+ Konu Cevapla
1 den 3´e kadar. Toplam 3 Sayfa bulundu

Sara (Epilepsi)

 GÜNCEL HABERLER Katagorisinde ve  Sağlık Haberleri Forumunda Bulunan  Sara (Epilepsi) Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  Paylaşimci Üye EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jun 2009
  Bulunduğu Yer
  Bir körpe bedendeyim işte..
  Mesajlar
  1.253
  Blog Yazıları
  15
  Tecrübe Puanı
  107374445

  :Kral: Sara (Epilepsi)  Epilepsi olarak da bilinen sara be yindeki anormal elektriksel boşalımın bir sonucu olarak nöbetler halinde or taya çıkan kronik bir bozukluktur. Sa ra nöbetleri aniden başlar ve sona erer; vücutta havale gibi genel kasılmalara ve bilinç bozukluklarına yol açar. Nö betin özellikleri elektriksel boşalımın beyindeki yerine göre değişir.

  NEDENLERİ

  Sara olgularının büyük bölümünde ke sin bir neden saptanamaz. Nedeni bi linmeyen bu olgulara idiyopatik ya da esansiyel sara adı verilir. İdiyopatik saralı birçok kişinin anne baba ya da yakın akraba gibi aile üyelerinde hiç bir hastalık belirtisi olmamasına kar şın sara tipinde elektroensefalografi (EEG) değişiklikleri gözlenmiştir. Ba zı olgularda da sara beyindeki işlev bozukluklarından ya da beyni etkileyen genel bozukluklardan kaynaklanır. Belli bir etkene bağlı bu olgulara orga nik ya da semptomatık sara denir. Sa raya yol açan başlıca beyin lezyonlan arasında beyin tümörleri, kafatası-beyin travmaları, doğum travmaları ya da doğuma bağlı beyin hastalıkları sa yılabilir. Beyni etkileyerek sara nöbet lerine yol açan genel (sistemik) hasta lıkların başlıcaları ise beyin dokuları na oksijen ulaşmasını engelleyen dola şım bozuklukları, karbon monoksit, al kol gibi maddelere bağlı zehirlenme ler, hem yüksek ateş, hem de beyinde iltihap yapabilen enfeksiyonlar, üremi, alkaloz ve aşın insüline bağlı kan şe keri düşmesi gibi metabolizma bozuk luklarıdır. John Hughlings Jackson’m 19. yüzyılda yaptığı sara tanımı günü müzde de geçerlidir. Sara nöbeti, be yindeki elektriksel yükün ani, aşın ve hızlı bir boşalmasıdır. Bütün vücuda yayılan kasılmalar, sınırlı bir odaktan kaynaklanan anormal elektriksel boşa lımın bütün beyni kaplamasına bağlı olarak gelişir. Sinir hücreleri (nöron) boşalımın hızla beyne yayıldığı genel (yaygın) sara nöbetinde, yalnızca kli nik belirtilere dayanarak boşalımın çı kış yerinin kesin biçimde saptanması olanaksızdır. Nöron boşalımı çıkış noktasıyla sınırlı kalırsa ya da klinik belirtilerin ve elektroensefalografik bulguların görülebileceği kadar yavaş yayılırsa, olayın başlangıç noktası sap tanabilir.

  Sara odağının saptanmasında baş langıç belirtisi çok önemlidir.

  GÖRÜLME SIKLIĞI

  Sara oldukça sık görülen bir hastalık tır. Nedeni bilinmeyen saranın nüfu sun yüzde 0,5 kadarında bulunduğu tahmin edilmektedir. Erkeklerde ka dınlardan daha sık rastlanan sara ço ğunlukla çocukluk ve ergenlik çağında başlar, ama erişkin yaşta da ortaya çı kabilir. Genellikle değişik yaş grupla rında farklı nedenlere bağlı olarak ge-, lişir. Çocuklukta başlıca nedenleri do-1 ğum travmaları, beyin iltihaplan (en-.; sefalit) ve kazalara bağlı travmalardır. Nedeni bilinmeyen sara çocuklukta seyrek görülürken, ergenlikte en sık rastlanan sara türüdür. Erişkinlerde ise sara nöbetlerine daha çok beyin tümör leri, kafatası travmalan, alkolizm ve damar bozukluklan yol açar.

  BELİRTİLERİ

  Sara türleri belirtilerine göre sınıflan–drrılır. Bu sınıflandırma tedavinin te melini oluşturması açısından çok önemlidir.

  • Grand mal ya da yaygın sara nö beti – Grand mal “büyük hastalık” anlamına gelir. Çoğunlukla nöbetten bir kaç saat önce hastada baş ağrısı, duyu bozuklukları (karıncalanma vb), ruh hali değişiklikleri gibi belirtiler ortaya çıkar. Nöbetin hemen öncesinde “au-ra” adı verilen bir dönem görülür. Au-ra dönemi belirtilen hareket ya da du yularla ilgili olabilir. Hasta dişlerini gıcırdatır, kol ve bacaklarım hızla ha reket ettirir, gozkapaklarını kırpıştırır. Vücudunda karıncalanma, yanma du yar. Görsel varsanılar yaşar; görme alanını sınırlayan parlak noktalar (pa rıltılı skotom), ve renkli ışıklar görür. Kulaklarında uğultu, çınlama, insan ve zil seslen duyar; olağandışı koku ve tatlar alır. Endişeye, öfkeye, gerçek dı şı düşüncelere kapılır; zihnine çeşitli anılar dolar. Aura döneminin hemen ardından sara nöbeti başlar. Hasta ço ğunlukla bir çığlık atar, bilincini yitirir ve yere düşer. Kol ve bacakları kasılır, çenesi kilitlenir, gözleri kayar. Solunu mu birkaç saniye süreyle durur; soluk suz kalma nedeniyle yüzü moranr. Otuz saniye kadar süren bu kasılma sı rasında vücut katılaşır. Vücudun katılaştığı uzun kasılma dönemi nöbetin tonik evresidir. Ardından gelen klonik evrede kasılmalar kısa gevşeme dö nemleriyle birbirini izler. Hasta bütün vücuda yayılan ritmik kasılmalarla sar sılır; çenelerinin kasılması sırasında dili dişlerinin arasına sıkışarak yarala nabilir. Yüz kasları gerilir, tükürük salgısı artar, ağzı kopürür. Bu arada büzgen kaslar gevşediğinden hasta id rarını ve dışkısını kaçırır. Nöbet genel likle birkaç dakika sürer; derin bir iç çekme ve genel bir gevşemeyle sona erer. Nöbetten sonra hasta birkaç saat boyunca bilinçsiz ve duyarsız kalır. Yavaş yavaş kendine gelir, ama nöbeti hatırlamaz. Nöbet sonrasında kasılma ya bağlı kırıklar, felçler, ayrıca duyu ve davranış bozuklukları görülebilir. Uzayan ya da art arda yineleyen grand mal nöbetleri Ölüme yol açabilir.

  Nöbetler daha çok gece ve sabah saatlerinde ortaya çıkar. Alkollü içki ya da heyecan gibi etkenlerle hızlana bilir. Hastalığın başlangıcında nöbet ler görece seyrektir (yılda 2-3 defa); daha sonra sıklaşır, hatta her gün yine leyebilir.

  • Petit mal Petit mal “küçük hasta lık” anlamına gelir. Geçici bilinç kay bı, bir kas ya da kas grubunda klonik kasılma (miyokloni), kasların hareket gücünde azalma (akinezi) gibi nedeni bilinmeyen sara belirtileriyle ortaya çı kar. Bu belirtilerin hepsi bir arada bu-, lunmayabilir. Geçici bilinç kaybı bir kaç saniye sürer. Bu süre içinde ko nuşma türünden bütün etkinlikler du rur, ama yürüme gibi otomatik hare-1 ketler korunur. Bilinci yerine gelince hasta olayla ilgili hiçbir şey hatırla-’ maz; bilinç kaybı bazen hiç fark edil meden de geçebilir. Miyokloniler, göz kırpma gibi kısmi kas kasılmaları biçi minde ortaya çıkar. Hastanın düşmesi ya da kaslarının gevşemesi sonucu elindeki nesneyi düşürmesi gibi belir tiler akinezi kapsamına girer.

  • Psikomotor nöbet – Bilincin bula nıklaşması ve otomatik davranışlarla ortaya çıkar. Kasılma görülmez. Hasta rüya haline benzer bir durumdadır. Amaçsız hareketler ve jestler yapar; daha sonra nöbetle ilgili hiçbir şey ha tırlamaz.

  • Bölgesel sara nöbeti ya da Jack-son sarası – Klonik kasılmalar yüz, ayak ya da elde başlar. Daha sonra ya kın bölgelere yayılır. Nöbet genellikle vücudun bir yarısıyla sınırlı kalır, ama bir süre sonra bütün vücuda da yayıla bilir. Bilinç kaybı yalnızca nöbet bü tün vücuda yayıldığında görülür.

  • Sara durumu (Status epilepticus) – Kasılma nöbetlerinin birbirini izledîortaya d ve iki nöbet arasında hastanın bilinci bir arada bilincin kapalı kaldığı “sürekli” sara bilinç kaybı bunudur.

  TEDAVİ

  genellikle Hastaların büyük bölümünde ilaç teda-1 kalır, ama visi başarılı sonuç verir. Az sayıda has-ı da yayıla-nöbet bümaların kaynaklandığı zedelenmiş ya rıküre Öbüründen ayrılır.Sara nöbetlerinin beyne yerleştiri len elektrotlarla denetim altına alınma sı henüz deneysel nitelikte olan bir te davi yöntemidir. Saranın ilaçla tedavi sinde hastalığın nedeni bilinmeyen tür den mi yoksa organik bir nedene mi bağlı olduğu fazla önem taşımaz. Önemli olan hastanın öyküsüne ve tıb bı muayenesine dayanan klinik tanıdır. Hastalığın değişik biçimlerinde her ilacın etkisi farklı olduğundan en uy gun ilacın seçilmesi de çok önemlidir. Doğru bir klinik tamdan sonra sara nö betlerini Önleyen (antiepileptik) ilacın seçiminde şu ölçütler temel alınmalı nır:

  • Tedavi edici etkisi kanıtlanmış gü venilir bir ilaç seçilmelidir.

  • Tedavi uzun süreceğinden en ucuz ve yan etkisi en az olan ilaç seçilmeli dir. İlacın plazmadaki yoğunluğunun güvenilir biçimde ölçülebilmesi ve te davide bu tür ilaçların kullanılması ge rekir. İlacın yan etkilerini en aza indir mek için hem başlangıç dozunun, hem de sürdürülecek dozun belirlenmesi çok önemlidir. îlacın vücuttan atılma süresi her hastada farklı olabildiğinden kandaki düzeyinin ölçülebilmesi teda viyi kolaylaştırır. Bu nedenle özellikle başlangıçta ve belirli aralıklarla yapı lan kontrollerde hastanın uzmanlaşmış merkezlere başvurması gerekir. Sara tedavisinin başarısızlığı genellikle dört basit yanlıştan kaynaklanır:

  - Yanlış tanı ve buna bağlı olarak etkisiz bir ilacın seçilmesi.

  - Çok sık ilaç değiştirilmesi ve do layısıyla kullanılan ilaçların etkisinin tam değerlendirilememesi.

  - Önerilen ilacın özelliklerinin ve sınırlamalarının hastaya ve ailesine açıklanamaması.

  - İlacm aniden kesilmesi ve buna bağlı olarak nöbetlerin sıklaşması.

  Doğru tam ve ilaç seçiminden son ra, tedaviye en düşük dozla başlanır. Düzelme olmazsa, hastalık denetim al tına alınıncaya ya da ilacın ilk yan et kileri ortaya çıkıncaya değin doz artırı lır. Yan etkiler görülürse ilaç azaltılır ve ikinci bir ilaç kullanılmaya başlarur. Sara tedavisinde bir ilaç beklenen sonucu vermezse, buna ikinci bir ilaç eklenir ve birincisi aşamalı olarak azal tılır, çünkü ilacın aniden kesilmesi nö bete yol açabilir.

  Saralı hastaların beslenme konu sunda çok dikkatli olmaları gerekir. Alkollü içkiler tümüyle kesilmeli, kü çük dozda bile alkol alınmamalıdır. Güç sindirilen, aşın duyarlılık yapan ve hastaya dokunan besinlerden kaçın mak gerekir. Yalnızca sebze meyveyle beslenme kanda alkali oranım artırdığından (alkaloz) uygun değildir. Keto-jen diyet, yani kalori gereksinimin bü yük bölümünün ketona indirgenen yağlarla karşılandığı bir beslenme programı önerilir. Karbonhidratlar ve proteinler kısıtlanır; organizmaya ge rekli kaloriler yağlı besinlerle sağla nır. Hasta yağların asitleştirici etkisin den yarar görür. Besinlerin miktarı hastaya göre değişir. Çocuklara ortala ma 15 gr karbonhidrat, 25 gr protein, 180 gr yağ verilir; erişkinlerde bu oranlar korunarak miktarlar artırılır.

  Ketojen diyetin olumlu etkisi ve bazi olgularda nöbetleri seyrekleştirdiği bi linmektedir. Ama fazla yağlı bir bes lenme her hasta tarafından kolayca uy gulanamaz. Saralı hastanın sıvı besin ve içecekleri de kısıtlaması gerekir; tuzun azaltılması bunu kolaylaştırır,] Ketojen ve kuru bir diyetin uygulan-] ması her zaman kolay değildir, ama genel bir Önlem olarak karbonhidratı ve proteinleri azaltarak yağlan artır mak, içecekleri sınırlamak ve alkolü] kesmek önerilir.

  kaynak: Haber7


 2. #2
  Paylaşimci Üye [A$!! kIıZz] Baktabul'un Çılgını [A$!! kIıZz] Baktabul'un Çılgını [A$!! kIıZz] Baktabul'un Çılgını [A$!! kIıZz] Baktabul'un Çılgını [A$!! kIıZz] Baktabul'un Çılgını [A$!! kIıZz] Baktabul'un Çılgını [A$!! kIıZz] Baktabul'un Çılgını [A$!! kIıZz] Baktabul'un Çılgını [A$!! kIıZz] Baktabul'un Çılgını [A$!! kIıZz] Baktabul'un Çılgını [A$!! kIıZz] Baktabul'un Çılgını [A$!! kIıZz] - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu Yer
  İstnbuL :)
  Mesajlar
  1.219
  Blog Yazıları
  9
  Tecrübe Puanı
  79577606

  Tanımlı Ce: Sara (Epilepsi)

  sık sık havale geçiren çocuklarda da görülebiliyor q:

 3. #3
  Paylaşimci Üye EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa Baktabul'un Çılgını EsiLa - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jun 2009
  Bulunduğu Yer
  Bir körpe bedendeyim işte..
  Mesajlar
  1.253
  Blog Yazıları
  15
  Tecrübe Puanı
  107374445

  Tanımlı Ce: Sara (Epilepsi)

  Allah yardım etsin zor..

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Epilepsi ( SARA )
  By Leon in forum Sağlıklı Yaşam
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06-03-2012, 00:15
 2. Sara Canning resmi - Sara Canning resimleri
  By Reflex. in forum Ünlü Resmi Resimleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-24-2011, 21:40
 3. Epilepsi Ve Psikoz
  By NoBoDyS in forum Psikoloji
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-25-2009, 17:04
 4. Sara Paxton Resmi - Sara Paxton Resimleri
  By Reflex. in forum Ünlü Resmi Resimleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-17-2009, 00:39
 5. Sara (epilepsi) Nedenleri - Tedavisi
  By zeynep in forum Hastalıklar ve Tedavileri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-08-2008, 09:14

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375