+ Konu Cevapla
1 / 3 Sayfa 1 2 3 SonuncuSonuncu
1 den 5´e kadar. Toplam 12 Sayfa bulundu

Hukuk Sözlüğü (Hukuk Terimleri Sözlüğü)

 Kariyer Ve Meslekler Katagorisinde ve  Hukuki Danısmanlık Forumunda Bulunan  Hukuk Sözlüğü (Hukuk Terimleri Sözlüğü) Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  CaNDy'S
  Misafir

  katip Hukuk Sözlüğü (Hukuk Terimleri Sözlüğü)





  A

  Abes:Akla ve gerçeğe aykırı; gereksiz; yersiz; boş şey; saçma; anlamsız

  Abesle iştigal etmek:Boş şeylerle uğraşmak

  abideler ve asar-ı atika:anıt ve abideler

  Abluka:bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek

  Acar:Atılgan; gözü pek; yiğit; kabadayı; yılmaz; kabına sığmaz; güçlü; becerikli

  Acele itiraz:verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan itiraz türüdür. itiraz üzerine kararı veren makam değil itiraz mercii bir karar verir.

  Acenta:ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı mesle

  Açık artırma:bir malın, teklif veren kişiler arasında en yüksek bedeli öneren kimseye satılmasını sağlayan satış biçimi

  Açık çek:Üzerine para miktarı yazılmamış çek, mecazi: sonsuz güven

  Acir:kiraya veren kimse

  Aciz:Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu

  Âciz:Gücü bir işe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayıf

  Aciz vesikası:alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143)

  Ada:çevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan, çeşitli parselleri kapsayan arsa parçası

  Adab:Âdab; Töre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntem

  Adad:Adâd; Adetler; sayılar; adem yokluk; hiçlik; ölüm
  Adalet:haklılık; hakka uygunluk

  Adalet divanı:Devletler arasındaki birtakım hukuk anlaşmazlıklarına bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslararası mahkeme

  Adalet örgütü:Adliye teşkilatı.

  Adalet sarayı: Mahkemelerin bulunduğu büyük yapı

  Adem:Yokluk; hiçlik; ölüm ,

  Adem-i ifa:Adem-i ifâ - Yapmamak; bir görevi yerine getirmemek; bir borcu zamanında ödememek

  Adem-i iştirak:katılmamak

  Adem-i selahiyet:yetkisizlik

  Adem-i: vüsuk gercek olmamak

  Ademimerkeziyet:Yerinden yönetim

  Adi kira:kiraya verenin, belli bir ücret karşılığında bir şeyin kullanılmasını kiracıya bıraktığı sözleşme

  Adi şirket:iki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan ortaklık

  Adi suçlu:Basit suçları işleyen kimse

  Adli:adaletle ilgili

  Adli kaza:Adlî kaza - Cezai, hukuki, ticari, nizalı, nizasız yargı

  Adli müzaharet:Adli yardım

  Adli sicil:Bir kimsenin mahkumiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemi.

  Adli tatil:Her yıl 1 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında, kanunda yazılı durumların dışında, hiçbir adli işlemin yapılmadığı süre

  Adli tıp:Tıbbın adalete yardım eden kolu

  Adli zabıta:Bir suç sonrası sanığı ve suç delillerini adli yetkililere sunan kolluk kuvveti

  Afaki:Afakî - Belli bir konu üzerinde olmayan (konuşma); dereden tepeden söz; objektif; nesnel; yabancı

  Afet:Doğanın sebep olduğu yıkım; kıran; çok kötü; büyük felaket; belâ; çok güzel insan

  Ağır ceza:Beş yıldan yukarı olan hapis cezaları

  Ağır hapis cezası: Yirmi yıl ve üstü veya ömür boyu hapis cezası

  Ağır kusur: dikkatsizlikten ve özensizlikten dolayı işlenen büyük hata

  Ağlep: Kuvvetli; büyük

  Ahar: Başkası; yabancı; üçüncü kişi

  Ahde vefa: Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık

  Ahir: Âhir - Son; sondaki; en son; en sondaki

  Ahiren: Âhiren - Sonradan

  Ahit: Söz verme

  Ahkam: hükümler

  Ahkamı huzuriyye: hakim önünde yargılanmayla ilgili yöntem hükümleri

  Ahkamı mahsusa: özel hükümler

  Ahkamı müteferia: ahkâmı müteferia - ayrıntılı hükümler

  Ahkamı mütehalife : ahkâmı mütehalife - aykırı değişik hükümler

  Ahval: ahvâl - durumlar; haller; vaziyetler

  Ahz : almak

  Aidiyet : âidiyet - ait olma durumu; ilişkinlik

  Aile hukuku : Aile ilişkilerini düzeneleyen hukuk kurallarıdır

  Aile hukuku : Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı

  Aile şirketi : bir ailenin bireylerinden oluşan ortaklık

  Aile yurdu: bir kimsenin, ailenin gereksiniminden büyük olmamak ve bizzat kendisinin veya ailesinin işletmesi ya da oturması koşuluyla, aile bireylerinin geçimi ve oturmasını sağlamak amacıyla ayırdığı taşınmaz ve ekleri

  Akar: taşınmaz mal; kiraya verilen ve gelir sağlayan şeyler

  Akaratı mevkufe: akarâtı mevkufe - vakfedilmiş, gelir getiren mallar

  Akdetmek: sözleşmek; kararlaştırmak; düzenlemek; bağlamak

  Akd-i mebhusünanh: sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme

  Akd-i mezbur: sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme

  Akd-i muvazaa: karşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşme

  Akd-i sahih: geçerli, doğru, kusursuz akit, anlaşma, sözleşme

  Akideyn: âkideyn - her akitte akdi yapan iki taraf

  Akidin: âkidîn - sözleşenler; sözleşme yapanlar

  Akit: âkit - bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavele yapan

  Akit vaadi: ön sözleşme

  Alahilaf'ül-kanun: alâhilâf'ül-kanun - kanun hilafına; yasaya aykırı olarak

  Alakadar: alâkadar - ilgili; ilişkili

  Alat : alât - aletler; araçlar

  Aledderecat : sırasıyla; derecesine göre

  Alelhesap: hesaplaşmak üzere; hesaba sayarak; sayışılmak üzere; doğan kârdan bir bölümünün ileride tamamı üzerinde hesaplaşılmak üzere önceden ödenmesi

  Ale-l-ıtlak: genel olarak; rasgele; bir sınır ile bağlı olmayarak

  Ale-l-umum: ale-l-umûm - genel olarak; umumi bir biçimde; bütün

  Alelusul: usulüne uygun; üstün körü

  Aleniyet: açıklık; kamuya açık olunması

  Alettakrib: takriben; yaklaşık olarak

  âm ve şamil: genel; herkese ait; geniş kapsamlı

  Amade : bir işi yapmaya hazır; hazırlanmış

  Amel: iş; edim; fiil

  Amele :işçi; emekçi, ırgat

  Ameli: amelî - işe dayanan; iş üstünde; tatbikî; pratik; uygulamalı

  Amenajman: doğal kaynakların işletilmesi, Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi

  Amil: âmil - yapan; etken; etmen; sebep; faktör

  Amir: âmir - emreden; buyuran; bir memurun vazife bakımından büyüğü; bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlayan, buna gücü yeten

  Amm: âmm - genel; umumi; herkese ait

  Amma: ammâ - ama; fakat; lakin; ancak; şu kadar; öyle ki

  Amme: kamu

  Amme hükmi şahsiyeti: âmme hükmî şahsiyeti - kamu tüzel kişiliği

  Amme intizamı: kamu düzeni

  Anagayrimenkul: Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütünü

  Anayapı: Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın esas yapı kısmı

  Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi

  Angaje: sözle veya yazılı olarak bağlanan; bağımlı

  Ani edim: Bir anda yapılan belli davranış ya da davranışlarla yerine getirilen edim

  Anif'ül-beyan: ânif'ül-beyan - az önce beyan olunan, bildirilen

  Anmuhakemetin: muhakeme yaparak; yargılama yoluyla

  Antrepo: gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer; ardiye; ambar

  Ara: âra - reyler; oylar

  Ara kararı: Bir davanın bakılmasını kolaylaştırmak için yargıdan önce önlem niteliğinde verilen karar, duruşma kararı

  Arama: Saklanan sanığın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin evinde, iş yerinde, üzerinde veya eşyasında yapılan araştırma işlemi

  Arama izni: Yasa dışı ilişkilerle ilgili olarak delil toplamak, zanlı veya suçlu kişileri yakalamak için mahkemece güvenlik güçlerine verilen resmi izin

  Arama kararı: Arama yapılabilmesi için hakim tarafından verilmiş karar

  Arazi mahlule: mutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyye

  Arazi-i emiriyye: rakabesi beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi

  Arazi-i haraciyye: haraca bağlı arazi

  Arâzi-i memlûke: mülk; timar toprağı; mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler

  Arazi-i metruke: halkın gereksinimi ve kullanımı için terk edilen arazi

  Arazi-i mevat : hiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve kasabalar gibi yerlerden uzak bulunan kıraç, taşlık gibi yerler

  Arazi-i mevkufe: geliri belirli bir konuya tahsis olunan yer; vakıf olunmuş arazi

  Arazi-i miriye : devlete ait arazi

  Arâzi-i öşriye: ürününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan arazi

  âri : ...sız; boş; çıplak; soyut; arınmış; yüksüz

  Ariyet : ödünç; eğreti; ödünç sözleşmesi

  Arîz ve amîk : genişlik ve derinliğine; enine boyuna; uzun uzadıya

  Arsa: Belediye sınırları içinde, belediye tarafından parsellenerek üzerine inşaat yapmak için ayrılan arazi parçası

  Arsa payı: Kat mülkiyetinde arsanın, kanunda belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet payı

  Arz: sunma; gösterme; bildirme; önüne koyma; anlatma (bir büyüğe)

  Arzuhal:dilekçe , istidal

  Asaleten atanma: Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atanma

  Asgari: asgarî - en az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçük

  Ashab-ı intikal: verasetin geçişinde hak sahipleri

  Aşikar: aşikâr - belli; açık; apaçık; meydanda olan

  Asri: asrî - zamana uygun; çağdaş; modern

  Ateh: bunama; bunaklık

  Ati : âtî - gelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal

  Atıf : yollama; yöneltme; yükleme; bağlama; eğme; meylettirme; ilişkili bulma

  Avans : alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme; öndelik

  Avarız: avârız - kazalar; belalar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller

  Avdet: dönüş; geri gelme; dönme

  Avukat: Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse

  Ayn: para dışında, kazanılabilen bütün servet öğeleri

  Ayni: aynî - mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen

  Ayni haklar: üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar

  Aza : âzâ - uzuvlar; üyeler; organlar

  Azade : âzâde - serbest; hür; özgür

  Azami : en çok; en büyük; en yüksek


  Azil : Verilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılması

  Azimet:gidiş; yola çıkma


 2. #2
  CaNDy'S
  Misafir

  Tanımlı

  B

  Bâ tapu : tapulu; tapu ile tasarruf olunan

  bab: bâb - kapı

  ba'dehû: daha sonra

  ba'de'l-isticar: kira sözleşmesinden sonra

  ba'de'l-istirdad: geri aldıktan sonra

  ba'de'l-mevt : ölümden sonra; öldükten sonra

  bâ'de'l-vefat :insan ölümünden sonra

  bâdî olmak: sebep olmak

  bağımsız bölüm: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağımsız mülkiyete konu olabilen bölümleri

  bağıt :akit , sözleşme , anlaşma

  bâhir :bahir - belli; besbelli; açık; apaçık

  bahri :denize ait

  bahsetmek: bir konu üzerinde söz söylemek; konuşmak; sözünü etmek

  bahşetmek :bağışlamak; sunmak; eriştirmek; vermek

  Bâ-husus :Ba-husus - hele; özellikle; üstelik

  baîd :baid - uzak; ırak

  bâîs olmak: sebep olmak; göndermek; gerektirmek

  baki :sürekli; daimî; artan; kalan; kalımlı; kalıcı; ölümsüz; saklı duran


  bakiye :artan ; kalan

  bâlâ :yukarı; yüksek; üst; yüce

  baliğ :eren; varan; bulan; yetişen; toplam; büluğa; ergin; son mertebeyi bulan

  bâligân-mâbelâğ :baligan-mabelağ - ziyadesiyle; bol bol

  Balotaj kurulu :Kurum ve kuruluşlarda yeni üyelerin alınmasına karar veren kurul

  banknot :Devlet Bankası tarafından çıkartılan kağıt para bariz :açık; göze çarpan; belirgin

  basiret: doğru görüş; uzağı görüş; önceden görüş; seziş; uyanıklık; anlayış; kavrayış; dikkat; sağgörü

  batıl :doğru ve haklı olmayan; çürük; bozuk; sakat; boş; hukuken geçersiz; dayanaksız; temelsiz; beyhude; hüküm ifade etmeyen

  Batkı :İflas

  bayi :bazı maddeleri satma izni olan kimse; satıcı; satış yeri

  becâ :yerine; uygun; bedava; karşılıksız; parasız; emeksiz

  bedâyî: bedayi - sermayeler; anamallar

  bedel-i misil: emsaline uygun peşin para

  beden :canlı varlıkların maddi bölümü; gövde; vücut; cisim; ten

  bedialar: göze güzel görünen şeyler; estetik

  bedihî :bedihi - açık olan; besbelli; apaçık; akla; kendiliğinden gelen

  bediî :güzellik ölçülerine uyan; güzel; güzellik

  beher :her biri

  Bekleme süresi: Evliliği sona ermiş kadının yeniden evlenebilmesi için aradan geçmesi gereken süre - iddet müddeti (270 gün)


  belagat :iyi konuşma; sözle inandırma yeteneği; söz sanatlarını inceleyen bilim dalı

  beraat :aklanma

  berât :berat - rütbe, nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman

  beray :... amacıyla ; ... için

  berayı tetkik :berâyı tetkik - inceleyerek

  berhava :havaya gitmiş; kaybolmuş; uçurulmuş; yararsız; boş

  berî-üz-zimme : zimmetten kurtulmuş; aklanmış

  ber-mucib-i talep: talep mucibince; istem gibi

  ber-vech :olduğu gibi; olarak

  ber-vech-i bâlâ : yukarıda olduğu gibi

  beşeri :beşerî - insanoğlu ile ilgili; insani; insana mensup

  betekrar :tekraren; tekrarla

  bey ü şira :almak ve satmak

  beyanname : Bir makama veya kamuoyuna yapılan açıklama belgesi

  bey'i :satım; satma; satış; satılma

  bey'i bât: kesin satış

  bey'i bi-l vefa :bey'i bi-l vefâ - kararlaştırılan süre içinde satılanı geri almak koşulu ile yapılan satış sözleşmesi

  bey'i mukayaza :malı mal ile değiştirmek; trampa

  bey-i sarf :parayı paraya satmak; para bozmak

  beyn :ara


  beyn'en-nas: beyn'en-nâs - halk arasında

  beytülmal: maliye hazinesi

  beyyine :bir olayın veya işlemin doğruluğunu ortaya koyabilmek için hakimi iknaya yönelik yöntem veya her türlü vasıta ; delil, şahit

  beyyine külfeti :mahkemede bir beyan ve iddiayı kanıtlama yükümlülüğü, ispat külfeti

  bidayet :bidâyet - başlama; başlangıç; yerel

  bidayet mahkemesi :ilk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii

  bi-eyyi-hâl :herhalde; mutlaka; elbette

  bigüna :herhangi bir

  bi-hakkın :hakkıyle; hakkı olarak, gerçekten; tamamiyle

  bi-haseb-il verase :veraset nedeniyle; verasetten doğma

  bi-hükm'ül-kanun : kanun hükmü gereğince; yasa kuralı ile

  bila :... sız (olumsuzluk eki)

  bila kayd ü şart: kayıtsız ve şartsız

  bila tebliğ: tebligat yapılamadan

  bil-ahire: sonra; sonradan; belahere

  bilakis :tersine olarak; tam tersine; aksine; sonunda

  bila-müddet: süresiz

  bilanço :Bir kuruluşun, belli bir tarihte, alacaklı ve borçlu bulunduğu değerleri gösteren özet muhasebe cetveli; işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını gösteren tablo

  bila-sebeb :sebepsiz

  bilâtefrik :tefrik etmeksizin; ayırmaksızın


  bilbeyyine: delil ile; tanık ile; ispat ile

  bil-cümle: bütün; hepsi; tamamı

  bil-farz: tutalım ki; diyelim ki; sayalım ki; söz gelişi

  bilfiil :gerçekten; fiilen; hakiki olarak; iş olarak; iş
  edinerek

  bililtizam: bile bile

  Bilirkişi :Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda düşüncesine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper

  bilistirdad :geri alarak; geri alınarak

  bilmuvafakat :razı olarak

  bilmüzakere :müzakere ederek; üzerinde görüşüp tartışarak

  bilmüzayede: artırma ile; artırarak

  bi-l-rü'ye :görerek; görülerek

  bilumum: bütün; hep; kamu; -in hepsi

  bî-ma'nâ: manasız; anlamsız

  binâberin: bundan dolayı; bunun üzerine; bu nedenle

  binâen :(binaen) ...den dolayı; ...den ötürü; ...için;

  binâen-alâ-zâlik :bundan dolayı; bunun üzerine

  binâen-aleyh :bunun üzerine; dolayısıyla; bundan dolayı (binaenaleyh)

  bi-n-netîce :netice olarak; sonuç olarak

  binniyabe :naip eliyle; vekillik ile; vekaleten

  bırakıt: Miras , kalıt


  bitap :bîtâp - bitkin; güçsüz; takatsız; yorgun

  bî-taraf :bi-taraf - tarafsız; yansız

  bi-t-tabi :tabiatiyle; doğal olarak

  bloke çek : Keşideci tarafından anlaşmazlığın çözümüne kadar ödemenin durdurulduğu çek türü

  bölünebilir edim: Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilebilen edim

  bölünemez edim : Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilemeyen edim

  bono : Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet

  borç ilişkisi : İki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesi,yapılması veya yapılmamasını öngören hukuki bağ

  boşanma davası :Eşlerden birinin evlilik birliğine son verecek kararı elde etmek için açtığı dava.

  boşanma ilamı :Mahkemenin boşanmayı kesin hükme bağladığını belirterek verdiği resmi belge.

  bünye: vücut yapısı; yapı, beden; vücut; yapılış; kuruluş

  bürûz ;belirme; ortaya çıkma (büruz)

  butlan :
  geçersizlik

 3. #3
  CaNDy'S
  Misafir

  Tanımlı

  C

  câmi :cem eden; içine alan; içinde bulunduran; taşıyan; toplayan


  câmia :topluluk; zümre (camia)

  cânî :cani - cinayet işlemiş olan kimse

  canîb-i beytülmal :hazine tarafı

  canîb-i vakıf :vakıf tarafı

  canîp :canip, cenap -- yön; taraf; cihet; yan

  cari :uygulanan; yürürlükte olan


  çatma : Deniz hukukunda gemilerin çarpışması

  cây-i teemmül : etraflıca düşünülmeye değer; düşünülmesi yerinde olur


  cebrî :cebri, cebir -- zorla yapılan; zor kullanarak yaptırılan; zor altında; güç kullanarak


  cebri icra :kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları


  cebri satım : Cebri satış - Malikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan satım


  çek :kanun ile belirlenen şekilde düzenlenen, keşidecinin emrinde para bulunan banka üzerinden çekilebilen havalesi


  çekince :Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek çekinmeyi gerektiren sebep veya durum, rezerv, ihtiraz


  celesat-ı âti :gelecekteki celseler, oturumlar, atiye terkedilen duruşmalar


  celile : büyük; ulu


  celp :Çağrı belgesi , Getirtme, kendi üzerine çekme


  celpname :yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı


  cemaat: bir dinden veya ırktan bulunanların topluluğu; toplum; topluluk; insan kalabalığı


  cem'an :ceman - toplam


  cemetmek toplamak; bir araya getirmek


  cemi ezmân : bütün zamanlar; zamanların toplamı


  cemiyet :toplum; topluluk; dernek


  cereme : başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme; para cezası



  cerh :Bir düşünce, inanç veya iddiayı çürütme, yaralama



  cerh ü iptal :çürütme ve yok sayma; geçersiz hale getirme



  cevâmi' :camiler; mescitler; toplanılan yerler




  cevaz :izin; müsaade; caiz olma


  cevâz bahş : izin veren; müsaade eden


  cevher :maya; öz; değerli taş; elmas


  ceza :kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü yaptırım


  ceza hukuku :Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı


  cezai şart :ceza şartı; ceza koşulu; alacaklının zararını karşılama şartı


  cezri :cezrî - asıl ile ilgili; kökle ilgili; kökten; temelden


  cibayet :cibâyet - alma; toplama; vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili


  cihaz :çeyiz; takım; alet; aygıt


  cihet :yön; taraf; amaç


  cins tashihi :Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek kütüğe, başka bir nitelikte tescil edilmesi


  çıplak mülkiyet :Kuru mülkiyet - Yararlanma hakkı başkasının olan bir mal üzerindeki sahiplik durumu


  ciro :Çifte yetki veren havale; ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri


  cismani :cisimle, bedenle ilgili; bedensel


  cism-i câmid : cansız cisim


  cürmiyet :suç hali; suçluluk


  cürmü meşhut : suçüstü hali ; göz önünde işlenen suç


  cürüm :suç


  cürüm tasnii : bir kimse hakkında cürüm (suç) uydurmak


  cüz :bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük



  cüzzi :düşük bir miktar

 4. #4
  CaNDy'S
  Misafir

  Tanımlı

  D

  Delil: kanıt; tanıt; ipucu

  Demirbaş: Bir taşınmazın kiraya verilmesinde kiraya dahil olan, kiralamanın sonunda aynı cins ve değerde iade edilen veya değer eksilmesi kiracı tarafından tazmin edilen eşya

  Demokratik devlet: halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlet

  Deniz hukuku: Devletler hukukunda denizin türlü bölümlerinin durumunu düzenleyen ve devletlerin bu bölümler üzerindeki yetkilerini belirten antlaşma, gelenek vb. niteliğindeki kuralların bütünü

  Depozito: Bir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat; bir taahhüt sırasında yatırılan güvence parası

  Der-akap: hemen; arkasından

  Derç: sokma; arasına sıkıştırma; gazeteye yazma; toplama; biriktirme

  Derc etmek: araya sokmak; arasına sıkıştırmak, eklemek

  Derceb etmek: cebe atmak; kendine alıkoymak

  Derdest: Görülmekte olan dava

  Der-dest-i rü'yet: dava görülmek üzere ele alınan, eldeki dava

  Der-kâr: malum; aşikar; bilinen; belli

  Dermeyan etmek: ileri sürmek; öne sürmek; ortaya koymak; anlatmak

  Derogasyon: Ayrıklık

  Der-piş: derpiş - en önde; göz önünde bulunan; öngörü

  Der-pîş etmek: öngörme; göz önünde bulundurma

  Der-uhte: deruhte - üstüne alma; yüklenme; üstlenme; sağlama

  Desise: hile; oyun; entrika

  Devair: daireler

  Devlet Şurası: Danıştay


  Dîvân-ı Muhasebat: Sayıştay

  Donatan: gemisini gemi ticaretinde kullanan gemi sahibidir

  Dûçâr: düçar - tutulmuş; uğramış; yakalanmış

  Dûn: aşağı; aşağılık; altta; aşağıda

  Dûr: uzak

  Duruşma: Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, mahkeme, murafaa

  Düstur: düstûr - kanun; kaide; yasa; devlet yasalarını içine alan kitap; genel kural; başyasa; yasalar dergisi

  Düzenleme: Bir sözleşmeyi veya işlemi yapan kimsenin iradesini dinledikten sonra, iki tanık önünde ve yöntemine uygun olarak noter tarafından baştan sona kadar yazılarak, ilgililer ve hazır bulunanlar tarafından imzalanıp noter tarafından da onanan senet

 5. #5
  CaNDy'S
  Misafir

  Tanımlı

  E

  ebniye:
  binalar; yapılar

  ecnebi: yabancı; bir devlete göre,kendi uyruğunda bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler

  ecr-i müsemma: taraflar arasında belirlenen ücret

  ecrimisil: bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri

  eda: edim; borçlanılan şey; borcun konusu

  eda davası: davalının bir iş yapmaya,bir ifada bulunmaya veya bir iş yapmamaya,bir ifada bulunmamaya mahkum edilmesinin istenildiği dava

  edeb : iyi terbiye; naziklik; usluluk

  edim: Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi

  ef'âl: eylemler; fiiller, işler; ameller

  efrâd: fertler; bireyler

  ehemmiyet: önem; bir şeye verilen değer

  ehil: ehliyetli; hak sahibi; bir hukuki işlem yapabilme yeteneğine sahip

  ehl-i hibre: (ehlihibre) - bilirkişi

  ehl-i vukuf: ehl-i vukûf - bilirkişi

  ekalliyet: ( akalliyet ) - azınlık

  eklenti: Bir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıran yapı

  ekser: daha ziyade; ençok; çoğu; çoğunca

  ekseriyet: çoğunluk

  elfaz: kelimeler; sözler

  elîm: elemli; kederli acılı

  elmen: eldeci , zilyet , elinde bulunduran

  el-yevm: bugün; şimdi; halen

  emlak vergisi: Konusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazinin değeri esas alınarak kanunda belirtilen oranlara göre ödediği vergi

  emlâk-i sirfe: yeri ve üzerinde binalar ve ağaçları mülk olan taşınmaz mallar

  emr-i makzî: hükme bağlanmış iş

  emtea: ticaret konusu her türlü mal

  emval: mallar; mülkler

  emvali menkule: (emvâli menkule ) - taşınır mallar;taşınabilir mallar

  enfüsi: öznel; subjektif

  enkaz: bina yıkıntıları; yıkıntı; moloz; eski hayvanların bakiyeleri

  erbaa: dört

  erbab: (erbâb) - ehil; becerikli; muktedir; yetenekler; sahipler; malikler

  erbâb-ı vukuf: bilirkişiler

  ergin: Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan (kimse), reşit

  esbab-ı mucibe: gerekçe; gerektirici sebepler

  eşcar: ağaçlar

  eshab: (eshâb) - sahipler; bir şeyin malikleri

  esham: pay senedi; hisse senedi

  eşhas: şahıslar; kişiler; kimseler

  eşkâl: biçimler; suretler; tarzlar , eşgal

  eslem: en selâmetli; en emin; en doğru; en sağlam

  evrâkı müsbite: ispat edici belgeler; tesbit edici yazılar; tapu kütüğünü tamamlayan belgeler

  evsaf: vasıflar; sıfatlar; kaliteler; nitelikler

  evvela: birinci olarak; herşeyden önce; ilk önce

  evvel-be-evvel: herşeyden önce

  evvelemirde: herşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak

  ezcümle: özellikle; özet olarak; sözün kısası; toplucası

  ezmân: zamanlar, vakitler; anlar; çağlar

+ Konu Cevapla
1 / 3 Sayfa 1 2 3 SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. Hukuk - Hukuk nedir Hukuk hakkinda - Hukuk tanimi
  By NoBoDyS in forum Hukuk Sektörü
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 08-19-2015, 13:45
 2. Türk Hukuk Tarihi - Hukuk Ders Notları
  By küppra in forum Hukuki Danısmanlık
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 06-05-2009, 17:28
 3. Kpss A Hukuk Medeni Hukuk Ders Notlari
  By mavidamla in forum KPSS
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-14-2008, 08:30
 4. Hukuk nedir? Hukuk tanımı - hukuk hakında
  By Mr. NuteLLa in forum Nedir
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12-11-2007, 10:52
 5. Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 12-02-2007, 13:21

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375