Sanayicilerin hükümetten isteği var!


Ekonomik krizden çıkışın ardından yeniden çıkışa geçmek isteyen sanayici, hükümetten 13 maddelik talepte bulundu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'nda elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması, ihracat yapan TIR'lara akaryakıt desteği verilmesi talep edildi. İşletmelerin vergi ve SSK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasını isteyen sanayi odaları, KOBİ'lerin birleşmesine dönük teşviklerin 2010 yılında da sürmesini talep etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Konsey Başkanı ve üyelerinin katılımıyla, 08 Mart 2010 Pazartesi günü TOBB Merkez Binası'nda yapılan toplantının ardından ortak bir sonuç bildirisi hazırlandı. Bildiride yer alan talepler şöyle:

* Dış ticaret açığının ekonomik küçülmeye rağmen sürüyor olması, reel sektörün rekabet gücündeki kaybın açık bir göstergesidir. Piyasa denetim ve gözetim sistemi kurulmadan ithalat üzerindeki TSE denetimin kaldırılması, şirketlerimizi haksız rekabete, vatandaşlarımızı ise kalitesiz ve sağlıksız ürünlere mahkûm etmektedir.

* Dahilde İşleme Rejimi (DİR) ithal ara malı kullanımını cazip kıldığından yerli ara malı üreticilerini olumsuz etkilemektedir. Yerli ara malı üreticileri de DİR kapsamına alınmalıdır.

* Geçmişte çıkartılan farklı yasalar çerçevesinde belli sayının üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde, (avukat, doktor, çevre mühendisi, elektrik mühendisi, iş sağlığı uzmanı gibi) çeşitli meslek gruplarından kişilerin zorunlu istihdam edilmesi şartı getirilmiştir. İhtiyaç olup olmadığına bakılmadan getirilen bu tür zorunlu istihdam uygulamaları, şirketlerimizin büyümesini cezalandırmaktadır ve kaldırılmalıdır.

* Kamu alımlarında yerli üretime yüzde 15 fiyat avantajı uygulanması kararı alınmasına rağmen, fiiliyatta bugüne kadar uygulama olmamıştır. Hatta bazı kamu kurumları satınalma şartnamelerine "ithal mal" şeklinde ibareler bile düşmektedirler. Sözkonusu mevzuatın daha açık olarak yenilenmesine ihtiyaç vardır.

* Akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükünden dolayı, bugün yurtiçinde yapılan taşımacılığın maliyeti çok yüksektir. Demiryolu taşımacılığı geliştirilmelidir. Enerji fiyatları üzerindeki yüksek vergilemeden de vazgeçilmeli, TRT payı gibi ilgisiz eklentiler tamamen kaldırılmalıdır. Krizden daha az etkilenen ülke pazarlarına girişi kolaylaştırmak üzere ihracat sigortası sistemini yeniden yapılandırılmalıdır. 2010 yılı sonuna kadar, ihracatçılarımızın yurtdışı taşımacılık maliyetlerinin karşılanması için destek sağlanmalıdır. Yine bu kapsamda, yurtdışına mal taşımacılığı yapan TIR'lara sağlanan akaryakıt desteği artırılabilir.

* Yıllardır Meclis'in gündeminde olan yeni Ticaret Kanunu bir an önce yasalaştırılmalıdır. Buradaki gecikme, şirketlerimizin yeni küresel şartlara uyumunu geciktirmekte ve rekabet gücümüzü azaltmaktadır. İktidar ve muhalefetin birlikte hareket ederek bu önemli adımı sonuçlandırmalarını bekliyoruz.

* Mesleki eğitimin cazip hale getirilmesi, sanayi için gerekli yetişmiş insan gücünün temini açısından olmazsa olmaz bir koşuldur. Demokrasilerde Milleti temsil eden Meclis, burada yaşanan sorunu çözecek yegane adrestir. TBMM, toplumun önemli bir kesimini doğrudan ilgilendiren bu meselede yasal düzenleme yapmalı ve yaşanan kargaşaya son vermelidir.

* İşletmelerin vergi ve sosyal güvenlik prim borçları yeniden yapılandırılmalıdır.

* Ar-Ge teşviklerinden KOBİ'lerin daha fazla faydalanabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

* Sağlıklı bir kentleşme ve çevre dostu bir sanayileşme için şehirler içinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin OSB'lere taşınması teşvik edilmelidir.

* KOBİ birleşmelerine yönelik teşviklerin süresi 2009 yılı sonunda sona ermiştir. Bu süre uzatılmalıdır.


(CİHAN)


kaynak;habervaktim