Trafik tescil işlemleri uygulamasında değişiklik öngören, 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.


Yönetmeliğe göre, bugün itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamayla, mevcut tescilli araçların plaka numaraları ile ilk defa tescil edilecek araçlara verilecek plaka numaraları, bazı haller dışında hurdaya ayrılıncaya kadar değiştirilemeyecek.

Tescil plaka numaraları, sadece can
ve
mal güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde ve araç sahibinin yazılı müracaatına bağlı olarak, ikamet ettiği yerin mülki amirinin talebi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilebilecek.

Yeni dönemde, satış veya devir işlemleri noterlerce yapılacak. Satış veya devir işlemi yevmiye tarihi ve numarası ile birlikte, sicile işlenmek üzere noter tarafından
elektronik
sistemle Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemine iletilecek.

Elektronik sistemle temin edilen satış veya devir işlemleri ile birlikte araç tescil bilgileri de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından elektronik sistem üzerinden Maliye Bakanlığına iletilecek.

Bildirimlerin elektronik sistemle gönderilmesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı arasındaki sistem oluşturuluncaya kadar, noter tarafından üç
günü içerisinde Maliye Bakanlığına veya ilgili vergi dairesine bildirimde bulunulacak.

Yapılan satış veya devir işlemi üzerine ilgili noter tarafından,
yeni
malik adına bir ay süreyle geçerli "Tescile İlişkin Geçici Belge" adıyla iki suret olarak belge düzenlenecek. Belgeler noterce onaylandıktan sonra, bir sureti araç sahibine verilecek, bir sureti ise satış sözleşmesi ve diğer belgelerle birlikte noterde muhafaza edilecek.

Aracın alıcısı adına düzenlenecek olan araç tescil belgesi ile gerekmesi halinde motorlu araç trafik belgesi ücreti, satış veya devir esnasında noter tarafından tahsil edilecek ve tahsil bilgisi elektronik sistemle Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilecek.

Noterde işlemleri tamamlananların tescil belgeleri vatandaşların istemesi durumunda 15 gün içerisinde trafik tescil büroları tarafından elden teslim edilecek.

Bu süre içerisinde elden teslim alınmayan araç tescil belgeleri, 16. gün gönderi ücreti teslimat sırasında araç sahibince ödenmek üzere, araç sahibinin ikamet adresine postayla gönderilecek.

BELGELER KAYBOLURSA DURUM TRAFİK TESCİL BÜROLARINA BİLDİRİLECEK
Tescilli araçların her çeşit satış ve devirleri, araç sahibi adına düzenlenmiş araç tescil belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olması şartıyla tescile ilişkin geçici belge, bu belgelerin zayi olduğunun anlaşılması halinde ise trafik tescil
bilgisayar
kayıtları esas alınarak yapılacak.

Satış sırasında araç sahibi adına düzenlenmiş araç tescil belgesinin zayi olduğunun beyan edilmesi ve zayi bilgisinin trafik tescil
bilgisayar kayıtlarında görülmemesi halinde, araç sahibi trafik tescil kuruluşlarına yönlendirilecek, zayi bilgisi tescil kuruluşunca bilgisayar
kayıtlarına eklendikten sonra aracın satış veya devir işlemi noter tarafından yapılacak.

Uygulamaya göre, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari
para cezası borcu bulunup bulunmadığı ile araç üzerinde satış veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunup bulunmadığı Emniyet Genel Müdürlüğü bilgisayar sistemi aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sisteminden kontrol edilecek, borç veya kısıtlayıcı şerh bulunmadığının anlaşılması halinde aracın satış veya devir işlemi yapılabilecek.


kaynak: ekolay.net