+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

sosyalleşme sürecinde kabilecilik arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız

 Forum Hakkında Katagorisinde ve  Sorun Cevaplayalım Forumunda Bulunan  sosyalleşme sürecinde kabilecilik arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  yabanci kaymakam Buraların yabancısı
  Üyelik Tarihi
  Apr 2011
  Mesajlar
  1
  Tecrübe Puanı
  0

  (=) sosyalleşme sürecinde kabilecilik arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız

  sosyalleşme sürecinde kabilecilik arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız lütfen?

 2. #2
  Onursal Üye cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Nov 2010
  Bulunduğu Yer
  Bilinmeyen yerden
  Mesajlar
  4.438
  Blog Yazıları
  740
  Tecrübe Puanı
  107374623

  Tanımlı Ce: sosyoslojı

  kent Sosyolojisi
  Özellikle 1950’li yıllardan itibaren hızlı bir kentleşme süreci yaşayan Türkiye’de kentleşme süreci ve olgusunu inceleyen çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Kent Sosyolojisi’nin doğup geliştiği ABD’indeki örneklerin izlendiği bu çalışmalar 1930’lu yıllardan itibaren başlamıştır. Bu gün gelinen noktada iki ayrı dönemde değerlendirilebilece k olan Türkiye’deki Kent Sosyolojisi çalışmaları yeterli olmaktan uzaktır. Dünya’daki gelişmeleri etkileyen “bir kent tanımı üzerinde uzlaşabilmek” gibi unsurlar, Türkiye’deki Kent Sosyolojisi çalışmalarını da etkilemiştir. Yapılan kent tanımlarının hemen hepsi toplumsal gerçeğin bütünlüğünü ve bölünmezliğini ifade etmekten uzak kalmışlar, ekolojik, ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal açıdan kırsal ve kentsel özellikleri karşılaştırmaktan öteye gidememişlerdir. Kent Sosyolojisi alanında yaşanan gelişmeler, kent sosyolojisi alanının, şehrin kuramsal bir nesne olduğunu ileri sürmeden de toplumsal süreçlerin ve insan doğasının araştırılabileceği bir labaratuar gibi kullanılabileceğini göstermiştir. Kentsel araştırmaların geçerliliği, şehre özgü karakteristiklerin varlığından değil, kentsel alanın toplumsal süreçlerin incelenmesine çok uygun bir ampirik bilgi alanı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle dünyada yaşanan gelişmeler çerçevesinde kent olgusu giderek artan bir önem kazandıkça, kent sosyolojisinin bir araştırma alanı olarak sergilediği dinamizm de artmıştır.


  Eski Yunan düşünürlerinden ve İbn-i Haldun’dan, Tönnies, Backer, Sorokin, Page gibi bu yüzyılın düşünürlerine dek çeşitli kent tanımları yapılmış olmakla birlikte1 bu tanımların hemen hepsi toplumsal gerçeğin bütünlüğünü ve bölünmezliğini ifade etmekten uzak kalmışlar, ekolojik, ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal açıdan kırsal ve kentsel özellikleri karşılaştırmaktan öteye gidememişlerdir.

  Genel bir tanımlamayla kent; farklı sosyal sınıflardan oluşan bir toplumun, yapay çevreyi doğal çevreye egemen kıldığı bir ortamda ve kentsel yaşam kurallarına uygun olarak yaşamlarının sürdürdükleri bir yerleşme yeridir. Bu yerleşme yerleri tarihin değişik dönemlerinde farklı sosyo-ekonomik işlevleri üstlendiğinden, kent kavramı da bu işlevsel değişime uygun olarak her dönemde farklı bir içeriğe sahip olabilen dinamik bir nitelik taşımaktadır. Bu dinamiklik yirminci yüzyılın en önemli olgularından olan kentin tanımında tam bir kavram birliğine ulaşılmasında bazı güçlükler ortaya çıkarmaktadır. Özellikle de bu güçlükler, belirli bir ülke için somut ölçülere dayanılarak yapılan bir kent tanımının bir başka ülke için büyük aykırılıklar göstermesine yol açmaktadır. Bu olgu her dönem ve ülke için geçerli, aynı zamanda kent araştırmalarında kullanılabilecek ortak bir kent tanımına ulaşılmasını zor hale getirmektedir.

  Kent Bilim Terimleri Sözlüğü kenti, “Sürekli toplumsal gelişme içinde bulunana ve toplumun, yerleşme, barınma, gidişgeliş, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi gereksinmelerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraşlarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimi” olarak tanımlamaktadır.

  Kenti özelliklerine uygun olarak geniş bir biçimde tanımlamak olanaklıdır. Buna göre kent; “.. tarımsal olmayan üretimin yapıldığı ve daha önemlisi hem tarımsal hem de tarım dışı üretimin dağıtımının kontrol fonksiyonlarının toplandığı, belirli teknolojik gelişme seviyelerine göre büyüklük, heterojenlik ve bütünleşme düzeylerine varmış yerleşme biçimidir. Ve bu özellikleri ile yalnız başlarına var olamazlar, çevrelerindeki diğer yerleşmelerle etkileşim içerisindedirler. Dolayısı ile nerede ve hangi devrede olursa olsun bir kentin zaman içerisinde oluşumunun en önemli ve anlamlı yönlerinden birini sözünü ettiğimiz fonksiyonların ve bunların yerleştiği kent merkezinin çevre yerleşmeler ile kurduğu ilişki ve bu ilişkinin değişmesinin araştırılması teşkil eder.

  Harvey’e göre, “Kent kuşkusuz karmaşık bir şeydir. Onunla uğraşırken karşılaştığımız zorlukların bir kısmı onun kendine özgü karmaşıklığına bağlıdır. Kent kuşkusuz, disiplinlerin bu günkü yapısıyla kavramsallaştırılama z.” Benevolo’ya göre; “... kent toplumsal ve kurumsal açılardan güçsüz olduğu kadar siyasal açıdan da anlaşılması güçtür. Kentin mekanının niteliği, kendiliğindenlik ve düzen arasındaki kararsız dengeye ve hem başarılı hem de başarısız olabilen, yaratıcı değişikliği dürtüleyen ya da felce uğratan kamu kesiminin denetimi ile özel girişimciliğin karışımına bağlıdır.”

  Buna rağmen kent hakkında, bırakın kuramsallaştırmayı, düşünmeyi sağlayacak disiplinlerarası bir çerçeve oluşması yolunda bir işaret dahi görülmüyor. Sosyologlar, iktisatçılar, coğrafyacılar, mimarlar, kent planlamacıları ve benzerleri kendi kapalı dünyalarında yaşayıp yalnız yollar çiziyorlar. Her disiplin kendi kuram ve önermelerini deneyeceği bir labaratuar olarak kullanmış, yine de hiç biri kentin kendisi hakkında ortaya kuram ve önermeler atmamıştır. Bu, eğer kent adını verdiğimiz karmaşıklığı anlamak istiyorsak aşmamız gereken birinci sorundur. Keleş bu konuda düşüncelerini şöyle ifade eder; “Kent kuramlarının kimi yeterlik koşullarına ve ölçütlerine uygun olması gerekir.
  Bunları şöyle özetleyebiliriz: a) Kuram, kentlerin doğması ve gelişmesi sürecini açıklayabilecek nitelikte devingen ve geliştirilmeye elverişli olmalıdır. b) Geçerliği, görgül (ampirik) verilere dayanılarak kanıtlanmaya, sınanmaya elverişli bulunmalıdır. C) Kendi içinde tutarlılığı bulunması da, kuramı kuram yapan koşullardandır. D) Son olarak, kuram, örneklerini gerçek yaşamdan almalıdır. Gerçek yaşam ile herhangi bir ilişkisi bulunmayacak ölçüde soyut olmamalıdır. Bu ölçüler dikkate alındığında, bugüne değin geliştirilmiş bulunan kentbilim kuramının yetersiz, eksik ve elverişsiz olduğu sonucuna varılır. Kentlerin doğuş nedenlerini ve büyümelerini açıklayan bu düşünce sistemlerine “kuram” yerine “kavramsal sistem” adını vermek belki de daha doğrudur.

  KENT SOSYOLOJİSİ

  Sosyoloji bilimi bütünlüğü içerisinde alt disiplin olan, kent sosyolojisi tanımının farklı oluşu, kent alanının, bütün versiyonlarıyla yerleşim alanları arasında, mesela köy, mezra, kasaba gibi birimlerden çok farklı bir dokuya sahip oluşundan kaynaklanır. Kent dokusundan hareket eden Kent Sosyolojisi; Kentteki kolektif yaşam şartlarının, insanların sosyal etkinliklerini, birbirleriyle ilişkilerini nasıl etkilediğini ve ne tip bir sosyal varlık ortaya çıkardığını araştırıp inceler. Bunun yanında kent yapısının getirdiği sosyal problemlerin de temel sebeplerini bulmaya çalışır.10 Diğer bir ifade ile Kent sosyolojisini şöyle tanım lamak mümkündür: “Kent sosyolojisi, kente ilişkin toplumsal koşullar ve durumlar içindeki toplumsal ilişkilerin ve grupların, kent yaşamının sosyolojisidir.”

  Sosyolojinin bir çok alanı belirli bir derecede kuramsal ve yöntemsel çoğulculuğa sahiptir. Kent Sosyolojisi de bunun dışında kalmamıştır. Marksist, neo-Marksist, Weberci, neo-Weberci gibi sosyal bilimlerdeki farklı kuramsal çerçevelerin yansımalarını bulmak mümkündür. Burada şaşırtıcı olan kent sosyolojisindeki çeşitli yaklaşımların Marks ve Weber’in kente ilişkin görüşlerinden doğrudan etkilenmelerinin azlığıdır. Kent Sosyolojisi, bir disiplin olarak kenti analiz eden ilk kent sosyologları olan ekolojistlerin çalışmaları üzerinden temellenmiştir.

  Kent Sosyolojisi’nin en kapsamlı tanımlarından birisi şöyle yapılabilir: “Geleneksel toplumların, geleneksel yerleşim birimlerinden farklı bir yaşam merkezi ve farklı bir toplumsal yapıyı ihtiva eden, kapitalizmin ve modernitenin getirdiği modern kentteki fiziki dokunun ve beşeri bileşimin insanlar arası ilişkileri nasıl yapılandırdığını ve fert ve toplumsal gurupların toplumla olan ilişkilerini nasıl düzenlediğini, sonuçta bütün bu kompleks yapının nasıl bir toplum ortaya koyduğu ve nasıl bir yaşan tarzı sunduğunu anlamaya çalışan, bu yaşamın problemlerini anlamayı kendine hedef edinen, genel sosyolojik teorileri kent ortamında pratiğe uygulayan sosyolojinin bir alt disiplinidir.”

  Kent Sosyolojisindeki ilk yaklaşımlarda Chicago Okulu hakimdi, bunun üyeleri, kent süreçlerini biyolojiden çıkarılan ekolojik modellerin terimleri içinde görmektedirler. Louis Wirth kentlilik kavramını bir yaşam biçimi olarak geliştirdi ve kent yaşamının kişisel olmamayı ve sosyal mesafeyi doğurduğunu belirtir. Bu yaklaşımlara, tamamen bir kenara atılmadan, karşı çıkılmaktadır. Eleştirmenler, kent yaşamının her zaman kişisel olmama biçiminde olmadığına; kentin mahallelerinde bir çok yakın kişisel bağların devam ettirilebileceğine işaret etmektedirler.

  Castells’e göre; “... kent sorununun tarihsel parametrelerinde gözlenen temel dönüşüm, bu sorunların çözümlenişinde ve ele alınışında kullanılan kuramsal araçların dönüşümüne yeterince yansımamaktadır. Nitekim, kentleşmeyle ilgili toplumsal bilimler hala birbirini tamamlayan iki kolda ilerlemektedir.

  işlevselcilik - Şikago Okulu’nun büyük entelektüel serüveni, özellikle iki kuramsal yönelimle ifade edilmiştir. (Wirth ve Hawley)

  - demografik ve coğrafi empirizm - kuramsal kategoriler ve toplumsal konular açısından anlam ifade etmeyen, giderek daha karmaşık istatistiksel teknikler kullanarak faaliyetlerin mekansal dağılımlarını ortaya çıkaran veri toplamaya dayanır.”

  Kent sorunsalı geçirdiği tarihse süreçle bağlantılı olarak, iktidar ilişkileriyle eklemlendiğine göre, bu iki inceleme alanı da tereddüt uyandırmaktadır.”

  -Alıntı

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02-02-2011, 16:01
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-10-2010, 10:27
 3. Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 09-26-2009, 04:13
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-27-2009, 21:51
 5. ilişkiyi kurtarmanın yolları
  By &denizkızı& in forum Hanımların Yeri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-14-2008, 12:28

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375