Nokia N90:


Euro-1:
*0522145: Euro-1 / Light Blue
*0522147: Euro-1 / Pearl Black
*0523846: France / Light Blue
*0523849: France / Pearl Black
*0523850: Alps / Light Blue
*0523851: Alps / Pearl Black
Euro-2
*0523852: Euro-2 / Light Blue
*0523853: Euro-2 / Pearl Black
*0523854: Turkey / Light Blue
*0523855: Turkey / Pearl Black
*0523856: South Africa / Light Blue
*0523857: South Africa Pearl Black
Scandinavia
*0523858: Scandinavia / Light Blue
*0523859: Scandinavia / Pearl Black
Baltian
*0523862: Baltian / Light Blue
*0523863: Baltian / Pearl Black
Russian
*0523864: Russian / Light Blue
*0523866: Russian / Pearl Black
*0523870: Ukraine / Light Blue
*0523871: Ukraine / Pearl Black
*0523872: CIS, Bulgaria / Light Blue
*0523873: CIS, Bulgaria / Pearl Black
Euro-3
*0523874: Euro-3 / Light Blue
*0523875: Euro-3 / Pearl Black
Balkans
*0523882: Balkans / Light Blue
*0523883: Balkans / Pearl Black
*0523884: Greece, Cypros / Light Blue
*0523885: Greece, Cypros / Pearl Black

Arabic
*0523886: Lebanon / Light Blue
*0523888: Lebanon / Pearl Black
*0523890: Gulf / Light Blue
*0523891: Gulf / Pearl Black
Hebrew
*0523894: Israel / Light Blue
*0523895: Israel / Pearl Black
*0524022: Romania / Light Blue
*0524023: Romania / Pearl Black
Nokia N93:


0523536 Eur A Pearl Black (Italian)
0523601 Eur A Aluminum Grey
0531236 France Pearl Black
0531237 Alps Pearl Black
0531254 France Aluminum Grey
0531255 Alps Aluminum Grey
0531238 Euro 2 Pearl Black
0531239 Turkey Pearl Black
0531240 South Africa Pearl Black
0531256 Euro2 Aluminum Grey
0531257 Turkey Aluminum Grey
0531258 South Africa Alumin.Grey
0531241 Scandinavia Pearl Black
0531259 Scandinavia Alumin. Grey
0531242 Baltian Pearl Black
0531260 Baltian Aluminum Grey
0531243 Russian Pearl Black
0531244 Ukraine Pearl Black
0531245 Cis Bulgaria Pearl Black
0531261 Russian Aluminum Grey
0531262 Ukraine Aluminum Grey
0531263 Cis Bulgaria Alumin.Grey
0531246 Euro3 Pearl Black
0531264 Euro3 Aluminum Grey
0531247 Balkans Pearl Black
0531249 Greece Cypros P. Black
0531265 Balkans Aluminum Grey
0531267 Greece Cypros Aluminum Grey
0531250 Lebanon Pearl Black
0531251 Gulf Pearl Black
0531268 Lebanon Aluminum Grey
0531269 Gulf Aluminum Grey
0531253 Romania Pearl Black
0531271 Romania Aluminum Grey


alıntı...