Serinlemek İsteyenler buyrun..


Aşağıda
v
v
v
v
v
v
v
v
v
vv

vv
v
v
v
v
vv
v
v
v


v
vv
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
vv

v
v
v
v

v
v
v
vv
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
vv


v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
az kaldı
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

vv
v

v
vv
v

v
v

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
vv
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

biraz sonra
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
vv
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
vv

v
v
v
vv

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
vv

v
v
v
vv
v
v
v
v
v


Ha gayret
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
vv


v
vv

v
v
v
v
v
v
vv

v
vv

v
v
v
v
v
v
v
v
vv
v

vv
v

v
v
v
v
v

vv
v

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
vv

v

v
v
v
v
işte bu
v
v
v
v

v
vv
v
v
v
vv

v
v

v
v
vv
v


v
v
v
vv
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
vv
v
vv
v
v

vv
v
v
v
v

vv
v
v

v
v
vv
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

vvv

v
vv

v
TAMAMEN KENDİ YAPIMIMDIR