tüketici Hukuku - Tüketici Hukuku nedir - Tüketici Hukuku hakkinda

  TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN


  Kanun Numarası : 4077
  Kabul Numarası : 23/2/1995
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221
  Yayımlandığı Düstür : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa :

  BİRİNCİ KISIM
  Amaç, Kapsam, Tanımlar
  Amaç  Madde 1 - Bu Kanunun amacı,ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun
  olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu,aydın-
  latıcı,eğitici,zararlarını tazmin edici,çevresel tehlikelerden korunmasını sağ-
  layıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özen-
  dirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri
  teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Kanun,1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasa
  larında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü hukuki işlemi kap-
  sar.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Kanunun uygulamasında;
  a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
  b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,
  c) Mal: Ticaret konusu taşınır eşyayı,
  d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedeni ve/veya fikri
  faaliyetleri,
  e) Standart: Türk Standardını,
  f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak
  kullanılan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,
  g) Satıcı kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketiciye mal ve
  hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,
  h) İmalatçı - Üretici: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüke-
  ticiye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammadde-
  lerini yahut ara mallarını üretenleri,
  i) Tüketici Örgütleri: Tüketicinin korunmaası amacıyla kurulan dernek,vakıf
  ve tüketim kooperatiflerini,
  İfade eder.

  İKİNCİ KISIM

  Tüketicinin Korunması ve aydınlatılması

  Ayıplı Mal ve Hizmetler

  Madde 4 - Ambalajında,etiketinde,tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan
  veya satıcı tarafından vaadedilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/ve-
  ya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini
  veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi,
  hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler,ayıplı mal veya ayıp-
  lı hizmet olarak kabul edilir.  Satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde;tüketici,malı teslim
  aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bu malları satıcı firmaya geri vere-
  rek değiştirilmesini veya ödediği bedelin iadesini veya ayıbın neden olduğu de-
  ğer kaybının bedelden indirimini ya da ücretsiz olarak tamirini talep edebilir.
  Tüketici bu taleplerden herhangi birisini tercihte serbesttir.Satıcı,tüketicinin
  tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.Ayıplı maldan ve/veya ayıp-
  lı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı satıcı,bayi,
  acenta,imalatçı-üretici ve ithalatçı,müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
  Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
  Satılan malın ayıbı gizli nitelikte ise veya ayıp tüketiciden hile ile giz-
  lenmişse,satıcı 15 gün içerisinde kendisine başvurulmadığını ileri sürerek
  sorumluluktan kurtulamaz.
  Satıcı daha uzun bir süre için garanti vermemiş ise,ayıplı maldan ve ayıplı
  malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı açılacak davalar,ayıp daha sonra
  ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren 2 yıllık
  zamanaşımına tabidir.Ancak satıcı,satılan malın ayıbını tüketiciden hile ile
  gizlemiş ise,2 yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamaz.
  Ayıplı hizmetler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.Ayıplı hizmetin
  yeniden görülmesi imkansızlaşmışsa veya amaca aykırı sonuçlar doğuracak nitelik-
  te ise,bedel iadesinde tüketicinin ayıplı hizmetten sağladığı fayda kadar indi-
  rim yapılır.
  Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mal ve hizmetler hakkında yukarıdaki
  hükümler uygulanmaz.
  Satışa sunulacak kullanılmış,tamir edilmiş veya ayıplı mal üzerine veya am-
  balajına,imalatçı veya satıcı tarafından alıcının kolaylıkla okuyabileceği şe-
  kilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur.Bu durum,tü-
  keticiye verilen fatura,fiş veya satış belgesi üzerinde de gösterilir.
  Yalnızca ayıplı mal satan veya işyerinin bir kat ya da reyon gibi bir bölü-
  münü sürekli olarak ayıplı mal satışına tahsis etmiş olan satıcılara yukarıdaki
  fıkra hükmü uygulanmaz.
  Satıştan Kaçınma

  Madde 5 - Üzerinde "numunedir" veya veya "satılık değildir" ibaresi bulunma-
  yan bir malın;ticari bir kuruluşun vitrininde,rafında veya açıkça görülebilir
  herhangi bir yerinde teşhir edilmesi,onun stokta bulunduğu anlamına gelir.Satıcı
  teşhir ettiği malların satışından kaçınamaz.Satılmadığı halde satılmış gibi
  gösteremez.  Hizmetlerin satışından da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
  Satıcı,bir mal veya hizmetin satışını,o mal veya hizmetin kendisi tarafından
  belirlenen miktar,sayı,ebat veya süresi kadar satınalınması ya da başka bir ma-
  lın veya hizmetin satınalınması koşuluna bağlı kılamaz.
  Malın ya da hizmetin belli miktar,sayı,ebat ya da süre koşuluyla satılması,
  teamül,ticari örf veya adetten ise,üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.
  Taksitli Satışlar

  Madde 6 - Taksitli satışlarda;tüketici,borçlandığı toplam miktarı önceden
  ödeme hakkına sahiptir.Tüketici aynı zamanda,bir taksit miktarından az olmamak
  şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir.Her iki durumda da
  satıcı,ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.
  Satıcı,taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun
  tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa,bu hak;ancak satıcının bütün
  edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin ifa edilmemiş bir ediminin
  üzerinden en az dört hafta geçmiş olması ve satıcının en az bir haftalık bir sü-
  re vererek muacceliyet uyarısında bulunması koşullarıyla kullanılabilir.Taraf-
  larca belirlenen ve tüketiciye yazılı olarak bildirilen mal veya hizmetin toplam
  satış fiyatı hiçbir şekilde artırılamaz.Taksitli satışlarda satıcı,aşağıdaki
  bilgileri yazılı olarak bildirmek ve taraflar arasında aktedilen sözleşmenin bir
  nüshasını tüketiciye vermek zorundadır.
  a) Mal ve hizmetlerin peşin satış fiyatı,
  b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satış fiyatı,
  c) Faiz miktarı,faizin hesaplandığı yıllık oran ve gecikme faizi oranı,
  d) Ön ödeme tutarı,
  e) Ödeme planı.
  Kampanyalı Satışlar

  Madde 7 - Gazete,radyo,televizyon ilanı vesair yollarla halka duyurularak
  düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul etmek suretiyle ve malın veya hizmetin
  bilahare teslim edilmesi veya yerine getirilmesi vaadiyle yapılan satışlarda,
  ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimatının zamanında yapılmaması,
  fiyat,nitelik ve miktarında anlaşmalara aykırı davranılması durumunda,satıcı,
  bayi,acenta,temsilci,imalatçı-üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen
  sorumludur.
  Kampanyalı satış olarak nitelendirilemeyen ancak,malın veya hizmetin bilaha-
  re teslim veya yerine getirilmesi koşuluyla yapılan her türlü satışlar da birin-
  ci fıkra hükmüne tabidir.
  Kampanyalı satışlarda satıcı,6 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
  bilgilere ek olarak,"kampanya bitiş tarihi" ve "malın ya da hizmetin teslim veya
  yerine getirilme tarih ve şekli"ne ilişkin bilgileri de yazılı olarak vermekle
  yükümlüdür.
  Taksitle yapılan kampanyalı satışlarda,6 ncı maddenin birinci ve ikinci fık-
  ra hükümleri de uygulanır.
  Kapıdan Satışlar

  Madde 8 - Kapıdan satışlar;işyeri,fuar,panayır gibi satış mekanları dışında,
  önceden mutabakat olmaksızın yapılan,değeri 1.000.000 (3.400.000) Türk Lirasını
  aşan,tecrübe ve muayene koşullu satışlardır.(1)
  -----------------
  (1) Bu fıkrada yeralan parasal sınır, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 21/12/1995
  tarih ve 22500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TRKGM - 95/135-136 Seri
  No'lu Tebliğ ile 1/1/1996 tarihinden geçerli olmak üzere 2.000.000 TL.,
  10.12.1996 tarih ve 22843 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TRKGM-96/127-128
  Seri No'lu Telbiğ ile de 1.1.1997 tarihinden geçerli olmak üzere
  3.400.000 TL. olarak tespit edilmiş ve metne parantez içinde siyah punto
  ile işlenmiştir.


  Bu tür satışlarda;tüketici,yedi günlük tecrübe ve muayene süresi sonuna ka-
  dar malı,kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden,reddetmekte serbesttir.Satıcı
  almış olduğu bedeli,kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç
  altına sokan her türlü belgeyi,cayma bildiriminin kendisine iadeli taahhütlü
  mektup ya da noter aracılığı ile ulaşması veya bizzat teslim edilmesi tarihinden
  itibaren 10 gün içerisinde tüketiciye iade etmekte ve 20 gün içerisinde de malı
  almakla yükümlüdür.
  Tüketici,malı kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermekle ve kullanım
  söz konusu ise,kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yü-
  kümlüdür.Malın tüketicinin zilyedinde bulunması,başlıbaşına bir değer azalmasını
  ifade eder.
  Mal veya hizmetin iadesi imkansızlaşmış veya amaca aykırı hale gelmişse tü-
  ketici,bu mal veya hizmetten sağladığı fayda kadar bir bedeli satıcıya ödemekle
  yükümlüdür.
  Satıcının mal veya hizmeti işyeri dışında satışa sunması,teamül,ticari örf
  veya adetten ise,bu madde uygulanmaz.
  Taksitle yapılan kapıdan satışlarda,ayrıca 6 ncı madde hükümleri uygulanır.
  Birinci fıkrada belirtilen 1.000.000 liralık değer,her yılın Ekim ayı sonun-
  da Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana ge-
  len ortalama fiyat artışı oranında artar.Bu durum,Bakanlıkça her yıl Aralık ayı
  içinde Resmi Gazetede ilan edilir.

  Kapıdan Satışlarda Satıcının Yükümlülüğü

  Madde 9 - Kapıdan satışlarda satıcı,hazırladığı sözleşme,fatura veya tesel-
  lüm makbuzu ile birlikte en az 12 punto siyah koyu harflerle yazılmış "Tüketici-
  nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göster-
  meksizin yedi gün içerisinde malı reddederek alım-satım işleminden cayma hakkı-
  nın var olduğnunu ve cayma ihbarının satıcıya bildirimi tarihinden on gün içinde
  de tüketicinin vermiş olduğu bedelin,kıymetli evrakın ve tüketiciyi bu hukuki
  işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgenin satıcı tarafından iade e-
  dileceği"ni bildiren bir belgeyi;sahip olduğu hakların kendisine anlatıldığını,
  cayma hakkını açıklayan belgenin kendisine teslim edilip satıcının açık adresi-
  nin bildirilmiş olduğunu beyan eden ve tüketici tarafından da imzalanmış olan
  bir tutanak karşılığında tüketiciye vermekle yükümlüdür.
  Satıcı tüketiciden almış olduğu imzalı belgeyi bir uyuşmazlık halinde mahke-
  meye ibraz etmekle yükümlüdür.Satıcının bu belgeyi ibraz edememesi ya da ibraz
  etmemesi halinde,satıcının bu belgede belirtilmiş olan borçlarını yerine
  getirmemiş olduğu kabul edilir.

  Tüketici Kredisi

  Madde 10 - Tüketicilerin banka veya benzeri finans kurumlarına bir mal veya
  hizmeti satın almak amacıyla tüketici kredisi almak için başvurmaları durumunda
  banka veya finansman kuruluşları ile tüketiciler arasında yazılı bir sözleşmenin
  yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının da tüketiciye verilmesi zorunludur.
  Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları,sözleşme süresi
  içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
  Sözleşmede;
  a) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
  b) Ödeme tarihleri,anapara,faiz,fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtil-
  diği ödeme planı,  c) Tüketici kredisi tutarı,
  d) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
  e) İstenecek teminatlar,
  f) Gecikme faizi oranı,
  g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
  h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
  Aranır.
  Tüketici, banka veya finans kurumlarına borçlandığı toplam miktarı önceden
  ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit
  ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da banka veya finans kurumları,
  ödenen miktara göre gerekli faiz, komisyon indirimini yapmakla yükümlüdürler.
  Banka veya finans kurumlarının, tüketici kredisini, belirli bir mal veya
  hizmetin satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak hukuki işlem
  koşulu ile vermeleri durumunda bunlar, satılan malın ayıbından ötürü tüketiciye
  karşı satıcı ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.
  Süreli Yayınlar

  Madde 11 - Süreli yayınlara abone olan tüketiciler, abonelik sözleşmesinde
  yer alan fiyat ve niteliğe ilişkin koşullara aykırı davranılması hallerinde,
  abone işlemlerini yapan sorumlu kişiye ya da yayın kurumuna isteklerini yazılı
  olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı son verebilirler. Yayıncı,
  abone ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti yapmaksızın 15 gün içinde iade
  etmekle yükümlüdür.
  Tüketicinin aboneliğe son verme isteği; yazılı bildirimin satıcıya ulaştığı
  tarihten itibaren günlük yayınlarda 15 gün, haftalık yayınlarda 1 ay, aylık
  yayınlarda 3 ay sonra yürürlüğe girer. Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildi-
  rimden sonraki ilk yayını müteakiben yürürlüğe konulur.
  (Ek: 15/1/1997-4226/1 md.) Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne
  amaç ve şekilde olursa olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve
  benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir ürün verilmesinin taahhüt edil-
  diği kampanyalarda; kitap, dergi, ansiklopedi, afiş, bayrak, poster, sözlü veya
  görüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli yayıncılık amaçlarına aykı-
  rı olmayan kültürel ürünler dışında hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü ve dağı-
  tımı yapılamaz. Her halukarda bu mal veya hizmetin piyasa değeri, tüketicinin
  ilgili kampanya süresince süreli yayını satın almak için ödediği toplam bedelin
  % 50'sini aşamaz ve bu şekildeki kampanyaların süresi 60 günü geçemez. Kampanya
  konusu mal veya hizmet bedelinin bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması,
  bu mal veya hizmetin ikinci ürün sayılmasına engel değildir.
  (Ek: 15/1/1997 - 4226/1 md.) Kampanya süresince, süreli yayının satış fiya-
  tı, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı
  maliyet artışı nedeniyle artırılamaz. Kampanya konusu mal veya hizmet taahhüdü
  ve dağıtımı bölünerek yapılamayacağı gibi, bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da
  tamamlayıcı parçaları da ayrı bir kampanya konusu haline getirilemez. Bu Kanu-
  nun uygulamasında, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya
  hizmete ilişkin işlemler bağımsız bir kampanya olarak kabul edilir.
  Etiket

  Madde 12 - Ticaret konusu olan ve perakende satışa arz edilen malların veya
  ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir
  şekilde o malın menşei, cinsi ve fiyatı hakkında bilgileri içeren etiket konul-
  ması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listele-
  rin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.
  Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya göre
  düzenlenerek asılır.
  Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin şeklini, içeriğini, usul ve esasla-
  rını bir yönetmelikle düzenler.
  Belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri
  yürütmekle görevlidirler.
  Garanti Belgesi

  Madde 13 - İthalatçı veya imalatçı firmalar ithal ettikleri veya ürettikleri
  sanayi malları için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti belgesinin
  tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın
  aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti süresi malın
  teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari bir yıldır. Garanti belgeleri, satın
  alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını
  içermek zorundadır.
  Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde,
  gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde
  malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad
  altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.  Garanti süresi içerisinde sık sık arızalanması sonucu maldan yararlanamama-
  nın süreklilik arzetmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması halle-
  rinde, tüketici, malın ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesini satıcıdan
  talep edebilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebine karşı sa-
  tıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen so-
  rumludurlar.
  Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yeralan hususlara aykırı kullanılma-
  sından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.
  Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bu-
  lunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk
  Standartları Enstitüsü ile birlikte müştereken tespit ve ilanla görevlidir.
  Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

  Madde 14 - Sanayi mallarından ithal edilmiş olanların, bakım, onarım ve kul-
  lanılmasına ait tanıtma ve kullanım kılavuzlarının aslına uygun Türkçe tercüme-
  leriyle, yurt içinde üretilenlerin bakım, onarım ve kullanılmasını gösterir
  Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzlarıyla birlikte satılması zorunludur.
  Bakanlık, sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu ile
  satılmak zorunda bulunduğunu Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte tesbit ve
  ilanla görevlidir.
  Servis Hizmetleri

  Madde 15 - İthalatçı veya imalatçılar sattıkları sanayi malları için o malın
  Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince, bakım, onarım ve ser-
  vis hizmetlerini yürütecek istasyonları kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu ile
  yedek parça stoku bulundurmak zorundadırlar.
  Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu olduğu
  ile servis istasyonlarının kuruluş ve işleyişine dair usul ve esasları Türk
  Standartları Enstitüsü ile müştereken tespit ve ilanla görevlidir.
  Ticari Reklamlar ve İlanlar

  Madde 16 - Ticari reklam ve ilanların yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst
  ve doğru olmaları esastır.
  Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını
  istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet
  hareketlerini ve suç işlemeye özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaş-
  lıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilanlar yapılamaz.
  Reklam Kurulu

  Madde 17 - Ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek,
  bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilanları incelemek ve inceleme sonucuna
  göre 16 ncı madde hükümlerine aykırı hareket edenleri cezalandırmak, sözkonusu
  reklam ve ilanları durdurmak ve/veya aynı yöntemle düzeltmek hususlarında Ba-
  kanlığa öneride bulunmakla görevli bir "Reklam Kurulu" kurulmuştur.
  Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirle-

  mede; ülke koşullarının yanısıra, reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş
  tanım ve kuralları da dikkate alır.
  Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından yürütülen
  Reklam Kurulu;


  a) Bakanlıkça, yükseköğrenim görmüş ve iktisat, maliye, hukuk ve işlet-
  mecilik dallarından birinde veya birkaçında en az 10 yıllık tecrübesi bulunan
  kişiler arasından görevlendirilecek bir üye,
  b) Adalet Bakanlığı'nca, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler
  arasından görevlendirilecek bir üye,
  c) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu'nca görevlendirilecek bir üye,
  d) Yükseköğretim Kurulunun reklamcılık alanında uzman üniversite öğretim
  elemanları arasından seçeceği bir üye,
  e) Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevlendireceği bir üye,
  f) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği bir üye,
  g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görevlendireceği bir üye,
  h) Ankara, İstanbul ve İzmir Gazeteciler Cemiyetlerinin kendi aralarından
  seçeceği bir üye,
  i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye,
  j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasın-
  dan seçeceği bir üye,
  k) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye,
  l) Türkiye Esnaf ve Santkarlar Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye,
  m) Türk Standartları Enstitüsü'nden bir üye,
  n) Diyanet İşleri Başkanlığından bir üye,
  o) Mühendis Odaları Birliğinden bir üye,
  p) İşçi Konfederasyonlarından iki üye,
  Olmak üzere onyedi üyeden oluşur.
  Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler yeniden görev-
  lendirilebilir veya seçilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple boşaldığı
  takdirde boşalan yerlere üçüncü fıkra esasları dahilinde bir ay içerisinde
  görevlendirme veya seçim yapılır.
  Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı
  üzerine toplanır.
  Kurul, Başkan dahil en az dokuz üyenin hazır bulunması ile toplanır ve
  toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.
  Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere
  özel ihtisas komisyonları kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasını
  uygun göreceği kamu personeli, ilgili kamu kuruluşlarınca görevlendirilir.
  Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara
  verilecek huzur hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur
  ücreti Bakanlıkça belirlenir.
  Kurulun sekreterya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir.
  Reklam kurulunun görevleri, kuruluş, çalışma usul ve esasları ile sekreterya
  hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Bakanlık tarafından çıkarılacak
  bir yönetmelikle belirlenir.
  Zararlı ve Tehlikeli Mal ve Hizmetler

  Madde 18 - Tüketicinin kullanımına sunulan mal ve hizmetlerin kişi ve çevre
  sağlığına zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malların emniyetle
  kullanılabilmesi için üzerine veya ekli kullanım

  kılavuzlarına, bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, açıkça görülecek
  ve okunacak şekilde konulur veya yazılır. Bakanlık, hangi mal veya hizmetlerin
  açıklayıcı bilgi ve uyarıları taşıması gerektiğini ve bu bilgi ve uyarıların
  şeklini ve yerini Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte tespit ve ilanla gö-
  revlidir.
  Kalite Denetimi

  Madde 19 - Bakanlık, tüketicinin can ve mal güvenliği ile fizik ve çevre
  sağlığına ve bu konularda bilgilenderilmesine ilişkin, standardına göre veya
  standardı yoksa standarda esas teşkil etmek üzere belirlenecek özelliklere göre
  yapılacak kalite denetimi ile mal, hizmet ve tesislerin belgelendirilmesi hak-
  kındaki usul ve esasları, Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit
  ve ilanla görevlidir.
  Ancak 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Turizm Bakanlığından bel-
  geli ve belgelendirilecek tesisler bu uygulamadan muaftır.
  Tüketicinin Eğitilmesi

  Madde 20 - Tüketicinin eğitilmesi konusunda her derecedeki okulların ders
  programlarına Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli ilaveler yapılır.
  Tüketicinin eğitilmesi ve aydınlatılması için kitap, mecmua ve broşür çıka-
  rılmasına ve tüketicinin biliçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda prog-
  ramlar düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Tüketici Konseyinin önerisi ile
  Bakanlıkça tespit ve ilan olunur.
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Tüketici Kuruluşları

  Tüketici Konseyi

  Madde 21 - Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korun-
  masına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak, sorunların tüketici lehine çözül-
  mesi için alınacak tedbirlerle, bu Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair
  görüşleri ilgili mercilere iletmek amacıyla, Bakanlığın koordinatörlüğünde bir
  "Tüketici Konseyi" kurulur.
  Tüketici Konseyi, Bakanın veya görevlendireceği bir bakanlık görevlisinin
  başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım
  ve köyişleri, Turizm ve Çevre Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müste-
  şarlığı, Hazine Müsteşarlığı,Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Ensti-
  tüsü Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Milli Prodüktivite
  Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Belediyecilik Derneği, İşçi Sendikaları
  Konfederasyonları, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Yüksek Öğretim Kurulu,
  Türkiye Barolar Birliği, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği, Türk Eczacılar
  Birliği, Türk Tabibleri Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu,
  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Milli Kalite
  Konseyi, Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı ve Tüketici Örgütleri temsilcilerinden
  oluşur.
  Tüketici Konseyini oluşturan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sayı ve
  nitelikleri ile Tüketici Konseyine katılabilmek için tüketici örgütlerinin sahip
  olmaları gereken asgari üye sayısı ve bu örgütlerin Tüketici Konseyine göndere-
  cekleri temsilci sayısı Bakanlıkça belirlenir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşla-
  rından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir şekilde Tüketici Konseyinin toplam üye
  sayısının %50'sinden fazla olamaz.Tüketici Konseyi yılda en az bir kez toplanır.
  Tüketici Konseyinin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlıkça
  çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
  Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

  Madde 22 - Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile satıcılar
  arasında çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla belediyelerle


  koordineli olarak, en az bir "tüketici sorunları hakem heyeti" oluşturmakla
  görevlidir.
  Başkanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur
  tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye başkanının
  konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye, baronun
  mensupları arasından görevlendireceği bir üye, ticaret ve sanayi odası ile
  esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin
  seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil 5 üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi
  odası ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar
  odalarının görevlendireceği üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin
  tacir veya esnaf ve sanatkar olup almamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.
  Bakanlık taşra teşkilatının bulunmadığı il ve ilçelerde tüketici sorunları
  hakem heyetinin başkanlığı en büyük mülki amir ya da görevlendireceği bir
  memur tarafından yürütülür. Tüketici sorunları hakem heyetinin oluşumunun sağ-
  lanamadığı yerlerde noksan üyelikler, belediye meclislerince re'sen doldurulur.
  Tüketici sorunları hakem heyetlerinin vereceği kararlar, tüketici mahkeme-
  lerinde delil olarak ileri sürülebilir. Uyuşmazlık konusu mal veya hizmet bede-
  linin 5.000.000 (17.200.000).-TL.'yi aşmadığı hallerde, bu heyetlerce verilmiş
  bir karar olmaksızın tüketici mahkemelerine başvurulamaz. Bu parasal sınır,
  her yıl 8 inci maddenin son fıkrasında gösterilen usul çerçevesinde yeniden
  belirlenir.(1)
  25 inci maddede cezai yaptırıma bağlanmış hususlara ilişkin uyuşmazlıklar,
  tüketici sorunları hakem heyetlerinin görev ve yetki kapsamı dışındadır.
  Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kurulması, çalışması, usul ve esasları
  ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Yargılamaya ve Cezaya İlişkin Hükümler

  Tüketici Mahkemeleri

  Madde 23 - Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihti-
  laflara tüketici mahkemelerinde bakılır.
  Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
  belirlenir.
  Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça
  açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Tüketici Mahkemelerinde
  görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Yedinci Babı, Dördüncü
  Faslı hükümlerine göre yürütülür.
  Üretimin, Satışın Durdurulması ve Malın Toplatılması

  Madde 24 - Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda Bakanlık
  veya tüketici örgütleri, ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulması
  ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için dava açabilirler.
  Mahkeme, dava sonucunda ayıplı malların toplatılması kararını vermiş ise;
  ayıplı malın ve ayıbın niteliğine göre bu malların, satıcıya iade edilip edil-
  memesine de karar verir. Ancak, malların toplatılması için yapılan hertürlü
  masraf, aleyhine karar verilen kişi tarafından ödenmedikçe mallar kendisine
  iade edilmez.
  ------------
  (1) Bu fıkrada yeralan parasal sınır, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 21/12/1995
  tarih ve 22500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TRKGM-95/135-136 Seri No'lu
  Tebliğ ile 1/1/1996 tarihinden geçerli olmak üzere 10.000.000 TL. 10.12.1996
  tarih ve 22843 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TRKGM-96/127-128 Seri No'lu
  Tebliğ ile de 1/1/1997 tarihinden geçerli olmak üzere 17.200.000 TL. olarak
  tespit edilmiş ve metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir.


  Dava konusu malları satış amacıyla elde etmiş olan üçüncü kişilerin
  açacakları rücu davaları da asıl davaya bakan mahkemede görülür.
  Ayıplı malları satın alan tüketicilerin uğradıkları maddi ve manevi
  zararlar nedeniyle tek tek dava açma hakları saklıdır.
  Ceza Hükümleri

  Madde 25 - 4 üncü maddenin yedinci fıkrasına, 5 inci maddenin birinci
  fıkrasına, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasına,
  9 uncu maddenin birinci fıkrasına, 10 uncu maddenin birinci fıkrasına ve
  12 nci maddenin bir ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenler hakkında
  5.000.000 lira para cezası uygulanır.
  8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 13 üncü maddenin bir ve ikinci fıkrala-
  rına, 14 üncü maddenin birinci fıkrasına, 15 inci maddenin birinci fıkrasına,
  27 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 10.000.000 lira
  para cezası uygulanır.
  16 ncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında 200.000.000 lira para cezası
  uygulanır. 16 ncı maddeye aykırılık, ülke düzeyinde yayın yapan yazılı, sözlü,
  görsel vesair araçlar ile gerçekleşmiş ise, cezanın on katı uygulanır. Bakanlık
  ayrıca ticari reklam veya ilanın durdurulması ve/veya aynı yöntemle düzeltilme-
  sini ilgililerden ister. Bu isteğe rağmen 16 ncı maddeye aykırılığın devamı
  halinde, Bakanlık ticari reklam veya ilanın durdurulması ve/veya aynı yöntemle
  düzeltilmesi talebi ile tüketici mahkemesine başvurabilir.
  18 inci ve 19 uncu maddeye aykırı hareket edenler hakkında 100.000.000 lira
  para cezası uygulanır. Ayrıca 18 inci madde uyarınca mecburi standardına aykırı
  olarak imal edilen malın, tüketicinin, can ve mal güvenliği ve sağlığı ile
  doğrudan ilgisinin bulunması ve standardına intibak ettirilmesinin imkansız
  olması hallerinde, tüketici mahkemesi, doğrudan veya Bakanlığın başvurusu üzeri-
  ne üretim ve satışın engellenmesi için işyerinin kapatılmasına ve malın müsade-
  resine ve gerektiğinde tüketim ve kullanım amacıyla elinde bulunduranlardan top-
  latılmasına karar verebilir. Bu fıkranın uygulandığı hallerde, verilip kesin-
  leşen işyeri kapatma karar özetleri, büyük harflerle yazılmak suretiyle ve
  kapatma süresi kadar kalmak üzere kapatılan işyerinin göze çarpan bir yerine
  yapıştırılır. Ayrıca karar özeti mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir
  ve masrafı daha sonra faillerden alınmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir'de ya-
  yınlanan ve tirajı yüzbinin üzerinde bulunan bir veya iki gazetede ve ayrıca
  varsa suç yerinde yayınlanan mahalli bir gazetede derhal ilan edilir.
  (Ek: 15/1/1997 - 4226/2 md.) 11 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrala-
  rına aykırı hareket edenler hakkında 500 000 000 lira para cezası uygulanır.
  Aykırılık ülke düzeyinde yayım yapan süreli yayın ile gerçekleşmişse cezanın
  20 katı uygulanır. Bakanlık, ayrıca süreli yayın kuruluşundan kampanyanın ve
  kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilanın durdurulmasını ister. Bu isteğe
  rağmen aykırılığın devamı halinde, reklam ve ilanın durdurma zorunluluğunun
  doğduğu tarihten itibaren her sayı için 1 000 000 000 lira para cezası uygula-
  nır ve Bakanlık kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilanın
  durdurulması talebi ile tüketici mahkemesine başvurur.
  Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezaları, suçun aynı yıl içerisinde
  tekerrürü halinde iki misli olarak uygulanır. Para cezaları her yıl başında
  Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci madde hükümleri uyarınca artırılır. (1)
  Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari para cezaları, bu
  fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmaz.
  Cezalarda Yetki, İtiraz ve Zamanaşımı

  Madde 26 - 25 inci maddenin;
  a) Birinci fıkrasında düzenlenen 12 nci maddenin bir ve ikinci fıkralarına
  aykırılık halinde öngörülen cezalar belediye encümenlerince,
  b) (Değişik: 15/1/1997 - 4226/3 md.) Üçüncü ve beşinci fıkralarında göste-
  rilen cezalar Bakanlık tarafından.
  c) Diğer cezalar o yerin mülki amiri tarafından verilir.
  Bu Kanunda düzenlenen her türlü para cezası, idari niteliktedir. Bu cezalara
  karşı tebliğ tarihinten itibaren en geç yedi gün içerisinde
  ------------------
  (1) Bu fıkra uyarınca 1998 yılı için belirlenecek para cezalarının 1997 yılı
  için uygulanan miktarları aşmamak üzere uygulanacağı; 25/12/1997 tarih ve
  4316 sayılı "1998 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun 71 inci maddesi ile hüküm
  altına alınmıştır. (R.G.; 27/12/1997-23213 Mük.)


  yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın ye-
  rine getirilmesini durdurmaz ve zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde in-
  celeme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine idare mahkeme-
  since verilen kararlar kesindir.
  25 inci maddeye göre verilen para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
  Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
  Bu Kanunda düzenlenen idari para cezalarının verilmesine ilişkin cezai za-
  manaşımı süresi bir yıldır. Zamanaşımı süresi, bu Kanun hükümlerine aykırı
  fiilin işlendiği tarihte başlar.
  Sürekli veya tekrarlanan ihlaller sözkonusu ise süre, ihlalin sona erdiği ya
  da en son tekrarlandığı günden itibaren başlar. Karar aleyhine yargı yoluna baş-
  vurulmuş olması tahsil zamanaşımını keser.
  Cezalar, cezayı vermeye yetkili merci tarafından yedi gün içerisinde ilgi-
  linin mensup olduğu meslek kuruluşuna bildirilir.  BEŞİNCİ KISIM
  Çeşitli Hükümler

  Denetim

  Madde 27 - Bu Kanunun uygulamasında, Bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri
  ile Bakanlıkça ve belediyelerce görevlendirilecek personel; fabrika, mağaza,
  dükkan, ticarethane, depo, ambar gibi her türlü mal konulan ve/veya satılan veya
  hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidirler.
  Bu Kanunun kapsamına giren husularda yetkili ve görevli kişi ve kuruluşlara
  her türlü bilgi ve belgelerin doğru olarak gösterilmesi ve asıl ve onaylı kop-
  yalarının verilmesi zorunludur.
  Laboratuvar

  Madde 28 - Bakanlık, bu Kanunun uygulanması için laboratuvarlar kurabilir
  veya Bakanlıkların kurulu bulunan laboratuvarlarından istifade edebilir; kalite
  kontrolü yapacak resmi ve özel kuruluş laboratuvarlarında bulunması gereken as-
  gari teknik özellikleri ilgili bakanlıklar ile müştereken tesbit ve ilanla gö-
  revlidir.
  Bakanlıkça yapılan denetimler sırasında alınan numunelerin tahlilleri resmi
  veya özel kuruluş laboratuvarlarında yaptırılabilir. Tahlil sonuçlarının stan-
  dardına aykırı çıkması halinde, buna ilişkin tüm giderler üretici kişi veya ku-
  ruluş tarafından ödenir. Bu giderler, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
  Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
  Ödenek

  Madde 29 - Bu Kanunla kurulan Tüketici Konseyi, tüketici sorunları hakem
  heyetleri ve Reklam Kurulunun kuruluş ve çalışmalarına ilişkin masraflar ile
  sair harcamalar, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
  Yeni kurulacak ve sermayeleri en az yüzmilyon Lira ve daha yukarıda olan
  anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve ser-
  maye artırımı halinde artan kısmın binde ikisi nisbetinde yapılacak ödemeler,
  T.C. Merkez Bankası nezdinde açılacak bir hesapta toplanır. Bu hesapta toplanan
  paraların yüzde beşi bu Kanunun uygulanmasında görev alan kuruluşlar tarafından,
  yüzde doksanbeşi ise 4054 sayılı Kanunla kurulan "Rekabet Kurumu" tarafından
  kullanılır.
  Diğer Hükümler

  Madde 30 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.  Yönetmelikler ve Düzenlemeler

  Madde 31 - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden
  itibaren bir yıl içerisinde ilgili kamu kuruluşları, mesleki üst kuruluşlar ve
  tüketici örgütlerinin görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılır. Bakanlık, bu Ka-
  nunun uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri al-
  maya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
  Kaldırılan Hükümler

  Madde 32 - 3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine Dair Kanun, 632 sa-
  yılı İthal veya Yurt İçinde İmal Edilen Taşıt Araçları, Motor, Makina Alet ve
  Cihazların Tanıtmalık ile Birlikte Satışı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıl-
  mıştır.

  Geçici Madde 1 - Tüketici mahkemeleri kuruluncaya kadar bu mahkemelerde gö-
  rülmesi gereken davalara bakacak mahkemeleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
  belirler.
  Yürürlük

  Madde 33 - Bu Kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 34 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


  7546 - 1

  4077 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi


  alintidir

 2. #2
  Acemi Üye italyancakur Buraların yabancısı
  Üyelik Tarihi
  Apr 2015
  Mesajlar
  52
  Tecrübe Puanı
  41

  Tanımlı Ce: Tüketici Hukuku - Tüketici Hukuku nedir - Tüketici Hukuku hakkinda

  güzel teşekkürler

 3. #3
  Acemi Üye koltukyikama Buraların yabancısı
  Üyelik Tarihi
  Aug 2015
  Mesajlar
  54
  Tecrübe Puanı
  32

  Tanımlı Ce: Tüketici Hukuku - Tüketici Hukuku nedir - Tüketici Hukuku hakkinda

  güzel teşekkürler

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Tüketici güveninde düşüş
  By Kaileena in forum Ekonomi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-19-2011, 01:46
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11-29-2008, 11:23
 3. Halk Hukuku , Halk Hukuku Hakkında
  By Boramir!! in forum Türk Dünyası Ve Kültürü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-28-2008, 22:56
 4. Buranın Hukuku Komutan Haklı Hukuku
  By mavidamla in forum Dünyadan Haberler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-14-2008, 17:46
 5. ADSL'de tüketici ne olacak?
  By hayalet_0312 in forum Bilişim ve İnternet Dünyasi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-18-2007, 22:38

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375