Rüya Tecrübesinin Psikolojik Ve Dini Temelleri

Bülent Akot tarafından Yüksek Lisans Tez çalışması olarak hazırlanan bu araştırmanı temel amacı, rüya tecrübesinin Psikolojik ve dini temellerini ortaya koymaktır.Araştırmanın Önemi ve Konusu
Araştırmanın konusu, insanlığın başlangıcından beri merak uyandırmış ve hala üzerinde tartışılmakta olan rüya tecrübesinin psikolojik ve dini temellerinin ne olduğunun ortaya konulmasıdır. İlahiyat sahası içerisinde tefsir, hadis, felsefe, tasavvuf, edebiyat gibi alanlarda çeşitli yüksek lisans ve doktora seviyesinde rüya ve tabiri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Ancak şu ana kadar Din Psikolojisi alanında rüya konusunu psikolojinin verilerini de dikkate alarak hiçbir yüksek lisans ya da doktora seviyesinde çalışılmamıştır.
Rüya gibi her insanın doğumundan ölümüne dek her gün içinde bulunduğu ve ruhsal yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olan bir olayı, psikologların çalışmalarını göz ardı edip, yalnızca dini verileri esas alarak araştırmak alanımız açısından bizce yeterli değildir. Biz biliyoruz ki, Din Psikolojisi çalışmalarında modern psikoloji çalışmalarından faydalanmak alanımızın gereklerinden ve avantajlarındandır. Bundan dolayı, şu ana kadar alanımızda ve ilahiyat alanında hiç kimsenin göz önünde bulundurmadığı ve esas almadığı kadar modern psikoloji sahasında rüya ile ilgili yapılan çalışmalar tezimize kaynaklık etmiştir.
Rüya tecrübesi, birçok ilim dalını ilgilendirecek kadar derin bir konu olması nedeniyle üzerinde her dinde, her inançta birçok şey söylenmiş ve yazılmıştır. Yahudi, Hristiyan, Müslüman birçok düşünür ve Arap, Yunan, Türk, Çin, Kızılderili birçok millet, rüya konusunda çeşitli fikirler ortaya atmışlardır. Rüyaları, ilahi kaynaklı kabul edenlerin yanında bir çok filozof gibi yalnızca beşeri kaynaklı bir olay olarak görenler de olmuştur. Üzerinde bu kadar millet ve dine mensup sayısız kişinin konuştuğu bir meseleyi, yüksek lisans seviyesinde tüm yönleriyle ele almak hak vereceğiniz üzere mümkün değildir. Bu sebeple araştırmada yalnızca modern psikoloji alanında Psikanalizin kurucusu Freud merkezde olmak üzere psikolojinin bakış açısından faydalanmak suretiyle Psikoloji ve Din’in rüya konusundaki fikirlerini sentezlediğinden aynı konunun geliştirilmesi adına yapılacak çalışmalara katkısı olacağından önem arz etmektedir.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanı temel amacı, rüya tecrübesinin Psikolojik ve dini temellerini ortaya koymaktır. Şu ana dek ilahiyat sahası içinde Psikoloji Biliminin verilerini dikkate almadan yalnızca Kur’an ve hadisler temel alınıp İslami kaynaklar merkezde tutularak rüya ile ilgili çeşitli tezler hazırlandı. Özellikle de Din Psikolojisi alanında rüya konusu, psikolojik ve dini bakış açısıyla hiç araştırılma konusu yapılmadığından böyle bir araştırmanın yapılması gerekliliğine inandık.
Din psikolojisi alanında çalışılmasından dolayı, rüya tecrübesinin psikoloji boyutuna ağırlık vererek tefsir ve hadis boyutlarına sadece ana hatlarıyla insanın dini yaşayışı üzerindeki etkileri açısından değinilmeye çalışıldı. Tefsir ve hadis ile ilgili olarak konunun dağılmamasını sağlamak adına derinlemesine incelenemedi.
Doğumdan ölüme dek her gece insanla birlikte ve insanın ruhsal yaşantısının bir aynası konumunda olan rüya tecrübesinin ne olduğunun bilinebilmesi gerekir. İnsanların gerek beşeri gerekse dini hayatlarındaki davranışları tüm yönleriyle tahlil ederek haklarında bir karara varmak için rüyaların psikolojik ve dini temellerinin nerelerden beslendiğinin bilinmesine çalışma yardımcı olacaktır. Bu tezi hazırlarken öncelikli amaç, rüyanın ne olduğunu ve tarihi gelişimini inceledikten sonra, psikolojinin rüya hakkında neler söylediğini rüya ve rüya tabirine yükledikleri anlamları, anlamaya gayret göstererek insanın ruhsal yapısındaki etkilerini öğrenmektir. Sonrasında psikolojinin rüya hakkında söyledikleri ile dinin rüya hakkındaki söylediklerini bir araya toplayarak insan üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Rüya konusunu modern psikolojide ayrıntılı biçimde ilk kez, Psikanaliz ekolünün kurucusu olan Sigmund Freud incelediği için psikoloji adına incelemeye onunla başlandı. Sonra onun dışındaki psikologların görüşlerine de yer verildi. Buradaki amaç, Freud’un rüya kuramının haklı ve haksız taraflarının ne olduğunu tüm yönleriyle ortaya çıkarmaktı. Sonrasında rüyanın dini temellerini, Kur’an ve hadislere göre incelenmesinin nedeni, İslami bakış açısını ana hatlarıyla da olsa ancak bu şekilde yansıtılabileceğiydi. Neticede bu çalışmadaki amaç, rüyanın psikolojik ve dini temellerinin açıklığa kavuşturulmasıdır.
Araştırmanın Metodu
Araştırma, sosyal bilimlerden İlahiyat Din Psikolojisi alanında olduğu için öncelikle Psikoloji ilminin verilerini dikkate almak kaydıyla tefsir, hadis, tasavvuf, İslam hukuku kaynakları esas alınmıştır. Araştırmamızda kullanılan bilgiler, büyük ölçüde kütüphane araştırma metodu olmak üzere içerik analizi gibi metotlarla elde edilmiştir.
Daha önce de belirtildiği gibi, rüya konusu Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam, Tasavvuf, Felsefe gibi İlahiyat alanı içindeki ilimler ile Tıp, Psikoloji, gibi uzmanlık isteyen birçok ilim dalını ilgilendiren geniş bir konudur. Bu ilimlerin rüyaya bakışlarını incelemek için bunların kaynaklarına inebilmenin yanında bahsedilen ilimlerde uzmanlaşmaya da ihtiyaç vardır. Modern Psikoloji kaynakları ile genel olarak tefsir ve hadis kaynakları ile araştırmanın sınırlanması gereği duyuldu. Konuyu incelemeye başlarken ilk olarak rüya ve rüya tabirinin ne olduğu açıklanmaya çalışıldı. Bunu yaparken hem İslam kaynakları hem de batı kaynakları kullanıldı. İkinci olarak, Modern Psikoloji açısından rüyanın temellerini Psikanaliz’in kurucusu, Sigmund Freud’un rüya kuramı geniş şekilde incelenecek. Ona karşı olan görüşleri ve görüş sahibi psikologlar da incelenmeye çalışılacak. Bu inceleme, psikologlar ve psikologlar hakkında yazılıp Türkçeye tercüme edilen eserlerle yapılacak. Sonrasında ayet ve hadisleri ana hatlarıyla müfessir ve muhaddislerin eserlerinden öğrenerek rüyanın psikolojik ve dini temelleri neticelendirilecektir.


Araştırma Genel Bilgiler
Rüya Tecrübesinin Psikolojik Ve Dini Temelleri
Bülent Akot, Yüksek Lisans Tezi, Ankara-2005
Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Öznur ÖZDOĞAN
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü. Din Psikolojisi Anabilim Dalı