Hastanelerde tek tipe doğru

Tıp fakülteleri bundan böyle Sağlık Bakanlığı hastanelerinde eğitim verebilecek


Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarıyla üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanımına ve iş birliğine ilişkin usul ve esasların yanı sıra ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin esasları düzenliyor.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı ile tıp fakülteleri arasındaki işbirliği bir protokol çerçevesinde yapılabilecek.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre nüfusu 850 bine kadar olan illerde, eğitim ve araştırma hizmetleri, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden yalnızca birisi tarafından verilebilecek.

Bu illerde Bakanlık ve üniversite tıp lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için ortak kullanım ve işbirliğine gidecek. Bu kapsama giren illerdeki üniversitelerin yeni sağlık uygulama ve araştırma merkezi yatırım talepleri, Sağlık Bakanlığının uygun görüşüyle Devlet Planlama Teşkilatı tarafından birlikte kullanım çerçevesinde değerlendirilecek.
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen bölge sağlık hizmeti planlamasına göre, o ilde planlanan kapasiteyi aşacak Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezi yatırım talepleri, öncelikle birlikte kullanım çerçevesinde ele alınacak.

Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için Bakanlık ve YÖK'ün uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü imzalanacak. Protokolün imzalanmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde birlikte kullanıma geçilecek. Protokolün süresi 4 yıldan az olamayacak.

Sürenin bitiminden 6 ay önce taraflardan biri sona erdirme bildirimi yapmadıkça protokol 2 yıllık sürelerle uzatılmış sayılacak.

Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri, Bakanlık asistanları da dahil olmak üzere ilgili mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki ve sorumluluğunda olacak.

Dekan, eğitim hizmetlerinin en verimli şekilde ve aksamadan yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri alabilecek.
Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığı tarafından atanacak başhekim tarafından yönetilecek.

Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sağlık hizmeti sunumu da dahil, başhekimin sorumluluğunda olacak.
Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye hesapları, sadece birlikte kullanılan birimlerle sınırlı olmak kaydıyla aktif ve pasifleriyle beraber birleştirilecek.

ÜCRETLENDİRME
Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri, sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsünde olacak.

Tıp fakültesinin eğitim verdiği bakanlık hastanesinin gelirlerinin bir bölümü bu fakültenin eğitim ve araştırma fonuna aktarılacak, Ek Ödeme Yönetmeliği hükümlerine göre görevli personele de ek ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler, birlikte kullanım dışında döner sermayesi ve kurumları ayrı ve bağımsız olmak suretiyle de işbirliği yapabilecek.
Bu işbirliği eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda yapılabilecek.

Eğitim alanında yapılacak işbirliği lisans ve lisansüstü eğitimler, hizmet içi eğitimlerle tıpta uzmanlık mevzuatına göre verilecek eğitimleri kapsayacak.

Sağlık hizmeti üretimi kapsamında, ihtiyaç duyulan alanlarda doğrudan sağlık hizmeti üretimi, tıbbi ve bilimsel danışmanlık ve konsültasyon hizmeti verilebilecek.
Araştırma kapsamında, bilimsel araştırma ve geliştirmeyle proje çalışmaları yapılabilecek.

Sağlık tesisinde görev yapan personelin sicil, disiplin ve tüm özlük işlemleri kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına göre yürütülecek.

Bu yönetmeliğin yayımından önce açılan eğitim hastanesi ve sağlık uygulama ve araştırma merkezleri mevcut haliyle faaliyetlerine devam edecek.
Halen Marmara, Rize ve Sakarya üniversiteleri tıp fakülteleriyle Sağlık Bakanlığı arasında böyle bir işbirliği yapılıyor.


(habertürk)