Diyanet İşleri Teşkilat Kanunu TBMM'de


Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.Tasarıya göre, Diyanet İşleri Başkanının görev süresi beş yıl olacak ve en fazla iki kez Başkan olarak atanabilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulu, idari konular dışında Başkanlığın en yüksek karar ve danışma organı olacak ve 16 üyeden oluşacak. Diyanet İşleri Başkanı, Aday Tespit Kurulunca belirlenen 24 aday arasından 12, ayrıca İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri arasından dört kişiyi kurul üyeliğine atanmak üzere tespit edecek.

Tasarıyla, başkanlığın hizmet birimleri genel müdürlük olarak yapılandırılıyor ve Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü oluşturuluyor.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu ise bir başkan ile sekiz üyeden oluşacak. Kurul, Başkan ve üyelerinin görev süreleri beş yıl olacak ve süresi sona erenler yeniden atanabilecek.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, mushafların, cüzlerin, mealli mushafların ve Kur'an-ı Kerim metinlerinin hatasız ve eksiksiz basım ve yayımını sağlamak üzere kontrol edecek, mühürleyip onaylayacak.

İl ve ilçe müftülüklerinde ihtiyaca göre şube müdürlükleri kurulabilecek.

Başkan vekilleri, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı müşterek kararla; daire başkanı, hukuk müşaviri, başmüfettiş, müfettiş, iç denetçi ve dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, Başkanın teklifi üzerine Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile, diğer personelin atamaları Başkan tarafından yapılacak.

Başkanlık, merkez teşkilatında, Diyanet işleri uzmanı ve Diyanet işleri uzman yardımcısı, rehberlik ve denetim hizmetlerini yürütmek üzere müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edecek.

Adaylarda dört yıllık dini yüksek öğrenim görmüş olma şartı aranacak.

-KARİYER BASAMAKLARI-

Vaizler, adaylık döneminden sonra vaiz, uzman vaiz ve başvaiz kariyer basamaklarına ayrılacak.

İmam-hatiplik mesleği; adaylık döneminden sonra imam-hatip, uzman imam-hatip ve başimam-hatip, müezzin-kayyımlık mesleği ise müezzin-kayyım ve başmüezzin, Kur'an kursu öğreticisi, Kur'an kursu uzman öğreticisi ve Kuran kursu başöğreticisi kariyer basamaklarına ayrılacak.

Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim, hizmet, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler, sicil puanları ve Başkanlıkça yapılacak sınav sonuçları esas alınacak.

Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve eğitim merkezi eğitim görevlisi, bu merkezlerdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmekle görevli olacak ve dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olup ihtisas kursunu bitirmiş veya doktora yapmış olanlar arasından atanacak.

-ÖZLÜK HAKLARI-

Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda olmak üzere, diğer kamu idarelerinde çalışan memurlardan, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile geçici olarak Başkanlıkta görevlendirme yapılabilecek.

Başkanlık merkez teşkilatında kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Başkanlıkta kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personel de aynen yararlandırılacak. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenecek.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği, Başkanlıkta eğitim görevlisi ve Kur'an kursu öğreticisi kadrosunda bulunup, fiilen eğitim görevliliği ve öğreticilik yapanlara da aynı esas ve usullere göre yapılacak.

Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olup murakıp kadrosunda bulunanlar üç yıl içinde en fazla iki defa yapılacak, usul ve esasları Başkanlıkça belirlenecek vaizlik sınavına katılma hakkına sahip olacak.

Kadro karşılığı sözleşmeli statüde bulunanlardan bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personelin yeni bir kadroya atanıncaya kadar sözleşmeleri devam edecek ve bunlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun boş kadrolara en geç altı ay içinde atanacak.

Kanuna göre, kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan diğer personel, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun boş kadrolara en geç altı ay içinde atanacak ve atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilecek.

Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırı 67 olarak belirlendi.

Tasarıda, Diyanet İşleri Başkanlığının, radyo ve televizyon yayını yapabilmesine de olanak sağlanıyor.

-GEREKÇEDEN-

Tasarının gerekçesinde, dünyada ve Türkiye'de meydana gelen toplumsal gelişme ve değişmelerin 21. yüzyılda Diyanet İşleri Başkanlığının yürüttüğü hizmetlerin önem ve değerini daha da artırdığı kaydedildi.

Halen 12 maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş durumda olan ve yürürlükte bulunan hükümleri ise tam anlamıyla ihtiyaca cevap veremeyen bir teşkilat kanunu ile Başkanlığın yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerin düzenli ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinin mümkün olamadığı belirtilen gerekçede, şöyle denildi:

''Başkanlık hizmetlerini düzenleyen bazı yönetmelikler, kanuni dayanağının bulunmaması sebebiyle dava konusu yapılmakta ve iptal edilmektedir. Bu durum, Başkanlığın hizmetlerinin yürütülmesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Birçok bakanlık, kamu kurum ve kuruluşundan büyük bir teşkilata sahip olan Başkanlığın, 1965 yılında merkez teşkilatı hizmet birimleri, daire başkanlığı ve şube müdürlüğü şeklindeki teşkilatlandırılmış olup, bu yapı ile günümüzde yürütülmekte olan görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi mümkün olamamaktadır.''

(AA) / habervaktim