Hastane, dosyasını kaybettiği hastaya tazminat ödeyecekDanıştay 10. Dairesi, hastasının belgelerini gerekli şekilde muhafaza etmeyen ve hasta dosyasını kaybeden hastanenin 'ağır hizmet kusuru' işlediğine hükmederek, hastanenin dosyası kaybolan hastaya manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Ankara'da bir kadın, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki teşhis ve tedavisinde hatalı davranılması sonucu sol ayağının diz kapağının üzerinden kesildiğini iddia ederek, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü aleyhinde 75 bin YTL maddi, 50 bin YTL de manevi tazminat davası açtı.

Davaya bakan Ankara 1. İdare Mahkemesi, meydana gelen zarar ile kusur arasında illiyet bağı kurulamadığından idarenin hizmet kusurundan söz edilemeyeceğine karar vererek, zarardan dolayı idarenin tazmin yükümlülüğü bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

Mahkeme kararının yerinde olmadığını ileri süren davacı kadın, kararı temyiz etti.

Davanın temyiz incelemesini görüşen Danıştay 10. Dairesi de mahkeme kararının maddi tazminat isteminin reddine ilişkin kararı onarken, manevi tazminat isteminin reddine yönelik kararı bozdu.

Daire, manevi zararın 'kişinin fizik yapısını zedeleyen, yaşama gücünü azaltan olaylar nedeniyle acıyı, ıstırabı veya kişilik haklarının zedelenmesi nedeniyle şeref ve haysiyetin rencide edilmesini ifade ettiği gibi, günlük yaşamı zorlaştıran belli ağırlıktaki her türlü üzüntü ve sıkıntıyı da kapsamakta' olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hastaya ait dosyanın kaybedilmesinin, sağlık hizmetlerinin işletilmesine ilişkin 'ağır hizmet kusuru' olarak sayıldığı kararda, 'İdarece tıbbi kayıt ve belgelerin ibraz edilememesinin, meydana gelen zarar nedeniyle idarenin sorumluluğunun bulunup bulunmadığının yargısal denetimini de engellediği açık olduğundan maddi tazminatın reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmamakta ise de oluşan bu durum sonucu meydana gelen manevi zararın idarece tazmini yolunda karar verilmesi gerekirken, davanın manevi tazminat istemine ilişkin kısmının da reddine karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır' denildi.

Ankara 1. İdare Mahkemesi, Danıştay 10. Dairesi'nin bozma kararına uymayarak, ilk kararında direnmesi halinde bu karar da temyiz edilmesi halinde dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna gelecek.


Haber: AA