+ Konu Cevapla
2 / 2 Sayfa BirinciBirinci 1 2
6 den 8´e kadar. Toplam 8 Sayfa bulundu

İslamiyetin Kabulünün Türklerin Yaşantılarına Etkileri

 Forum Hakkında Katagorisinde ve  Sorun Cevaplayalım Forumunda Bulunan  İslamiyetin Kabulünün Türklerin Yaşantılarına Etkileri Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #6
  Aranan Üye Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Oct 2010
  Mesajlar
  1.510
  Blog Yazıları
  3
  Tecrübe Puanı
  42345006

  Tanımlı Ce: İslamiyetin Kabulünün Türklerin Yaşantılarına Etkileri

  5.1.4. Uygunluk
  Din değiştirirken yeni dinin din değiştiren toplumun kültür ve yaşayışına uygunluğu önemlidir. Yeni girilen dinin, toplumun yaşayış ve kültürüne uygunluğu her ne kadar direkt din değiştirme sebebi olmasa da yeni dine uyumu kolaylaştırmaktadır.


  Şu bir gerçek ki, Türklerin geleneksel dini birçok defa ifade ettiğimiz gibi basit bir felsefesi olan bir dindi ama Türklerin kültürü çok yüksek düzeydeydi ve Türklerin örf ve adetlerini içine aldığı gibi dini hayatlarını da içine almaktaydı. Yani bir nevi din kültür içinde erimiş ve tamamıyla kültürle kaynaşmıştı. Bu sebepten Türklerin geçecekleri din her şeyden evvel Türklerin kültürlerine uygun olmalıydı. Girdikleri din kültürlerine uygun olmadığı vakit ya hemen o dini terk ediyorlar ya da kültürlerine uygun olmayan dinde ısrar ettiklerinde Macarlar ve Bulgarlar örneğinde olduğu gibi Türklüklerini kaybediyorlardı.


  Bununla beraber, Türklerin İslam dinini kabulü bir istila altında olmamış; Türkler bu dini kendi irade ve arzuları ile benimsemişlerdi. Osman Turan, bu hâdisede birinci neden olarak, eski Türk dininin İslamiyet’e yakın akidelere sahip olması ve Türk ruhuna uygun gelmesi olarak belirtiyor ve şöyle devam ediyor; ‘Türklerin inandığı tek Tanrı’nın kâinatın ve mahlûkatın yaratıcısı olması, bütün hadiselere ve insan fiillerine hâkim bulunması sıfatları İslam’ın Allah’ına çok yakındır’. Yine Turan, Süryani âlimi Mihael’in görüşünü referans göstererek Türklerin İslam’ı seçişini üç sebebe bağlıyor. Birinci sebep, Türkler daima tek bir Tanrıya ve göklerin ona ait olduğuna inanıyor ve Arapların da aynı Allah’a inanmaları onların dinini kabule sebep oluyordu; ikinci sebep ise, Türkler Maveraünnehir’e geldikleri zaman H.z. Muhammed zuhur etti ve burada yaşayan Türkler Müslüman olunca kendi dillerini konuşan ırkdaşlarının dinine girdiler; üçüncü sebep olarak ise, Türklerin Arap ordularına asker olarak girmelerini ve bu şekilde İslam dinini tanımaları neticesinde İslam dinine girdiklerini (Turan, 1999:150) belirtmektedir. Bunun yanında geleneksel Türk dininin H.z. Muhammed ile mücadele edecek bir peygamberinin olmaması ve bundan dolayı bu hususta Türkleri incitecek bir vaziyet olmamasından dolayı peygamberi kabul ederken bir şey kaybetmiş olmuyorlardı (Turan, 1946:468). Bu da Türklerin Peygamberin kabulünü ve kutsiyet kazanmasını kolaylaştırıyordu. Bundan başka onun Türkler lehinde söylediği hadislerde her ne kadar bir kısmı sahih olmasa da ihtida faaliyetlerini teşvik ediyordu ve milli duyguları canlandırıyordu. İslam’ın cihadı da Türklerin savaşçı ruhlarına ve cihan hâkimiyeti davalarına uygun geliyordu. Zira Türkler İslam’ın cihadını, onun sevap ve faziletlerini, şahadetin vaat ettiği ahiret mükâfatını, az-çok kendi dinlerinde buluyor; böylece daha yüksek bir dine ve medeniyete kavuşuyorlardı. Geleneksel Türk dininde ruhun bekası, ahiret hayatı, cennet ve cehennem akideleri, Tanrıya ve ecdada kurban inançları da İslamiyet’te olduğundan Türkleri bu dine doğru çekiyordu. Yine Türkler kendi yaşayış ve düşünüşlerine uygun gelmeyen Buda, Mani, Zerdüşt, Musevi ve Hıristiyan dinlerini benimseyememiş, eski münasebetlere rağmen, zaman zaman bunların mizaçlarına aykırı olduğunu beyan etmiş, hiçbir istila ve baskı olmaksızın İslamiyet’i X.yüzyıldan sonra, hızla milli bir din haline getirmişlerdir (Turan, 1999: 151).


  Türklerin İslam dinini seçmesinde keramet sahibi olan ve gaipten haber veren kamlar ile İslam’ın evliya ve mürşitlerin birbirlerine benzemesini de önemli bir faktör olarak önümüze çıkmaktadır. Bunun yanında Türk töresi ile İslam dininin ortaya koyduğu nizam arasında ve bilhassa ahlaki meselelerde büyük benzerlik dikkati çekmektedir. Bu hususlar Türklerin, inanç ve ideallerine uygun gelen İslam dinine geçişte bir kolaylık sağladığı görülmektedir (Yıldız, 1981:302).
  Başta da belirttiğimiz gibi uygunluk din değiştirmeye sebep olmaktan ziyade yeni girilen dine uyum sürecini hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır. Bu çerçevede İslam diniyle Türk kültürünün birbirine benzemesi Türklerin yeni dinlerini benimsemelerini kolaylaştırmıştır. Türklerin İslam dinini seçtikten sonra İslam dinini hemen benimseyip milli bir din haline getirmelerinde kültürleriyle İslam dininin birbirine uygunluğunun etkili olduğu da gözlenmektedir.

  5.1.5. Kabul Süreci
  Din değiştirme, ani bir olgu olmayıp bir süreç işidir, ani bir din değiştirme de mümkündür ama din değiştirme sosyolojisinde ani bir şokla gelen değişimden ziyade bir süreç içerisinde gelişen din değişimi incelenmektedir. Türklerin İslam dinine girişlerini incelediğimiz vakit Türklerin İslam dinine geçmelerinin belli bir süreç içerisinde olduğu görülmektedir. Nitekim Müslüman Araplarla ilk karşılaşmaları Hz. Osman zamanına kadar dayanmasına rağmen kitleler halinde İslam dinine geçmesi üç asır gibi uzun bir zaman dilimine yayılmaktadır.


  Bu üç asırlık süreci şu şekilde özetleyebiliriz, Türkler Emevi Hilafeti döneminde, bir kısım Türk ülkelerinin fethi sonrasında İslam’ı tanımış olmalarına rağmen bu dönemde Emevilerin uygulamış olduğu politika nedeniyle kitleler halinde ihtidalara rastlanmamaktadır. İslam dinine geçişler bu dönemde peyderpey bir şekilde olmuştur. Abbasilerin hilafeti alması, Emevilerin uyguladığı politikanın zıddı bir politika izlemeleri, Arap olmayan Müslümanlara gösterdikleri yumuşak tavır, bunun yanında Türklerin devletin üst kademelerine getirilmeleri ve tabii 751 yılında meydana gelen Talas savaşının da sonucunda oluşan iyi ilişkiler neticesinde IX. yüzyılın ortalarına doğru ihtida olayları hareketlenmiş ve X.yüzyılın başlarından itibaren halkı ve yöneticileri Türk olan ilk Türk-İslam devletleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Türklerin İslam dinine geçişi X.yüzyıl boyunca devam etmiş, XI. yüzyılda da ihtida hareketleri daha da hızlanmış ve XIV. yüzyılda artık Türk dünyasının çok önemli bir bölümü Müslümanlığı kabul etmiştir.


  Türklerin İslam dinine kendi istek ve arzularıyla geçtiklerini ortaya koyan görüşün karşısında da bazı görüşler (Bk. Aydın, 2001:61-103) dikkati çekmektedir. Bu araştırmacılar, bu iddialarını ortaya koyarken Emevi yönetiminden örnekler vermeleri dikkate şayandır. Her ne kadar Araplarla ilk ilişkilerde savaşlar ön plana çıksa da İslamiyet’in Türkler arasında yayıldığı bölgelerin bu savaşlara sahne olan bölgelerden uzak olması İslamiyet’in Türkler arasında daha çok silahsız bir şekilde yayıldığı kanısını bizde oluşturmaktadır. Nitekim yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Türkler kendilerine karşı olumsuz bir politika ortaya koyan Emeviler zamanında sadece peyderpey bir şekilde İslam dinini kabul etmişlerdir. Kitleler halinde İslam dinine geçiş daha önce de belirttiğimiz gibi iyi ilişkiler içerisinde oldukları Abbasiler zamanında başlamış ve daha sonra hızla devam etmiştir.


  Burada, Lofland ve Stark’ın ortaya koyduğu yedi aşamalı süreç modelde ‘grubun kişiye önem vermesi veya kişinin kendisine önem verildiği kanaatine varması’ maddesinin canlılığı görülmektedir. Abbasiler dönemine baktığımız vakit, Türklerin devletin en üst kademelerine getirildikleri ve hatta halife seçiminde Türklerin etkili olduğu daha önceki bölümlerde defalarca ifade edildi. Türklere verilen bu önem hiç kuşkusuz Türklerin din değiştirmelerinde etkili olmuştur. Nitekim Türklerin kitleler halinde İslam dinine geçmelerinin bu dönemde olması da bir rastlantı değildir.
  Bununla birlikte, Türklerin İslam’ı kabulünü İslam’ın diğer milletler tarafından kabulü veya dünyanın muhtelif coğrafyalarında yayılmasından çok farklı ve kendi şahsına özel bir gelişme olarak değerlendirilmemesi gereklidir. Böyle olunca da, öncelikle İslam’ın diğer Müslüman devletler arasındaki kabul sürecinin, örnek olarak önümüzde bulundurulmasının gereği ortaya çıkmaktadır. Yani İslam bütün dünyada hangi şartlarda kabul edildiyse, az çok değişmekle birlikte, Türkler arasında da aynı şartlarda yayılmış olmalıdır (Yazıcı, 2002:54).


  Her ne kadar bazı araştırmacılar eski Türk inançlarıyla, İslam arasındaki yakınlığını göz önünde bulundurarak İslam’ın Türkler tarafından çok kısa zamanda, hiçbir zorlama olmaksızın kabul edildiğini ifade etseler de, Tabiatıyla böyle bir görüş kesin doğrululuk göstermemektedir. Çünkü İslam Türkler arasında hızlı yayılmadığı gibi, o günün şartlarında yayılması da mümkünde değildir. Şu da bir gerçek ki, İslam Türklere bir paket programı gibi tebliğ edilmemiştir. Bu sebeple Türklerin bir kısmının İslam’la muhatap olurken diğer kısmının bu dinle alakalı haberlerinin olması için uzun bir zaman diliminin geçmesi gerekiyordu. Ayrıca inançlar arasındaki benzerlik dinlerin değiştirilmesinde değil, ancak yeni kabul edilen dine kolay uyabilmede etkili olabileceği unutulmamalıdır. Türklerin İslam’ı kabulü konusunda ortaya konan ikinci görüş ise, silah zoru meselesidir. Tabii olarak bu düşünce de, konuya izahtan uzaktır. Fikirler ve inançlar silah zoruyla değil, ikna ve gönülden tasdikle değişebilir. Silah zoru, en nihayet bazı fikirlerin bir süre için, gizlenmesinden fazla bir etkiye sahip değildir. İslam’ın yayılmasında fetihlerin rolünü abartmamak gerektiği gibi, bugün Müslümanların yaşadığı bölgelerin çok önemli bir kısmına İslam adına hareket eden silahlı güçlerin ayak basmadıkları da kesindir (Yazıcı, 2002:55-6).

  5.2. İslam Dinine Geçişte Etkili Olan Faktörler

  Türklerin nasıl Müslüman oldukları meselesi öteden beri tartışma konusu olmuş, ancak iyi biliniyor sanılmasına rağmen, aslında hala açıklığa kavuşturulamamıştır. Türk tarihinin büyük bir dönüm noktasını teşkil eden bu olay, ne yazık ki bugüne kadar büyüklüğüyle doğru orantılı bir şekilde ele alınmamış, yalnızca genel hatlarıyla bilgi verilmekle yetinilmiş, bu durumda da genellikle siyasi ilişkilere temas edilerek, konuyla ilgili çok yönlü monografik çalışmalara yer verilmemiş. Bu durum Türk sosyal bilimciliği ve tarihçiliği açısından önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır (Kara, 2002).


  Din değiştirme gibi karmaşık ve kompleks bir olgunun çok yönlü araştırılması gerekmektedir. Böyle bir olayın tek yönlü incelenmesi birçok eksikliği beraberinde getirmektedir. Türklerin İslam dinini seçmesini, sadece siyasal veya ekonomik nedene bağlamak yanlıştır. Bu tür bir olayın çok yönlü incelenmesi gerekirken birçok araştırmacı Türklerin İslam dinine geçmesini çok yönlü araştırmak yerine tek yönlü araştırma yolunu seçmiş, kimi eski dinle benzerliklerin Türklerin İslam dinini seçmesinde etkili olduğunu belirtirken; kimi ekonomik nedenlerin Türklerin İslam dinine geçmesinde etkili olduğunu ön plana çıkarmıştır. Kimi araştırmacılar ise Türklerin İslam dinine zorla kabul ettirildiklerini iddia etmektedirler. Fakat bu görüşler tam manasıyla doğruluk ifade etmemektedir. Başta da ifade ettiğimiz gibi böylesine ciddi bir olayın çok yönlü etkileşimlerin etkisiyle gerçekleşmesi gerekir.


  VII. yüzyıldan X. yüzyıla kadar Türklerin İslamiyet’le ilişkileri ve temasları bir ‘tanışma ve İslam’a girmeye hazırlık’ dönemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Savaşlar, fetihler, mücadeleler, hizmetler, münferit veya kısmi ihtidalar, ticari münasebetler, birlikte veya yan yana yaşayış ve temas, vaizler ve sufilerin gayretleri, İslam medeniyetinin Maveraünnehir’de yükselmesi, ilim, kültür ve ticaret merkezlerinin teşekkülü gibi birçok sebepler birleşip, Türklerinde İslam dinini yeterince tanımasıyla Türkler İslam dinini kendi irade ve arzuları ile benimseyecek noktaya gelmişlerdi. Bunun yanı sıra, İslam dininin evrenselliği ve İslam medeniyetinin üstünlüğünün Türkleri bu dine girmelerindeki sebeplerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Günay-Güngör, 1999:274). Görüldüğü gibi Türklerin din değiştirmesi Türklerle Müslümanlar arasındaki çeşitli etkileşimlerin sonucunda olduğu görülmektedir.


  Bununla birlikte, din değiştirme motiflerinin Türklerin din değiştirmesinde canlı olduğunu görmekteyiz. Mesela ruhani bir ses veya mistik bir tecrübenin sonucu olarak oluşan mistik motif bunlardan biridir. Buna göre, Bulgar Hükümdarının ölümcül bir hastalığa tutulup bir Müslüman tarafından tedavi edilmesi neticesinde Müslüman olması, yine aynı şekilde Satuk Buğra Han’ın, rüyasında, gökten inen bir insanın kendisine Türkçe “Müslüman ol, dünya ve ahirette kurtul” diye hitap etmesi ve onun da İslam dinini kabul etmesini örnek gösterebiliriz ( Turan, 1999:153-158).


  Bu olay neticesinde Müslüman olan ve Müslüman olduktan sonra Abdülkerim adını alan Satuk Buğra Han’ın ihtidası çok büyük bir önem arz etmektedir zira bu olay, Türk tarihinin seyrini değiştirerek, Türklerin kesin biçimde İslamiyet dairesinde karar kılmaları ile sonuçlanmıştır (Günay-Güngör, 1999:278). Her ne kadar kendisine ilk Müslüman Türk hükümdarı denilse de ilk Müslüman Türk hükümdarı değildir. Ancak o kendi aile adı ve lakabıyla Orta Asya’da ilk Türk İslam devletini kurmuş ve Karahanlı Türk hanedan ailesinin ilk Müslüman hükümdarı olmuştur (Kitapçı, 1995:235).
  Buradan da anlaşıldığı üzere Türkler İslam dinini seçerken her ne kadar pasif görünse de İslam dininin içerisine girdikten sonra aktif bir yaklaşım gösterip İslam dininin kendi yaşam tarzlarına uygunluğunu araştırmış ve kendi yaşam tarzına uygun olduğunu kavradıktan sonra İslam dinini tamamıyla benimseyip milli bir din olarak kabul etmiştir. Zira aynı dönemlerde girmiş oldukları diğer dinlerin kendi geleneksel yaşam tarzlarına ters düştüğünü gördükten sonra o dinlerden çıkmaları da bizim bu tezimizi desteklemekle beraber değişimde ‘deneysel motifin canlılığı da gözlenmektedir.

  5.3. Türklerin İslam’ı Kabulü

  İslam dini, VII. Yüzyılın başlarında, Arabistan’da ortaya çıktı ve az bir müddet sonra da Türkler onunla temasa geçtiler. Bu temasın sonunda bir takım Türkler İslam dinine peyderpey girmiş olmakla birlikte, Türklerin kitleler halinde İslam dinine girmeleri X. yüzyıldan itibaren başlamaktadır. Türklerin, İslam dini ile temaslarını müteakip, büyük kitleler halinde İslam dinini seçmeye başlamaları arasında tam üç asır geçmiştir. Şu belirtilmelidir ki, X.yüzyılda büyük kitleler halinde İslamiyet’e girmeye başlamış olmakla birlikte, bu dönemde henüz Türklerin büyük bölümü İslamiyet dairesinin dışında kalmaktaydı. Esasen bu yüzyıldan itibaren büyük kitleler halinde İslam dinine ihtida hareketi ve süreci, Türklerin arasında sonra ki yüzyıllarda da devam etmiş ve Türklerin büyük bölümünün Müslüman olmalarını görebilmek için XIII. ve XIV. yüzyılları beklemek gerekmiştir. Üstelik Türklerin İslam dinine geçiş süreci orada da bitmemiş sonraki yüzyıllarda da Müslümanlığı kabul eden Türk zümrelerine rastlanmaktadır. Görünen o ki, Türkler İslam’ı bin yıldan fazla bir zamanı kapsayan bir tarihsel süreçte gerçekleşmektedir. Bu uzun süreç içerisinde bir takım devreleri ayırt etmek mümkündür. X. yüzyılın, Türklerin İslamlaşması açısından bir dönüm noktasını oluşturması, bir kısım araştırıcıları, Türklerin İslamiyet’le temasları ve Müslümanlaşması olayını, X. yüzyıldan önceki ve sonraki dönem şeklinde ikili bir tasnifle ele almaya götürmüş bulunmaktadır. X.yüzyıl, sadece Türklerin çok büyük kitleler halinde İslam dinine girmeye başlamaları vakıasına işaret etmemekte, aynı zamanda Türklerin orada bağımsız devletler şeklindeki siyasi hâkimiyetleri de aynı yüzyılda başlamış bulunmaktadır (Günay-Güngör, 1999:221). Görülüyor ki, Türklerin büyük kitleler halinde İslam’a geçişi IX. ve özellikle X. y.y.’dadır. o tarihten önceki ihtidaların ferdi ve ailevi alanla sınırlı kalmasının başlıca sebebi, daha öncede ifade ettiğimiz üzere Emeviler devrindeki Türk-Arap mücadelesinde gösterilebilir. Türklerin hiçbir maddi mecburiyet içerisinde olmaksızın sırf kendi istekleriyle İslam’a geçmiş olması kadar, büyük kitleler halinde ihtida etmiş olması da dikkat çekmektedir ( Danışmend, 1994:61).


  Türklerin İslamiyet ile “tanışma dönemi” olarak nitelenen, X.yüzyıla kadarki birinci devreyi, bir takım alt bölümlere ayırmak mümkündür. Nitekim bu çerçevede orada üç devre birbirinden ayırt ediliyor. 751 yılında Talas Savaşına kadarki evre, Türklerin münferit ihtidaları ile karakterize olmaktadır. Türklerin İslam imparatorluğu içinde görevler üstlendikleri “hizmet dönemi” olarak nitelendirilen ikinci evre, orada 868 yılından itibaren siyasi hâkimiyet kurmaya başlamalarına kadar uzanmaktadır. Nitekim üçüncü evre 868 yılından, X.yüzyılın ortalarından itibaren bağımsız Müslüman Türk devletlerinin görülmeye başladığı tarihe kadar uzanan zamanı kapsamaktadır ki, bu zamanda Türklerin arasındaki ihtidaların sayısında da artış olmuştur. Yine de, daha geniş ihtidalara şahit olabilmek için X.yüzyıla uzanmak gerekmektedir. Bu bakımdan, bu ilk devreyi, Türklerin “Müslümanlıkla temasa geçtikleri, tanıştıkları ve kabule hazırlandıkları dönem” şeklinde en geniş biçimde karakterize etmek uygun düşmektedir. Zira Türklerin İslam dinine geniş çapta ihtidaları X.yüzyıldan itibarendir ve esasen bu dönem Türklerin arasında İslamlaşma olayının hızlandığı ve aynı zamanda siyasi hâkimiyetin bağımsız devletlere dönüştüğü devre olarak da karşımıza çıkmaktadır ( Danışmend, 1994:222).

  [TABLE=5]

  Şekil 2- ilk Türk-Islam devletleri ve kuruluş tarihleri

  Türkler arasında İslamiyet’in, devlet ve halk olarak, ilk defa kabulü sanıldığı gibi, Karahanlılara değil, İtil (Volga) Bulgarlarına aittir. Nitekim, Uygur hanının Mani, Hazar hanının Musevi ve Tuna Bulgar hanının da Hıristiyanlığı resmen kabulünden bir müddet sonra da İtil Bulgar hükümdarı gerek devlet gerekse halk olarak İslam’ı din olarak seçmişlerdir ( Turan, 1999:152).


  Hep savaşlarla anılan Türk Arap ilişkilerine nazire yaparcasına diğer Türk dünyasına oldukça uzak olan İtil Bulgarlarının İslamiyet’i ilk seçen devlet olması dikkate değerdir. Bulgarların İslam dinini seçmesinde her şeyden önce ticaretle oluşan toplumsal ilişkiler neticesinde meydana gelen kaynaşmanın etkili olduğu görülmektedir. Ticari temaslar dolayısı ile İslam dini ve kültürünün yayılmaya başladığı ülkede, Bulgar hanı Almış, İslam dinini aslından öğrenmek istediğini bildirmiş, halife el-Muktedir de din adamları ile mescit inşası için mimarlardan kurulu bir heyeti Bulgar şehrine göndermiştir (Kafesoğlu, 1997:208). Bulgarların İslamiyet’i kabullerinde, İslam medeniyetinin cazibesi ve kendi dinleri ile İslamiyet arasında yakınlık rol oynamakla beraber bu kabul bir hikayeye dayandırılır. Buna göre, Bulgar hükümdarı hasta olup hayattan ümidi kesmiş ve Bulgar şehrine giren bir Müslüman’ın tedavisi neticesinde İslamiyet’i kabul etmiştir (Turan, 1999:153).


  Karahanlı devletinin hakanı olan Satuk Buğra Han’ın İslam dinini kabulü ise Türkler arasında İslam dininin yayılmasında bir milat olarak kabul edilebilir (Yıldız, 1981:298). Türk-İslam tarihinde Satuk Buğra Han’ın Müslüman olması en önemli olaylarından biridir. Satuk Buğra Han’ın Müslüman olduktan sonra İslam dininin Türkler arasında yayılması yönünde çok büyük çabaları olmuştur. Onun şahsında İslam dini doğuda Asya bozkırlarında ve göçebe Türkler arasında çok büyük itibar görmüş ve önemli sonuçlar elde edilmiştir (Kitapçı, 1995:238).


  Bununla birlikte, Karahanlılar döneminde Karlukların tamamen İslamlaştıkları, XI. yüzyıl tarihçilerinin onları Müslüman göstermelerinden de anlaşılmaktadır. Karahanlılar kendilerini hilafete bağlamışlar ve Ehli Sünnet’e sadakatle sarılmışlardır. Karahanlılar, Abbasi halifesini tanıdıktan sonra Karahanlı sikkelerinde, Abbasi halifelerinin adları yer almaktadır. Bunun yanı sıra, Karahanlıların hükümdarlık telakkilerinde, eski Türk geleneklerinden kaynaklanan unsurlarla, İslami prensiplerin birleştirildiği görülmekte, nitekim bu husus, dönemin ünlü bilgini ve devlet adamı Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eserinde tipik bir biçimde yansıtılmış bulunmaktadır. Esasen, Karahanlılar döneminde eski Türk kültürü ve medeniyeti ile İslam kültürü ve medeniyetinin ve onun özellikle İran ve Arap unsurlarının karışıp kaynaşmasını, sosyo-kültürel hayatın hemen her alanında gözlemek mümkündür (Günay-Güngör, 1999:306). Böylece, Karahanlılar döneminde Türk- İslam kültürü ve medeniyetinin temelleri atıldığı gibi, İslam medeniyeti içerisinde Arap ve İran unsurunun yanı sıra, Türk unsuru da, ağırlığını hissettirerek kendini göstermeye başlamıştır. Nitekim, bu dönemden itibaren, Türkistan’da çok sayıda cami, medrese, kervansaray, hastane ve benzeri dini-sosyal müesseseler de yapılmıştır. Kaşgar, Balasagun, Koçgar, Talas, Semerkand ve Buhara, Karahanlılar döneminin hem siyasi başkentleri ve hem de kültürel merkezleri oldular. Yeni dinin yayılması, yapılan gazalar ve meydana gelen olaylar, Oğuz destanı gibi eski Türk destanlarının İslami bir ruhla yeniden işlenmesine imkân vermiş, ayrıca yeni destanların ortaya çıktıkları görülmüştür (Günay-Güngör, 1999:306).


  Yine Karahanlılar döneminde Tasavvuf da gelişme ve yaygınlık göstererek tarikatlar şeklinde organize olup sistemleşmek sureti ile geniş halk kitlelerine yayılmaya başlamış; mutaassıp Sünni olmalarına rağmen, öteki Müslüman yönetimler ve çevrelere oranla Karahanlılar, Sufiliği de sıcak bakmışlardır. Esasen Türk tasavvuf hareketinin öncülerinden olan ve Sufiliğin Türklerin arasında yer tutmasında anahtar rolü oynayan, Yesevîlik tarikatının kurucusu Hoca Ahmet Yesevi Karahanlıların hâkimiyeti altındaki şehir ve bölgelerde yaşamıştır (Günay-Güngör, 1999:307-9).
  Bunun yanında, İlk Türk- İslam devletleri içerisinde önemli bir konuma sahip bulunan Gazneliler, iki asrı geçen hâkimiyet dönemlerinde bu topraklar yanında, özellikle de Kuzey Hindistan’da büyük bir güç olarak varlıklarını kuvvetle hissettirmişlerdir. Bu bölgelerde Sünni İslam’ın yayılması için çabalar sarf etmişlerdir. Onların bu gayretleri, ileriki yüzyıllarda bölgede Müslüman Türk varlığının silinmez izlerinin kalmasına yardımcı olması yanında, önemli yoğunlukta yerli toplulukların da İslam’la tanışmaları sonucunu doğurmuştur (Yazıcı, 2002:177).


  997 yılında tahta çıkan Gazneli Mahmut, Türk ve İslam tarihinin en büyük sultanlarından biridir. Şiilere karşı Sünni Müslümanlığın hâkimiyetini sağladığı için Bağdat’taki Halife de kendisini desteklemiş ve ona ‘sultan’ unvanını vermiştir (E.Güngör, 1999:75).


  İslam dininin Türkler arasında en üst düzeylere çıkması hiç şüphesiz Selçuklular dönemidir. Selçuklu İmparatorluğu, Türklerin kurmuş olduğu yüze yakın siyasi teşekkül arasında yer alan dört büyük imparatorluktan (Hun, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı) üçüncüsüdür. Aynı zamanda da ilk ikisinin Müslüman Türkler tarafından kurulmadığı düşünülürse, Türklerin İslam dinini kabullerinden sonra kurdukları iki büyük imparatorluktan birincisi olduğu ortaya çıkar. Selçuklu İmparatorluğunun temelleri Horasan’da yani tamamıyla İslamlaşmış bir muhitte atılmıştır. Bu nedenle de, onda eski Türk toplumu değerleri ile İslami değerlerin uyumlu bir kaynaşmasına şahit oluruz. Şüphesiz Büyük Selçuklu Devleti, Türk tarihinin akışına yeni bir yön vermiş ve İslam dininin akideleri ile donatarak zînetlendirdiği Türklüğe, yeni ve köklü bir hamle kudreti kazandırmıştır. Bu nedenledir ki, bütün Türk toplulukları ve siyasi teşekküllerinde, hatta günümüzde bile Selçuklu damgasının tesirleri hissedilmektedir (Yazıcı, 2002:205).


  İslam İmparatorluğunun doğu hududunu teşkil eden Karahanlılar sınırlı bir güç oluşturmuşlardır. Dolayısıyla onların, Türk- İslam tarihinin akışı içerisindeki etkileri de sınırlı kalmıştır. Türk kölemenlerin kurduğu Gazneli Devleti, büyük bir Türk-İslam devleti eğilimini göstermişse de, sonuçta onların faaliyeti ve etkisi de sınırlı kaldı. Buna karşılık, İslamiyet’le teması artan ve hızla İslamlaşan öteki bir kısım Türkler, Selçuklu sülalesinden büyük şahsiyetlerin etrafında toplanarak, öncekilere nisbetle çok büyük bir güç olan ve Doğu Türkistan’dan Marmara ve Akdeniz sahillerine; Kafkas dağlarından
  Hint okyanusuna kadar uzanan, büyük bir Türk- İslam imparatorluğunu, Büyük Selçuklu Sultanlığını kurdular. Bu imparatorlukla birlikte, İslam dünyasının hâkimiyeti artık Türklerin eline geçmekteydi (Günay-Güngör, 1999:317).
  Sonuç olarak, Türklerin bir dini arayış içinde olduğu, girecekleri dinle bu arayış içinde karşılaşarak yollarının kesiştiğini ve girdikleri dinin mensuplarının kendilerine göstermiş oldukları ehemmiyet ve bu kişilerle karşılıklı etkileşimin Türklerin din değiştirmesinde etkili olduğunu görmekteyiz. Bu da bize, Türklerin Müslüman olurken Lofland ve Stark’ın geliştirmiş olduğu yedi süreç modelinden üç tanesinin aktif rol oynadığını göstermektedir. Yine aynı şekilde, motiflerin hepside Türklerin din değiştirmesinde aktif değildir. Bunlardan mistik, duygusal motifler aktif şekilde önümüze çıkarken, deneysel motif ve entelektüel motif ise dolaylı yollardan karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar bazı kesimler Türklerin İslam dinini zorla kabul ettirildiğini iddia etseler de cebri yönden din değiştirmeye Türklerde rastlanılmamaktadır.

  6. MÜSLÜMAN OLDUKTAN SONRA TÜRKLERDE SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNİ DURUM


  Din değiştiren kişilerin ve toplulukların din değiştirme sonrası hayatlarında bazı önemli değişmeler olduğu bilinmektedir. Burada Türklerin İslamiyet’i kabulden sonra sosyal-kültürel ve dini hayatlarında gözlenen değişmeler üzerinde durulacaktır. Bu bölümde Türklerin İslam dinini ne kadar benimsedikleri, Müslüman olduktan sonra yaşantılarındaki eski inançların etkisi hala devam edip etmediği ve Türklerin İslam dinini kabul etmeden önceki sosyal durumu ile İslam dinini kabul ettikten sonraki sosyal durumu arasındaki benzerlikler ve farklılıklar neler olduğu gibi soruların cevapları bulunmaya çalışılacaktır.


  Din değiştirme, toplumun eski kimliğini değiştirmesi şeklinde de karşımıza çıkmaktadır, bazı durumlarda toplumun önceki haliyle, din değiştirdikten sonraki durumu birbiriyle tezat teşkil ettiği gözlenmektedir. Konunun araştırmacıları din değiştirmenin kimlik, kişilik, hedef, inançlar, fikirler, davranış ve değerler açısından köklü bir değişiklik gerektirdiği hususunda hemfikirlerdir (Köse, 1997:101).


  Yeni bir din veya medeniyetin kabulü, cemiyette inanış, düşünüş ve yaşayış gibi çeşitli bakımlardan meydana getirdiği değişiklik ve inkişaflar dolayısı ile bir milletin tarihinde önemli bir hadise olmak özelliğini daima korumaktadır. Böyle bir değişikle milletlerin varlıklarını koruduğu, yeni bir iman ve hızla ileri bir seviyeye eriştiği veya milli bünyelerini sarstığı, hatta milli benliklerini kaybettiklerinin misallerine tarihte rastlamak her zaman için mümkündür. Din değiştirmenin millet hayatında meydana getirdiği değişiklikleri Türk tarihinde de açık olarak görebiliriz. Türkler Müslüman olmadan önce gerek Türkistan’da ve gerekse yayıldıkları ülkelerde Budizm, Maniheizm, Musevilik ve Hıristiyanlık gibi dinleri kabul etmişlerdir. Ancak bu dinleri kabul kısmen olmuş ve büyük Türk kitlesi kendi Gök-Tanrı inancına bağlı kalmışlardır. Türklerin kısmen de olsa kabul ettikleri bu dinlerin ortaya koyduğu nizam onların töre ve yaşayışlarına uymadığı için kısa zamanda milli benliklerini kaybetmişlerdir. Göktürk hakanı Bilge Kağan, veziri Tonyukuk’tan bir Budist mabedinin yapılmasını istediği zaman vezirin ona verdiği “savaşı ve hayvan etini yasaklayan ve miskinlik telkin eden bu dinin kabulü Türkler için felaket olur” cevabı, bu hususu ortaya koymaktadır. Museviliği kabul etmiş olan Hazarların, Hıristiyanlığı kabul etmiş olan Bulgar ve Macarların bugün için Türklüklerinden bahsedilemez. İslam dininin kabulü Türklere yeni bir ruh ve kuvvet vermiş ve Asya steplerinden Avrupa içlerine kadar uzanan sahalarda büyük ve uzun ömürlü imparatorluklarda başlıca amil olmuştur. Müslüman Oğuzların, H.z. Muhammed zamanından beri asırlarca Darül Cihad ilan edilerek seferler yapılmasına rağmen bir türlü gerçekleştirilemeyen Anadolu’nun fethinde ve burasının ikinci bir Türk vatanı olmasında, Osmanlı İmparatorluğu gibi Dünya tarihinin en büyük ve uzun ömürlü İmparatorluklarından birinin kurulmasında İslam dininin oynadığı rol son derece önemlidir. Bunlardan daha önemlisi İslam dininin ortaya koyduğu nizam ile Türk töre ve yaşayışı birbirine uyduğu ve birbirini tamamladığı için Türkler milli varlıklarını devam ettirmişlerdir (Yıldız, 1981:314-5). Türkler Müslüman olduktan sonra kısa sürede İslam dinini benimsemekte ve İslam dininin bayraktarlığını omuzlarına almalarında da (Kocaoğlu, 1971:428) bunun etkisi gözlenmektedir.

  6.1. Müslüman Türklerde Sosyo-Kültürel Durum
  Türk tarihinin, Türk-İslam safhasında kurulan siyasi teşekküller artık tam bir ‘bozkır ili’ sayılmaz. Sosyal durum, iktisadi hayat, idari ve askeri yönlerden olduğu gibi, dil, edebiyat, sanat itibari ile de Türkler, yeni bölge ve kültür şartlarının gereklerine uymuşlar, dolayısı ile eskisinden oldukça farklı bir hüviyete bürünmüşlerdir (Togan, 1970:75-104). Bu şartlardan biri, İslamiyet’in dünyevi faaliyetleri de kadrolayan kitabi bir din olması, diğeri de yerli halkın, İslami akide ve müesseselerle birlikte, eski İran geleneklerinden bir kısmını yaşatmakta devam etmesidir. Türkler davranışlarını, çevrenin siyasi, sosyal ve kültürel durumuna göre ayarlayabildiklerinden dolayı, idarelerindeki bölgelerde Müslüman kitlelerce alışılmış ve onları tedirgin etmeyen gelenek ve kuruluşlara müdahale etmemişlerdir. Bu itibarla; sosyal tabakalaşmanın devamı, halk dili Farsça ile Kur’an dili Arapçanın konuşma ve yazışmada, edebiyatta, dini ve ilmi eserlerde kullanılması, Türk idareciler tarafından İslami isimler, unvanlar, lakaplar alınması, mevcut hükümet teşkilatının muhafaza edilmesi, devleti koruma hizmetine yerli unsurların iştirak ettirilmesi ve İslam inanç ve ideallerinin devlette üstün bir manevi güç durumuna yükselmesi bu Türk siyasi teşekküllerinin özellikleri olmuşlardır (Kafesoğlu, 1997:355).


  Fakat bu Türk devletleri tam bir İslam devleti de değildir. Aradaki farklar temelde ve özde olduğu için mühimdir. Türk-İslam devletinin İslam devletinden ayrıldığı noktalar özellikle, hükümranlık anlayışı, devlette askeri karakter, dini davranış, toprak rejimi ve sosyal haklarda belirir. Buna göre, Türk devletleri İslam dininin hakim bulunduğu ülkelerde mevcut kültür çevresi değerleri ile bozkır Türk siyasi, sosyal, hukuki örf ve geleneklerinin birbiri ile kaynaştığı, kendine has teşekküllerdir. Bu kaynaşma tabiatıyla kolay olmamış, uzunca bir geçiş merhalesi gerekmiştir. Türklerin tek tek veya küçük aileler halinde Hilafet hizmetine girmeleri bir yana bırakılırsa, Türk-İslam devleti olan Karahanlılar zamanı bu geçişin devlet seviyesindeki devresini teşkil eder. Orta Asya’da halkı yüzde yüze yakın Türk asıllı bir sahada kurulduğu için siyasi, toplumsal ve hukuki yönden Türk olan bu devlet, dini açıdan İslamiyet’i temsil etmekle, Türk-İslam cemiyet tipine doğru köprü vazifesini görmüş bulunuyordu. Bu gelişmenin Selçuklularda tamamlandığını görüyoruz (Kafesoğlu, 1997:356).


  İslamiyet’i kabul eden Türkler, bu dine yalnızca asker olarak hizmet etmiş değillerdir. Müslüman Türkler siyasi, idari ve ilmi alanlarda da önemli başarılara imza atmışlardır. Nitekim önceleri Arapların, sonra İranlıların ve İslamiyet’i din olarak benimsemiş bütün milletlerin, kaynağını İslam’dan alarak geliştirdikleri İslam kültür ve medeniyetinde, Türklerinde inkâr edilemeyecek ölçüde katkıları bulunmaktadır (Yazıcı,2002:68).


  Türkleri, İslam’dan aldıkları değerler sayesinde milli benliklerini koruma, muhafaza edebilme imkânını bulmuşlardır. Ünlü mütefekkir Erol Güngör ‘İslam olmaları sayesinde Türkler kendileri tarih sahnesinde üstün millet olarak devam ettirmenin de bir yolunu buldular, öbür taraftan İslam âlemi de Türklerin katılmasıyla taze bir kan ve can buldu. Türkler İslam dinini kendileri için bir milli din haline getirdiler, bütün benlik ve samimiyetleriyle bu dine sarılarak XI. yy.dan itibaren İslam Dünyasının bütün düşman kuvvetlere karşı korunması işini tek başına yüklendiler.’ (E. Güngör, 1999:160) sözünde haklılık payı inkâr edilemez.


  İslamiyet, yerleşik hayat içinde ortaya çıkmış ve yerleşik hayatı düzenleyen bir sistem getirmiştir. İslam dini insanlar arasında kabile ayrılıklarını aşan bir birlikteliğin kurulmasına çalışıyor, aynı dine inanan insanlar arasındaki sosyal ve iktisadi, siyasi farklılıkların kaldırılmasını gaye ediniyordu. İşte Türkler uzun zaman böyle bir sosyal düzene erişme mücadelesi verdiler (E.Güngör, 1999:160). Bunun neticesinde Türklerin İslam dinine girmeleri, çoğu göçebe olan Türklerin yerleşik hayata geçiş süreçlerini hızlandırdı (Günay-Güngör, 1999:284). Türklerin eski hayatında ‘ulus’ adı verilen kabile gruplarının önemli bir yeri vardı; bunlar birbirine karşı devamlı hâkimiyet kavgalarına girişiyorlar, aralarında üstünlük davası güdüyorlar, bu mücadelelerde kendi millettaşlarına da düşmanlarıyla aynı muameleyi yapabiliyorlardı, kurdukları devletler bir boyun öbürlerine hakim olması veya bir çeşit boylar federasyonu şeklinde ortaya çıkıyordu. İslam’dan sonra bu türlü ayrılık ve düşmanlık duyguları din bakımından hor görüldüğü gibi, İslam medeniyetlerinin bir gereği olarak yerleşik hayata geçme olayı da kabile bağlarının zayıflamasına yol açtı. Bu iki tip değişme birbirinin tamamlayıcısı olmuştur; yani Türkler yerleşik hayata geçtikçe dini daha mükemmel bir şekilde öğrenip benimsedikleri gibi, bu yeni hayat tarzı onların birbirine daha çok yaklaşıp kaynaşmasını sağlayacak şartları da oluşturmuştu. Türklerde, sosyal yapı, siyasi yapının temelini oluşturduğu için, Türklerin en sağlam devletleri, en çok yerleşik hayata dayandıkları zaman kurulmuştu (E.Güngör, 1999:160).


  Bunun yanında, şehir hayatına geçiş Doğu’dan Batı’ya doğru bir gelişme gösteriyordu. İlk Türk şehirleri İslamiyet’e ilk geçen bölgelerde gelişti ve oralarda devamlı bir Türk varlığı meydana geldi. Türkistan şehirleri Türk kültürünün yerleşik medeniyet halinde gelişmesine sahne olan yerler olarak Türk karakterini hep korumuşlar, yabancıları eritmişlerdir (E.Güngör, 1999:161).


  Fakat bununla birlikte, Türkler artık yeni bir hayata geçmiş bulunuyorlardı. Bu yeniliğin başlıca iki kaynağı vardı. Birincisi, yeni bir inanç sistemini benimsemişlerdi ve bu inanç sistemi insanın sadece Tanrı ile değil aynı zamanda diğer insanlarla olan münasebetlerini de düzenliyordu. Bu yüzden Müslüman bir devletin, sosyal, siyasi ve iktisadi bakımdan da İslam’ın esaslarına uygun bir teşkilatlanmaya geçmesi gerekiyordu. İkincisi, Türkler Müslüman olarak yeni bir medeniyet dairesinin içine girmişler ve bu daireye dahil olan başka bir takım milletlerle kültür ve medeniyet alışverişi yapmaya başlamışlardır (E.Güngör, 1999:159).

  6.2. Müslüman Türklerde Dini Durum
  Materyalistler, genellikle idelerin ve özellikle de dini idelerin, gerçek sebepler olarak gördükleri ekonomik faktörlerin ‘epifenomen’leri (gölge olay) olduklarını kabul ettiklerinden, dinin de toplum hayatında sadece değerlerin korunması fonksiyonunun bulunacağını ve dolayısıyla da onun sosyal değişmenin etkin bir faktörü olmayacağını ve hatta ona engel oluşturduğunu öne sürmektedirler. Buna karşılık, dinin, geleneksel bir toplumda ortaya çıkması ve yerleşmesi bir toplumsal değişme olarak karşımıza çıkar. Durum ve şartlara göre ise dinin, yaratıcı değerleri vasıtasıyla sosyal değişmenin hâkim faktörü rolünü üstlenme eğilimi ve gücünü en azından potansiyel olarak kendinde bulundurduğu görülmektedir. Bununla birlikte, batıda modern kapitalizmin doğuşunda oynadığı rolde görüldüğü üzere din, sosyal ve ekonomik değişmenin ve dolayısıyla da yeni değerlerin yaratılmasında da etkin rol oynayabilir (Günay, 1998:335-7).
  Şunu da belirtmek gerekir ki, din değiştirmek, bir toplumun hayatı, tarihi, kültürü ve kaderi üzerinde, sanıldığından çok daha köklü sonuçları içeren bir olaydır ve Türkler için İslam dinini seçmiş olmakta öyle olmuştur. Zira din kadar insanı derinden kucaklayan başka bir olguya, insan topluluklarında bugüne kadar rastlanmamıştır. Özellikle Türkler gibi, pek bir zorlanma olmadan İslam dinini gönüllü olarak seçen milletler için, dini değişimin sonuçları çok daha köklü olmuş, geri dönüşü mümkün olmayan derin değişim ve dönüşümlere imkân vermiştir dense de unutulmamalıdır ki; Türklerin, İslamiyet’ten önce de bir kültürleri, medeniyetleri ve dinleri mevcuttu ve bunlar, bazılarının göstermeye çalıştıklarından çok daha ileri seviyeleri temsil etmekteydi. Nitekim, eski Türk dini, örf ve adetleri, kültürü ve medeniyetinden birçok unsurlar, çeşitli şekillerde, Türkler Müslüman olduktan sonra da hayatiyetlerini sürdürmeyi başarmışlardır ve hala da sürdürmektedir (Günay-Güngör, 1999:284).


  İslam dinine girdikten sonra Türklerde Şamanizm kalıntıları İslam dini sistemi içerisinde birlikte sürüp gitmektedir. Alevilik-Bektaşilikte ki ‘dedelik’ kurumu ile ‘kam-şamanlık’ arasında birçok noktadan benzerlik bulunduğu dikkati çekmektedir. İslam dinini kabul eden Türklerde Şamanizm’in en önemli izleri, ilk dervişlerin istedikleri zaman bir hayvan veya kuş şekline girebilmeleridir. Mesela, ‘Geyikli Baba’; bu dervişler geyiğe binerler ve tepelerinde geyik boynuzları bulunan şapkalar taşırlardı. Bu dervişler, yalnızca rahip ve sihirbaz mahiyetindeki insanlar değil, peşlerine taktıkları on binlerce Türk’ü yerleştiren liderler idi. Eski ve orijinal şaman elbiseleri, kuş veya hayvan şekillerini taklit etmek sureti ile yapılan elbiselerdi. Bunu giyen şaman, hem kendi atasının ve hem de istediği zaman o kuşun şekline girebileceğini göstermek istiyordu. Bu şekil değiştirmeye mitoloji araştırmalarında ‘metamorphose’ denir. Türkler ise, bu deyim karşılığı olarak ‘donuna girmek’ sözünü kullanılırlardı. Mesela Ahmet Yesevi, turna donuna; Hacı Bektaşi Veli, güvercin donuna, Abdal Musa ise geyik donuna bürünürlerdi. Şu bir gerçek ki Şamanizm ve totemcilik bir din olmaktan ziyade, bir inançlar sistemi, bir külttür. Bu en açık delili M.S. VIII. Yüzyıla ait olan Orhun Yazıtlarıdır. Bu yazıtlarda ‘kam’ kültüne hiç dokunulmamakta, sadece ‘Tanrı’ kavramı incelenmektedir. Türkler, İslam dinini kabul ettikten sonra da bu kült, uyum sağlayabildiği oranda, toplumsal yapısı içinde varlığını sürdürdüğü görülmektedir ( Türkdoğan, 2003:232-8).
  İslam kültür çevresinde Türkler, daha ziyade Şii eğilimli İranlılarla temas kurmalarına rağmen, büyük çoğunlukla Sünni idiler. Çünkü, İrani geleneklerle ilgisi az olan Sünnilik, aynı zamanda Türk düşüncesine uygun düşen bir akliliği ihtiva ediyordu. Türkler, Sünniliğin dört kolundan biri olan Hanefilikti benimsemişlerdi. Sebebi de, bu mezhebin iradeyi tanıyarak akıl yoluyla delillendirmeyi caiz görmesi ve bazı hukuki esaslarının Türk asıldan geldiği sanılan Semerkandlı Maturidi tarafından Maveraünnehir Türk çevresinde işlenmiş bulunması idi ve dolayısıyla Hanefiliğin, İslami hukuk nizamını zaman ve şartların icaplarına uydurmayı mümkün kılmak vb. yönleri ile gerçekçi ve tatbiki yanı yüksekti (Kafesoğlu, 1997:377). Bununla birlikte, her ne kadar Türklerin Sünniliği savunduğunu ve Hanefi fıkhına göre hareket ettiğini ifade etsek de, göçebe Türkmenlerin eski kavmi adetlerinin tesirinde kaldıklarını, bu bakımdan da fakihlerin kendilerine oldukça karışık ve sıkıntılı gelen öğütlerinden çok, kamların ve ozanların telkinlerine tâbi olduklarını, daha önce Hıristiyanlık, Budizm, Mazdeizm ve Maniheizm gibi çeşitli inanç sistemleriyle teması bulunan Oğuz Türkmenlerinin, daha İslamiyet’le temasa geçtikleri ilk dönemlerden başlayarak, kendi ananelerine uygun gelen Batıni cereyanlara meylettikleri vakıasına dikkat çekilmektedir. Böylece, din tarihinde sıklıkla görünen bir olay, Türk din tarihinde de kendini göstermiş, İslam kelamcılarının ve fakihlerinin uzun ve ince mantıklı hükümlerini kavrayamayan göçebe Türkmenler, İslamiyet’in kendi anladıkları ve geleneklerine uygun gelen şekillerine tabi olmuşlardır. Zaten, ihtida tarihi ve sosyoloji ile ilgili çalışmalar, çeşitli toplumlar içerisinde müesses dinlerin yayılması olayında, ‘resmi’ ve ‘kitabi’ dindarlıktan ziyade ‘mistik formlar’ın etkili olduğunu bize göstermektedir. Bu, en azından ilk yayılış ve ihtidalarda böyledir. Afrika’da İslamiyet’in XIX. ve XX. yüzyıllardaki yayılışında, XX. yüzyıldaki ihtida olaylarında da durum böyledir. Nitekim İslam dininin Türklerin arasında yayılması ve ilk planda yerleşmesi de böyle olmuştur.
  İslam dinine son derece bağlı olan Türk hükümdarları da milli gelenekleri icabı din açısından oldukça müsamahalı idiler. Karahanlılar, Türk örfünü devam ettirmişler; Harezmşahlar, Delhi ve Mısır sultanları, devlette milliliklerini korumada titizlik göstermişler; Türkmen beylikleri de bu yönden ortaya koydukları hassasiyetle Selçukluları örnek almışlardı. Tuğrul Bey’in Bağdat’ta taç giyme töreninin hatırası olarak kabartma tasvirli bir altın madalyon hazırlanması, Selçuklu devri kabartma heykel sanatının mahsulleri, Sultan Alparslan ve Melikşah’ın gayri-müslimlere karşı babaca davranışları, Sultan Sencer’in huzurunda cereyan eden dini-felsefi sohbetler, I. Kılıçarslan’ın Süryanilere ve Ermenilere müsamahakâr davranışı, Hıristiyanları hoş tutan ve Malatya’da Süryani patriği ile Kitab-ı Mukaddes üzerinde münakaşalara girişen, Konya’da bahçelere mermer heykeller diktiren II. Kılıçarslan’ın ve saray kapı ve duvarlarını insan resimleri ile Konya surlarını kabartmalarla süsleten I. Alaaddin Keykubad’ın; II. Sultan Keyhüsrev vb. gibi, insan tasvirli paralar bastıran Türkmen beylerin durumları Türk idarecilerin ne kadar özgür düşünceli olduklarını (Kafesoğlu, 1997:381) ve eski inançlarının bir şekilde yeni hayatlarına yansıdığını görmekteyiz.


  Türkler, başlangıçta İslamiyet’i normal şartlarda bilginler eliyle değil de, daha çok mistik yönü ağır basan dervişler eliyle öğrenmişlerdir. İslamiyet’i kabul ederek şehirlerde yaşayan Türkler, zamanla devletin desteklediği medreselerde öğretilen kitabi-dini icapları benimseyip dinin emirlerini yerine getirmeye çalışmışlardır. Bunun yanında sürekli göçebe hayatı yaşayan, İslamiyet’in bilgiden ziyade duygusal yönünü ön planda tutan ve İslamiyet’i şeklen ve sathi bir şekilde benimseyen Türkmenler ise, daha çok eski Türk inançlarına bağlı bir dini hayatı sürdürmeye çalışmışlardır (Bozkuş,
  1998:417).


  Türkler, İslam öncesinde hayat şartları gereği şehircilikten uzak, çadırda yaşamaya alışkın, basit bir hayat sürdürmüşlerdir. Bu nedenle, din ve mezhep konularına pek ilgi duymamış, hatta başlangıçta İslamiyet’i benimsediği halde, yine de kendi milli geleneklerine bağlı kalmışlar, yaşantılarında bir değişikliğe gitmemişlerdir. Bu arada eski Şamani inançlara benzeyen inançlara da sıcak bakmışlardır. Bu bağlamda, Türklere İslamiyet’i seçtikten sonra en uygun gelen inançlardan birisi de keramet sahibi, her derde deva bulan ve gaipten haber veren Kam’ların yerine Müslüman şeyhlerin ve evliyanın geçmesi olmuştur. Bunlar göçebe Türklere İslamiyet’i geniş, yumuşak bir ruh ve mana ile anlatmışlar ve Türklerin İslamlaşmasında önemli katkılar sağlamışlardır (Bozkuş, 1998:410).


  Bunun yanında, ariflerin uzun zaman aç kalmaları, herkesin yapamayacağı büyük ve ağır işleri yapmaya çalışmaları ve gelecekten haber vermeleri gibi inançlar Şamanların usullerinin bir devamı olarak Türkler tarafından tarikatlara sokulmuştur. Yine yağmur isteme esnasında başın açık, saçların dağınık olması ve semaya doğru bir takım sözlerin söylenmesi ile Müslümanların yağmur duası esnasında yaptıkları uygulamalar arasında benzerlikler vardır. İslamiyet’i rasgele bir şekilde anlayan ve İslam kültür merkezlerinden uzak sahalarda göçebe olarak yaşayan Türkmenler uzun zaman eski inançlarını Müslüman olduktan sonrada korumaya çalışmışlardır. XVIII. Yüzyılda bile Kıpçak bozkırlarında göçüp konan Kazak-Kırgızların Müslümanlığı, şamani inançlarla karışıktı (Bozkuş, 1998:418).


  İslamiyet’i benimsedikten sonra da göçebe Türklerin hayatında varlığını sürdüren eski inançlar, bu insanlar tarafından yadırganmamış, ancak bir takım anlam değişikliğine uğramıştır. Ayrıca göçebe Türkler arasında, daha çok sûfi ağırlıklı fikirler arasında gelişen H.z. Ali ve Ehl-i Beyt sevgisinin etkin olduğu bir dini anlayış da yayılmıştır. Bunlar eski inançlarına İslami çerçeve içerisinde rasgele de olsa devam ettirmişlerdir (Bozkuş, 1998:418).


  Türkler Müslüman olunca, tarihlerini, efsanelerini ve geleneklerini, kısacası kültürlerini İslamî ruh ve motiflerle yeniden düzenlediler. Böylece menşe efsanelerinde, Sami telakkiye uygun olarak Türkler, Nuh peygamberin oğlu Yafes’in soyuna bağlandılar. İslami dönemde Oğuz namelerde yahut Şecer-i Terakimelerde bunun örnekleri mevcuttur. İran kültürünün hâkim olduğu bir çevrede Müslüman olmak, dinleri gibi kültürlerinde de Arap motiflerinden çok İranlı kültür motiflerinin Türklerin arasına nüfuz imkânı sağlamıştır. Böylece, İslamiyet öncesi geçmişlerini unutan Türklerden mesela Karahanlılar, kendilerini bir İran efsanesinden alınan adla Afrasyaboğulları Hanedanı olarak gösterdiler. Öte yandan, birçok Türk ailesi, Ehli Beyt sevgisi ve H.z. Ali vasıtası ile veya ashaptan bir başkası aracılığı ile kendilerini H.z. Peygamber’e bağladılar. Özellikle Tasavvuf ve tarikat silsilenamelerinden bu itibari bağlantıların örneklerini sıklıkla görmemiz mümkündür. Bunun yanında Türkler Müslüman olduktan sonra kendilerine ait efsanelerinde ve destanlarında eski Türk kültürünün motiflerini İslami temalarla benzemeye çalışmışlardır. Burada hep ihtida psikolojisi altında eski inançlara bir olumsuz vaziyet alışı görmemek mümkün değildir. İslam dini yayıldıkça, eski dinin kamlarının hakir görülmeleri aynı psikolojinin başka bir tezahürünü bize sunmaktadır (Günay-Güngör, 1999:285).


  Bunun yanında, Müslüman Türklerden Kazak-Kırgızlar, diğer Müslüman Türklere nazaran, eski geleneksel inançlarını en çok muhafaza eden kavimdir. Nitekim, İslam dininin namaz, oruç, zekât gibi emirlerini çok dikkatle yerine getirirler; garipleri himaye, öksüz ve kimsesizlere şefkat, merhamet, doğruluk gibi ahlaklarıyla diğer Müslüman kavimlerinden üstün bulunurlar, fakat yemin, evlenme, miras, def’in töreni gibi meselelerde eski adetlerinden ayrılmamışlardır. Baksı’larına, yani eski kamların haleflerine, inanırlar. Baksı’lara hizmet eden ruhların bulunduğuna, büyük baba ocağının kutsiyetine, ateşe yağ atmakla ölüleri memnun ettiklerine inanırlar. Bununla beraber hafızlara hatim indirtmeyi de ihmal etmezlerdi (İnan, 1952:27).


  Türklerin eski inançlarını devam ettiğine dair örnekleri çoğaltabiliriz. Mesela, XIV. yüzyılda Müslüman Oğuzların yas ve ölü aşı törenleri eski geleneksel inançlarıyla benzerlik göstermekteydi. Dede Korkut’ta, Müslüman Oğuzlara ait matemde görülen yüz yırtıp, saç yolup ağlamak, bağıra çağıra ağıt söylemek, beyaz çıkarıp kara giymek, ölünün bindiği atın kuyruğunu kesmek, at kesip aş vermek geleneksel inançlarındaki ölüler kültüne mahsus ayinlerindeki unsurlarıdır. Bunun yanında, mezarlara ve ağaçlara nezir olarak paçavra bağlamak, Türklerin geleneksel inançlardan biridir. Bütün bunlar, Müslüman Türklerin halk tabakası içinde dini bir vazife imiş gibi telakki edilmektedir. Eski Türkler bu ‘nezr’i, dağ, orman, ağaç, su ruhlarına, umumiyetle ‘yer su’ dediği kült’e bağışlar, ‘yer su’ ruhları merhametli ve koruyucu ruhlardır; az şeye kanaat ederler, darılmadıkça kanlı kurban istemezler, Müslüman Türkler ise bununla bir velinin ruhuna bağışlarlarmış. Yani ‘yer su’ kült’ü gerçek veya uydurma velilerin mezarlarına yerleşmiştir. Yine toplanan etnografya ve folklor materyalleri Anadolu köylerinde Türklerin eski inançlarından kalıntılar gözlenmiştir. Herkesin bildiği ağaçlara ve türbelere bağlanan paçavralar, kötü bir ruhun bulunduğuna inanç olarak karşımıza çıkan, ‘albastı’, ‘al karası’, yine bunun yanında, kötü ruhların çaldığı ‘talih, saadet unsurunu’ geri getirmek için yapıldığına inanılan eski Türklerin ‘kut kuyma’ dediği ‘kurşun dökme’ (İnan, 1952:24-9) adetleri de Türklerin eski inançlarından İslam dinine taşıdıklarını görmekteyiz. Aynı şekilde halkın İslam dini içerisinde kabul ettikleri ölünün arkasından ‘sevabını ölünün ruhuna bağışlamak’ üzere fakirlere yemek ve helva vermek âdeti Türklerin İslam dinine girmeden önce ‘aş verme’ (İnan, 1976) şeklinde karşımıza çıkmaktadır.


  Türkler İslamiyet’i kabulüyle birlikte İslamiyet giderek Türklerin adeta milli dinleri haline gelmeye yüz tutarken, savaşçı bir kavim olan Türklerin bu özelliği, İslam’ın cihad ruhu ile de gayet güzel bağdaşmıştı. Böylece Türkler, İslamın cihadını ve onun sevap ve faziletini, şehitliğin vaat ettiği ahiret mükâfatını, daha önceki dinlerinde ki mevcut akideleri ile bağdaştırdılar ve daha yüksek bir dine ve medeniyete kavuşma imkânına eriştiler. Öte yandan Türkler İslam dinine girmekle, bir yandan Hıristiyan dünyası ve özellikle Ortodoks Hıristiyanlık, diğer tarafta Çin tarafından asimle edilmek tehlikesinden kurtuldukları gibi, İslam dininden aldıkları değerler sayesinde, milli benliklerini muhafaza etmek ve geliştirmek imkânını da elde etmiş oldular. Oğuz Türkleri İslamiyet’i kabul etmeden önce batıya gelmeleri halinde Hıristiyanlaşarak milli kimliklerini kaybetme tehlikesiyle baş başa kalacaklardı, Türkler İslam’ı Müslüman olmakla hem siyasi inisiyatifi ellerine geçirdiler, hem de milli kimliklerini koruma imkânına kavuştular (İnan, 1976:286-7).

 2. #7
  Aranan Üye Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Oct 2010
  Mesajlar
  1.510
  Blog Yazıları
  3
  Tecrübe Puanı
  42345006

  Tanımlı Ce: İslamiyetin Kabulünün Türklerin Yaşantılarına Etkileri

  7. TÜRKLERİN İSLAMİYET’E ETKİLERİ

  Türkler Müslüman olana kadar her türlü yüksek meziyete sahip olan, fakat henüz dünyada kendi yerini tam bulamamış bir milletti. İslam sayesinde Türkler birliğe kavuşmuş ve eriyip yok olmaktan kurtulmuşlardır. Fakat öbür yandan İslam âlemi de Türklerin Müslüman olmasıyla taze bir kan ve can buldu (Güngör, 1999:62).


  Bilindiği gibi Türklerin büyük topluluklar halinde İslam dinini kabul ettikleri ve ilk Türk-İslam devletlerinin kurulmaya başladığı X. yüzyıl, İslam medeniyetinin zirveye ulaşıp, durgunluk içerisine girdiği bir devredir. İslam Devleti çok geniş sınırlara ulaşmasına karşılık devletin, bu sınırları koruyacak, ülke içerisindeki asayiş ve düzeni sağlarken, aynı zamanda da yeni toprakları Müslümanların hizmetine açacak taze kuvvetlere ihtiyacı vardı. Çünkü Arap ve İranlı unsurlar artık enerjilerini büyük ölçüde kaybetmiş bulunuyorlardı. İşte İslam dinini kabul eden Türkler bütün bu ve İslam dininin ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri üstlenmişlerdi (Yazıcı, 2002:66-7).


  Nitekim, Selçuklu idaresinde Türk hâkimiyeti başlamadan önce İslam dünyası iç ve dış buhranlara düşmüş ve büyük tehlikelerle karşılaşmış bulunuyordu. İslam medeniyeti ilim, kültür, felsefe ve teknikte durumunu muhafaza etmesine rağmen Müslümanlar can güvenliğini kaybetmişlerdi. İçeride mezhep ayrılıkları ve fikir ihtilafından çıkıp bir nifak halini almış; İslam nizamını yıkıcı şiddetli mücadeleler gelişmişti. IX. yüzyılda patlak veren Bâbek hareketi de bu döneme rastlar. X. yüzyılda aşağı Irak taraflarında meydana çıkan Karmatiler ise, köle, işçi ve köylülerin birleşmesi ile kominal bir idare kurmuşlardı. Sasaniler zamanında Mazdak komünist doktrini ile yirmi sene kadar İran İmparatorluğunu alt-üst etmiş; asilzade ve ruhban sınıfına karşı açtığı mücadele ile mal ve kadının iştirakine dayanan bir mezhep meydana getirmişti (Turan, 1999:170-1).


  İslam dünyası ve medeniyeti için büyük tehlike teşkil eden eski Zerdüşt ve Mezdek taraftarlarının Batıni ve Gulat-ı Şia adı altında İslam medeniyetini baltalama hareketleri çok şiddetli ve tehlikeli bir mahiyet almıştı. İslam âleminin sarsılmasından faydalanan îsmaili ve Karmati fırkaları İslam dini ve hâkimiyeti yerine İran’ın eski düalist ve komünist dinlerini koymaya çalışıyorlardı. Karmatiler bizzat halifelik merkezine yakın sahaları, Suriye’yi ele geçirdikten sonra İslamiyet’in mukaddes şehri Mekke’ye tecavüzleri ve Hacer-i Esved’i götürmeleri de Müslümanları heyecana düşürmüştü. İslam dünyası içeride bu sıkıntılarla uğraşırken dışarıda da İslam dünyasının bu sıkıntılarından faydalanan Bizans İmparatorluğu, Makedonya sülalesine mensup kuvvetli hükümdarlar idaresinde, artık müdafaa siyasetini bırakıp taarruza geçerek ordularını halifelik merkezine doğru ilerletiyordu. Sadece Bizanslılar değil Uygurlar da Maniheistleri himaye maksadıyla Samanileri tehdit ediyorlar ve bunun yanında Hazarlar da Yahudi havrasının yıkılmasına karşı memleketlerindeki Müslümanları sıkıştırmaya başlamışlardı (Turan, 1999:469). İşte Türklerin kitleler halinde İslam dinine girmeleri ve İslam dünyasına hâkimiyetleri bu buhranlı döneme rastlamaktadır.


  Böylesine buhranlı bir iç ve dış tablo karşısında, geniş Türk kitlelerinin X. yüzyıldan itibaren İslam dinine ihtidası, İslam dünyasında sevinçle karşılanıyordu. Hatta Türklerin İslam dinini kurtaracağına dair bir takım hadisler, tefrişat ve kehanetler kendilerini göstererek yaygınlaşıyordu (Günay-Güngör, 1999:470). Müslüman dünyasının bu ümitleri boşa çıkmamıştı. Oğuz Türklerinin Müslüman olması ve Selçuklular idaresinde, kuzey Afrika hariç, bütün İslam dünyasını hâkimiyetleri altına almaları İslam medeniyeti ve kavimlerine kudret ve hayatiyet getirdi; aşırı Şii ve yıkıcı faaliyetler bertaraf edildi. Türkler siyasi liderliği almakla ve manevi liderliği halifeye vermekle beraber bu iki kuvvet Türk-İslam mefkûresi etrafında birleştirildi. İslam dininin sultanı ve hamisi olan Selçuklu hükümdarları ilk İslam istilasında kanatları kırılan ve tekrar kanatlanarak şiddetli taarruzlara geçen Bizans İmparatorluğunu durdurmanın yanı sıra onu Anadolu’dan atmak sureti ile asırlarca başarılamayan bir cihat mefkûresini de gerçekleştirdiler. Türkistan’dan göç eden insanlara bu sayede yeni bir yurt kazanıldı ve diğer Müslüman ülkeler de bu göç etme baskısından kurtarıldı. Böylece Türkler İslam dünyasını iç buhranlardan ve dış tehlikelerden emin bir duruma getirdiler (Turan, 1999:175).


  İslam dinini kabul eden Türkler, bu dine yalnızca asker olarak hizmet etmiş değillerdir. Müslüman Türkler siyasi, idari ve ilmi alanlarda da önemli başarılara imza atmışlardır. Nitekim önceleri Arapların, sonra İranlıların ve İslamiyet’i din olarak benimsemiş bütün milletlerin, kaynağını İslam’dan alarak geliştirdikleri İslam kültür ve medeniyetinde, Türklerinde önemli katkıları bulunmaktadır. Bunların en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: Ebu Nasr Muhammed el-Farabi (ö.950); şaş bölgesinde Farablı bir Türk’tür. İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük filozoflardan ve âlimlerden biridir. Bunun yanında İslam dünyasında ilk dönemde yetişen Türk asıllı âlimlerin başında musikişinas İbn Süreyc gelmektedir. O, Emeviler döneminde yetişen dört büyük musiki üstadından biridir (Yazıcı, 2002:68). Bunun yanı sıra İbn Sina, Cüveyni, Biruni, Yusuf Has Hacip, Kaşkarlı Mahmut, Zemahşeri, Şehristani, Fahruddin er-Razi, Alişir Nevai, Buhari, Maturidi, Ali b. Osman el-Oşi ( Erdem, 1998:89) gibi büyük ilim adamlarının İslam kültür ve medeniyetine çok önemli katkıları olmuştur.


  Türkler aynı zamanda İslam dinine farkı bir anlayış getirmiştir. Genel olarak rasyonel, kitabî bir dindarlığı benimsemiş olmalarına rağmen Türklerin dini yaşayışlarında önemli bir yer tutan geleneksel halk dindarlığının Türk insanının diğer dinlere ve kültürlere mensup olanlara karşı hoşgörülü bir tutum sergilemesinde etkili olduğu söylenebilir. Temel insani nitelikler olarak kabul edilen ‘insana saygı’, ‘sevgi’, hoşgörü’ ve ‘güzel ahlak’ vb. değerler Türk-İslam anlayışının da karakteristiğini oluşturmaktadır. Bu anlayış, dil, din, ırk ve düşünce ayrımı gözetmeden bütün insanlığı sevgi ile kucaklar. Yeryüzünde yaşayan bütün insanları bir ve kardeş olarak kabul eder. İnsan kalbini, Allah’ın evi olarak kabul edilen Kâbe’ye benzetir. İnsana yardımcı olmayı, gönül yapmayı teşvik eder; gönül kırmayı Kabe’yi yıkmaya benzeterek reddeder. Dolayısıyla İslam’ı sade, temiz, açık ve aydınlık bir şekilde algılayan ve onu başkalarına karşı düşmanlık aracı yapmadan gösterişsiz bir şekilde yaşayan Türklerin din anlayışı, ayakları Türk-İslam medeniyetinde, aklı evrensellikte olup bütün insanları kucaklayan (Kirman, 1993a:58) bir İslam anlayışına sahip olduğunu söyleyebiliriz.
  Türk Müslümanlığı anlayışının, çeşitli fundemantalist yönelimlerine karşı olmasının yanı sıra siyasal İslamcı söylemlere de imkân tanımayan, hoşgörülü ve akılcı bir anlayışı temsil ettiğinin altı çizilmelidir. Bu bağlamda Vahhabi selefiliğinin tutucu ve kuralcı dindarlığına karşı Türk Müslümanlığının tasavvufi bir derinliğe ve akli yoruma kapı açtığı, yine fundamantalist katılığa ve şiddete karşı ise hoşgörüyü öne çıkardığı görülmektedir (Yılmaz, 2002:60). Türkiye aynı zamanda laikliği anlayış ve uygulayış bakımından da diğer İslam devletlerinden ayrılmış, siyasi reform ile siyasi modernizmi gerçekleştiren ilk Müslüman devletlerinden biri olmuştur (Fazlurrahman, 2000:310-311).


  Burada şunu da belirtmek gerekiyor ki, Türkiye Müslümanlığı, değişik kültürler ve dinlerle, değişik hayat tarzlarıyla bir arada yaşama konusunda, belki öteki İslam ülkelerinde bu kadar yoğun olarak görülmeyen çok zengin bir tarihi tecrübeye sahiptir. Bu özellik, Türkiye Türklerine, Osmanlı İmparatorluğu zamanında çok ilginç bir etnik ve kültürel çeşitlilik üzerinde hüküm sürebilmek ve üstelik uzun yüzyıllar boyunca da bu çeşitliliği yaşatabilmek imkanını vermiştir. XV. yüzyılda Osmanlı Devletine, Katolik engizisyonunun pençesinde ki Yahudileri kurtararak onlara kucak açtıran da bu tarihi tecrübedir. Bu tecrübenin pratikte bir özelliği daha vardır ki, o da, İslam dünyasının batı ucunu teşkil etmesi sebebiyle, onun Hıristiyan dünya ile temasını sağlama gibi büyük bir tarihsel misyonu yerine getirmiş olmasıdır. Türkiye Müslümanlığı bu sebeple, İslam dünyasının en batılı örneğini teşkil ettiği kadar, aynı zamanda Ortadoğu Müslümanlığının hemen bütün karakteristikliğini de sergiler. Türkiye Müslümanlığının temelde Türk tarih ve kültürünün kendine mahsus şartlarının ürünü olduğu tarihsel gerçeğin bir yüzü ise, genelde, içinde yer aldığı Ortadoğu Müslümanlığının bir parçası bulunduğu da bu tarihsel gerçeğin öteki yüzüdür(Ocak,1999:121-2).

  SONUÇ

  Bir inancı terk edip başka bir inanca geçmek çok zor bir olaydır, hele bir milletin kitleler halinde din değiştirmesi söz konusu olduğunda bu zorluk bir kat daha artmaktadır. Din değiştirme kolay olmadığı gibi, bir anda olup biten bir hadise de değildir, aylar yıllar alan uzun bir süreç işidir. Türklerin İslam dinine geçişi de yaklaşık üç asrı alan uzun bir süre içerisinde gerçekleşmiştir. Bu uzun süreç birçok araştırmacının dikkatini çekmiş ve birçok araştırmaya konu olmuştur. Biz de daha ziyade tarihçilerin dikkatini çeken bu konuya sosyolojik açıdan yaklaştık.


  Her ne kadar araştırmamızda, Lofland ve Stark’ın süreç modelinden faydalanıldıysa da, bu model Din Psikolojisi sahasında yapıldığı için kitleler halinde din değiştirme hadiselerinde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle süreç modellerinin hepsini araştırmamızda kullanamadık. Bununla birlikte süreç modellerine eklemede bulunduk. Bu yedi maddenin dışında “yeni girilen dinle yaşanılan kültürün uygunluğu” da din değiştirme sürecinde önemli bir unsur olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.


  Türklerin, bir arayış içerisindeyken İslam diniyle güneyden göç etmesi neticesinde Müslüman Araplarla karşılaşması ve kültürel bir etkileşime girmesi ile Abbasi idaresinin Türklere gösterdiği ehemmiyet ve önemden ötürü kitleler halinde İslam dinine girdiklerini görmekteyiz. Bu da bize, Türklerin İslam dinine geçişlerinde Lofland ve Stark’ın geliştirmiş olduğu süreç modellerinden, dördüncü madde ‘Gireceği harekete hayatın bir dönemeç noktasında rastlamalı, yolları kesişmeli’ ve yedinci madde olan ‘Grup üyeleri kendisine ehemmiyet vermeli ve aralarında aşırı bir ilişki meydana gelmeli, hareketin kendisine değer verdiği kanısına varmalıdır’ maddelerinin etkili olduğunu göstermektedir.
  Uygunluk maddesi, Türklerin değiştirme sürecinde önemli bir yer oluşturur. Çünkü Türkler kültürlerine çok bağlı bir millettiler. Kültürleri o kadar güçlü ve etkiliydi ki, kültürleri bütün yaşamlarını kuşatmış durumdaydı ve ister istemez din de kültürün bu gücünden etkilenmekteydi. Türkler başka bir dine girdikleri vakit girdikleri dinin kendi kültürlerine uygun olup olmadığına bakıp ya o dinden hemen çıkıyorlardı ya da kültürlerine ters olan dinde kalıp Bulgarlar, Macarlar örneğinde olduğu gibi Türklüklerini kaybediyorlardı. İşte bu noktada, Türkler Araplarla girdikleri ilişkiler neticesinde İslam dininin kendi yaşayışlarına uygun olduğunu gördükten sonra İslam dinine geçişleri daha da kolaylaşmıştır, hatta Türkler İslam dinini o kadar benimsediler ki onu milli dinleri haline getirdiler.


  Ayrıca Türklerin, din seçerken pasif olmadığını bilakis girecekleri dinleri ölçüp biçtikten sonra onu benimseme yoluna gitmeleri neticesinde aktif bir rol oynadıklarını görmekteyiz. Türkler bu tavrı aynı zamanda deneysel ve entelektüel motife bir örnek teşkil edebilir. Daha önce de belirtildiği üzere entelektüel motifte, toplum din değiştirmeden önce girmeyi düşündüğü din hakkında bilgi topluyor, deneysel motifte ise, toplum yeni dine girdikten sonra girdiği dinle ilgili olarak ‘hele bir göreyim’ mantığı ile hareket ederek topladığı bilgiler neticesinde din değiştirmeye karar verir. Türklerin din değiştirmelerinde bu özelliklerin canlı olduğunu görmekteyiz.


  Türklerin İslam olmalarındaki tartışmalardan biri de Türklerin İslam dinine zorla mı yoksa isteyerek mi girdikleri meselesidir. Hiç şüphesiz, Türkler İslam dinine kitleler halinde girmeleri kendilerine mevali olarak kabul eden Emeviler döneminde değil de kendilerine her türlü kolaylığı sağlayan ve birçok Türk’ü devletin üst kademelerine getiren Abbasiler döneminde olmuştur. Bu da Türklerin İslam dinini isteyerek ve gönüllü bir biçimde tercih ettiklerini göstermektedir.
  Bir dinden diğer bir dine geçiş sadece dini hayatı değil aynı zamanda bütün sosyal hayatı etkilemektedir. Bir toplumun toplu halde din değiştirmeleri o toplum içerisinde dini değişimin yanı sıra sosyal ve kültürel bir değişimi de beraberinde getirmektedir. Türklerde de dini değişimin yanı sıra sosyal ve kültürel değişimin de meydana geldiğini görmekteyiz. Fakat bu değişim ‘ak’ın kara olması’ şeklinde olmayıp, farklı şekillerde meydana gelmiştir. Türkler İslam diniyle bire bir zıt olan adet ve geleneklerini terk etmişler ama bunun yanında, örneklerine araştırmamızın son bölümünde sıkça yer verdiğimiz gibi, diğer âdet ve geleneklerini ya direk geçirmişler ya da İslamî bir şekle sokup o şekilde yaşantılarını devam etmişlerdir.

  Volkan Sarı

  KAYNAKÇA
  ARON, Raymond 2000, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, çev. Korkmaz Alemdar,
  4.Baskı, Bilgi Yay., Ankara 524s ARSLANTÜRK Zeki, AMMAN M. Tayfun 2001, Sosyoloji, Çamlıca Yay., İstanbul
  472s
  AYDIN, Erdoğan 2001, Nasıl Müslüman Olduk, Cumhuriyet Kitapları, 255s BALTACIOĞLU, İ.Hakkı 1957, “Dine Doğru”, AÜİFD., C.6, S. 1-4, Ankara 44-59 BİLGİÇ, Emin, “Türkler ve İslamiyet”, DİBD, C.11, Sayı.110-111 BODUR, Hüsnü Ezber 2003, “Moonculuk Hareketi ve Türkiye’de Benzer Bir Cemaat
  Yapılanmasının Sosyolojik Analizi” KSÜİFD, S.1, Yıl.1, 13-39 BOZKUŞ, Metin 1998, “Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve Aleviliğin Türkler Arasında
  Yayılması”, CUİFD., S.2. Sivas 409-418 DANIŞMEND, İ.Hami 1994, Türk Irkı Niçin Müslüman Oldu, 3. Baskı Burak Yay.,
  İstanbul 1-5
  DOĞAN, İsmail 2000, Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar, Sistem Yay., İstanbul 496s
  DOĞAN, İsa 1997, Türklük ve Alevilik, Samsun, 219s
  ECER, Vehbi 1991, İslam Tarihi Dersleri, Kayseri, 180s
  ELİADE, Mircae 1999, Şamanizm, çev. İ.Birkan, İmge Kitabevi, Ankara 512s
  ELİADE, Mircae 1995 Dinin Anlam ve Sosyal Fonksiyonu, çev. M.Aydın, 2.Baskı,
  Konya Din bilimleri Yay., Konya 214s ERDEM, Mustafa 1998, “Geleneksel Türk Dini ve İslam”, Dini Araştırmalar, C.1, S.2,
  79-91
  ERGİN, Muharrem 1999, Orhun Abideleri, 24. Baskı, Boğaziçi Yay., İstanbul 147s
  ERKAL, Mustafa E. 1999, Sosyoloji, 10. Baskı, Der Yay., İstanbul 402s
  ESİN, Emel 1978, İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi ve İslam’a Giriş, İstanbul
  264s
  FREYER, Hans (1964), Din Sosyolojisi, çev. T.Kalpsüz, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 192s
  FAZLURRAHMAN 2000, İslam, 6.Baskı, Ankara Okulu Yay, Ankara 357s GİDDENS, Anthony 2000, Sosyoloji, çev. Hüseyin Özel, Cemal Güzel, Ayraç Yay., Ankara 673s
  GÖKALP, Ziya 1974, Türk Medeniyeti Tarihi, C.II, Türk Kültür Yay., İstanbul 382s
  1977, Türk Töresi, İnkılap Yay., İstanbul 128s
  GÜNAY, Ünver, GÜNGÖR, Harun 1999, Türk Din Tarihi, Laçin Yay., Kayseri 538s
  GÜNAY, Ünver 1998, Din Sosyolojisi, İnsan Yay., İstanbul 608s
  GÜNGÖR, Erol 1999, Tarihte Türkler, 8.Baskı, Ötüken Yay., İstanbul 425s GÜNGÖR, Harun, 2000, “Geleneksel Türk Dininde Din Anlayışı”, Dinler Tarihi
  Araştırmaları II (Sempozyum 20-21 Kasım 1998 Konya), Ankara 155-178 HAMİDULLAH, Muhammed 2003, İslam Peygamberi, çev. Salih Tuğ, C.1, Ankara
  655s
  HARALAMBOS, M. and M. Holborn 1997, Sociology, 4th edition, Collins Educational,
  London 76-99
  HİLMİ, Ahmet 1974, İslam Tarihi, Ötüken Yay., Ankara 846s
  HÖKELEKLİ, Hayati 1998, Din Psikolojisi, TDV Yay. Ankara 234s
  İNAN, Abdulkadir 2000, Tarihte Ve Bugün Şamanizm, Ankara 310s
  1976, Eski Türk Dini Tarihi, İstanbul, 256s
  1952, “Müslüman Türklerde Şamanizm Kalıntıları”, AÜİFD., C.I, S.4,
  Ankara 19-30
  KAFESOĞLU, İbrahim 1997, Türk Milli Kültürü, 16.Baskı, Ötüken Yay., İstanbul 466s
  1980, Eski Türk Dini, Ankara, 64s
  KANTAR, Cemal 1972, “Türklerin İslam Dinini Kabulü”, DİBD, C.11, S.2, Ankara
  112-114
  KARA, Seyfullah 2002, Anadolu Selçuklularında Din ve Din kurumları, yayınlanmamış doktora tezi, Erzurum 224s
  KİRMAN, M. Ali 1999, “Batıda Ortaya Çıkan Yeni Dini Hareketlerin Bazı Özellikleri
  ve Toplumsal Tabanları”, Dini Araştırmalar, C.2, S.4, 223-231
  2003, “Küresel Bir Model Olarak Türkiye” , KSÜİFD , S.2, Yıl.1, 53-68
  2004a, “Din Değiştirme Olgusuna Sosyolojik Yaklaşım” Dini Araştırmalar,
  C.6, S.18, 75-88
  2004b, Din Sosyolojisi Terimler Sözlüğü, Rağbet Yay., İstanbul 272s
  2004c, “Beyin Yıkama Teorileri”, AÜİFD, C.XLV, Sayı 1, 107-132
  KİM, Heon Choul 2003, Din Değiştirmenin Entelektüel Arka Planı, Kaynak Yay., İstanbul 176s
  KİTAPÇI, Zekeriya 1995, İlk Müslüman Türk Hükümdar ve Hakanları, 2.Baskı, Konya
  266s
  KOCA, Salim 1996, “Türkler ve İslamiyet”, Erdem (Atatürk Kültür Merkezi Dergisi),
  C.8, S.22, 263-286
  KOCAOĞLU, Sami 1971, “Türkler ve Müslümanlık”, DİBD., C.10 S.114-115, Ankara
  427-430
  KÖPRÜLÜ, Fuad 1981, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 4.Baskı DİBY, Ankara 415s
  KÖSE, Ali 1997, Neden İslam’ı Seçiyorlar, TDV, İstanbul 183s
  LOFLAND, John and STARK Rodney 1965, “Becoming a World-Saver: A Theory of Conversion to a Deviant Perspective”, American Sociological Review, Vol.30: 862-875
  LOFLAND, John and SKONOVD, Norman 1981, “Conversion Motifs”, Journal for the
  Scientific Study of Religion, 20: 373-385 OCAK, Ahmet Yaşar 1999, Türkler, Türkiye ve İslam, İletişim Yay., İstanbul 190s OKUMUŞ, Ejder 2003, Toplumsal Değişim ve Din, İnsan Yay., İstanbul 437s OZANKAYA Özer 1999, Toplumbilim, Cem Yay., İstanbul 552s ÖGEL, Bahattin 1985, İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara 401s PEKER, Hüseyin 1979, Din Değiştirmede Psiko-Sosyolojik Etkenler, basılmamış
  doktora tezi, Ankara 139s RAMBO, Lewis R. 1993, Understanding Religious Conversion, Yale University Pres,
  New Haven and London, 239s RASONYİ, Laszlo 1971, Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay.,
  Ankara 420s
  RICHARDSON, James T. 1985, “The Active vs Passive Convert: Paradigm Conflict in Conversion/Recruitment Research”, Journal for the Scientific Study of Religion, Vol.24, 163-179
  SEZEN, Yümni 1993, Sosyoloji Açısından Din, 2.Baskı, İFAV, İstanbul 206s
  SNOW, David and MACHALEK Richard, “The Convert as a Social Type”,
  Sociological Theory, San Francisco: Jossey-Bass, pp. 259-288 TOGAN, Zeki Velidi 1970, Umumi Türk Tarihine Giriş, C.1, 2.Baskı, İÜEF. Yay., İstanbul 537s
  TÜMER, Günay 1986, “Çeşitli Yönleriyle Din”, AÜİFD., XXVIII. Ankara 213-267 TÜMER, Günay, KÜÇÜK, Abdurrahman 1988, Dinler Tarihi, Ocak Yay., Ankara 264s TÜRKDOĞAN, Orhan 2003, Türk Tarihinin Sosyolojisi, Kültür Sanat Yay., İstanbul
  448s
  TURAN, Osman 1999, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi 1, 12.Baskı, Boğaziçi Yay., İstanbul 347s
  1946, “Türkler ve İslamiyet”, AÜDTCFD., C.4, S.4, Ankara 457-485
  WACH, Joachim 1990, Din Sosyolojisi, çev. Ünver Günay, EÜY., Kayseri 482s WEBER, Max 2002, Sosyoloji Yazıları, çev. Taha Parla, İletişim Yay. İstanbul, 547s
  YAZICI, Nesimi 2002, İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, TDV, Ankara 447s
  YILDIZ, Hakkı Dursun 1981, “İslamiyet ve Türkler”, DİBD, Özel Sayı, Ankara 285¬315
  YILMAZ, Hüseyin 2002, “Türk Müslümanlığı, Dindarlık ve Modernlik” , İslamiyat, C.5, S.4, 57-66

 3. #8
  Aranan Üye Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Oct 2010
  Mesajlar
  1.510
  Blog Yazıları
  3
  Tecrübe Puanı
  42345006

  Tanımlı Ce: İslamiyetin Kabulünün Türklerin Yaşantılarına Etkileri

  Konunun özeti olarak..

  Türkler tarihleri boyunca pek çok din ve inanış biçimini benimsemiştir.Ancak bu dinler içerisinde en çok Göktanrı ve İslamiyet yayılmıştır.Bir toplumun sahip olduğu dini;sanatını,geleceğini,giyim kuş******ahlak yapısını,zevklerini,dilini ve ortak amaçlarını etkilemektedir.Bu nedenle din değiştirmek oldukça zordur.8 yy. ile 12.yy arasında Türk toplumu tarihinin en köklü değişimini yaşamış,bu nedenle tarihçiler Türk tarihinin İslamiyet öncesi ve sonrası olarak 2 bölümde incelemişlerdir.
  Türk-Arap mücadeleleri Abbasiler döneminde şiddetini kaybetti.Çin ve Abbasi orduları arasında 751 yılında Talas savaşı Karluk Türklerinin Müslümanların yanında yer almasından dolayı Abbasilerin üstünlüğü ile sonuçlandı.Bu savaştan sonra Türk-Arap ilişkileri olumlu yönde gelişti.Bu olay Orta Asya’nın kaderini değiştirirken,Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde de etkili oldu.Talas savaşında Çinlilere karşı Arapların yanında yer alan Karluklar 10.yy’dan itibaren kalabalık gruplar halinde İslamiyet’i kabul ettiler.
  TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABUL ETME NEDENLERİ
  Türkler 10.yy başlarından itibaren büyük kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar.Bunda Türklerin İslam öncesi inanışları ile İslamiyet arasında büyük benzerliklerin bulunması etkili olmuştur.
  TÜRKLERİ İSLAMİYETE GİRMEYE TEŞVİK EDEN FAKTÖRLER
  1-Türkler diğer dinlere karşı engin bir hoşgörüye sahipti.İslamiyet de bir hoşgörü diniydi.
  2-Eski Türk dini ile İslamiyet arasındaki benzerlik:
  a-Tek tanrı inancı b-Ahiret inancı c-Hac ve kurban ibadetlerine benzer ibadetlerin varlığı
  3-Sosyolojik faktörler,aile kavramına verilen önem,namus,temizliğe verilen önem İslamiyet’teki cihat ve gaza anlayışı ile Türk-Cihan hakimiyeti düşüncesinin benzerlik göstermesi.
  4-Ekonomik ve sebepler,eski Türk toplumunda sosyal sınıflar yoktu.İslam dininde de böyle bir ayrımın yapılmaması,dolayısıyla her iki düşüncede de halkın refah ve mutluluğunun gözetilmesi vardır.
  5-Siyasi ve askeri tercih;8yy’da Türk-Çin rekabeti hızla devam etmekte,hatta hakimiyet yavaş yavaş Çinlilerin Türklerin elindeki Maverünnehir’i de alarak egemenliği ele geçirmek istiyordu.Güneyde Arap yarımadasında ortaya çıkan İslam dinide büyük bir hızla yayılarak Çinlilerle rakip olabilecek konuma gelmiştir.751’de Çinlilerle Araplar arasında meydana gelen Talas savaşında Türkler İslam ordusu yanında Çinlilere karşı savaşmış ve büyük bir zafer elde edilmiştir.Bu olaydan sonra Türklerle Araplar arasındaki yakınlaşma hızlanıştır.
  TALAS SAVAŞININ ÖNEMİ VE SONUÇLARI
  1-Türk-Arap ilişkileri gelişti.Türklerin İslamiyet’e girişinde dönüm noktası oldu.
  2-Çin’in Orta Asya üzerindeki emelleri sona erdi.Saldırı konumundan savunma konumuna geçtiler.
  3-Orta Asya’nın Çinlileşmesi beklenirken Müslümanlılaşmasına sebep oldu.
  4-Yeni buluşlar ve teknik gelişmeler Çinlilerden Türklere,Türklerden Araplara geçmiş ve batıdaki gelişmelere zemin hazırlamıştır.
  5-Doğu ticaret yollarının denetimi Müslümanlara geçti.
  6-Karluklar 766’da bağımsız devlet kurdular.
  TÜRKLERİN İSLAMİYETE HİZMETLERİ
  Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri dünya tarihinin önemli olaylarından birisidir.Çünkü Türkler İslamiyet’in korunup,geniş alanlara yayılmasında İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesinde önemli rol üstlendiler.Türkler özellikle Abbasilerden itibaren halifelik orduları içinde yer aldılar.Bizans sınıfındaki Antep,Urfa,Tarsus gibi şehirlere yerleştirilmeleri ile İslam devletini Bizans tehlikesine karşı korudular.Türklerin yerleştirildiği bu sınır şehirlerine avasım adı verilirdi.Türkler için Bağdat yakınlarında askeri bir şehir olan Samarra kenti kurulmuştur.Türkler zaman zaman Abbasilere karşı isyan ederek yönetimde bulundukları topraklarda kendi devletlerini kurdular.(Tolunoğuları,İhşitler)Oğuzların İslamiyeti kabul etmelerinden sonra Büyük selçuklu devleti kuruldu.Bu devletin güçlü bir İslam devleti haline gelmesi ile Türkler İslam dünyasının siyasi liderliğini ele geçirdiler.Müslüman Türk hükümdarlar,Abbasi halifelerini korudular.Tuğrul bey,Abbasi halifesini Şii Büveyhoğulları baskısından kurtardı.Abbasi halifesi bu yardımlarından dolayı Tuğrul beye doğunun ve batının sultanı ünvanını verdi.Bu durum,Türklerin İslam Dünyasında ulaştığı gücü en güzel şekilde açıklamaktadır.

+ Konu Cevapla
2 / 2 Sayfa BirinciBirinci 1 2

Benzer Konular

 1. türklerin müslüman olması, türklerin müslüman olma nedenleri
  By Kayıtsız in forum Sorun Cevaplayalım
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03-25-2011, 16:00
 2. Dua etmenin adabı ve kabulünün sırları
  By sitem in forum Sorularla İslamiyet
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-22-2011, 00:29
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-29-2008, 01:30
 4. Türklerin İslamı Kabülü , Türklerin İslamı Kabülü Hakkında
  By Boramir!! in forum Türk Dünyası Ve Kültürü
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 08-23-2008, 15:11
 5. Türklerin büyük sürgünü , Türklerin büyük sürgünü Hakkında
  By Boramir!! in forum Türk Dünyası Ve Kültürü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-11-2008, 22:56

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375