Kaçak sağlık kuruluşlarına sıkı takip

A.A


.hurriyet2008-detailbox-newslink { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:13px; font-weight:bold; text-decoration:none; color:#000000;} .hurriyet2008-detailbox-newslink:hover { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:13px; font-weight:bold; text-decoration:underline; color:#990000;} Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bakanlıktan izin almadan sağlık hizmeti veren yerlerin belirlenmesini istedi.

Akdağ, yetkisiz kişiler ya da kendi yetki alanı dışında sağlık hizmeti verenlerin sıkı takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

Akdağ, il valiliklerine, toplum sağlığının korunması amacıyla gerekli denetimlerin yapılması için birer genelge gönderdi.

Yetkisiz kişi veya kuruluşlarca sağlık hizmeti sunulduğu tespit ve haberlerine dikkati çeken Akdağ, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içerisinde sürdürmesini sağlama görevinin Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar, sağlık çalışanları, tıbbi ürün ve cihazlarla ilgili izin ve yetki belgelendirme, izleme ve denetlemelerin bakanlığının görevleri arasında bulunduğuna işaret eden Akdağ, sağlık alanındaki hatalı uygulamaların, telafisi güç veya imkansız neticeler doğurabildiğini vurguladı.

Bu sebeple sağlık faaliyetlerinin önceden detaylı olarak düzenlendiğini ve titizlikle denetlenmesinin beklendiğini kaydeden Akdağ, “Her nerede yapılıyor olursa olsun, izinsiz veya gerekli şartlara uymayan bir sağlık faaliyetinin tespit edilmesi halinde, duruma derhal müdahale edilmesi önem taşımaktadır” dedi.

TEDBİRLER

Kamu görevlilerinin, izinsiz çalışan kişi veya iş yerleri ile Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ruhsatlandırılarak çalışma izni verilen iş yerlerinde, Sağlık Bakanlığının görev alanına giren faaliyetlerde bulunulması halinde görevlerini titizlikle yerine getirmeleri gerektiğini belirten Akdağ, bu çerçevede şu tedbirlerin alınmasını istedi:

“-Sağlık Bakanlığınca faaliyetine izin verilen sağlık kurum ve kuruluşları, il sağlık müdürlüğü personelince ilgili mevzuatı çerçevesinde denetlenecek.

-Milli Savunma Bakanlığı hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sunulan veya faaliyetine izin verilen sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı'nın denetimine tabidir. Sağlık Bakanlığı'nın görev alanına giren veya bu bakanlıkça düzenlenen alanlarda, izinsiz veya belirlenen şartları taşımayanların sağlık hizmeti yürütmesine fırsat verilmeyecek.

Bunun için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile il sağlık müdürlüğü arasında işbirliği sağlanacak, gerektiğinde denetimler yapılacak ve denetim sonuçlarının yerine getirilmesi için mülki idare amirleri müdahil olacak.

-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyetlerine izin verilen, sağlık alanı dışındaki iş yerlerinde sağlık faaliyeti yürütülmesine fırsat verilmeyecek. Bu, faaliyet izni veren ve/veya denetim yetkisini haiz kamu kurum ve kuruluşlarınca takip edilecek. İl sağlık müdürlüğünce doğrudan duyum alınması halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile işbirliği yapılacak. Bu mümkün olmazsa mülki idare amirinin talimatları doğrultusunda hareket edilecek. İzinsiz sağlık faaliyetinin tespiti halinde,ilgili mevzuattaki müeyyideler yine ilgili mevzuatta belirlenen idari makamlarca uygulanacak.

-Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde kullanılan ilaç, aşı, kozmetik gibi her türlü tıbbi ürün ile tıbbi malzeme ve cihazların ithal, ihraç, üretim, dağıtım ve kullanımı ile ilgili iş ve işlemler Sağlık Bakanlığı'nca yürütülüyor. Bu konularda il sağlık müdürlüklerince yapılan denetimlerin yanı sıra, ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşları da bu mevzuatın ihlali olabilecek tespit ve duyumlarından il sağlık müdürlüklerini haberdar edecek.

-Sağlık mesleğinin icrası, ilgili mevzuatla yetkili kılınan sağlık meslek mensuplarınca ve yetkileri dahilinde yerine getirilecek. Yetkisiz kişilerce ve/veya sağlık meslek mensuplarının kendi yetkileri dışında sağlık mesleği icrasına engel olunacak, bu hususta gerekli takip ve denetimler yapılacak.

-Bu inceleme ve denetimler neticesinde ortaya çıkan hukuka aykırılık hallerinde, gerekli idari müeyyideler uygulanacak, Türk Ceza Kanunu veya ilgili mevzuatı gereği suç teşkil eden fiiller Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilecek.

-1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği, umumi hıfzıssıhha meclisleri il veya ilçelerinin “…sıhhi vaziyetinin ıslahına ve mevcut mahzurların izalesine yarayan tedbirleri” almaya da yetkili olacak. Sağlık ile ilgili mahalli problemlerin çözümünde umumi hıfzıssıhha meclislerine işlerlik kazandırılacak ve alınan kararlar hassasiyetle uygulanacak.”

Akdağ, bu tedbirlerin uygulanması, kamu veya özel sektörde yetkisiz sağlık faaliyetine müsaade edilmemesi hususlarında, vali ve kaymakamların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuattaki yetkilerini zamanında ve etkin şekilde kullanmalarını da istedi.
Akdağ, her bakanlığın ildeki mümessili sıfatıyla valilerin, yetki genişliği ilkesi çerçevesinde inisiyatif kullanması, kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli işbirliğinin sağlaması ve tereddüt halinde Sağlık Bakanlığından görüş istenmesi gerektiğini bildirdi.

hurriyet