Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarı ile memurlara bir dizi yeni haklar veriliyor.


Tasarıya göre, memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması gerekecek.

Mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her 2 yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilecek.
Son 10 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanacak. Bu şartları taşıyan her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılacak.
Derece yükselmesinde sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunma şartı aranmayacak.

Bazı kadrolara atamalarda, atanacak kişinin özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları süreler dikkate alınacak.

Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanacak. Bu memurlar, kurumlarında atama imkanı bulunmaması halinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Bunlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılacak ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait mali haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edecek.

Söz konusu memurların eski kadrolarına ait en son ayda aldığı mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda veya bu kadrolardan istekleri dışında atandıkları başka kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenecek.

Hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak özürlülerin günlük çalışmasının başlama ve bitiş saatleriyle, öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilecek.

Memurlar, yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, evlerinde, özel ofislerinde veya benzeri başka yerlerde çalışabilecek.

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurların çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenecek. Ancak, kadın memurlara, tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24. haftasından önce ve her durumda ise hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek. Özürlü memurlar da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi yapmayacak.

-BABALIK İZNİ-

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilecek.

Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine 10 gün babalık izni, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine 7 gün izin verilecek. Kadın memurun, çocuğunu emzirmesi için doğum tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1.5 saat süt izni hakkı olacak.

Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esas olacak.

Memura, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli
tedaviye ihtiyaç gösteren durumlarda 18 aya kadar izin verilecek.
Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.
Tasarıya göre, memura, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren durumlarda 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilecek.

İzin süresinin sonunda, hastal‎ığın devam ettiği resmi sağlı‎k kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, bu süreler kadar uzatılabilecek. Bu sürenin sonunda da iyileşmeyen memura emeklilik şartları uygulanacak.
Gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanacak.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılacak.

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayat‎ı tehlikeye girecek ana, baba ve çocuklar‎la, karde‏şlerinden birinin ağı‎r bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastal‎ığının bulunmas‎ı hallerinde, 3 aya kadar izin verilecek. Gerektiğinde bu süre bir kat‎ına kadar uzat‎ılacak.

Memurlara, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine 18 aya kadar aylıksız izin verilebilecek.
Doğum yapan memur, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memur ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin alabilecek.

-EVLAT EDİNENLERE DE İZİN VAR-

3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlarla, memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilecek. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilecek.

Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.
Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunlu olacak. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılacak.
Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli kabul edilecek.

Başarılı memurların ödüllendirilmesi de yeniden düzenleniyor. Buna göre, başarılı memurlara para ödülü de verilebilecek.

Valiler il, kaymakamlar ilçe sınırları dâhilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında görev yapan her düzey personelin üst disiplin amiri olacak.

Tasarıyla, disiplin cezaları ve verilecek cezalar da yeniden düzenlenecek.
Geçici görevlendirme süresi bir y‎ılda 6‎ ay‎ı geçemeyecek. Yurtd‎ışına atanan güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok 2 y‎ıl olacak, gerekli görülmesi halinde bu süre bir kat‎ına kadar uzat‎ılabilecek. Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakatı aran‎acak.

Adalet, Milli Savunma, İçi‏şleri, D‎‏ışiş‏leri, Milli Eğitim, Bay‎ınd‎ırl‎ık ve İskan Sağl‎ık, Tar‎ım ve Köyi‏şleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl‎ıkları‎ ile Devlet Su İş‏leri, Karayollar‎ı, Orman, Bas‎ın Yay‎ın ve Enformasyon, Sosyal Hizmetler ve Çocukا Esirgeme Kurumu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlükleri, YüksekِÖğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleş‏tirme Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Özel Çevre Koruma Kurumu, ba‏kanl‎ıklar‎ın merkez teş‏kilat‎ında ana hizmet birimlerinde, uzman ve uzman yard‎ımcısı‎ istihdam edilebilecek. İçiş‏leri, Milli Eğitim, Bay‎ınd‎ırl‎ık ve İskân, Sağlık ile Tar‎ım ve Köyiş‏leri Bakanl‎ıklar‎ının uzman ve uzman yard‎ımcıları ta‏şra teş‏kilat‎ında görevlendirilebilecek.

Tasarıyla, Başbakanlık merkez teşkilatına 35, Savunma Sanayi Müsteşarlığı merkez teşkilatına 180 kadro tahsis edilecek.

kaynak: Haber7