HİDDETLENMEK: Ebu Sait El-Vâiz'e göre: Bir kimseye hid*detlendiğini görmek o kimsenin işinin karışmasına ve malının kay*bolmasına delâlet eder. Dünya için bir insana hiddetlendiğini gö*ren, dinde ihmalkârdır. Allah (C.C.) için hiddetlendiğini gören, ha*yır ve iyiliğe erer.